חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל בחיפה (כב' הרשם סעיד עיסא) מיום 1/2/11 בה הורה על ביטול ההליכים וסגירת התיק בלשכת ההוצאה לפועל שפתח המערער כנגד המשיבה. כן חייב כב' רשם את המערער בהוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 3,000 ₪. החלטתי לדון בבקשה כאילו נתנה רשות ערעור והוגש ערעור ע"פ הרשות שניתנה. א. מבוא: המערער הגיש תביעה כנגד המשיבה בבית משפט השלום בחיפה (תא"מ 9103-01-09) בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו. ביום 14/9/09 ניתן פסק דין לפיו חויבה המשיבה לשלם למערער סכום של 13,266 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית החל מיום 7/10/08 ועד לתשלום בפועל, בצירוף אגרה בסך 674 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ₪. כן נקבע בפסק הדין כי תשלום הסכומים הנ"ל יעשה תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין. המשיבה יוצגה בבית המשפט על ידי עורך דין שהעמידה לה המבטחת - הראל חברה לביטוח. 3. לאחר מתן פסק הדין שלח ב"כ המערער לב"כ המשיבה שלושה מכתבים (במועדים: 16/9/09, 27,9,09, 11/10/09) בהם דרש לשלם את החוב שנפסק בפסק הדין. ודוק - כל המכתבים נשלחו טרם חלפה התקופה שנקבעה לתשלום פסק הדין. 4. פסק הדין התקבל במשרד ב"כ המשיבה ביום 19/9/09. 5. ביום 15/10/09 (31 יום לאחר מתן פסק הדין ופחות מ-30 יום מהמועד בו התקבל פסק הדין על ידי ב"כ המשיבה) הגיש המערער את פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. 6. ביום 21/10/09 הפקיד ב"כ המערער המחאה שנשלחה לו מאת המבטחת של המשיבה על סך של 17,134 ₪ (הסכום שנפסק בפסק הדין). ההמחאה נושאת תאריך 5/10/09 ונטען על ידי ב"כ המשיבה כי היא נשלחה לב"כ המערער כבר ביום 12/10/09. עם קבלת הסכום הנ"ל הגיש המערער ללשכת ההוצאה לפועל בקשה להקטנת החוב בסכום שהתקבל. ביום 2/11/09 אף הגיש המערער בקשה לביטול הליכים כנגד המשיבה. 7. המשיבה, מצידה, הגישה לראש ההוצאה לפועל בקשה לסגירת התיק בטענת "פרעתי". טענתה התקבלה ע"י כב' הרשם אשר הורה על סגירת התיק באומרו את הדברים הבאים: "בנסיבות הענין כאשר היה ידוע כי חברת הביטוח עומדת לשלם את הסכום שנפסק ולאחר שפסק הדין הומצא לב"כ החייבת אך ביום 19/9/09 גם אם נקבע בגוף פסק הדין כי התשלום יבוצע תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, ומאחר ומדובר בחברת ביטוח שהיא גוף פיננסי איתן..ואין חשש של חוסר יכולת לשלם סכום הנפסק וקיימת ודאות כמעט מוחלטת כי הסכום שנפסק אכן ישולם על ידה, לאחר שאני סבור כי מיותר היה לשלוח שלושה מכתבי דרישה לתשלום הסכום שנפסק טרם חלוף 30 הימים מיום מתן פסק הדין, נראה כי פתיחת תיק ההוצל"פ באופן דווקני מיד לאחר חלוף 30 ימים מיום מתן פסק הדין, היא פעולה שיש בה חוסר תום לב...ולכן אני קובע כי תיק הוצאה לפועל זה נפתח שלא כדין...". מכאן הבקשה נשוא תיק זה. ב. טענות הצדדים: המערער: 8. המועד שנקבע לתשלום הסכום שנפסק בפסק הדין היה תוך 30 מיום נתינת פסק הדין, קרי- עד ליום 14/10/09. בפועל, שולם סכום זה רק ביום 21/10/09, דהיינו, באיחור של 7 ימים ומכאן שפתיחת תיק ההוצל"פ, ביום 15/10/09, היתה ראויה. 9. כב' הרשם טעה כשקבע כי מועד ביצוע פסק הדין נקבע על פי המועד בו הומצא פסק הדין לבעל הדין ולא על פי המועד בו ניתן. 10. הסכום ששולם ע"י המשיבה הינו תשלום חלקי בלבד ולכן טעה כב' הרשם כשהורה על סגירת תיק ההוצל"פ. 11. בנסיבות פתיחת תיק ההוצל"פ טעה כב' הרשם כשחייב את המערער בתשלום הוצאות על סך 3,000 ₪ . המשיבה: 12. פסק הדין הועבר בפקס מבית המשפט לידי ב"כ המשיבה רק ביום 19/9/09, ומשכך ביום פתיחת תיק ההוצל"פ (15/10/09) טרם חלפו 30 הימים שנקצבו לביצוע התשלום. 13. חברת הראל, שביטחה את המשיבה, שלחה ביום 12/10/09 המחאה על סך 17,134 ₪ שמועד פירעונה 5/10/09 -כך שיצאה ידי חובתה כאמור בפסק הדין. 14. לב"כ המערער הוסבר כי המשיבה מבוטחת ע"י חברת הביטוח הראל וכי התשלום שנפסק ישולם על ידה, ואולם למרות זאת בחר המערער לפתוח תיק הוצל"פ עוד בטרם חלף המועד לביצוע פסק הדין ובכך נהג בחוסר תום לב. 15. ב"כ המערער טען בפני ב"כ המשיבה כי תיק ההוצל"פ נפתח על ידו בטעות ועל הבטיח כי יפעל לסגירתו, ברם לא עשה כן (אם כי הגיש בקשה לביטול ההליכים). ג. דיון והכרעה: לאחר ששקלתי טענות הצדדים אני סבורה כי לא נפל פגם בהחלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל, וכי דין הערעור להידחות ברובו. 16. הלכה פסוקה היא כי על המבקש לקבל סעד מבית המשפט, לנהל את ענייניו בתום לב. ניהול הליכי ההוצאה לפועל, לרבות פתיחת תיק ההוצאה לפועל כבענייננו, כפופים אף הם לתחולתו של עיקרון תום הלב ולפיכך על ראש ההוצאה לפועל מוטלת החובה והסמכות לבחון האם הצדדים נוהגים על פי עקרון יסוד זה. יפים לעניין זה דברי בית המשפט בעש"א (חי') 16752-12-08 קוסאשווילי נ' הראל, ניתן ביום 13/4/09: "אין חולק, שעיקרון תום הלב חל גם על הליכי הוצל"פ, לרבות על פתיחת תיק הוצל"פ. עיקרון זה, המעוגן בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 (להלן: "החוק"), חולש, באמצעות סעיף 61(ב) לחוק, על כל תחומי המשפט, לרבות תחום הדין האזרחי וההוצאה לפועל (שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית עמ' 47 (1999), כך שעל בעל דין חלה חובה להפעיל כוחותיו המשפטיים-דיוניים בדרך מקובלת ובתום לב - רע"א 4213/06 איל דש נ' רנ-מט הנדסה (4.12.07); רע"א 4072/06 הירשפלד נ' אלחטיב (20.2.07); רע"א 1415/04 סרביאן נ' סרביאן, פ"ד נט(2) 444. ראו גם ע"א (ת"א) 2998/07 ארביב נ' תחנת מעבר השרון, ניתן ביום 3/7/08. 17. פתיחת תיק הוצאה לפועל יום אחד בלבד לאחר שחלפו 30 יום מנתינתו, כאשר סביר כי מועד המצאתו לצדדים היה מאוחר במספר ימים, אינו עונה על הדרישה "להפעיל כוחות משפטיים בדרך מקובלת ובתום לב". דברים אלה נכונים בענייננו ביתר שאת לאור העובדה כי המערער ידע כי חברת הביטוח של המשיבה אמורה לשאת בתשלום, כך שלא היה כל מקום לחשש כי התשלום שנפסק בפסק הדין לא יבוצע. 18. יחד עם האמור לעיל לא היה מקום, בנסיבות הענין, להשית על המערער הוצאות משפט, ועל כן הנני מורה על ביטול החלטת כבוד הרשם, ככל שהיא נוגעת להוצאות שהוטלו על המערער. סוף דבר - הנני מורה על דחיית הערעור בסייג של ביטול החיוב בהוצאות. בנסיבות הענין אין צו להוצאות בהליך זה. הפקדון שהופקד יושב לב"כ המערער. תום לבהוצאה לפועל