חופשת לידה נשים

1. תיק זה הועבר אל המותב למתן פסק דין בלא שנשמעו בו הוכחות ועל יסוד החומר שבתיק. 2. בפנינו תביעת התובעת כנגד החלטת הנתבע (להלן-המוסד) מיום 27.11.02 שדחה תביעתה לדמי אבטלה. על פי החלטת המוסד, התובעת צברה אך 357 ימים מתוך 360 ימים הנדרשים בחוק להשלמת תקופת אכשרה בתחום של שנה וחצי שקדמה לתקופת האבטלה. 3. העובדות הרלוונטיות כפי שהן עולות מן התיק ואינן שנויות במחלוקת בין הצדדים הן אלו: א. התאריך הקובע שנקבע לתובעת הינו 1.8.02. ב. זכאותה של התובעת לדמי אבטלה מותנית בצבירת 360 ימים מתוך השנה וחצי שקדמו לתאריך הקובע. ג. התובעת עבדה עד יום ה' ה-1.11.01 (כולל). התובעת ילדה במוצאי שבת ה- 3.11.01. כפי שצויין התובעת התייצבה לראשונה בשרות התעסוקה אך באוגוסט 2002. ד. הימים 1.11.01 - 3.11.01 לא נמנו על ידי המוסד כחלק מתקופת האכשרה. במהלך הדיון הודיע המוסד על הסכמתו לכך כי יום ה' ה- 1.11.01 ימנה כחלק מימי תקופת האכשרה. 4. השאלה שבמחלוקת שבין הצדדים הינה האם צברה התובעת תקופת אכשרה לדמי אבטלה. לשיטת המוסד בסך הכל חסרים לתובעת יומיים על מנת שתוכר זכאותה לדמי אבטלה. האם יש למנות בתקופת האכשרה את יום שישי ה- 2.11.01 5. לטענת התובעת, בהיותה עובדת חודשית, ומשילדה אך ביום שבת, ה- 3.11, יש להחשיב את יום ו' ה- 2.11 כחלק מתקופת האכשרה. לסיכומיה צרפה אישור המעביד אודות היותה עובדת חודשית, ועל כך ששולם שכרה ליום ה- 1.11. ב"כ המוסד טוענת כי הצהרת המעביד שצורפה מתייחסת לתשלום עבור ה- 1.11 בלבד, והשכר ששולם לתובעת, בקושי מגיע לכדי שכר יום עבודה, ובוודאי שאינו משקף שני ימי עבודה. כמו כן התובעת עבדה אך 5 ימים בשבוע. על כן אין להוסיף את יום ו' כחלק מתקופת האכשרה של התובעת. 6. לאחר שעיינו בטענות הצדדים אנו קובעים כי הדין עם התובעת לענין זה. כרגיל, בהיות התובעת עובדת חודשית יש למנות את כל ימי החודש כתקופת אכשרה. כך הרי עשה המוסד במנותו את כל הימים בחודשי העבודה שעבדה התובעת במהלך תקופת עבודתה (ראה בתיק את ימי האכשרה שצברה התובעת, לפי המסמך שהגיש המוסד). אין התובעת צריכה לצאת נפגעת מכך שקרה המקרה וילדה בשבת, ומשום כך, לא ימנה יום ו' בשבוע בו לא עבדה בפועל. כך, שעה שבמשך תקופת עבודתה לא עבדה בימי ו' ואלו כן נספרו במסגרת ימי האכשרה, וכך על פי הדין. אם לא שילם המעסיק דמי ביטוח בגין אותו היום לא על התובעת לשאת בתוצאות. נקבע איפוא כי בהיות התובעת עובדת חודשית, ומאחר שעבדה ביום ה' - ה- 1.11 יש להביא את יום ו' ה- 2.11 במנין תקופת ימי האכשרה של התובעת. 7. נמצא איפוא, כי יום אחד חסר לתובעת למנין ימי האכשרה. ואלו הן טענות התובעת בענין השלמת היום החסר: א. שלילת דמי אבטלה בשל חוסר של יום אחד בלבד אינו עולה בקנה אחד עם תכלית הביטוח בענף האבטלה. ב. יש להחשיב את יום הלידה, יום שבת ה- 3.11 כיום אכשרה, שכן היא ילדה אך בשעות הערב. ג. פקיד התביעות לא החשיב את תקופת החופשה ללא תשלום שנטלה התובעת לאחר תום חופשת הלידה במנין ה"ימים החסרים". חופשה זו נחשבת כחופשת לידה לפי ס' 7(ד) לחוק עבודת נשים שכן בפועל, התובעת עבדה 4 שנים עובר לפיטוריה. ד. התובעת פוטרה מיידית עם סיום חופשת הלידה שלה ביום 27.1.02. לפי חוק עבודת נשים קיים איסור לפטר לאחר חופשת הלידה עד לחלוף 45 ימים מסיומה. מאחר שהתובעת פוטרה שלא כדין, יש לראותה כאילו נתקיימו יחסי עובד מעביד בינה לבין מעסיקה גם ב- 45 הימים האמורים. ה. גם אם בעת החופשה ללא תשלום לא היה לתובעת מקום עבודה, עדיין נחשבת החופשה כחופשת לידה ללא תשלום. 