גוש 6456 הוד השרון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6456 הוד השרון: השופטת ט' שטרסברג-כהן: סכסוך סביב נכסי מקרקעין הביא בני משפחה למפתנו של בית המשפט, ומשלא נחה דעתן של המערערות מפסק-דינו של בית המשפט קמא, הוגש הערעור שלפנינו. .1בבעלותם של המערערת 1(להלן - האם) ושל המשיב 2(להלן - הבן) היה בעבר בית בהוד השרון, שהיה רשום 7/12על שם הבן ו- 5/12על שם האם. הבן העביר את חלקו לאם וכך הפכה היא להיות בעלת הנכס כולו. הנכס נמכר בעיסקת קומבינציה תמורת שלוש דירות מגורים, שבאופן מקורי יועדו אחת לאם, השנייה לבתה של האם מנישואים קודמים (להלן - הבת) והשלישית - לבן. בסופו של דבר, בוצע הסדר שונה מהמקורי. לפי הסדר זה, ניתנו שתי דירות לבנותיו של הבן (נכדותיה של האם) ודירה שלישית לבת. אחת משתי הדירות המיועדות לנכדות אמורה להיות מועברת ישירות על-ידי הקבלן לאחת הנכדות (להלן - הנכדה); זוהי הדירה שבמחלוקת (להלן - הדירה). .2הנכדה, בעלת הדירה, חתמה על התחייבות כלפי האם (סבתה) בזו הלשון: "התחיבות אני הח"מ,X מתחייבת כלפי X כדלקמן: " .1לא אעשה כל עיסקה בדירה... בהוד השרון (להלן 'הדירה') בלא הסכמתה. .2הנני מסכימה כי בקשר להתחייבותי זו תירשם הערת אזהרה לפי ס' 128 לחוק המקרקעין לטובת X X (האם - ט' ש' כ'), וזאת לאחר רישום זכויותי בלשכת רישום המקרקעין. .3לX X תינתן זכות המגורים בדירה למשך כל חייה. .4לX X תינתן הזכות להשכיר את הדירה לכל מי שתחפוץ באופן ששכה"ד יועבר לידיה בשלמות." תאריך: 12.4.91 X X אישור הריני מאשרת כי X חתמה בפני על יפוי הכוח הנ"ל. תאריך: 12.4.91 אסתר הוצלמן, עו"ד". כמו כן חתמה היא על ייפוי-כוח בלתי חוזר שזו לשונו: "יפוי כח בלתי חוזר "אני הח"מ, X X מיפה את כחה של הגב' X X : לעשות בשמי ובמקומי את הפעולות הבאות או חלק מהן וזאת ללא תמורה: .1למכור ולהעביר, להשכיר את הדירה הנמצאת בקומה א' מהבית המשוף הנמצא בהוד השרון חלקה 17בגוש 6456 (להלן 'הדירה'). .2יפוי כח זה ניתן באופן בלעדי לגב' X X ורק היא תהא רשאית לפעול על פיו. .3לאחר פטירתה של הגב' X X - יפוי כח זה יהיה בטל ומבוטל. ולראיה באתי/נו על החתום: ייפוי הכוח בוטל על-ידי הנכדה, לאחר שנתגלעו סכסוכים בין הצדדים, שהובילו להגשת תביעה. ההתחייבות לא בוטלה על-ידי הנכדה והיא נשארה בתוקפה. .3בית המשפט קמא פסק, כי הנכדה מנועה מלעשות עיסקה בדירה ללא הסכמת האם וכי לאם זכות מגורים בדירה למשך אריכות ימיה, והיא בלבד זכאית להשכירה בשכירות בלתי מוגנת, באופן שדמי השכירות יועברו לידיה. עוד פסק, כי לאחר תקופת אריכות ימיה של האם תהיה הדירה בבחינת קניין גמור של הנכדה. כן הורה הוא כי תירשם הערת אזהרה בהתאם. בקביעותיו נתן השופט קמא, הלכה למעשה, תוקף להתחייבות, לא ראה את האם כבעלת זכויות מעבר לכך ודחה את טענותיה בדבר היותה למעשה בעלת הנכס. על כך הערעור שהוגש על-ידי האם והבת. .4לטענת המערערות, ייפוי-הכוח הוא בלתי חוזר ואינו ניתן לביטול על-ידי הנכדה, ולפיו רשאית האם, בין השאר, "למכור ולהעביר" את הדירה. מכאן, שעל-ף היות הנכדה בעלת הזכות האובליגטורית כלפי הקבלן שהדירה תירשם על שמה, הרי מכוח ייפוי הכוח, הבעלות האמיתית בדירה היא של האם, הזכאית לנהוג בדירה מנהג בעלים ולעשות בה כרצונה. טענות אלה אינן מקובלות עליי. .5ייפוי הכוח נושא כותרת "יפוי כח בלתי חוזר". עם זאת, אינני סבורה כי הוא בלתי חוזר לפי תוכנו, נוסחו ומהותו וכי הוא עונה הוא על מאפייניו של ייפוי-כוח כזה לפי סעיף 14לחוק השליחות, תשכ"ה- .1965לפיכך רשאית הייתה הנכדה לבטלו, אלא שעם ביטולו לא בוטלה ההתחייבות. ההתחייבות מצד הנכדה כלפי האם כלולה במסמך ה"התחיבות". ייפוי הכוח הוא אך ורק המכשיר לביצוע ההתחייבות. יש לפרש את ייפוי הכוח בהתאם להתחייבות ובמסגרתה. ייפוי הכוח בוטל אמנם, אולם ההתחייבות שרירה וקיימת והיא קושרת את המתחייבת - הנכדה - ומזכה את האם. ההתחייבות וייפוי הכוח הם בין אותם צדדים עצמם, ואין צד שלישי קשור בהם. משבוטל ייפוי הכוח, עדיין קיימת ההתחייבות שייפוי הכוח נועד לאפשר את ביצועה. אין לו חיים משלו, ואין לפרשו כמעניק זכויות מעבר לאלה שניתנו בהתחייבות. לפיכך, על-אף הניסוח המילולי של ייפוי הכוח, יש לפרשו כך שיעלה בקנה אחד עם ההתחייבות, ולא מעב לכך. אף אילו ראיתי בו ייפוי-כוח בלתי חוזר לטובת האם, ולפיכך אין לבטלו, עדיין הייתי סבורה שבין הצדדים הישירים יש לפרשו בהתאם להתחייבות ובמסגרתה. .6אשר-על-כן, בדין נדחו טענותיהן של האם והבת לעניין זכות האם למכור ו"להעביר" את הדירה מכוח ייפוי הכוח, ובדין נתן בית המשפט קמא לאם סעד המגשים את ההתחייבות. הערעור נדחה. המערערות תשלמנה למשיבים הוצאות בסך 000, 10ש"ח. השופט צ' א' טל: אני מסכים. השופט י' טירקל: אני מסכים. הוחלט כאמור בפסק-דינה של כבוד השופטת שטרסברג-כהן. קרקעותגוש חלקה