חוות דעת מומחה בניה

1. המבקשת, היא התובעת בתיק העיקרי, הגישה בקשה זו לביטול פסק דין שניתן בהעדר סיכומים מטעם המבקשת. פסק דין שניתן עקב אי הגשת סיכומים במועד, כמוהו כפסק דין שניתן במעמד צד אחד בלבד (רע"א 442/89 איאד עלאדין נ' מד"י פ"ד מג (3) עמ' 824 פסקה 3 לפסק הדין). 2. הרקע 2 .1 המבקשת, היא כאמור התובעת בתיק זה, הגישה תביעה בשל נזקים שנגרמו לה לטענתה בגין עבודות שביצעה המשיבה באתר. המדובר במבנה שרכשה המבקשת מהמשיבה. 2 .2 מונה מומחה מטעם בית המשפט, אשר בדק את טענות הצדדים והגיש חוות דעת. 2 .3 בהחלטה מיום 22.5.06, ניתנה לצדדים הוראת סיכומים ונקצבו מועדים להגשת הסיכומים, כך שעל ב"כ המבקש היה להגיש סיכומיו בתוך 30 יום, ואילו ב"כ המשיבה - 30 ימים מיום קבלת סיכומי ב"כ המבקשת. 2 .4 החל מחודש יוני, הוגשו על ידי ב"כ המבקשת לא פחות מ - 6 בקשות להארכות מועד להגשת סיכומים מטעם המבקשת, אשר למעט האחרונה שבהן, נענו בחיוב. 2 .5 בקשה אחרונה להארכת מועד אשר הוגשה על ידי ב"כ המבקשת ביום 28.2.07 , נדחתה. בהתאם להחלטה מיום 1.3.07, הוריתי כי : "אין הארכות יותר". צא וראה - סיכומים שהיו צריכים להיות מוגשים בחודש יוני 2006, לא הוגשו עד ראשית מרץ 2007 בבקשות חוזרות ונשנות. 2 .6 לאחר שעד ליום 4.3.07 לא הוגשו סיכומים מטעם המבקשת, ניתן פסק דין לגופו של עניין, אשר דחה את התביעה. 2 .7 כעת, טוען המבקש בבקשתו זו כי הסיבה למחדלו באי הגשת הסיכומים היתה אי ידיעתו אודות החלטת בית המשפט מיום 1.3.07, לפיה נדחתה בקשתו למתן ארכה. לטענתו כי רק ביום 15.3.07, נודע לו אודות כך שניתן פסק דין בתביעה. 3. האם ביטול מחובת הצדק 3 .1 טענתו של המבקש, מסתכמת כולה בכך כי החלטת בית המשפט מיום 1.3.07, שדחתה את בקשתו "לא נודעה לו". המבקש לא מציין בבקשתו מהי הסיבה למחדל. 3 .2 במחשב בית המשפט קיים אישור על שיגור ההחלטה בפקס בהצלחה לב"כ המבקשת, מיום 1.3.07. 3 .3 בנוסף, כבר נפסק כי חובתו של בעל דין, המגיש הבקשה, לברר אם היא נידונה ומה ההחלטה שניתנה בה. בהתאם לכך, לא תישמע טענה מפי המבקש כי אינו יודע מה עלה בגורל הבקשה (ראה: בר"ע (מחוזי ת"א) 6272/97 אמינה צחורי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, דינים מחוזי, לב(3) 48 (1998)). 3 .4 הנה כי כן, ב"כ המבקשת הגיש בקשת דחייה ביום 28.2.07, כ-8 חודשים לאחר המועד המקורי להגשת סיכומים, ההחלטה שוגרה למשרדו, ואם לא ראה אותה הרי שאף לא טרח לברר מהי החלטת בית המשפט בבקשתו. 3 .5 ב"כ המבקשת כבר היה מורגל בהגשת בקשות רבות לדחיית מועד להגשת סיכומים בתיק זה וידע היטב כי החלטות בבקשות מעין אלה ניתנות מיד בסמוך לאחר הגשתן. 3 .6 המסקנה - אין הביטול מתחייב 'מחובת הצדק'. 4. ביטול בשיקול דעת 4 .1 כאמור לעיל, לעניין שיקול הדעת יש להציב שני מבחנים, הסיבה למחדל וכן סיכויי ההגנה. 4 .2 ראשית אציין כי ב"כ המבקשת כלל לא פירט בתצהירו מה היתה הסיבה לאי הגשת הסיכומים אלא הסתפק בטענה כי ההחלטה מיום 1.3.07, שדחתה בקשתו לארכה "לא נודעה לו". אין בכך כדי לספק הסבר סביר למחדל הגשת הסיכומים. 4 .3 לעניין סיכויי ההצלחה - תיק זה נחתך במהותו על פי חוות דעת מומחה בניה מטעם בית המשפט. 4 .4 בע"א 1240558/96 שיכון עובדים נ' רוזנטל ואח', פ"ד נב(4) 565, סוקר השופט גולדברג את עמדת הפסיקה בשאלת שיקול דעתו והסתמכותו של בית המשפט על חוות דעת של מומחה שנתמנה בהסכמת הצדדים על ידי בית המשפט : "על שאלה זו השיב בית משפט זה כי: "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד - שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט. אך, כאמור, לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן...קביעותיו של בית משפט קמא הן בעיקר קביעות של עובדה שבית משפט זה איננו ממהר להתערב בהן, בעיקר כשמדובר בקביעות המתבססות על חוות-דעת של מומחה שנתמנה על ידי בית המשפט בהסכמת בעלי הדין" (ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן נ' רבי ואח', (לא פורסם))". 4 .5 פסק הדין ניתן לגופו, על אף העדר סיכומי הצדדים ובהסתמך על חוות דעת המומחה. 5. בהתאם לכל האמור לעיל, דין הבקשה להידחות. בניהחוות דעת מומחהמומחהחוות דעת