גוש 3832 באר יעקב

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 3832 באר יעקב: בהתאם להסדר הדיוני, ומכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ולאחר עיון בראיות ובסיכומים, אני מורה כדלקמן: המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשים 2-1 ביחד ולחוד סך של 420,000 ₪. המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשים 4-3 ביחד ולחוד סך של 255,000 ₪. כל התשלומים לידי ב"כ המבקשים תוך 90 יום מהיום כשהפגרות במנין. הצו הזמני האוסר על מכירת או העברת זכויות במגרש 5 בנכס הידוע כגוש 3832 חלקות 51 ו-205 וחלק מחלקה 194 ברח' האורן 10 באר יעקב יעמוד בתוקפו עד לביצוע מלוא התשלומים לפי פס"ד זה. השבת אגרה כפוף למינימום לפי התקנות. קרקעותגוש חלקה