בקשה לשינוי שם צרכן

1. התובעת הגישה כתב תביעה על סכום קצוב כנגד הנתבע בגין חוב מים בסך של 8,202.95 ₪ המתייחס לנכס אותו החזיק הנתבע בתקופת החיוב. 2. במסגרת התנגדותו לביצוע התביעה טען הנתבע כי במהלך שנת 2006 הוא עזב את הנכס נשוא החיוב ועבר להתגורר בכפר עקב ומשום כך אין מקום לחייבו בגין התקופה שבה לא התגורר בנכס. 3. ב"כ הנתבע מסכימה כי יש לחייב את הנתבע בחוב, ככל שהוא מתייחס לשנים 2003 ועד ליום 30.7.06, הוא המועד שבו עזב את הנכס ואף עדכן את רישומי הארנונה אצל התובעת. 4. התובעת גובה צריכת מים מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001. על פי החוק הנ"ל, הוציאה מועצת הרשות כללים והוראות שעל פיהם פועלת התובעת. בכלל 21 לכללי המועצה הוסדרה דרך החלפת צרכן בנכס. על פי הכללים הנ"ל, בקשה לשינוי שם צרכן תוגש בהתאם לטופס 2 שבתוספת לכללים כשהוא מלא ובצירוף המסמכים הנדרשים. 5. הנתבע אינו טוען כי פנה לתובעת וביקש ממנה להעביר את שמו כצרכן על שם צרכן חדש. העובדה כי הנתבע פעל לשינוי מחזיק בנושא ארנונה אינה יכולה להועיל, שכן הארנונה נגבית מכוח דין אחר מזה של התובעת אשר הינה גוף משפטי נפרד שהוקם על פי דין. לאור האמור לעיל, כל עוד לא הנתבע לעדכן את התובעת בדבר עזיבתו את הנכס, עליו לשאת במחדלו והתובעת היתה רשאית לראות בו כצרכן כל עוד לא בוצע שינוי כדין. 6. לאור האמור לעיל, ההתנגדות לביצוע שטר נדחית. הנתבע יישא בהוצאות ההליך סך של 500 ₪. אני מורה על ביטול עיכוב הליכים בתיק הוצאה לפועל מס' 03-17087-13-0. שינוי שםצרכנות