חובת צירוף תצהיר לתגובה

1. מונחות בפני בקשת המבקשת לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד ביום 19/10/06, תגובת המשיב ובקשת המבקשת להצאת תגובת המשיב מהתיק (מאחר והתגובה לא נתמכה בתצהיר). 2. מאחר והבסיס העובדתי לטענות שנטענו בתגובת המשיב עולה, רובו ככולו, מתוך מסמכים בתיק, אין באי-צירוף תצהיר לתגובה כדי לפגום בה. על כן, אין מקום להוצאתה מהתיק, אך בית המשפט יתעלם מכל טענה בה, שהבסיס העובדתי לה לא עולה מתוך החומר שבתיק בית המשפט. 3. אין מקום לביטול פסק הדין מכוח חובת הצדק. לפי החלטת בית המשפט מיום 27/06/06, היה על המבקשת להגיש את תצהירי העדות הראשית של עדי התביעה עד ליום 05/09/06. בפועל הוגשו רק חלק מהתצהירים ביום 25/09/06, גם זאת רק לאחר שהמשיב הגיש בקשה למתן פסק דין עקב אי-הגשת התצהירים ונתבקשה תגובתה של המבקשת לבקשה, וחלק נוסף ביום 26/09/06. כמו כן, אף שבהחלטת בית המשפט מיום 26/09/06 ניתנה למבקשת שהות לבקש הארכת המועד להגשת תצהירי עדות ראשית, תוך שצוין מפורשות כי אם לא תוגש בקשה כאמור, תתקבל בקשת המשיב למתן פסק דין, לא הגישה המבקשת כל בקשה להארכת מועד. 4. אכן, בעת מתן פסק הדין היו מצויים בתיק תצהירי עדות ראשית של עדי התביעה, אך לא רק שאלה הוגשו באיחור רב, לאחר הגשת בקשת המשיב למתן פסק דין ומבלי שהוארך המועד להגשתם, אלא שניתנה החלטה מפורשת כי על המבקשת להגיש בקשה להארכת מועד, וכי אם לא תעשה כן יינתן נגדה פסק דין בהתאם לבקשת המשיב, ובכל זאת לא הגישה המבקשת כל בקשה להארכת מועד. 5. המועדים הנקבעים על ידי בית המשפט אינם בגדר המלצה, אלא הם מחייבים ומי שמתקשה לעמוד בהם נדרש לקבל ארכה מבית המשפט. המבקשת לא יכלה לצפות לכך כי תתעלם מהמועדים הנקבעים על ידי בית המשפט, תשבש את מהלך הדיון בתיק (הרי בהחלטה מיום 27/06/06 נקבע גם מועד להגשת תצהירי עדות ראשית של עדי ההגנה (05/10/06) ושוריינו שני מועדים לחקירות נגדיות (30/10/06 ו-31/10/06), תתעלם מבקשת המשיב למתן פסק דין, והכל יבוא על מקומו בשלום בכך שיגיש את התצהירים בצירוף בקשה לקונית להארכת מועד להגשת התצהירים, מבלי שתפורט בה אפילו ראשיתו של הסבר לענין האיחור בהגשת התצהירים. קל וחומר שלא יכלה המבקשת לצפות כי תתעלם מהחלטת בית המשפט מיום 26/10/06, אשר מחד העמידה אותה על טעותה והבהירה לה את הצורך בהגשת בקשה מנומקת להארכת מועד ומאידך העניקה לה שהות לשם הגשת בקשה כאמור, תגיש את התצהירים החסרים מבלי להגיש כל בקשה להארכת מועד, והכל יסתדר. 6. באשר לטענה שנטענה בבקשת המבקשת, לפיה הגיש המשיב את כתב הגנתו באיחור של חמישה שבועות, הרי אף אם הדבר נכון, לא ניתן ללמוד גזירה שווה לענייננו. מחד, ידועה ההלכה המיוחדת לענין איחור בהגשת כתב הגנה, לפיה נתבע רשאי להגיש כתב הגנה באיחור ללא צורך בהארכת מועד, ובלבד שבעת הגשת כתב ההגנה טרם ניתן פסק דין בהעדר הגנה. מאידך, במהלך התקופה שמהמועד האחרון להגשת כתב הגנתו של המשיב ועד למועד הגשתו בפועל, היה הוא חשוף לסיכון שיינתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה. 7. אם יש מקום לביטול פסק הדין, הרי זה מכוח שיקול הדעת המסור לבית המשפט. 8. אף שהסברי המשיב למחדלים שבהתנהלותו דחוקים, הרי לנוכח סיכויי תביעותיו, יהיה מקום לבטל פסק הדין מיום 19/10/06, אך זאת רק בכפוף לתשלום הוצאות הן למשיב והן לאוצר המדינה בשל בזבוז שני המועדים ששוריינו לשמיעת ההוכחות בתיק. 9. סוף דבר - פסק הדין מיום 19/10/06 יבוטל אם תוך 20 יום ממועד המצאת החלטה זו אל ב"כ המבקשת, תפקיד המבקשת בקופת בית המשפט סך 2,694 ₪, אשר מתוכו ישמש סך 1,250 ₪ כהוצאות לטובת אוצר המדינה ואילו יתרת הסכום תועבר למשיב, באמצעות בא כוחו, כהוצאות. צירוף תצהירמסמכים