תנאי מקפח בחוזה אחיד סמכות מקומית

בפניי בקשת הנתבעת למחיקת כתב התביעה ולחילופין להורות על העברת הדיון לבית משפט השלום בתל אביב וזאת בשל טענת חוסר סמכות מקומית. עסקינן בתביעה כספית המבוססת על חוזה בכתב שנחתם בים הצדדים. התובע טוען להפרת החוזה וגרימת נזקים בעקבות כך. הנתבעת מעלה טענת חוסר סמכות מקומית, ונשענת על שני טיעונים: הסמכות המקומית במשפט אזרחי נקבעת בהתאם להוראות תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984. הנתבעת טוענת כי כתובתה, מקום עריכת ההסכם והחתימה עליו וכן מקום משרד בא כוחה - כולם בתל אביב. מכאן שאין סמכות מקומית לבית המשפט בעכו. טענה שנייה הנה קיום תניית שיפוט ייחודית מחייבת על פי סעיף 7.2 להסכם, אשר מעניק סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט השלום בעיר תל- אביב בכל עניין הנוגע להסכם בין הצדדים. לעניין הטענה הראשונה, הרי שעל פי תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, קיימת סמכות מקומית לדון בתביעה שבפנינו בבית משפט זה (בית משפט השלום- עכו). שכן, תקנה 3(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי מקנה סמכות מקומית לפי "המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות". במקרנו: על פי ההסכם, המקום שנועד לקיום ההתחייבות הינו רח' וייצמן 24 בעכו (ראה סעיף 3(8) להסכם), ועל כן לבית משפט זה מוקנית סמכות מקומית לדון בתובענה. מותר להוסיף ולציין כי הגם שסמכות מקומית יכולה להינתן למספר בתי משפט "מקבילים", הרי שבהתקיים אחת החלופות המתוארות בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי- מוקנית סמכות מקומית לבית המשפט אליו הוגשה התובענה. לעניין הטענה השנייה אותה מעלה הנתבעת- תניית שיפוט ייחודית, קיימות בחוזה שתי הוראות רלוונטיות: סעיף 7.1: "תלונות נגד הרופא או כל סכסוך שיתהווה בקשר עם הסכם זה, ביצועו ו/או ביטולו יוכרע אך ורק על ידי בית הדין של קופ"ח הפועל בתוקף הוראות תקנון קופ"ח. (....) הרופא מסכים לסמכות בית הדין בלי לראות בכך תנאי מגביל, וחתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררין שתנאיו זהים לתנאים הכלולים בתקנון קופ"ח". סעיף 7.2: "עם תום הדיון בבית הדין היה ויבקש צד כלשהו להמשך הליכים משפטיים מוקנית סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט בעיר תל- אביב בכל עניין הנוגע להסכם זה". בעוד שהנתבעת מבקשת להיבנות מסעיף זה בתמיכה לבקשתה לחוסר סמכות בבית המשפט בעכו, טוען התובע כי הסעיף הנ"ל מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. סעיף 2 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג- 1982 (להלן: "חוק החוזים האחידים"), מגדיר "חוזה אחיד" כדלקמן: "חוזה אחיד"- נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם". אם כן, ברי כי ההסכם שלפנינו הינו חוזה אחיד, ולאור זאת יחולו עליו הוראות חוק החוזים האחידים. בסעיף 4 לחוק החוזים האחידים מובאות מספר חזקות אשר מגדירות תנאים מסוימים כתנאים כמקפחים. התנאי הרלוונטי לעניינו הוא תנאי (4) אשר קובע: "תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך". "ספק"- מי שמציע שהתקשרות עמו תהיה לפי חוזה אחיד, ואחת היא אם הוא הנותן או המקבל של דבר" (ראה סעיף 2 לחוק החוזים האחידים). במקרנו: מציעת ההתקשרות הינה הנתבעת, ועל כן היא עונה על הגדרת המונח "ספק" כמשמעותו בחוק זה. התנאי לעניין הסמכות הייחודית מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. החזקה הסטטוטורית לא נסתרה. אי לכך - התנאי הנקוב בסעיף 7.2 הנו תנאי מקפח בחוזה אחיד ואין לו תוקף משפטי. מעבר לכך: אוסיף ואציין כי הפעלת סעיף 7.2 מותנית במיצוי ההליך על פי סעיף 7.1! ומשלא נטען כי ההליך על פי סעיף 7.1 התקיים (בפני בית הדין של קופת חולים), ממלא אין מקום לטעון להפעלת סעיף 7.2 הקובע סמכות ייחודית לבית המשפט השלום בתל אביב. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע באמצעות ב"כ הוצאות הליך זה בסך 1,500 ₪. חוזהתנאי מקפח בחוזהסמכות מקומיתתנאי מקפחחוזה אחיד