נימוקי התנגדות לביצוע שטר

המשיב הגיש נגד המבקשת בלשכת ההוצאה לפועל תובענה לביצוע סכום קצוב. המבקשת הגישה התנגדות לביצוע התובענה ובקשה להארכת מועד. בהחלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 13.8.09 הורה על העברת הדיון בבקשות לבית משפט השלום בבאר שבע. לטענת המבקשת מאחר שעל החלטה זו של ראש ההוצאה לפועל לא הוגשה בר"ע , הרי שהיא מהווה השתק לכל טענה בעניין הארכת המועד. טענה זו אין לקבל כלל ועיקר. עת מוגשת התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לביצוע שטר ובקשה להארכת מועד להגשתה, הרי הרי שראש ההוצאה לפועל יורה על העברתן לדיון לפני בית המשפט המוסמך. כך עשה ראש ההוצאה לפועל בעניין זה עם העברת הבקשות לבית משפט שלום זה. מובן כי אין בקביעה זו כדי "להכשיר" ולאשר את הבקשה להארכת המועד שכן זו כאמור תוכרע על ידי בית המשפט אליו הועברו הבקשות. מנגד, באשר לטענת המשיב כי המבקשת כלל לא הגישה בקשה להארכת מועד, הרי שכאמור בקשה זו הוגשה ללשכת ההוצאה לפועל והועברה לבית משפט זה. בהתנגדותה טענה המבקשת כי יש להורות על מחיקת כותרת התובענה ולהעבירה לפסים של סדר דין מהיר שכן מדובר במחלוקת לעניין גובה ירידת הערך שנגרם לרכב התובע בעקבות התאונה. מחלוקת זו הינה מחלוקת המצריכה הוכחה שבמומחיות והדבר נקבע על פי ערך הרכב, אומדן נזק וחוות דעת מומחים ולכן לא מדובר בתביעה בסכום קצוב. לטענת המשיב הסכום שהוגש בתביעה הינו סכום קצוב על אף שאינו סכום מוסכם. מדובר בשומה של שמאי שהעריך ירידת ערך שנגרמה כתוצאה מתאונה. המבקשת הזמינה שומה נגדית שהעריכה את ירידת הערך בסכום נמוך יותר. המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלה האם היה על המשיב לפנות לשמאי המופיע ברשימת השמאים מטעם המבקשת שכן לטענת המבקשת סכום חוות הדעת מטעם המשיב נקבע באופן ערטילאי, חוות הדעת לוקה בחסר ואינה ערוכה כדין. לנוכח טענות הצדדים סבורני כי דין הבקשה למחיקת כותרת להדחות. סכום התובענה מבוסס על סכום קצוב אם כי אינו מוסכם על הצדדים. המבקשת בתגובתה ציינה בעצמה, כי המחלוקת מתמקדת בהיקף גובה ירידת הערך ובמחלוקת בין הצדדים לעניין גובה ירידת הערך המופיע בחוות הדעת השמאי מטעם המשיב. התובענה מבוססת על הסכום שנקבע בחוות דעת המומחה מטעם המשיב והעובדה כי מדובר במומחה שהינו שמאי איננה גורעת מהיות סכום התביעה, סכום קצוב. נימוקי התנגדות המבקשת מבוססים על טיבה של חוות הדעת מטעם המשיב ועל אופן עריכתה וכן לעובדה כי המשיב לא פעל על פי הוראות הפוליסה בנוגע לפנייה לשמאי מומחה מטעם המבקשת. יוצא מן ההתנגדות שהגישה המבקשת כי אילו היה פועל המשיב על פי הוראות פוליסת הביטוח, כפי שטוענת המבקשת שהיה עליו לפעול, ומסתייע בשירותיו של שמאי מטעמה של המבקשת, הרי שלכאורה לא היה כל קושי לקבל את תביעתו של המשיב אילו לא היה מקבל פיצוי על פי אותה חוות דעת. על כן סבורני כי נימוקי המבקשת אינם מצדיקים מחיקת הכותרת בסדר דין מקוצר שכן כאמור המחלוקת בין הצדדים הינה לעניין גובה סכום התביעה, הנובע מירידת הערך, ומבוסס על חוות דעת מומחה. המבקשת כאמור הגישה בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, בבקשתה טענה כי יש לה טענות הראויות להשמע כפי שפורט לעיל וכי מדובר בטעות פעוטה בגינה לא הוגשה התנגדות במועד. ב"כ המבקשת קיבל את התובענה לטיפולו וראה כי מופיעה חותמת "נתקבל" של המבקשת מיום 16.6.09 ולכן חשב כי ניתן יהיה להגיש את ההתנגדות עד לאחר הפגרה. בהתאם לנתוני מחשב ההוצאה לפועל היה על המבקשת להגיש התנגדות עד ליום 14.7.09 וזו כאמור הוגשה רק ביום 13.8.09. לא ברור מדוע חשב ב"כ המבקשת כי ניתן יהיה להגיש את ההתנגדות עד לאחר הפגרה שכן ראה כי התובענה התקבלה אצל המבקשת ביום 16.6.09 ולפיכך המועד להגשת ההתנגדות חל לפני תחילת פגרת הקיץ. כך או כך אף אם סבור ב"כ המבקשת כי מדובר בטעות פעוטה כלשונו, הרי שמדובר באיחור בהגשת ההתנגדות שנבע מטעות משפטית שטעה ב"כ המבקשת ובנסיבות אלה בדרך כלל אין הדבר מהווה טעם מיוחד הדרוש להארכת מועד הקבוע בחיקוק. יחד עם זאת, בתגובת המשיב מפרט המשיב נסיון להסדר שנעשה בין הצדדים, כאשר ב"כ המבקשת ביקש מב"כ המשיב אורכה לביצוע הליכי הוצאה לפועל אך לא ניתנה לו הסכמה לאורכה להגשת ההתנגדות. ב"כ המשיב אמנם הסכים להאריך את המועד לפי ההסדר בין הצדדים לשלושה ימים עד ליום 13.8.09, כאשר במועד זה ובניגוד להסכמת המשיב, הוגשה על ידי המבקשת הבקשה להארכת מועד וההתנגדות. מסיבה זו וככל הנראה בשל אי הבנה בין ב"כ הצדדים הוגשו הבקשות במועד שהוגשו. בנסיבות אלה ועל מנת לברר את השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת וליתן למבקשת יומה בבית המשפט אני נעתרת לבקשת המבקשת להארכת המועד להגשת ההתנגדות וזאת בכפוף לתשלום הוצאות בסך 2,500 ₪ בצרוף מע"מ. לסיום, אני מורה כאמור על דחיית בקשת המבקשת למחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר", ועל קבלת בקשת המבקשת להארכת המועד להגשת ההתנגדות. ההתנגדות תשמע לפני ליום 14.9.10 שעה 11:30. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר