חוות דעת מומחה מחשבים

א. מבוא 1. בפני תביעה ותביעה שכנגד בנוגע להתקשרות חוזית בין הצדדים בנוגע למתן שירותי תוכנה. הצדדים הם התובעת, חברה בע"מ העוסקת במתן שירותי פיתוח תוכנה בתחום המחשוב (להלן: "שחף"). הנתבעים - התובעים שכנגד: הנתבע מס' 1- אתר אינטרנט, או כהגדרתו בכתב התביעה עסק הפועל בתחום המסחר האלקטרוני (להלן: "העסק"), , מקים העסק, מר שמעוני (להלן: "מר שמעוני") ומדריך בכיר למסחר אלקטרוני בקבוצות לימוד המכשירות קבוצות ויחידים בתחום המסחר באינטרנט שנותנות שירותים במסגרת העסק (להלן: "מר דרמון"). כל הנתבעים יחדיו יקראו בפסק דין זה להלן הנתבעים. 2. בתביעה עותרת שחף לחייב הנתבעים לשלם לה ביחד ולחוד סך של 70,565 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל ובצירוף הוצאות משפט. 3. בתביעה נטען כי מר דרמון הינו חבר אישי של בנו של מנכ"ל שחף, מר גדעון לפבר. נטען כי במסגרת היכרותם האישית נוצר קשר עסקי בין הצדדים לתביעה במהלכו נערכו פגישות בין הצדדים במהלך חודש ינואר 2008. לאחר שהצדדים הציגו עצמם, מטרותיהם וצרכיהם שלחה שחף ביום 21.1.08 הצעה כתובה לנתבעים למתן שירותים לפיתוח תוכנה אותם ביקשו הנתבעים לקבל לצורך אספקת שירותי מכירות/קניות באמצעות האינטרנט. הצדדים אינם חלוקים ביניהם כי הצעת המחיר הנ"ל הוותה הבסיס להתקשרותם אולם הם חלוקים על תוכנה ועל כוונת הצדדים האמורה בה. 4. אין מחלוקת בין הצדדים כי בכוונת הנתבעים היה להקים ולצור פלטפורמה ממוחשבת באמצעותה יהיה ביכולתם של סוחרים באתר Ebay לקבל, בין היתר, הצעת המחיר הטובה ביותר למוצר אותו הם מחפשים. זאת לאחר סקירת אתרי Ebay שונים בעולם. לטענת הנתבעים הם שאפו להציג הפלטפורמה בתערוכה עולמית שעתידה הייתה להתכנס בחודש יוני 2008 בארצות הברית שם היו אמורים להתכנס הסוחרים הגדולים בעולם למסחר אלקטרוני. לפיכך טענו הנתבעים כי הוסכם ששחף תיצור עבורם פלטפורמה, בבחינת מוצר מוגמר. לטענת שחף ההתקשרות בין הצדדים נועדה רק לפיתוח פיילוט - אב טיפוס שאינו המוצר המוגמר. זאת לצורך בדיקת היתכנות לפתח מוצר מוגמר שהיה אמור לכלול חמישה חלקים. 5. עוד טוענת שחף כי הצעת המחיר, נספח ד' לתביעה, שהייתה הבסיס להתקשרות בין הצדדים ניתנה על סמך מצגים שונים ומטעים המתייחסים לאפיון המוצר הנדרש, לדרישות הנתבעים, ולכלים העומדים לרשות שחף לצורך פיתוח ב - Ebay. נטען כי מצגים מטעים אלו מצד הנתבעים נכללו, בין השאר, במסמכים כתובים ובמצגים בעל פה שהעביר מר דרמון לשחף, דוגמת נספח ב' לכתב התביעה. 6. אין מחלוקת בין הצדדים כי הצדדים העריכו משך העבודה בארבעה חודשים לפיתוח כל שלבי הפלטפורמה. עוד אין מחלוקת כי הצדדים העריכו שלצורך השלמת שלב א' - פיתוח כלי מס' 3, נדרשת תקופה של ארבעה שבועות. עוד אין מחלוקת שהצדדים הסכימו כי תמורת פיתוח שלב א' ישלמו הנתבעים לשחף סך של 40,000 ₪ בצירוף מע"מ, העבודה תחל 10 ימים מיום ההזמנה ולכל צד תהא הזכות להפסיק ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 15 יום מראש. 7. הצדדים מסכימים כי בעקבות פגישה בין הצדדים ביום 24.1.08 בוצעה הזמנת עבודה, הנתבעים שילמו לשחף סך של 4,620 ₪ וסוכם כי העבודה תבוצע בנוגע למוצר 3 מתוך חמשת המוצרים האמורים בהצעת המחיר, דהיינו כלי להעלאת מכירות באתרי Ebay. 8. שחף מודה כי החלה העבודה על הפרויקט רק ביום 11.2.08 ובחודש פברואר בוצעה על ידה עבודה חלקית. מחודש מרץ 2008 נטען כי שחף החלה בעבודה מלאה על הפרויקט. שחף טוענת כי ביום 11.3.08 מסרה לנתבעים מסמך, נספח ז' לתביעה שהווה השלמת השלב הראשון בפיתוח כלי מס' 3, המהווה את שלב א' בהצעת המחיר, נספח א' לכתב התביעה. 9. נטען על ידי שחף כי לאחר מסירת המסמך, נספח ז' לתביעה, התגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, בגינם שקלה שחף להפסיק העבודה. נטען כי בשל ההכרות בין הצדדים, ובקשת הנתבעים, הסכימה שחף להמשיך ולעבוד מעבר לחודש העבודה שתוכנן באופן מקורי להשלמת הפיתוח. שחף טענה כי הסכימה לכך מתוך הבנה שהפסדיה בגין החלטה זו להמשיך לעבוד יקוזזו כנגד רווחיה במסגרת פיתוח הכלים האחרים האמורים בהצעת המחיר. נטען כי ביצוע עבודת המשך פיתוח הובטח לשחף על ידי הנתבעים. 10. שחף טענה כי בחודשים אפריל - מאי 2008 קוימו ישיבות עבודה נוספות במהלכה סוכמו בין הצדדים (באמצעות מר דרמון) הסכמות חדשות ואלו הועלו על הכתב על ידי מר לפבר, מנכ"ל שחף במזכר מיום 5.5.08, נספח ו' לתביעה. לטענת שחף הסכמה נוספת זו שינתה ההסכמה המקורית בין הצדדים. שחף טענה כי סוכם בין הצדדים שהעבודה על הפרויקט תסתיים ביום 15.5.2008 ובמועד זה תשולם יתרת התמורה המגיעה לשחף עבור הפיילוט ויתקיים דיון בנוגע להמשך הפרויקט. 11. לטענת שחף היא סיימה עבודתה במועד. יובהר כי שחף עצמה (בסעיף 35 לתביעתה) מודה כי סעיפים זניחים בעבודה על הפרויקט לא הושלמו ואולם טענה כי עניין זה הוסכם בין הצדדים. שחף טענה כי בעקבות סיום עבודתה הפיקה חשבוניות, נספח י"א לתביעה אותה מסרה לנתבעים בישיבה מיום 18.5.2008. מדובר בחשבונית על סך 36,000 ₪ בצירוף מע"מ אשר אין מחלוקת כי לא שולמה. 12. שחף טענה כי ביום 18.5.2008 הובהר לה כי הנתבעים חזרו בהם מהסכמותיהם, טענו כי עבודת הפיילוט לא הסתיימה, ולא הוכן מוצר מוגמר שעובד. שחף טענה כי הנתבעים לא שילמו לה דבר בעבור העבודה שביצעה עד יום 15.5.2008 וסרבו לעשות כן לדרישתה. 13. בתביעתה עותרת שחף לחייב הנתבעים לשלם לה מלוא סכום התביעה משום: I השלימה את כל הנדרש ממנה על פי המוסכם בין הצדדים. II השקיעה 524 שעות עבודה בפרויקט בתעריף נהוג של 300 ₪ לשעה ועל הנתבעים לשלם לה בנוסף לפחות 25% מעלות זו כפיצוי. III הנתבעים קיבלו לידיהם מוצר עובד ובוצע כל הנדרש בשלב א' להצעת המחיר. IV הושקעו על ידי שחף 3 ימי עבודה מעבר לאמור בהצעה הראשונה על פי הסכמה מאוחרת של הצדדים. 14. תביעת שחף כנגד הנתבעים מבוססת על עילות מדיני חוזים, נזיקין ועשיית עושר ולא במשפט. נטען כי מצגים שגויים ומטעים מטעם הנתבעים גרמו לעיכובים בעבודה ולצורך להשקיע שעות עבודה רבות ונוספות לצורך השלמת הפרויקט. 15. יובהר כבר עתה כי צודק ב"כ הנתבעים ששחף בתביעתה לא עתרה לתשלום שכר ראוי ובססה תביעתה רק על הסכמה בין הצדדים מכוח חילופי המסמכים בין הצדדים והסכמות שלטענתה הושגו מאוחר יותר. מאידך כן נטען כבר בכתב התביעה כי המוסכם בין הצדדים כאמור בהצעת המחיר, שונה מכוח הסכמה מאוחרת להשקיע שעות עבודה נוספות רבות בפרויקט, מעבר לאמור בהצעת המחיר הראשונה. 16. הנתבעים בכתב הגנתם דחו כל טענות שחף וטענו כי: I שכרו שירותי שחף כדי לקבל פלטפורמה מוגמרת באמצעותה יוכלו סוחרי Ebay לקבל הצעת מחיר טובה ביותר למוצר אותו הם מחפשים. הנתבעים טענו כי הם הודיעו לשחף על כוונתם להציג הפלטפורמה המוגמרת בתערוכה עולמית שתתקיים בחודש יוני 2008 בארצות הברית. הוכחשה הטענה כי ההתקשרות בין הצדדים נועדה רק לבדוק היתכנות המוצר. II שחף למרות ארכות מועד שניתנו לה לא הצליחה ליצור אף אחד מהכלים שהוגדרו בהצעת המחיר. III לא נמסר מידע מוטעה ולא נכון במסגרת אפיון המוצר אותו ביקשו הנתבעים משחף ליצור בעבורם. נטען כי הנתבעים הינם בבחינת מזמין המסתמך על כישוריה המרשימים של שחף שהוצגו בהצעת המחיר. נטען כי על המזמין במסגרת האפיון להעביר מידע נדרש כדי לאפשר לבעל המקצוע המיומן והמוכשר ליצור עבורו המוצר הנדרש. נטען כי המידע שנמסר על ידי מר דרמון לשחף היה מידע נכון על בסיס מידע שפורסם באינטרנט על ידי אתר Ebay. נטען כי בכל משך ההתקשרות בין הצדדים לא נשמעה ולו טרוניה אחת בנוגע לנכונות מידע או מצגים שנמסרו על ידי הנתבעים לשחף. IV תקופת הפיתוח המוסכמת של המוצר נקבעה על ידי שחף ושחף לא עמדה בה ולא השכילה לפתח אף כלי מהכלים שנדרשה לפתח. נטען כי שחף החלה לעבוד על הפרויקט באיחור באמצעות עובד לא מספיק מיומן ומתאים וכשלה מלספק לנתבעים שירותים כמובטח על ידה. V סוכם בין הצדדים כאמור בהצעת המחיר על מחיר כולל ואין מקום לתשלום סכומים נוספים הנתבעים בתביעה. כן נטען כי מכיוון ששחף לא ביצעה הנדרש ממנה על פי ההתקשרות בין הצדדים אין היא זכאית לשכר כלשהו וכי גם לאחר מתן ארכה נוספת העבודה המבוקשת לא נמסרה לנתבעים פלטפורמה עובדת. 17. בנוסף הגישו הנתבעים (מר דרמון ומר שמעוני) כתב תביעה שכנגד בה עתרו לחייב את שחף לשלם להם סך של 100,000 ₪ כפיצוי על נזקיהם עקב התנהלות רשלנית של שחף והפרותיה את המוסכם בין הצדדים. נטען כי התנהלות שחף מנעה מהנתבעים להציג פלטפורמה עובדת בתערוכה בינלאומית אשר התקיימה בחודש יוני 2008 בארצות הברית. הנתבעים טענו כי כתוצאה מהתנהלות שחף נגרמו להם נזקים משום שלהערכתם יכלו למכור הפלטפורמה, שלצורך תכנותה שכרו שירותי שחף, ל - 1,000 סוחרי Ebay בסך 1,000$ לכל סוחר. נטען עוד כי הנתבעים יכלו בנוסף להתיר שימוש בפלטפורמה לסוחרים אחרים תמורת תשלום תשלומים. עוד נטען כי כתוצאה מהתנהלות שחף נזקקו הנתבעים לשכור שירותי עריכת דין וכן נפגע מוניטין שלהם ושמם הטוב. לצורכי אגרה בלבד העמידו הנתבעים תביעתם שכנגד על סך 100,000 ₪. 18. מן האמור לעיל עולה כי הצדדים חלוקים ביניהם בשאלות כדלקמן: I מה היה טיב ההתקשרות בין הצדדים: התקשרות לבדיקת היתכנות מוצר (פיילוט) או התקשרות ליצירת מוצר. II מה היו תנאי ההתקשרות. III האם סיפקה שחף הנדרש ממנה לנתבעים. IV מי מהצדדים הפר חובותיו על פי ההתקשרות בין הצדדים וכיצד. V האם זכאית שחף לתמורה כלשהי מהנתבעים ובגין מה. VI האם נגרמו לנתבעים נזקים האם אלו הוכחו ובגין מה נגרמו. ב. ההליך 1. לאחר השלמת ההליכים והגשת תצהירי עדות ראשית נתקיימו ישיבות קדם משפט במהלכן הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יותר לשחף להמציא חוות דעת מומחה מחשבים באיחור. זאת בעקבות הגשת חוות דעת מומחה מחשבים מטעם הנתבעים. בתמורה הוסכם כי יותר לנתבעים להגיש תצהירים משלימים וחוות דעת משלימה. 2. במועדי שמיעת הראיות הביאו הצדדים עדים כדלקמן: שחף העידה מטעמה את המומחה ד"ר שמר, את מנכ"לה מר לפבר ואת מר מייק פן אשר ביצע העבודה בגין ההתקשרות בין הצדדים. הנתבעים העידו בפני בעצמם וכן העידו מומחה מטעמם מר נועם כהן ברנר. הנתבעים ויתרו על עדות מומחה אחר מטעמם אשר חוות דעתו צורפה מלכתחילה לתצהיריהם. 3. לאחר סיום שמיעת הראיות שתוארו לעיל קוימה ישיבה נוספת ביום 21.11.2011 במהלכה הסכימו הצדדים להגשת חוות דעת משלימה מטעם מומחה הנתבעים מר כהן ברנר. הוסכם כי בתגובה יושמעו הערות מטעם מנכ"ל שחף מר לפבר. כן הוסכם על עריכת ניסוי בנוכחות מומחי שני הצדדים כדי לבדוק יחדיו את הקוד המקורי של התוכנה שיצרה שחף עבור הנתבעים ואת טענת המומחה מר כהן ברנר מטעם הנתבעים כי תוכנה מקורית זו מעולם לא עבדה מול אתר Ebay. במהלך הדיון הוסכם על התנאים בהם צריך הניסוי להיערך בנוכחות המומחים, והוסכם כי פרוטוקול הניסוי יוגש לתיק בית המשפט. 4. לאחר שנערך הניסוי, לא הושגה הסכמה בנוגע לתוצאותיו ולתיק בית המשפט הוגש פרוטוקול הניסוי בצירוף נספחים. ביום 21.12.2011 שמעתי סיכום טענות הצדדים בפני בעל פה. בסיכומיהם התייחסו הצדדים גם לפרוטוקול ניסוי התוכנה נשוא ההליכים בתיק זה מיום 13.12.2011. אין מחלוקת כי תוצאת הניסוי הייתה שנוצר קשר עם אתר Ebay רק כאשר התוכנה הופעלה בסביבה שכללה קבצים נוספים שלא סופקו על ידי שחף לנתבעים ולא היו בדיסק שהוגש לתיק בית המשפט. אין מחלוקת כי גם כשנוצר קשר התקבלה הודעת שגיאה. בכל הניסיונות האחרים לרבות בהם הופעלה התוכנה שסופקה על ידי שחף לנתבעים כאמור בדיסק שהוגש לתיק בית המשפט לא ביצעה התוכנה את יעדה על פי ההתקשרות בין הצדדים. ג. המסקנה 1. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי, לאחר שהאזנתי לעדויות שנשמעו בפניי והתרשמתי מהם והאזנתי לסיכומי הצדדים נחה דעתי כי דין התביעה להדחות לגופה ודין התביעה שכנגד להתקבל רק בחלקה משום שלא הוכחו כל הנזקים הנתבעים בה. לטעמי אכן הופרה ההתקשרות בין הצדדים ובפועל לא מילאה שחף הנדרש ממנה בהתקשרות בין הצדדים. הוכח כי בשל הפרת החובות שהוטלו על שחף בהתקשרות בין הצדדים נגרמו נזקים לנתבעים בגינם זכאים הם לפיצוי וכן להשבת כספים ששולמו על ידם לשחף. לא הוכחו טענות הנתבעים - תובעים שכנגד בנוגע לנזקים בגין אובדן רווחים. 2. לא הוכח בפני כי העדר יכולתה של שחף לעמוד בהתחייבויותיה כמוסכם בין הצדדים נבעה ממצגים לא נכונים שהוצגו בפניה על ידי הנתבעים או מי מהם. לטעמי שחף הייתה בעל המקצוע אליו פנו הנתבעים, כלקוחות, תוך הסתמכות על כישוריה כפי שהוצגו בפניהם. לפיכך לטעמי רשאים היו הנתבעים להניח כי לשחף הכישורים והיכולות ליצור בעבורם המוצר שאופיין על ידי הנתבעים כלקוחות. אין מקום ליתן פטור לשחף בגין טעויות שנפלו באפיון המוצר, אם נפלו, משום שכבעל מקצוע מיומן ומאומן היה על שחף לבדוק טעויות, לתקנן ולפעול אחרת כדי ליצור המוצר שהתחייבה לייצר. תמיכה לכך אני מוצאת גם בעובדה שבמהלך ההתקשרות בין הצדדים לא נשמעה כל טענה מצד שחף בנוגע לליקויים שנפלו באפיון המוצר. 3. לא הוכח בפני כי ההתקשרות בין הצדדים נועדה רק לבדוק היתכנות בלבד. לטעמי לא נסתרה הטענה כי נוצרה התקשרות בין הצדדים שנועדה ליצור מוצר מוגמר הוא כלי מספר 3 בהצעת המחיר, נספח א' לתביעה, זאת לצורך הצגתו בתערוכה. אציין כי טענות הנתבעים לעניין כוונתם להציג כלי זה בתערוכה לא נסתרו. 4. לטעמי הוכח כי המוצר שיצרה שחף לא בצע הנדרש מהמוצר אשר הוזמן על ידי הנתבעים ובפועל לא ביצעו הנתבעים הנדרש מהם. לא הוכח כנדרש כי חוסר היכולת לבצע הנדרש משחף נבע מטעות באפיון המוצר ולא מאופן ביצוע העבודה, איחור בתחילתה, אי השקעת מאמצים נדרשים בשלבי פיתוח המוצר והעסקת עובדים בלתי מיומנים. שחף גם הפרה התחייבויותיה משלא עמדה בלוח הזמנים אשר נקבע בין הצדדים. באשר למחלוקת אשר נפלה בין הצדדים בנוגע לטיב ההתקשרות בין הצדדים ולשאלה האם סיפקה שחף מוצר עובד אני מעדיפה חוות דעת מומחה הנתבעים מר כהן ברנר אשר נתמכה בתוצאות הניסוי המשותף שנערך בין הצדדים ביום 13.12.2011. 5. אין ממש בטענת שחף לזכות לתשלום בגין שכר ראוי. צודק ב"כ הנתבעים כי טענה זו חורגת מגדר המחלוקת שהוצבה בכתבי הטענות בין הצדדים. עוד שוכנעתי כי ההתקשרות בין הצדדים לא כללה אפשרות בה תהיה שחף זכאית לתשלום תמורה בגין שעות עבודה שהשקיעה, היה ולא תצליח שחף ליצור מוצר כנדרש. גם ההסכמה הנוספת שהושגה בין הצדדים להתיר השקעת שעות עבודה נוספות בחודש מאי 2008 לא טמנה בחובה הסכמה לשלם עבור עבודת שחף היה ולא ייוצר המוצר המוגמר. 6. עוד לא הוכחו טענות שחף כי ניתוק ההתקשרות בין הצדדים נבעה מרצון הנתבעים להמנע מתשלום עבור מוצר שפותח, רק לכשהתגלה כי קיימים מוצרים דומים בשוק. לא נסתרה הטענה כי מידע כזה לא היה בידי הנתבעים נכון למועד ניתוק היחסים בחודש מאי 2008. 7. מאידך לטעמי כשלו הנתבעים בהוכחת נזקיהם כנתבע בתביעה שכנגד. לא נסתרו הטענות כי במועד התערוכה שהנתבעים ביקשו להציג בה, המוצר אותו הייתה אמורה שחף לייצר, כבר היו מוצרים דומים בשוק. לטעמי אין לדעת כלל האם היו מצליחים הנתבעים למכור, כנטען על ידם, המוצר המוגמר, לו הייתה שחף מבצעת הנדרש ממנה. בנוסף הנתונים שהביא מר שמעוני בעדותו לתמיכה בטענותיו לעניין נזקי הנתבעים (עמוד 36 לפרוטוקול) הינם נתונים המתייחסים למספר המתקשרים למתן שירותים עם עסקם של הנתבעים כיום ולא במועדים הרלוונטיים לתביעה. כמו כן טענות הנתבעים בנוגע לנזקים אינם מתיישבות עם העובדה שאינה מוכחשת לעובדה כי במועד התערוכה (יוני 2008) כבר היו בשוק מוצרים דומים לזה אשר ביקשה שחף ליצר. עוד העיד מר שמעוני ביושרו בעצמו כי אינו מקבל הרווחים כתוצאה מהצגת מוצר בעסקו או כתוצאה מהמלצה על מוצר. 8. כן הוכח לטעמי כי הפרת שחף התחייבויותיה כלפי הנתבעים יצרה להם נזקים כלכלים וכן נזקים לא ממונים בגינם זכאים הנתבעים לפיצוי. אני מעריכה נזקים אלו בסך של 25,000 ₪. ד. דיון I טיב ההתקשרות בין הצדדים: בדיקת היתכנות או יצירת מוצר מוגמר? 1. כאמור אני סבורה כי הוכח בפניי שההתקשרות בין הצדדים הינה ליצירת מוצר מוגמר - הוא כלי מספר 3 בהצעת המחיר נספח א' לכתב התביעה. לא הוכח כי הצדדים הסכימו על ההתקשרות לבדיקת התכנות של מוצר בלבד. בנוסף אני סבורה כי הוכח בפני, כנדרש, שהמוצר שסופק על ידי שחף לא ביצע הנדרש ממנו ולא היווה המוצר המוגמר אותו התחייבה שחף לספק על פי ההתקשרות בין הצדדים. בוודאי שהמועד בו טענה שחף כי סיפקה מוצר מוגמר הוא מאוחר למועדים בהם התחייבה שחף לספק המוצר על פי ההתקשרות בין הצדדים. עניין זה מהווה הפרת התחייבות שחף את הנדרש ממנה על פי המוסכם בין הצדדים. 2. אשר לטיב ההתקשרות בין הצדדים לא מצאתי ממש בעמדת שחף אשר נסתמכה על חוות דעת ד"ר שמר מטעמה. לעניין מהות ההתקשרות בין הצדדים אין עדיפות לחוות דעת ד"ר שמר משום שעסקינן בפרשנות מסמכים ומציאת כוונת הצדדים ממסכים כתובים. עיון בנספח א' לתביעה, המעגן את ההתקשרות בין הצדדים מלמד כי שחף התחייבה בתום שלב א' למסור כלי, לאחר שזה נבדק ותוקן, הכל לאחר שהסתיים שלב הפיילוט של הפיתוח. שחף התחייב לעשות כן בתום עבודה בת ארבע שבועות. אין עסקינן אפוא בהתקשרות לצורך בדיקת התכנות אלא התקשרות לצורך יצירת כלי. 3. בנוסף לא נסתרו טענות הנתבעים כי במהלך ההתקשרות בין הצדדים הודיעו הנתבעים על כוונתם ורצונם להציג הכלי העובד בתערוכה שנועדה להתקיים בחודש יוני בארצות הברית. לצורך הצגה בתערוכה נדרשו הנתבעים להציג כלי עובד ולא תוצאת בדיקת היתכנות. 