חוות דעת מומחה ראיות

1. מונחות בפני שתי בקשות בשתי סוגיות נפרדות. 2. התובעות הגישו תביעה בפסים של 'סדר דין מהיר' כנגד הנתבעים בסך 40,010 ₪. לטענתן, סיפקו התובעות לנתבעת סחורה בגובה סכום התביעה כאשר הנתבע חתם על שטר ערבות לכל חובותיה של הנתבעת. 3. הנתבע טען בטענות הגנתו, בין היתר, כי בוצע מעשה מרמה כאשר לא חתם כל כתב הערבות אשר עליו מתבססת עילת התביעה כנגדו. 4. בתאריך ה - 12/06/07 התקיימה בפני ישיבה מקדמית בתיק זה. במהלכו הוצע לצדדים כדלקמן - "בית המשפט מציע שימונה מומחה אובייקטיבי מטעם בית המשפט אשר יתן חוות דעת בדבר החתימה השנויה במחלוקת בנספח א' לכתב התביעה ... חוות דעת המומחה תהיה מכרעת לנקודה הזו שבמחלוקת לעניין החתימה" 5. בתאריך ה - 17/06/07 הגישו הנתבעים את הודעתם לעניין ההצעה דנן - "1 . לאחר שהובהרו לנתבע מס' 2 המשמעויות לגבי הצעת בית המשפט הנכבד, לפיה החתימה שבמחלוקת בנספח א' לתצהיר העדות הראשית שהוגש מטעם התובעות, תיבדק ע"י מומחה בכתב היד שימונה ע"י בית המשפט הנכבד, ולתוצאות בדיקת המומחה הנ"ל תהיינה חשיבות הרת - גורל לנשוא התובענה דנא, הביע הנתבע מס' 2 את הסכמתו להצעת בית המשפט הנ"ל. 2 . לפיכך, מבחינת הנתבעים אין כל התנגדות ל'קיים את הצעת בית המשפט הנכבד, כפי שניתנה במהלך הדיון מיום 12/06/2007, קרי כי החתימה במחלוקת נשוא תובענה זו, תועבר לבדיקתו של מומחה מטעם בית המשפט וחוות דעתו של המומחה תהייה מכרעת אף לגבי יתר הסוגיות שבמחלוקת נשוא תובענה זו." 6. הסכמת התובעות התקבלה לאחר מכן בתאריך ה - 02/07/07. משכך, בתאריך ה - 11/07/07 מונתה כמומחית מטעם בית המשפט הגב' שביט תמר אשר תכריע האם הנתבע אכן חתום על גבי הסכם הערבות. 7. בתאריך ה - 11/10/07 הוגשה חוות הדעת לתיק בית המשפט. בתאריך ה - 17/01/08 הוגשו על ידי הנתבעים תצהירי עדות ראשית מטעמם לרבות חוות דעת מומחה, נגדית, לקביעתה של המומחית אשר מונתה בהסכמת הצדדים. 8. בתאריך ה - 30/01/08 התקיים בפני דיון מקדמי נוסף. בתחילתו ביקש ב"כ התובעות המלומד להוציא מתיק בית המשפט את חוות הדעת שצורפה על ידי הנתבעים בתצהירי עדותם הראשית. זאת משום שאין לנתבעים כל זכות להמציא לבית המשפט חוות דעת מטעמם. בנוסף, ביקש ב"כ התובעות מבית המשפט להפוך את נטל הבאת הראיות במהלך דיון ההוכחות שכן לשיטתו, הנתבעים מודים בקבלת הסחורה ומשכך למעשה מודבר בטענת "הודאה והדחה". ב"כ הנתבעים המלומד טען בדיון לעניין חוות הדעת כך - "אכן הוגשה חוות דעת שכזו שקבעה שהחתימה נחזית להיות חתימת הנתבע 2, אולם בכל זאת נרצה לחקור את המומחית מטעם בית המשפט באשר למסקנותיה. וכן לבקש לאפשר העדת המומחית מטעם הנתבעים שנתנה חוות דעתה זה מכבר שהגיע למסקנה שונה בתכלית למסקנה אליה הגיע המומחית מטעם בית המשפט." 9. סבורני, כי הצדק עם ב"כ התובעות. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 קובעת כדלקמן - "(ג) מונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את ההוראות המפורטות להלן, אלא אם כן קבע בית המשפט או הרשם אחרת: (1) לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין; (2) יראו חוות דעת מומחה שהגישו בעלי הדין קודם למינוי המומחה מטעם בית המשפט, כאילו לא נתקבלו כראיה." 10. מכיוון שמינוי המומחית נעשה בהסכמת הצדדים, אין לצדדים כל זכות להביא חוות דעת סותרת מטעמם (לעניין זה ראה א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שביעית) 2003, 189). משכך, הנני מורה על הוצאת חוות הדעת שצורפה מטעם הנתבע מהתיק. 11. יחד עם זאת, זכות החקירה הנגדית של מומחה מטעם בית המשפט, קיימת באמתחתם של הנתבעים באם יחפצו בכך, אולם שכר העדה יהיה ריאלי ויעמוד של 3,000 ₪+מע"מ בו יישא הצד שמעוניין לבצע את החקירה. 12. לעניין הפיכת נטל ההוכחה לא מצאתי לנכון לקבל את בקשת ב"כ התובעים. טענה מסוג "הודאה והדחה" קובעת כי על הנתבע לקבל את כל אשר פורט בכתב התביעה. על הנתבע לומר "נכון, אבל" בכדי שנטל ההוכחה יעבור לכתפיו. במקרה דנן, אולי הודו הנתבעים בקבלת הסחורה אולם קיימות טענות לעניין המחיר שסוכם וכו' אשר אינו מקבל את מלוא האמור בכתב התביעה. משכך, ולפחות בשלב זה אין כל מקום להפוך את נטלי הבאת הראיות. כמובן, שאין בהחלטתי זו בכדי לקבוע על מי מוטלים אי אלו נטלים בעת מתן פסק הדין. 13. הנני קובע את התיק להוכחות לתאריך 23.6.08, שעה 18:00. 14. אם מי מהצדדים מעוניין לחקור את הגב' שביט עליו להפקיד בקופת בית המשפט את הסך האמור ולהגיש בקשה לזמנה לעדות עד 30 יום לפני קיום הדיון. 15. הוצאות הבקשות דנן ישוכללו בעת מתן פסק הדין. חוות דעת מומחהמומחהראיותחוות דעת