חוות דעת מומחה שאינה ערוכה כדין

1. לאחר עיון חוזר בבקשה ולאחר עיון בתשובה שנתקבלה, יש בדעתי ליתן רשות ערעור לראות את הבקשה שהוגשה כבקשה שניתנה עליה רשות ערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, לפיכך תידון הבקשה כערעור. 2. הערעור שניתן הוא על החלטת בימ"ש השלום חיפה (כבוד השופטת ת' שרון נתנאל) מיום 15/9/05 בת"א 21786/01, לפיה נדחתה בקשת המערער להגיש חוות דעת של מומחה לגבי טיב האבן שסיפק. 3. מדובר בתביעה כספית שהגישו המשיבים כנגד המבקש לתשלום יתרת תמורה בגין הסכם להספקת אבן ובתביעה שכנגד שהגיש המערער. בתביעה זו טען המערער כי האבן שסופקה בחלקה היא באיכות ירודה, וזאת בנוסף לטענתו כי חלק מהסחורה שהזמין לא סופקה לו. לכתב ההגנה צרף המערער דוח בדיקת איכות ממעבדת הטכניון ביחס לאיכות האבן שסיפקו המשיבים, הנושא תאריך 24/12/02. הטענה חזרה במהלך הדיונים וכן פורטה בתצהיר עדות ראשית שהוגש מטעם המערער. ביום 14/3/04 הגיש המערער מסמך שכותרתו חוו"ד מומחה מטעמו, ואולם במהלך ההוכחות שהתקיימו ביום 29/3/04 לא הותרה הגשת חוות הדעת. המשיב התנגד להגשת חוות הדעת, מאחר שלטענתו לא היה המסמך ערוך כדין, וכן מן הטעם שרוב הדברים שהמומחה הסתמך עליהם הם מפי השמועה. זאת ועוד, אין חולק כי למועד ההוכחות לא הופיע עורך חוות הדעת. בית המשפט החליט ביום 29/3/04 שלא להתיר הגשת חוות הדעת לאור המועד בו הוגשה, וכן מן הטעם שלא איפשר לב"כ המשיבים להגיש חוות דעת מטעמו, מה עוד שאינה ערוכה כדין. על אף שבית המשפט לא קבע כל ממצא לעניין תוכנה של חוות הדעת, העיר בית המשפט כי יש ממש בטענת המשיבים שחוות הדעת מתבססת על עדות שמועה. בית המשפט דחה את הבקשה לדחות את מועד ההוכחות למועד נוסף, ולא התיר את הגשת חוות הדעת. 4. אעיר בשלב זה, שלו אכן היה מסתיים הדיון בכלל המחלוקות שהועלו, יתכן שלא היה מקום לקבל בקשת רשות ערעור, ואולם ההליכים לא הסתיימו בבית משפט קמא באותו שלב. במהלך אותו דיון התעוררה שאלה לגבי כמות האבן שסופקה, ולצורך כך מונה מומחה מטעם בית המשפט. עוד הודגש באותו הסדר דיוני בין הצדדים, ואני מצטטת: "שאלת איכותה של האבן תידון לאחר קבלת חוות דעת המומחה". הסדר זה קיבל תוקף של החלטת בית משפט ביום 29/3/04. ביום 31/10/04 חזר המערער וביקש להאריך את המועד להגשת חוות דעת מטעמו לעניין איכות האבן, הדיון התחדש רק ביום 15/9/05 ובאותו מועד לאחר שחוות הדעת של המומחה נתקבלה לתיק ונתקבלה על ידי הצדדים כראיה לעניין כמות האבן, חזר המערער וביקש לדון גם בשאלת איכותה של האבן, בהתאם להסדר הדיוני שקיבל תוקף של החלטת בית משפט ביום 29/3/05. המשך הדיון לצורך שמיעת ראיות נוספות נדחה ליום 26/6/06, ולמרות האמור לא הותר למערער להביא חוות דעת מטעמו. 5. ראשית, החלטות בית משפט הניתנות במהלך הדיונים אינן מונעות מבית המשפט לחזור ולעיין בהחלטותיו, ככל שהדבר נדרש. משסבר תחילה בית המשפט כי ניתן לסיים את ההוכחות בישיבה אחת או במספר ישיבות סמוכות, הרי שבדין החליט שאין להאריך את המועד להגשת חוות דעת של מומחה בנוגע לטיב איכות האבן. משלא הופיע המומחה מטעמו של המערער לאותה ישיבה, ואם אכן ניתן היה לסיים את ההוכחות באותו מועד, הרי שלא היה עוד מקום לבקשה לפני. 6.ואולם, דיון ההוכחות לא הסתיים באותו מועד, ועל פי ההחלטה שניתנה בסוף אותו דיון (החלטה מיום 29/3/04), הסכימו הצדדים לחזור ולדון בשאלת איכות האבן לאחר שתתקבל חוות הדעת לגבי הכמות. בנסיבות אלה ובמיוחד כאשר התיק לא הסתיים גם לא בישיבה מיום 15/9/05 היה מקום לקבל את הבקשה להגשת חוות דעת של מומחה או לפחות לאפשר את הופעתו של עורך חוות הדעת הראשונה. בפרקי הזמן שנוצרו היה די זמן לאפשר הגשת חוות דעת גם מטעמם של המשיבים. המחלוקת היא מהותית ויש לאפשר לבעל דין למצות את טענותיו, וגם אם לא עמד במועדים הנדרשים - ואין להקל ראש ברשות שנוטלים לעצמם בעלי הדין שלא לעמוד במועדים הנקבעים - יש לשאוף כי הנושא יטופל במישור של הטלת הוצאות ולא בדרך של פגיעה בזכות מהותית. אעיר עוד, שלא שוכנעתי שלא ניתן היה להשתמש בחוות הדעת שביקש המערער להגיש, ולאפשר תיקונה או השלמתה באופן שתהא תואמת לתקנות. עוד אעיר, שככלל, חוות דעת יכול שתסתמך על נתונים שהגיעו למומחה שלא מידיעתו, ובלבד שבתחום מומחיותו ליתן חוות דעת לאור הנתונים שהונחו בפניו. מומחה כזה, יש להניח, גם יוכל להיחקר בחקירה נגדית בתחום מומחיותו, לכשיושמו בפניו נתונים אחרים. 7. בנסיבות אלה וכפי שהערתי בסעיף 3 להחלטתי מיום 13/11/05, יש לאפשר הגשת חוות דעת של מומחה לעניין איכות האבן במסגרת פרק הזמן עד למועד ההוכחות שנקבע, ובאופן שגם נושא זה יתברר באותו מועד. שאלת ההוצאות שיש לחייב בהן את המערער, בשל אי הגשת חוות דעת במועד ובמיוחד בשל אי הופעת עורך המסמך להוכחות ביום 29/3/04 יקבעו על ידי בית משפט שלום במסגרת ההליך העיקרי. 8. אשר על כן אני מורה כמפורט להלן: הערעור מתקבל. המערער יהיה רשאי להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו בשאלת איכות האבן עד ליום 15/1/06. המשיבים יהיו רשאים להגיש חוות דעת מטעמם עד ליום 1/3/06. במועד ההוכחות שנקבע ליום 26/6/06 יחקרו גם המומחים, אלא אם כן יגיעו הצדדים להסכמה מפורשת אחרת בכתב. המשיבים ביחד ולחוד ישלמו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין הליך זה, וללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי בסך של 3,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. הפיקדון אם הופקד יוחזר למפקידו. חוות דעת מומחהמומחהחוות דעת