כתב תביעה להפרת חובה חקוקה

1. התובע הגיש בקשה לתיקון כתב תביעה. בבקשתו עותר התובע לביצוע התיקונים הבאים בכתב התביעה: 1. הוספת ראש נזק בגין הפרת חוזה על סך 44,616 ₪. לעניין זה נטען כי המבקש כלל ראש נזק זה בתוך ראש הנזק של עוגמת הנפש. 2. הוספת ראש נזק בגין הפרת חובה חקוקה - היזק בזדון והסגת גבול בסך של 50,000 ₪ בגין נזק שגרם הנתבע לנכס שבבעלות התובע. 3. הוספת ראש נזק בגין הפרת חובה חקוקה - תקיפה הגורמת חבלה ממשית בסך של 50,000 ₪ בגין התקיפה שביצעה הנתבעת. 4. הוספת ראש נזק של כאב וסבל בסך 33,884 ₪. לעניין זה צויין כי ראש נזק זה הינו חלק מראש נזק אותו דרש התובע בכתב התביעה בגין נזקים גופניים, חבלות וכיוצא בזה. 2. התובע טען בבקשתו כי אינו מוסיף טענה עובדתית שלא הוצגה עם הגשת כתב התביעה, אלא תוחם את ראשי הנזק לסכומים ברורים יותר. כן ציין התובע כי בכתב התביעה נקב התובע בשני סעיפי סל של ראשי נזק, שבתוכם כלל את כל הסעיפים של התביעה, האחד ראש נזק בגין נזקים גופניים ונפשיים בסך כולל של 100,000 ₪ והשני ראש נזק בגין עוגמת נפש בסך כולל של 100,000 ₪ נוספים. לעניין הפרת חוזה נטען כי היא המניע העיקרי לסדרת האירועים שהובילה להגשת כתב התביעה המקורי וכי בין הצדדים התגלעה מחלוקת בכל הנוגע לאיכות ביצוע העבודות של הנתבעים בנכס של התובע. 3. הנתבעים טענו כי בכתב התביעה, הנתבע 1 נתבע אך ורק על סך של 15,000 ₪ בגין הנזק שגרם לטענת התובע, לאדני השיש. הבקשה לתיקון כתב תביעה הוגשה ביום 03/01/10, כאשר ההסכם הנזכר בכתב התביעה הינו מיום 18/11/01 והנזק לאדני השיש הינו מיום 10/02/02, כך שחלפו למעלה מ - 7 שנים הן ביחס לחוזה והן ביחס לנזק ולא ניתן לתקן את כתב התביעה ככל שהוא מתייחס לנתבע 1. 4. בהתייחס לנתבעת 2 נטען כי כל הנזקים בגין התקיפה הנטענת על ידה נכללים בסעיף 9 לכתב התביעה וסעיף זה אינו כולל תביעה בגין הפרת חובה חקוקה. לעניין זה נטען כי האירוע אירע ביום 11/03/02 והבקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה ביום 03/01/10, כך שחלפו 7 שנים והעילות הנוספות המבוקשות בבקשה לתיקון כתב תביעה, התיישנו. דיון ומסקנות 5. כתב התביעה הוגש ביום 26/01/09 בהתייחס לאירועים שאירעו ב - 10/02/02 וב - 11/03/02. הבקשה לתיקון כתב תביעה הוגשה ביום 03/01/10. 6. בכתב התביעה אין עילת תביעה של הפרת חוזה. מדובר בהוספת עילה ולא בהוספת "ראש נזק", כנטען. תקנה 9 (5) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 קובעת: "ואלה הפרטים שיכיל כתב תביעה... (5) העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה ואי מתי נולדה". כל שנטען בכתב התביעה לעניין זה הוא כי הנתבע 1 הפר את הסכם העבודה, עבודתו הופסקה ובגין הפסקת עבודתו שלח איומים ואף מימש איומיו. בכתב התביעה אין כל טענה לנזק או פיצוי בגין הפרת החוזה, אין כל פירוט של העובדות המהוות את העילה הנטענת של הפרת חוזה ועל כן מדובר בעילה חדשה. הטענה כי הפרת החוזה הינה המניע העיקרי לסדרת האירועים שהובילה להגשת כתב התביעה (סעיף 15 לבקשה), אינה מספקת כדי לקבוע כי העילה הייתה קיימת עוד בכתב התביעה המקורי, אשר הוגש בגין נזק לרכוש ובגין תקיפה והנזקים שנגרמו כתוצאה ממנה. אמנם נכון כי הגדרת עילת תביעה בבקשה לתיקון כתב תביעה הינה הגדרה רחבה הכוללת את העיסקה או המעשה המובא לדיון (ר' א.גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 150), אולם בעניינינו, עובדת הפרת החוזה נטענה בכתב התביעה רק כרקע שהוביל לאיומים ולנזק הנטען ולא כעילת תביעה המזכה בפיצוי. משלא טען התובע בכתב תביעתו כל טענה להפרת חוזה והחוזה נזכר רק כרקע להיכרות בין הצדדים ולאירועי התקיפה שבאו לאחריו, ממילא לא ניתן לטעון כי די באמור בכתב התביעה כדי להעיד על קיומה של עילת תביעה בגין הפרת חוזה. 7. גישתו של בית המשפט לתיקון כתבי טענות הינה גישה ליברלית שמטרתה להביא בפני בית המשפט את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים, אך בית משפט לא יתיר תיקון כתב תביעה אם עלול להיגרם עוול לצד שכנגד כגון שתמנע ממנו טענת הגנה בעניין קיומה של התיישנות (גורן, לעיל, בעמ' 153). בעניינינו, לו הייתה מוגשת תביעה נוספת היום שעילתה הפרת חוזה, הייתה התביעה נדחית מחמת התיישנות ועל כן אין מקום להתיר את תיקון כתב התביעה בעניין זה. 8. יוער כי אין במכתבים שצורפו לבקשה כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות. למעלה מן העניין יצויין כי המכתב האחרון אשר צורף לבקשה הינו מיום 06/01/03 ומכתב זה מתייחס אך ורק לתקיפה הנטענת על ידי הנתבעת 2 ואין בו כל אזכור לטענה בדבר הפרת חוזה. מכתבים אחרים המתייחסים להפרת חוזה הינם מחודשים ינואר 2002 ופברואר 2002 ומשכך ממילא חלפו 7 שנים בין מועד מכתבים אלו לבין הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה. לאור האמור, משחלפה תקופת ההתיישנות ונוכח קביעתי כי מדובר בעילת תביעה חדשה, הבקשה לתיקון בעניין זה נדחית. 9. בהתייחס לבקשה ל"הוספת ראש נזק של הפרת חובה חקוקה" כנגד הנתבע 1 נראה כי בקשה זו מסתמכת על העובדות המהוות בסיס לעילת התביעה בכתב התביעה המקורי והמתייחסות לנזק שנגרם בגין שפיכת חומצה על השיש על ידי נתבע 1, כנטען. משכך, אין מדובר בעילה חדשה, שכן בעוולת המסגרת של הפרת חובה חקוקה, מקור העילה הוא העוולה ולא החוק שהופר, (א' גורן לעיל, בעמ' 103 - 104) ולכן אין בהוספת החיקוק, כדי להוות עילת תביעה חדשה. עם זאת, בכתב התביעה הוערך הנזק בעניין זה ב - 15,000 ₪ ולא ניתן כל נימוק או הסבר לבקשה לכימותו של אותו נזק נטען בסכום נוסף של 50,000 ₪, רק מכח הוספת החיקוק, מקום בו מדובר באותה עוולה המהווה בסיס לעילה. על כן הבקשה להגדלת סכום התביעה בעניין זה - נדחית. 10. בהתייחס לבקשה להוספת ראש נזק של הפרת חובה חקוקה כנגד הנתבעת 2, הואיל והתיקון מסתמך על העובדות המצויות בכתב התביעה המקורי ומהוות בסיס לעילת תביעה, אין מדובר בעילה חדשה שכן, כאמור, מקור העילה הוא העוולה שעובדותיה מפורטות בכתב התביעה ולא החוק שהופר. עם זאת לא ברור האם מדובר בבקשה להגדלת סכום התביעה, בנוסף לנזקים שנתבעו בכתב התביעה המקורי, וככל שכך, הנימוק להגדלה כאמור. 11. בנוסף, מן הבקשה לא ברור רכיב התביעה שעניינו כאב וסבל והאם הוא בא במקום הנזקים הגופניים והנפשיים הנזכרים בכתב התביעה. כמו כן לא ברור הטעם לתיקון זה, מקום בו ממילא כולל כתב התביעה ראש נזק של נזקים גופניים ונפשיים בסך של 100,000 ₪. 12. לסיכום, הבקשה לתיקון כתב תביעה, ככל שהיא נוגעת להוספת עילת תביעה של הפרת חוזה, נדחית. הבקשה לתיקון כתב תביעה בהתייחס להפרת חובה חקוקה כנגד הנתבע 1 מתקבלת לעניין הוספת החיקוק אולם נדחית בהתייחס להגדלת סכום התובענה. בהתייחס להפרת חובה חקוקה בעניינה של הנתבעת 2 וכן בהתייחס לכאב וסבל יבהיר ב"כ התובע תוך 7 ימים התיקון המבוקש בעניין זה, לאור האמור בסעיפים 10 ו-11 להחלטה זו. 13. התובע ישא בהוצאות הנתבעים בסך 2,500 ₪ בתוספת מע"מ. כתב תביעהמסמכיםהפרת חובה חקוקה