חוסר סמכות מקומית בהזדמנות הראשונה

לפניי בקשה להורות על דחיית התביעה על הסף מפאת חוסר סמכות מקומית, לחילופין, העברת התביעה להידון בבית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום בתל אביב. רקע וטענות הצדדים: 1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, אשר הוגשה על ידי המשיב - התובע כנגד מעסיקתו, חברה לבנייה ושיפוצים (להלן - המבקשת), בעקבות תאונת עבודה שאירעה לו ביום 20.7.08, עת עבד מטעם המבקשת באתר עבודה ברח' שלמה המלך בבני ברק. 2. לטענת המבקשת, התביעה הוגשה לבית משפט השלם בנצרת בחוסר סמכות מקומית, שכן לא מתקיימת בענייננו אף אחת מהאפשרויות המנויות סעיף 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן- התקסד"א), המקנות סמכות מקומית. מקום המחדל בגינו הוגשה התביעה אירע בעיר בני ברק ואילו מקום מגוריה/עסקה של המבקשת, נמצא באור יהודה כמצוין בכותרת כתב התביעה. 3. עוד לטענת המבקשת, כתב התביעה עצמו אינו מגלה כל עילה באשר לסמכותו המקומית של בית משפט השלום כאן לדון בתביעה וכל שנאמר ביחס לכך הוא, כי לבית משפט דנן סמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה, מבלי לציין הסיבות לכך. 4. המשיב טוען בתגובה לבקשה, כי דין הבקשה להידחות שכן היא הוגשה רק בשלב זה של ההליך לאחר שהתנהל בין הצדדים הליך מו"מ ולאחר שהוגשו מספר בקשות להארכת מועד להגשת כתב הגנה, ואף אחת מהבקשות חתומה על ידי ב"כ המבקשת, עוד לפני כשנה. במצב זה אין לומר, כי הבקשה הוגשה בהזדמנות הראשונה. שתיקת המבקשת במשך זמן רב מיום קבלת התביעה וניהול מו"מ יש בה כדי להוות הסכמה מצד המבקשת לניהול התביעה בבית משפט זה. דיון והכרעה: 5. השאלה הראשונה שיש להידרש לה הינה, האם הועלתה הטענה בדבר חוסר סמכות מקומית "בהזדמנות הראשונה", או שמא החמיצה המבקשת את ההזדמנות להעלאת הטענה, כנטען על-ידי המשיב. 6. אין חולק כי נתבע המבקש להעלות טענה בדבר חוסר סמכות מקומית, חייב לטעון את הטענה בהזדמנות הראשונה. על פי הפסיקה, נתבע שלא טען בכתב הגנתו, או בהתייצבותו הראשונה (כאשר אין צורך בכתב הגנה), כי אין לבית המשפט סמכות מקומית, יראו אותו כמסכים למקום השיפוט. בית המשפט לא יבדוק מיוזמתו אם מוסמך הוא לדון מבחינת סמכות מקומית בתביעה וכל מחאה מאוחרת לא תועיל (ראו, אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (2009), עמ' 35). 7. האם העובדה, כי בענייננו הוגשו בקשות למתן ארכה להגשת כתב הגנה, מבלי שהועלתה בהן הטענה בדבר חוסר סמכות מקומית, יש בה כדי לחסום את המבקשת מלטעון את הטענה בשלב בו הוגשה הבקשה? סבורני כי התשובה לכך בענייננו היא שלילית. כלל "ההזדמנות הראשונה" איננו כלל טכני. ביישומו יש לבחון מהותית את השלב בו הועלתה הטענה לראשונה, בדגש על השאלה האם מדובר בשלב בו נדרש בית המשפט לתובענה, והאם ניתן להסיק מהתנהגות הנתבע הסכמה להתדיין בבית המשפט בו הוגשה התביעה (ראו לעניין זה: ע"א 1076/96 (מחוזי - ירושלים) דורנט (1996) ישראל בע"מ נ' אררט חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים) (1996); ת"א 4337/02 (מחוזי ירושלים) גבע נ' הוך, פורסם במאגרים). 8. בענייננו הוגשו שלוש בקשות למתן ארכה להגשת כתב הגנה ולאחר מכן הוגשה הבקשה דנן. עיון בבקשת הארכה הראשונה מעלה, כי היא הוגשה בחתימת באי-כוח הצדדים ובמסגרתה נטען כי דרושה לב"כ המבקשת ארכה לצורך לימוד התיק. בקשת הארכה השנייה הוגשה על ידי ב"כ המשיב במסגרתה צוין, כי הצדדים מנהלים מו"מ ביניהם. בהמשך הוצאה הודעה על חוסר מעש ובתגובה הגיש ב"כ המשיב הודעה, לפיה מתבקשת ארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 30.10.12 מאחר והצדדים מנהלים מו"מ לפתרון הסכסוך מחוץ לבית המשפט. אינני סבורה כי נסיבות אלה מלמדות על הסכמה מכללא מצד המבקשת להתדיין בבית משפט זה, או מונעות העלאת טענת חוסר סמכות מקומית על-ידה. בשלב בו הוגשו הבקשות לאורכה, ההליך עצמו טרם החל להתברר ולו בשלב מקדמי. הבקשה הראשונה להארכת מועד, שהוגשה בחתימת בא-כוח המבקשת, הוגשה, לפי האמור בה, לצורך "לימוד התיק" מטעם המבקשת, ומכך אין ללמוד הסכמה כלשהי לעניין הסמכות. יתר הבקשות הוגשו על-ידי ב"כ המשיב, ונאמר בהן כי הצדדים מנהלים מו"מ. ניהול מו"מ בין הצדדים, בניסיון לייתר את ההליך המשפטי מעיקרו, אין בו, כשלעצמו, כדי לחסום את המבקשת מלהעלות טענה בדבר חוסר סמכות מקומית משלא הושגה הסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט. אוסיף כי ככלל ראוי לעודד מיצוי הליכי מו"מ כאמור, ולא לתמרץ את הצדדים להזדרז ולהגיש בקשות, אף אם נבחנת על-ידם אפשרות לסיום המחלוקת בהסכמה, פן יחמיצו את המועד להעלאת טענותיהם. 9. לגופו של עניין, אין חולק, כי האירוע נושא התביעה אירע בבני ברק וכי מקום משכנה של המבקשת הוא באור יהודה כעולה מכותרת כתב התביעה עצמו. נוכח האמור, ובהיעדר כל התייחסות בכתב התביעה לעובדות המקימות סמכות מקומית, כנדרש על פי תקנה 9(6) לתקסד"א, המסקנה היא כי בית משפט זה איננו מוסמך לדון בתביעה. בהתאם לסמכותי לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, אני מורה איפוא על העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב. 10. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. סמכות מקומיתטענות שיש להעלות בהזדמנות הראשונה