8. אלו הם עיקרי טענות הנתבע המבקש מבית הדין לדחות את טענות התובעת בענין היום הנוסף החסר. א. אין לנתבע שיקול דעת בענין מנין תקופת ימי האכשרה. ב. אין להביא בחישוב תקופת ימי האכשרה את יום שבת ה- 3.11 מאחר שהתובעת קיבלה דמי לידה עבור יום זה. ג. אכן, ניתן לאפשר הארכת חופשת לידה בחל"ת, אולם חל"ת כאמור בסעיף 7 לחוק עבודת נשים הוא באישור המעביד. עליו לאשר את היציאה לחל"ת והוא מחוייב בתשלום דמי ביטוח עבור החודשיים הראשונים. מכיוון שבמקרה זה התובעת פוטרה, ברור שלא שהתה בחל"ת ובפועל לא שולמו דמי ביטוח עבור תקופה זו. ד. באשר לפיטורי התובעת בניגוד לחוק עבודת נשים - אף שניתנה לה האפשרות לעשות כך, לא המציאה התובעת כל אישור באשר לקבלת שכר בתקופה זו או קבלת דמי הודעה מוקדמת עבור אותם הימים. משכך, אין באפשרות הנתבע להתייחס ברצינות לטענות התובעת לענין זה. אם יתברר כי לא נותקו יחסי עובד מעביד הרי שיהיה מקום לבדוק את התביעה מתחילתה. 9. משמדובר ביום אחד בלבד שנותר חסר לתובעת למנין תקופת האכשרה, אנו סבורים כי בבואנו להכריע בסוגיה עלינו לנהוג בזהירות יתרה. בכל מקרה של ספק, כשם שנהוג כרגיל, נכריע בו לטובת התובעת. שקלנו את טענת התובעת כאילו יש לראותה כמי ששהתה בחופשה ללא תשלום בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה, והגענו לכלל המסקנה כי אין לקבל טענה זו. הרי התובעת מפנה לכך שנותקו יחסי עובד מעביד בינה לבין מעסיקה מיד בסמוך לתום תקופת חופשת הלידה בתשלום. ממילא, בנסיבות כאלה, טענה בדבר היותה של התובעת בחופשה ללא תשלום לא תוכל לעמוד. אף לא מצאנו אסמכתא לטענת התובעת כאילו יש לראות ב- 45 הימים שלאחר מועד הפיטורים כתקופת אכשרה. העובדה היא כי יחסי עובד מעביד נותקו עם שובה של התובעת מחופשת הלידה. לא הוגשה כל ראיה לענין טענה כלשהי של התובעת כנגד מעסיקה בענין חוקיות הפיטורים ומועדם. באשר ליום הפיטורים עצמו והאפשרות למנות אותו כחלק מתקופת האכשרה על כך ראה דברינו בהמשך. 10. כן מצאנו ממש בטענות התובעת המבקשת למנות את יום שבת ה- 3.11 כחלק מתקופת האכשרה. בעבודתה של התובעת עוד ביום ה' ה-11.1 בסמוך כל כך לפני הלידה, גלתה התובעת דעתה או רצונה להמשיך ולעבוד עד ללידה. משילדה במוצאי שבת, ניתן להניח כי אילולא היה מדובר בשבת, היתה עוד יוצאת לעבודת יומה גם באותו יום שבערבו ילדה. יוצא איפוא כי העובדה שהיא ילדה ביום המנוחה השבועי היא העומדת בעוכריה, שהרי כרגיל, יום המנוחה השבועי, כמו יום ו' בשבוע, נמנה במסגרת ימי האכשרה של התובעת, בהיותה עובדת חודשית. העובדה כי בעבור היום הזה שולמו לתובעת דמי לידה אינה צריכה לשקול ולהכריע. לא ברור מיהו הגורם שהחליט על כך שמיום זה ישולמו דמי הלידה, ומדוע לא נכון יותר היה לקבוע כי דמי הלידה ישולמו החל מיום א' ה- 4.11, במיוחד שהתובעת ילדה במוצאי שבת. וכבר ציינו את העובדה, כי בכל מקרה של ספק, בית הדין יכריע לטובת המבוטח, ובמקרה זה, לטובת התובעת. 11. אפשרות אחרת למנין היום הנוסף החסר למנין ימי תקופת האכשרה הוא יום הפיטורים. הרי התובעת פוטרה מעבודתה מיד עם סיום חופשת הלידה שלה. ברור הדבר כי מיד עם תום חופשת לידה אמורים היו יחסי העבודה שבין התובעת לבין מעסיקה להתחדש. אין טענה כאילו היו מעשה הפיטורים בתוך תקופת חופשת הלידה או קודם לכן. וכאן יש לאמר - הן בקשר למנין יום השבת 3.11 כחלק מתקופת האכשרה, וגם לענין יום הפיטורים - העובדה שהמעביד לא שילם דמי ביטוח בגין איזה מן הימים האלה לא תעמוד לרועץ לתובעת. ממילא נתונים הכלים בידי המוסד לפעול לגביית חוב דמי ביטוח, אם נוצר כזה, למעסיק. סוף דבר התביעה מתקבלת. התובעת השלימה 360 ימי אכשרה כנדרש על פי הוראות הדין. לידהחופשת לידה