בקשה לקבל פטור מתשלום אגרה לרשם החברות

מונחת בפני בקשת המבקשים לפטור מתשלום אגרה לרשם החברות, וזאת בהמשך לתגובת הרשם מיום 8.11.2009 לפיה נדרש תשלום אגרות בגובה 36,045 ₪ כתנאי להחייאת חברת אורדר בע"מ. תקנות החברות (אגרות) בנוסחן דהיום, אימצו הלכה למעשה את האמור בפסק הדין בבש"א (תל-אביב-יפו) 12334/01 ורשבסקי מרים נ' חברת חלקה 143 בגוש 6122 בע"מ ואח', ומאפשרות פטור מלא או חלקי מתשלום אגרה רטרואקטיבי בגין החייאת חברה. זאת בעיקר באותם מצבים בהם מתבקשת ההחייאה לא לשם המשך הפעלה, אלא לצרכים הקשורים בפעולות המחויבות על-פי דין וכיוצא באלו. רשם החברות לא טרח ליתן תגובתו, לגופו של עניין, אגב התעלמות מטיעוני המבקשים, והסתפקות באמירה הלקונית כי "לאחר בחינת הנסיבות המיוחדות של הבקשה הנוספת להחייאת החברה כאמור, רשם החברות עומד על דרישתו לתשלום מלוא חוב האגרה השנתית כתנאי להחייאת החברה שבנדון", על כן, אין בפני, הלכה למעשה, כל טיעון נגדי לזה של המבקשים. אי לכך, ומשלא ניתן לגרוס כי טעמיהם של המבקשים מופרכים על פניהם, דינו של הרשם כדין כל בעל דין אשר לא טרח להגיב לגופו של עניין, ודי באמור לעיל בכדי לקבל את הבקשה. אי לכך, דין הבקשה להתקבל, הן במובן שניתן אישור להחייאת החברה והן במובן שהמבקשים יהיו פטורים מתשלום האגרות כאמור. בנסיבות המקרה, יישא רשם החברות בהוצאות המבקשים ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר יישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל. פטור מאגרהדיני חברותרשם החברותרשםאגרה