4. זאת ועוד לאורך כל ניהול ההליכים בפניי התעקשו מנכ"ל שחף ובא כוחו לדבוק בגרסה כי הכלי שפותח על ידי שחף תפקד, פעל ויצר תוצאות התקשרות עם אתר Ebay. ללמדך ששחף סברה שהיא עמדה במוטל עליה, והוא יצירת כלי עובד. עניין זה סותר טענתה כי הוסכם בין הצדדים על בדיקת היתכנות בלבד. 5. מכל האמור לעיל עולה כי הצדדים התקשרו ביניהם ליצירת כלי (מספר 3) בתוך ארבעה שבועות שתפקידו היה ליצור התקשרות עם אתר Ebay. כל מסקנה אחרת באשר לטיב ההתקשרות בין הצדדים אינה תואמת את נוסח ההתקשרות וכוונות הצדדים כפי שהוכחה בפניי. II האם סופק מוצג מוגמר עובד? 1. עוד נותר לבדוק האם הוכח בפני כי שחף ספקה לנתבעים כלי עובד. לטעמי שחף, כתובעת, לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה כתובעת לעשות כן. 2. יובהר, המוצר אותו סיפקה שחף הינו הדיסק אשר צורף כראיה בהליכים בפני. אין כל אינדיקציה כי הצדדים הסכימו שלמוצר זה יש לצרף קבצים נוספים, תוכנות אחרות וכדומה שרק בצירופם יעבוד המוצר ויבצע הנדרש ממנו. 3. לא יכולה להיות מחלוקת כי על פי תוצאת הניסוי שנערך בין הצדדים ביום 13.12.2011 המוצר אותו ספקה שחף לנתבעים לא עבד, לא בצע התקשרות עם אתר Ebay, ולא מלא אחר הנדרש בהתקשרות בין הצדדים, הכל כעולה מפרוטוקול תוצאות הניסוי. 4. אשר לטענה כי המוצר עבד במהלך הניסוי כשצורפו לו קבצים נוספים, צודק ב"כ הנתבעים כי בכך אין די כדי להוכיח טענות שחף כי סיפקה מוצר מוגמר. שהרי אני נדרשת להכריע רק בשאלה האם המוצר נשוא ההליכים שבפני (הדיסק שצורף כראיה) מבצע הנדרש ממנו. כל הוספה לשאלה זו או התניית התוצאה בתנאים נוספים שלא בא זכרם בכתבי הטענות או בהסכמים המקוריים בין הצדדים, ואלו שלאחר מכן, חורגים מגדר כתבי הטענות. עוד יש לזכור כי בניסוי שנערך ביום 13.12.2011, גם כאשר התוכנה, בצירוף תוכנות נוספות, כן יצרה קשר עם אתר Ebay, ניתנה הודעת שגיאה. 5. גם בהתעלם מתוצאת הניסוי שנערך בהסכמת הצדדים כשלה שחף מלהביא ראיות להוכחת טיעוניה כי סיפקה מוצר מוגמר. המומחה מטעם שחף וד"ר שמר לא חזה במו עיניו בכך שהמוצר נשוא חוות דעתו ונשוא ההליכים שבפני עובד. המומחה הסתפק לצורך קביעת חוות דעתו במידע שנמסר לו בנוגע לכך על ידי עובדי שחף. המומחה ד"ר שמר בחן תוכנה שהוצגה לו על ידי אנשי שחף ונטען לגביה על ידי עובדי שחף כי זו התוכנה אותה שלחה שחף לנתבעים ביום 15.5.2008. המומחה שמר לא בדק את התוכנה עצמה שנשלחה לנתבעים. השוני בין השניים הודגם יפה במהלך הניסוי אשר נערך בהשתתפות מומחי הצדדים ביום 13.12.2011. אז הוברר כי יש שוני מהותי בין התוכנה שנשלחה לנתבעים (הדיסק נשוא ההליכים דנן) ובין התוכנה שיצרה קשר עם אתר Ebay ונתקבלה הודעת שגיאה. כמו כן מומחה שחף, ד"ר שמר, בחוות דעתו, מודה (בסעיפים 4.6-4.8; 3.4.4) כי התוכנה שנבדקה על ידו דיווחה במועד הבדיקה על תקלות והוא לא בדק טיבן. המומחה הסתפק בהסברי אנשי שחף בעניין. המומחה אף הסכים כי התוכנה שבדק מלמדת כי רק מרבית הנושאים שסוכמו פועלים בתוכנה אך לא כולם. עוד קובע המומחה מטעם שחף כי מדובר במוצר פשטני הרחוק מהרמה המצופה מתוכנה כזו וזאת לדעתו (בהתאמה להסכמה המוקדמת בין שני הצדדים - סעיף 3.4.4 לחוות הדעת). ללמדך לדעת המומחה ד"ר שמר התוכנה שיצרה שחף עובדת ומתאימה ליעדה רק אם יש ממש בהנחותיו שהצדדים הסכימו כי שחף תיצור פיילוט לצורך בדיקת היתכנות ולא מוצר מוגמר. לדעת המומחה ד"ר שמר אין עסקינן בתוכנה עובדת המתאימה למוצר מוגמר. משכך ומשלא קיבלתי דעת ד"ר שמר באשר לטיב ההתקשרות בין הצדדים ומשהוכח לטעמי כי הצדדים התכוונו להטיל על שחף ליצור מוצר מוגמר אין בפני ראיה גם לא מפי מומחה מטעם שחף כי שחף יצרה מוצר מוגמר. לעניין זה ראה עדות המומחה ד"ר שמר עמוד 8 לפרוטוקול שורות 9-18. 6. בנוסף אין לשכוח כי מר פן ומר לפבר בעדותם ובתצהיריהם מטעם שחף לא הצליחו להוכיח כי סיפקו במועד תוכנה עובדת . כל שיכלו עדים אלו להוכיח היא כי קיימים שלושה מקרים בהם יצרה התוכנה קשר עם אתר Ebay ומקרים אלו הוצגו בפני מר דרמון. בכך אין די כדי להוכיח כי ביום 15.5.2008 מסרה שחף לנתבעים מוצר פועל. שהרי לו כך היה מדוע המשיכה שחף לטעון כי היא זקוקה לזמן עבודה נוסף לצורך שיפור המוצר, זמן אותו הסכימה שחף להשקיע ללא תמורה במחשבה כי תרוויח משלבי הפיתוח הנוספים של הכלים האחרים? 