אכיפת יחסי עובד ומעביד בפיטורים משיקולים פוליטיים

אי מתן סעד של אכיפה במקרה של פיטורין משיקולים פוליטים, יאפשר לגורמים המבצעים פיטורין כאלה להמשיך ולבצען כאשר הקופה הציבורית תשא בעלות הפיצוי למפוטרים. בפסיקה קיימת התייחסות לכך כי במקרים של פיטורין מחמת מניעים פוליטים יש הצדקה לאכיפת יחסי עובד ומעביד. עיין בדב"ע נה/196 - 3 יעקב וימן נ. החברה הממשלתית למדליות, עבודה ארצי, כח' (1) 252 וכן בדב"ע נה/272 - 3 עומר עדווי נ. מועצה מקומית טורען עבודה ארצי, כט (3) 125. ב. לענין מידת ההוכחה על מנת להוכיח כי פיטוריו של התובע היו בשל שיקולים זרים - שיקולים פוליטים, יש מקום להפנות לדב"ע מח/168 - 3 מרדכי אלפריח ואח' נ. שאול רוטנברג פד"ע יט' 515, 522 שם נפסק: "כשבאנו לבחון את שיקוליה של ועדת המיון , המנהלה והמנכ"ל לא יכולנו לצפות כי תובא בפני בית הדין קמא ראיה חותכת וברורה מפי חברי הוועדה כי אכן פעלו לפי שיקולים זרים, פוליטיים או אחרים. א. סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 זו לשונו: (א) "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם או מפלגתם או משך שירות המילואים, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, הצפוי להם בכל אחד מאלה: (2) תנאי עבודה; (5) פיטורים או פיצויי פיטורים; (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעבוד בקשר לפרישה מעבודה. (ב) לענין סעיף קטן (א) רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין. (ג) אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה." סעיף 9 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע את נטל ההוכחה כדלקמן: (א) "בתובענה של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות סעיף 2, תהא חובת ההוכחה על המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2 - (2) לענין פיטורים מהעבודה - אם הוכיח העובד שלא הייתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו." סעיף 10 לחוק שוויון הזדמנויות קובע כי לבית הדין סמכות לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק ממון לתובע וכן יש לבית הדין סמכות ליתן צו מניעה או צו עשה אם ראה שהענקת הפיצויים בלבד לא תהא צודקת, כאשר במתן צו כזה לוקח בית הדין בחשבון גם את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה. יחד עם זאת צויין מפורשות בסעיף 10 (א) (2) כי האפשרות ליתן סעד של אכיפה מכח הוראות חוק זה, גוברת על הוראות סעיף 3 (2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה).פיטורים פוליטייםפיטוריםיחסי עובד מעביד