צו מניעה זמני לבקשת כונס נכסים בפשיטת רגל

להלן פסק דין בנושא צו מניעה זמני לבקשת כונס נכסים בפשיטת רגל: כונס הנכסים הזמני, בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ (בפירוק), הגיש בקשה לכינוס נכסי החייב. בבקשה יצא המבקש מנקודת מוצא, שמר נקש מנהל עסקים בישראל. במסגרת ההליך הנ"ל ביקש כונס הנכסים הרשמי צו-מניעה זמני המופנה נגד חברה בשם "האחים עופר נכסים (1957) בע"מ" (להלן: "הקונה"), שיאסור על הקונה לשלם תמורת מניות שרכש בחברה ישראלית בשם חוף אלמוג בע"מ. חברה זו היא בעלים של בית-מלון בישראל. בין בעלי המניות בחברת חוף אלמוג בע"מ נמצאים חברה זרה בשם "קלדר החזקות" (CALDER HOLDINGS) וחברת "משאבים מאוחדים (1981) בע"מ". עם בעלי המניות של החברה האחרונה נמנית חברה זרה בשם ‎.JORDAN INVESTMENTS גוף נוסף שיש להזכיר הוא שותפות זרה בשם NAKASH BROTHER REALTY, שגם היא, כנראה, מחזיקה במניות בחברת חוף אלמוג בע"מ. לטענת כונס הנכסים, למר נקש יש חלק בשותפות הנ"ל, ובחברת האם השולטת בתאגידים "קלדר" ו"ג'ורדן". לכן, סבור כונס הנכסים, שיש לראות את מר נקש כמי שניהל עסקים בישראל לעניין פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש]. 1. עו"ד זיסמן טוען בשמו של מר נקש, שהוא אינו בגדר "חייב" כמשמעותו בפקודה. לכן הוא מבקש לדחות על הסף את הבקשה לכינוס נכסים וממילא אין מקום לצו מניעה כלשהו. 2. סעיף 2 לפקודת פשיטת רגל קובע, ש"חייב" לעניין הפקודה הוא מי שהיה בישראל בעת שעשה מעשה פשיטת רגל - חלופה זו אינה נטענת בענייננו; או שהוא גר כרגיל בישראל, או שיש לו בה מקום מגורים - גם חלופה זו אינה רלוואנטית; או שניהל עסקים בישראל בעצמו או על ידי מורשה, או היה חבר בחבר בני אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל. כונס הנכסים מסתמך על שתי החלופות האחרונות וטוען שמר ג'ו נקש, באמצעות החברות "ג'ורדן" ו"קלדר" ובאמצעות שותפות האחים נקש, ניהל עסקים בישראל. יש להזכיר את סעיף 7 לפקודת פשיטת רגל הקובע, כי נושה לא יוכל להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב, אלא אם כן תוך שנה מהגשת הבקשה ניהל החייב עסקים בישראל בעצמו או על ידי מורשה או מנהל או היה חבר בחבר בני אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל. 3. ניהול העסקים בישראל צריך שיתרחש תוך שנה לפני הגשת הבקשה לפשיטת רגל. לכן עסקי בנק צפון אמריקה וחלקו של מר ג'ו נקש בהם אינם יכולים לשמש בסיס לבקשת פשיטת רגל, משום שאירעו לפני יותר משנה מיום הגשת הבקשה בתיק זה. 4. על השאלה, מהו ניהול עסקים בישראל, עמד בית המשפט העליון (מפי כבוד הנשיא שמגר) בע"א 397/87 [1], בעמ' 413: "קו התחימה אינו בין פעולות אישיות לבין פעולות מטעם תאגיד, אלא במידת המעורבות בעסקים מצד בעל הדבר. במה דברים אמורים: מנהל חברה אינו נחשב למי שמנהל עסקים בישראל רק בשל כך שהתאגיד בו הוא מכהן גם מעורב בעסקים בישראל, אלא אם הוא מנהל עסקים אלה במישרין בעצמו. אולם, פעילות אישית שלו בניהול עסקים - אף אם היא נעשית מטעם החברה - יוצרת את הזיקה שבסעיף 2 הנ"ל לפקודה." העולה מהאמור - שצריכה להיות מעורבות עיסקית של החייב בישראל, בין אם פעילותו נעשית במסגרת של חברה ובין אם הפעילות נעשית מטעמו הוא. 5. לעניות דעתי, אין לומר שתושב חוץ שהוא בעל מניות בחברה זרה או שותף בשותפות זרה, גם כאשר אותה חברה זרה או שותפות זרה היא בעלת מניות בחברה ישראלית שמנהלת עסקים בישראל, הוא עצמו מנהל עסקים בישראל לעניין פקודת פשיטת רגל (לצורך הגדרת "חייב"). כאשר אותו בעל מניות לא נטל חלק אקטיבי בניהול עסקי החברה הישראלית, הרי שכל עוד אין מצביעים על נסיבות המצדיקות הרמת מסך התאגדות מעל החברה הישראלית ומעל התאגידים הזרים כנ"ל, יש לכבד את האישיות הנפרדת של כל חברה וחברה ואת פעילותה הנפרדת. בעל מניות, במעמדו ככזה, אינו מנהל את עסקי החברה. 6. במקרה הנדון אין כל ראיה-לכאורה שתצדיק, לכאורה, "הרמת המסך" מעל תאגידי "ג'ורדן", "קלדר" ושותפות נכסי נקש. לא נטען שגופים אלה הוקמו למטרת מרמה ולא נטענה כל עילה אחרת המצדיקה "הרמת מסך" במקרה זה. 7. הדיון היום הוא בשאלת צו-מניעה זמני. נכנסתי לפנים שאלת הסמכות משום שעל מי שמבקש צו-מניעה זמני להראות שיש לו זכות לכאורה לקבל את הסעד הסופי המבוקש. במקרה זה ולאור הדברים האמורים לעיל, אני קובע שהתובענה אינה מגלה עילת תביעה נגד מר ג'ו נקש במובן זה שאין בתובענה עובדות שמהן ניתן להסיק לכאורה שמר נקש ניהל עסקים בישראל בתקופה של שנה לפני הגשת התובענה. בהיעדר אלמנט זה, לכאורה התובענה היא חסרת סיכויי הצלחה. בנסיבות אלה אני מבטל את צו המניעה הזמני שניתן במעמד צד אחד ודוחה את הבקשות בהמרצה 239/94 ו-207/94. הואיל ודחיתי את הבקשות בהיעדר עילה לכאורה, אין צורך שאתייחס לטענות העובדתיות של המשיבים על כך שהעיסקה של מכירת המניות לחברת "האחים עופר" הושלמה, והכסף הועבר למוכרת בחו"ל לפני שניתן הצו הזמני. 8. לאור מסקנתי, שהתובענה אינה מגלה עילת תביעה, משום שעל פי העובדות הנטענות בתובענה מר ג'ו נקש לא ניהל עסקים בישראל, אני מוחק את התובענה בהתאם לתקנה 100(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. צו מניעה זמניצוויםכינוס נכסיםצו מניעהפשיטת רגל