7. מאידך מומחה הנתבעים מר כהן ברנר העיד במפורש כי בדק התוכנה אשר סופקה על ידי שחף לנתבעים וזו לא עבדה כלל ולא ביצעה הנדרש ממנה. המומחה הסביר כיצד בבדיקתו יכול היה לבצע בדיקה תקפה גם מבלי לקבל הקוד המקורי שכתב מר מייק פן עבור הנתבעים משום ש: "ש. האם ראית את קוד המקור שמייק פן כתב ת. לא ראיתי אבל יש כלים ספציפית לג'אווה שמאפשרים לעשות די קומפילציה שזה לקחת את התוכנה עצמה ולהחזיר אותה למצב שלראות את הקוד, מה שמציין שם זה מבנה הקוד לא את המשתנים הספציפים וזה עשיתי. אני יכולתי להמציא את אותה די קומפילציה. לשאלת בית המשפט האם יש שוני בתקופת ההמצאים אם מקבלים את הקוד המקורי או עושים די קומפילציה אני משיב שלא אמור להיות שוני בתקפות הממצאים בחוות הדעת". "ש. כדי להעריך את יעילות העבודה של מייק לא רצוי להפגש ולשאול איך הוא עובד ת. אנחנו קיבלנו את המדיה המגנטית כיצד עובדת התוכנה כדי להעריך תוכנה צריך לראות אם היא עובדת. פתחנו את התוכנה וראינו מסכים והתחלנו לעבור ביניהם ואז ניסינו לעבוד עם התוכנה, כל תוכנה שצריכה להתחבר למערכת אחרת הדבר הכי בסיסי זה להכניס שם משתמש וסיסמה וזה מאפשר להיכנס, בתוכנה שאנחנו הכנסו את השם משתמש וסיסמה לחצנו אינטר והתוכנה עברה אוטומטית למסך הבא, בכוונה בדקנו שם משתמש וסיסמא לא נכונים, זאת אומרת שהתוכנה לא עשתה ולידציה מול האתר של אי.בי ואז ניסינו לעשות את מה שהתוכנה אמורה לעשות וזה לעלות מוצר לאי.בי מכיוון שלא נעשתה ולידציה לא היה ניתן לצור תקשורת לאי.בי. בכל אופן ניסנו להכניס ובניסיון ההכנסה יש אופציה או לשמור או להעלות לאי.בי, לא השמירה ולא העלה עבדו. לאחר שהגענו למצב הזה רצינו לראות מה קורה מאחורי הקלעים, ביצעו די קומפילציה וקיבלנו את הקוד, רואים לאיזה ספריות הוא קרא, רואים איזה פקודות הוא פנה אליהם ומה שראינו בתוך המדיה המגנטית שאין שום פנייה ל- API של אי.בי.. ש. זה נכון למצב API של אי. בי ב- 2010? ת. לא. לא הייתה פניה ל - API של אי. בי בכלל". 8. אציין עוד כי גם התרשמותי מעדות מר כהן ברנר בפני בהשוואה לעדות ד"ר שמר בפניי הייתה כזו שיש להעדיף עדות ד"ר כהן - ברנר. עדותו של האחרון הייתה ברורה יותר והתבססה על בדיקת תוכנה ולא על פרשנות מסמכים. יובהר עוד כי בפועל אין מחלוקת של ממש בין המומחים שהרי גם ד"ר שמר אינו סבור שהדיסק שנשלח על ידי שחף לנתבעים הינו תוכנה של מוצר מוגמר ולפיכך לדעת ד"ר שמר עמדה שחף במטלה שהוטלה עליה, רק משום שלדעתו לא היה על הנתבעים ליצור מוצר מוגמר. 9. עוד יש לזכור כי גם מר דרמון מטעם הנתבעים אף הוא הכחיש טענות שחף כי היה מרוצה מעבודתה או כי אישר כי המוצר שסיפקו עובד. אומר מר דרמון בעדותו בעמוד 30 לפרוטוקול: "ש. ראית פעולות שהוא מבצע מול אי.ב. ת. מעולם לא ראיתי פעולה בפועל שהתבצעה מול אי.בי בעיניים. קיבלתי ממנו אי מייל עם מספרי ID בפועל בפגישות הוא הראה לי את מסכי המשתמש כי זה הצד שלי כלקוח היה חשוב לי לראות ולהבין". גם כאשר אישר מר דרמון בעדותו כי בשבתו ליד מר מייק פן ראה כי הייתה התקשרות ציין מר דרמון כי לא היה ביכולתו לדעת האם התוכנה עבדה בצורה נכונה. "ש. האם נכון להסיק שהתוכנה פנתה לאי.בי והייתה תגובה מאי.בי? ת. מייק הצליח לפנות לאי.בי, כשאני ישבתי ליד מייק מערכת הפיתוח הייתה פתוחה והוא יכל לגעת בקוד והקוד עשה פעולות מול אי.בי בין אם בצורה נכונה ובין אם לא." III ההפרות והגורם להם 1. עוד יש לדון בטענות שחף באשר לסיבה אשר הובילה להעדר יכולתה לעמוד במטלות שהוטלו עליה על פי ההסכמה המקורית בין הצדדים, ובטענותיה לעניין הסכמות נוספות אשר הושגו בין הצדדים. יאמר כבר עתה גם לו היה ממש בטענות בנוגע להסכמה נוספת בין הצדדים, דבר שהוכחש על ידי הנתבעים, גם הסכמות נוספות אלו הופרו על ידי שחף אשר לא השכילה בכל רגע נתון להוכיח כי מסרה לנתבעים במועד כלשהו כלי מוגמר עובד, כפי שהתחייבה לעשות. 2. אין מחלוקת כי על פי ההתקשרות בין הצדדים היה על שחף לסיים ביצוע העבודה שהוטלה עליה בהתאם להתקשרות בין הצדדים בתוך ארבעה שבועות החל מיום 24.1.2008. במועד זה שולמה המקדמה לשחף על ידי הנתבעים. אין מחלוקת כי לטענת שחף כלי מוגמר עובד נמסר על ידה רק ביום 15.5.2008. עוד אין מחלוקת כי אנשי שחף כלל לא עבדו על הפרויקט שנמסר לעבודה במהלך חודש ינואר, עבדו חלקית במהלך חודש פברואר ועבודה רצינית בוצעה רק בחודש מרץ 2008 ואילך. ללמדך כי עיכובים בסיום העבודה והצורך במתן ארכת מועד בין אם זו הוסכמה או לא, נבעו מהתנהלות אנשי שחף ומבחירת מר לפבר להתערב באיחור ולהביא לשחרור העובד מייק פן, שנועד לעבוד בפרויקט, ממטלותיו האחרות בחברות רק בחודש מרץ 2008. התנהלות זו לכשעצמה מהווה הפרת התחייבות שחף על פי המוסכם בין הצדדים אשר הביאה לעיכובים. 3. עוד אין מחלוקת בין הצדדים כי למר פן, הוא העובד אשר יועד לעבוד בפרויקט מטעם שחף לא היה ניסיון קודם בעבודה מסוג זה. בעמוד 22 לפרוטוקול מעיד מר פן: "עשיתי פרויקטים דומים בעבר באי.בי אף פעם לא התעסקתי". לעניין זה רלוונטיות רבה משום שלא הוכח כי למר מייק פן אין כישורים נדרשים לבצע עבודתו ואולם כן הוכח כי בהעדר ידע בנוגע לפעולות אתר Ebay הוא נדרש להשקיע שעות עבודה רבות יותר כדי ללמוד אופן העבודה הנכון עם אתר Ebay. בשל כך על פי עדותו בוזבזו שעות עבודה רבות בפניה לפורום משתמשים דומה כדי לקבל תשובות נדרשות ושעות עבודה כדי ללמוד למשל אופן הפעילות הנכון ב - Ebay sand box. במקרה כזה אין זה סביר לדרוש מהנתבעים דווקא לשלם עבור שעות לימוד אלו, או לטעון כי הם חייבים להסכים ליתן ארכת מועד להשלמת הפרויקט או לחייבים לשלם עבור שכר ראוי בגין שעות עבודה אלו אפילו לא נוצר מוצר מוגמר. 4. טוענים אנשי שחף כי המשכות ההליכים בפרויקט והעדר הצלחה ליצור מוצר מוגמר מושלם במועד נבעו רק מאפיון מוטעה, שניתן על ידי מר דרמון. לטעמי אין ממש בטענות אלו. ראשית לא הוכח כי האפיון שניתן על ידי הנתבעים מוטעה וכי היה על מר דרמון לדעת זאת. לא נסתרו טענות מר דרמון כי האפיון שנתן היה העתקה של פקודות מספרות קיימת בנוגע לפקודות בהם ניתן להשתמש ב- Ebay. שנית מדובר באפיון שנתן לקוח המופנה לבעל מקצוע היודע להתייחס לאפיון כזה. וכך אומר מר דרמון בעדותו: "ש. האם שחף היו רשאים להסתמך על הכתוב? ת. אני לא מתכנת ומעולם לא כתבתי אפיון תוכנה. המסמך מתאר את החזון שלי ושל אלי לגבי החלקים של התוכנה מה הם צריכים לעשות. ש. מפנה לנספח ב' לכתב התביעה עמוד 7, שורה שלישית מלמעלה, מתחילה עם המילים "ניתן להשתמש...", מי כתב את זה? ת. אני. ש. שחף היו רשאים להסתמך על זה. ת. מעמוד 7 ואילך מועתק מאותה ספריה של פקודות שאפשר להשתמש בהם באי.בי. אני העתקתי מהספרייה ותרגמתי מה שנדרש. אני בתור לקוח לא יכול לדעת מראש, אני רואה מה שכתוב שם מעתיק ונותן להם." לפיכך עסקינן באפיון של מזמין - לקוח מבעל מקצוע האמור להבין האפיון לבדוק אותו ולדעת כיצד לפעול. לטעמי הטעויות באפיון, אם היו כאלה, השפיעו על יכולת שחף לפעול רק משום שבעל המקצוע שעסק מטעמם בעניין לא היה בקיא בנוהלי העבודה מול Ebay. לעניין זה צודק המומחה מר כהן ברנר כשאמר בעדותו בפני: "ש. יש משהו בהגדרות שחסר לצורך הכנת מוצר סופי? ת. שלקוח פונה לבית תוכנה הוא אומר מה הוא צריך, בית התוכנה תפקידו לתחקר את הלקוח ולהבין ממנו איך הוא רוצה לממש את מה שהוא צריך כמו שאני בא לארכיטקט עם רעיון לבית חלומות והוא צריך להגיד מה צריך לעשות". משכך אין לאמר כי טעות באפיון מוצר שנותן לקוח לבעל המקצוע האמור ליצרו אמורה למנוע מבעל המקצוע המיומן היכולת ליצור המוצר. בקביעה זו גם תומך מומחה שחף ד"ר שמר בעדותו בעמוד 6-7 לפרוטוקול. בהתקשרות כדוגמה זו הנדונה בפניי על בעל המקצוע לאתר הטעויות באיפיון, להסב תשומת לב הלקוח להם ולהציג פתרונות לטענות אלו. 5. בנוסף במקרה דנן לא הושמעה ולו טרוניה אחת בנוגע לטעויות באיפיון המוצר במהלך ההתקשרות בין הצדדים. גם לא נטען בזמן אמת כי לטענות אלו השפעה על מהלך העבודה והתקדמותה. גם לא נעשתה כל פניה ללקוח בנוגע לטעויות אלו ואנשי שחף בחרו לבדוק אותן בכוחות עצמם, דבר שהאריך את העבודה. הטענות לגבי טעויות באפיון נולדו עקב ההתדיינות בפניי ואין בהם ממש לטעמי. 6. מן האמור עולה כי הפרת שחף התחייבויותיה להמציא מוצר מוגמר עובד ובמועד נבעו ממעשים או מחדלים של אנשי שחף ללא קשר לטעויות נטענות מצד המזמין. 7. עוד יש לקבוע כי לא הוכחה טענת שחף לפיה ניתוק היחסים בין הצדדים נעשה רק כאשר הנתבעים הבינו שאין להם עוד צורך בפרויקט משום שקיימים מוצרים דומים בשוק. לא נסתרה בפני הטענה של הנתבעים כי עובדות אלו הובררו להם רק בתערוכה שנתקיימה בחודש יוני 2008 בעוד שניתוק היחסים נעשה בחודש מאי 2008. גם ד"ר שמר מומחה מטעם שחף בעדותו בעמוד 29 לפרוטוקול אומר כי בשנת 2008 לא היו מוצרים דומים שעבדו. IV טענות דבר שכר ראוי 1. עוד יש לדון בטענות ב"כ שחף לזכאות שחף לתשלום בגין שכר ראוי. לא מצאתי ממש בטענות אלו. 2. ראשית אציין כי טענות אלו חורגות מגדר המחלוקת בין הצדדים. הן הועלו במהלך שמיעת הסיכומים בפניי ואינן מופיעות בכתב הטענות או בתצהירי הצדדים. 3. טענות אלו לא הוכחו בפניי גם לגופן. שהרי בהתקשרות הכתובה בין הצדדים אין כל זכר להסכמה לפיה תהיה זכאית שחף לתשלום גם אם לא ייוצר המוצר אותו היא נדרשה לייצר. 4. זאת ועוד טיעוני שחף וראיותיהם סותרים טענותיהם לעניין זכאות לשכר ראוי. שהרי מר לפבר, מנהל שחף בעדותו בפניי העיד כי הסכים להשקיע זמן נוסף בפיתוח המוצר מתוך הנחה כי הפסדיו יכוסו לכשיעבוד באמצעות שחף על פיתוח הכלים האחרים. לא נטען על ידו כי הוסכם שהנתבעים ישלמו שכר נוסף בגין השקעת זמן נוספת לפיתוח כלי 3 בלבד. הסכמה כזו גם אינה סבירה בהתחשב כי לאור ממצאי לעיל השקעת זמן נוסף נדרשה בשל התנהלות שחף ומעשי ומחדלי אנשיה שהוו הפרת התחייבות שחף. 5. עוד יובהר כי טענת מר לפבר שהושגה הסכמת הנתבעים לשלם סכומים על השקעות זמן נוסף בחודש מאי 2008 הוכחשה הן על ידי מר דרמון והן על ידי מר שמעוני. שניהם בעדותם מבהירים כי הסכמה להשקעת זמן נוספת ניתנה רק בעבור יצירת מוצר מוגמר. ראה עדות מר דרמון בעמודים 33-34 לפרוטוקול. ועדות מר שמעוני בעדותו בעמוד 34 לפרוטוקול. 6. גם אם טעיתי באמור לעיל הרי טענות שחף לעניין זכאות לשכר ראוי לא הוכחו. לא הוכחו באילו שעות עבדו אנשי שחף רק על הפרויקט ואלו שעות הושקעו בשל הצורך ללמוד על אופן ההתנהלות מול Ebay. עוד לא נסתרה הטענה כי היה צורך בהשקעת שעות נוספות בשל האיחור בתחילת העבודה שנבע ממחדלי שחף. V התביעה שכנגד 1. כאמור אין מחלוקת כי אכן הפרה שחף התחייבותיה כלפי הנתבעים ולא סיפקה במועד הכלי שנתבקשה לייצר. עוד קבעתי לעיל כי לא נסתרה טענת הנתבעים לפיה נאמר לשחף מלכתחילה שמטרת הנתבעת להציג המוצר המוגמר בתערוכה אשר עתידה להתקיים בחודש יוני 2008בארצות הברית. 2. דא עקא טענת הנתבעים לעניין נזקיהם עקב הפרת שחף חובותיהם כלפיהם לא הוכחו בכל הנוגע לאובדן רווחים. 3. לא נסתרה טענת אנשי שחף אשר אפילו נתמכה בעדות הנתבעים כי בתערוכה הובהר להם כי תוכנות דומות לזו שביקשו הנתבעים להציג בתערוכה קיימות כבר וסוחרים ב - Ebay משתמשים בהם. לפיכך לא הוכח כי כשלונה של הנתבעים להציג המוצג בתערוכה פגע בהם כלכלית. לעניין הפסדי רווחים לא הגישו הנתבעים חוות דעת כשלהי והסתמכו רק על עדות מר שמעוני בעניין. אולם עדות מר שמעוני כאמור בעמוד 36 לפרוטוקול מהווה טיעונים בעלמא בלבד שלא הוכחו. שהרי הנתונים המוצגים על ידי הנתבעים הינם נתונים משנת 2011 ואין כל אינדיקציה כי אלו היו נכונים לשנת 2008. כמו כן מר שמעוני בעצמו מודה בעדותו בפני כי אינו מרוויח מהמלצות על מוצרים מסוימים והוא עושה כן רק לשם שמירה על שמו ועל המוניטין שלו. לפיכך הטענות על הפסדים בגלל אובדן רווחים לא הוכחו. 4. כן הוכחו נזקי הנתבעים בעין אשר לא נסתרו. לפיכך זכאות הנתבעים להשבת כספים אשר שולמו לשחף וכספים ששולמו בגין היזקקות לשירותי עריכת דין. 5. עוד לטעמי הוכחה הטענה כי לנתבעים נגרם נזק תדמיתי בשל העדר יכולתם לעמוד בהבטחתם ללקוחותיהם להציג מוצר מוגמר בתערוכה. 6. בהעדר אינדיקציה אחרת לשווי הכלכלי של נזקי הנתבעים יש מקום לחשבם בדרך של אומדנא ואני מעריכה נזקים אלו בסך כולל של 25,000 ₪. סיכום לאור כל האמור לעיל אני דוחה התביעה ומקבלת באופן חלקי התביעה שכנגד. בהתאמה אני מחייבת התובעת לשלם לנתבעים סך של 25,000 ₪ בצירוף סך כולל של 10,000 ₪ בגין הוצאות משפט. סכום זה חושב בהתחשב בהתנהלות ההליכים בתיק זה והימשכותם והצורך של הנתבעים להשיב על טענות שחרגו מגדר המחלוקת המקורי בין הצדדים, הצורך להיזקק למומחה וכן הסכמתם להשתתף בניסוי המוצע לאחר סיום שמיעת הראיות. בנוסף תשיב שחף לנתבעים אגרה ששלמו והוצאות עדים על פי הקבלות והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד כל הוצאה ועד ההשבה בפועל. כספים שהופקדו על ידי הנתבעים בתיק זה לרבות ערבות בקופת בית המשפט יושבו לידיהם באמצעות בא כוחם. כספים שהופקדו על ידי התובעת לרבות ערבות בקופת בית המשפט יועברו לנתבעים באמצעות בא כוחם לצורך תשלום החוב על פי פסק דין זה. חוות דעת מומחהמומחהחוות דעת