צו הקפאת הליכים תביעת חוב

הנתבעת בתיק שבכותרת רמי טרבלסי הובלות בע"מ (להלן - המבקשת) הגישה לבית הדין בקשה למחיקה על הסף של התביעה. התובע, בני ארגמן (להלן - המשיב) מתנגד לבקשה. נימוקי הבקשה בתמצית - א. ביום 16.3.11, ניתן צו הקפאת הליכים זמני כנגד הנתבעת וביום 27.9.11 אושר הסדר נושים ע"י בית המשפט המחוזי בב"ש והצו הזמני הפך לקבוע (פר"ק 7311-03-11). ב. משכך, היה על התובע לתבוע את החוב הנטען על ידו, על דרך של הגשת תביעת חוב לנאמן וזאת עד ליום 28.4.11. משלא עשה כן, תביעתו הנוכחית בבית הדין הוגשה בניגוד לדין ודינה להימחק על הסף. ג. ככל שהתובע מעוניין לתבוע את החוב הנטען על ידו, עליו להגיש תביעת חוב לבית המשפט הדן בצו הקפאת ההליכים, אשר לו נתונה הסמכות בעניין ולא לבית הדין לעבודה, וזאת לאור הוראות הדין לנוכח האיחור הניכר בהגשתה. ד. ממועד סיום עבודתו של התובע לא פנה הוא מעולם לנתבעת בדרישה לתשלום הזכויות הנתבעות על ידו ואף לגופה של התביעה אין בה ממש וזכויותיו שולמו לו במלואן. 4. נימוקי התגובה בתמצית - א. התובע עבד כפועל פשוט במפעל הנתבעת וזכויותיו לא שולמו לו בניגוד לדין. ב. התובע לא היה מודע כלל לכך שהנתבעת נמצאת בהליכי הקפאת הליכים שהרי אם היה מודע לכך היה מגיש את תביעתו קודם לכן. להליכי הקפאת הליכים, להבדיל מפירוק, אין כל סימן היכר והא ראיה כי בדיקת סטטוס הנתבעת מיום 21.11.11 באתר רשם החברות מעלה כי החברה פעילה ללא כל רישום לגבי היותה בהקפאת הליכים. ג. הסיפור העומד בבסיס התביעה נגמר זמן רב לפני מתן צו ההקפאה הזמני, שכן התובע פוטר וקיבל את משכורתו האחרונה בגין חודש 9/10. מכאן ברור הוא שלא ידע כלל מה מתרחש בחברה לאחר מכן. ד. אף אם נאמר שהתובע ידע על הליכים אלו, דבר המוכחש על ידו, הרי לא ידע מה המשמעות של מושג זה וכיצד לכלכל את צעדיו בהתאם. ה. החוב הנתבע הינו סכום פעוט שלא יהווה נטל על הנתבעת לעומת העוול שייגרם לתובע אם יזקק לכל ההליך המשפטי המורכב בשל הקפאת ההליכים. ו. לאור האמור, יש לדחות את הבקשה ולחילופין להורות לנאמן לכלול את התובע במסגרת הסדר הנושים או להתיר לו הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי להמשיך בהליך. הכרעה - 5. לאחר עיון בבקשה, בתגובת המשיב ובתגובת המבקשת לתגובת המשיב, שוכנענו כי הבקשה בדין יסודה. מעיון בתביעת התובע ומתגובתו עולה כי, לטענתו, התקיימו בינו לבין הנתבעת יחסי עובד - מעביד במשך ארבע וחצי שנים עד לחודש 9/10 וכי הנתבעת לא הפרישה עבורו כספים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות בסך 12,191 ₪, כמתחייב על פי הדין. ביום 16.3.11 נתן בית המשפט המחוזי בבאר שבע צו להקפאת הליכים כנגד הנתבעת. ביום 3.4.11, בהתאם להחלטה של בית המשפט המחוזי, פרסם הנאמן מודעה המופנית לכולי עלמא (שצורפה כנספח לבקשה) לפיה על נושי הנתבעת להגיש תביעות חוב לנאמן עד ליום 28.4.11. הנאמן אף הביא לפרסום הודעות בדבר כינוס אסיפת נושים ובדבר דחיית מועד הדיון בעניין אישור הסדר הנושים לבית המשפט המחוזי. התובע לא הגיש תביעת חוב לנאמן. מעיון בתיק הפירוק (פר"ק 7311-03-11) עולה כי ביום 27.9.11 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין המאשר את הסדר הנושים אשר הושג בין הנתבעת לבין נושיה, בגין חובות העבר של הנתבעת בטרם מתן צו הקפאת ההליכים. בסעיף 31 להסדר הנושים נקבע - "מוסכם כי לאחר אישור ההסדר על ידי כבוד בית המשפט לא יינקטו כל הליכים משפטיים מכל מין וסוג כנגד חברות הקבוצה, וזאת בגין חוב שנוצר בקשר לפעילות חברות הקבוצה ובמועד קודם למתן צו הקפאת ההליכים כנגד החברה, וכי ההליכים שננקטו בעבר, כנגד הקבוצה יושהו ויעוכבו, כל עוד הסדר הנושים לא בוטל ע"י כבוד בית המשפט". תביעת התובע הוגשה לבית הדין ביום 3.10.11 לאחר שניתן כאמור צו הקפאת הליכים כנגד הנתבעת והסדר הנושים אושר על ידי בית המשפט. אין חולק כי המדובר בתביעה שעניינה זכויות שלטענת התובע התגבשו עובר למתן צו הקפאת ההליכים. לאור האמור ומשקיבל הסדר הנושים תוקף של פסק-דין, לא יכולה להיות לנושה מכל סוג שהוא, לרבות התובע, טענה או תביעה כלפי הנתבעת בגין התקופה שקדמה להסדר הנושים וזאת מכח סעיף 350 (ט) לחוק החברות, תשנ"ט-1999. 6. הדרך היחידה הפתוחה בפני התובע הינה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב, בקשה אשר תוגש לבית המשפט המחוזי. שהוא בית המשפט המוסמך לדון בבקשה מעין זו וקביעותיו יחייבו את הצדדים. כן מקומן של טענות התובע באשר לאופן הפרסומים שפרסם הנאמן - בבית המשפט המחוזי בלבד. 7. לאור כל האמור - הבקשה מתקבלת והתביעה נמחקת. 8. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. הקפאת הליכיםתביעת חובצוויםחוב