תנאים לאישור הסדר פשרה

1. לפני בקשה לאישור הסכם פשרה, בהתאם לסעיפים 19- 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשכ"ו- 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות). ההסכם הוגש במסגרת תובענה ייצוגית, ביום 25.01.12 (להלן: "הסכם הפשרה"),. השתלשלות העניינים בתיק: 2. ביום 22.06.11 הגישה התובעת בקשה לאישור תביעתה כתובענה ייצוגית, מכוח חוק תובענות ייצוגיות. התובעת הועסקה אצל הנתבעת, אשר עיקר עיסוקה במתן שירותי מוקד טלפוני, החל מחודש 11.03 ואילך, בשכר שעתי. לטענת התובעת, בין היתר, בתקופה שמחודש 11.03 ועד לחודש 12.06, הנתבעת לא שילמה לה דמי חגים, בניגוד לצו ההרחבה בעניין תשלום דמי חגים (להלן: "צו ההרחבה"). לכן עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום דמי חגים, לתקופות כדלקמן: א. מחודש 11.03 ועד לחודש 08.05 סך 1,601.84 ₪ (קרן). ב. מחודש 09.05 ועד לחודש 12.06 סך 1,697.04 ₪ (קרן). יצוין, כי בתקופה זו, הנתבעת שילמה במסגרת תלוש השכר רכיב "הפסקות וחגים", אולם, בפועל המדובר הוא בתשלום בגין שעות הפסקה שקוזזו משכר העבודה. 3. במקביל להגשת תביעתה, הגישה התובעת ביום 22.06.11 בקשה לאישור תביעתה כתובענה ייצוגית. 4. הקבוצה שבשמה ביקשה להפוך את התובענה לתובענה ייצוגית היא קבוצת העובדים שהועסקו אצל הנתבעת, בתקופה שמחודש נובמבר 2003 ועד לחודש דצמבר 2006; עבדו בנתבעת למעלה מ-3 חודשים ולא שולמו להם דמי חגים. 5. נוכח חשיבות הדברים ולמען הבהירות והשלמת התמונה, נאמר שבהתאם לצו הרחבה - הסכם מסגרת מיום 07.06.00, נקבע בעניין דמי חגים כדלקמן: "דמי חגים א. עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות). עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת. ב. עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג". 6. לאחר שהוגשו התביעה והבקשה לאישורה כתובענה יצוגית, הגישו הצדדים ביום 22.01.12 בקשתה לאישור הסכם פשרה בתובענה הייצוגית, שאלה עיקריו: א. התקופה הרלוונטית לבקשת האישור היא מיום 22.06.04 עד יום 31.12.06 ("התקופה הקובעת"). עוד הוסכם בין הצדדים: מחד שתובענות לתקופה שקדמה ליום 22.06.04 התיישנו; מאידך שאין מחלוקת שלאחר ינואר 2007 שולמו לתובעת/המבקשת דמי חגים באופן מלא. ב. חברי הקבוצה עליהם יחול ההסכם: כל מי שהועסק אצל המשיבה החל מיום 22.06.04 ועד יום 31.12.06 כעובד שעתי משך תקופה העולה על 3 חודשים רצופים ואשר לא קיבל דמי חגים בתקופה זו. בחברי הקבוצה נכללים גם עובדים שקיבלו בתקופה הרלוונטית רכיב של "הפסקות וחגים" לגביהם נקבעו סייגים בהסכם הפשרה. בין חברי הקבוצה לא יכללו עובדים אשר ניהלו ו/או מנהלים הליך משפטי כנגד המשיבה או הגיעו עימה להסכם פשרה פרטני, או כל עובד אשר הודיע על אי רצונו להיכלל בקבוצה, הכול כאמור במנגנון עליו הוסכם בהסכם הפשרה. ג. בהסכם הפשרה מצוי מנגנון שקובע את אופן חישוב דמי החגים שישולמו לכל אחד מחברי הקבוצה והאופן בו הוא יוכל לקבל את כספו. המנגנון חל גם וכולל את חברי הקבוצה שעודם מועסקים בחברה (המשיבה). לגבי עובדים כאלה הוסכם, שאם ימצא שהם זכאים לקבל דמי חגים בגין התקופה הקובעת ישולמו להם כספים אלו במסגרת תלושי השכר. ד. על פי האמור בהסכם הפשרה - חילוקי דעות לגבי זכאות תשלום לעובדים מסוימים כאמור בהסכם, שלא יעלה בידי הצדדים לפתור בעצמם, ימסרו חילוקי דעות אלו, לרואה החשבון טל שוורץ מ.ר. 26700 המתמנה כרואה חשבון מוסכם, אשר לו הסמכות להכריע בעניין זכאותו של העובד הספציפי לתשלום דמי חג בהתאם להסכם הפשרה. 7. בהתאם לסעיפים 18 ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם להחלטה מיום 12.02.12, פעלו הצדדים, בין היתר, כך שפורסמה הודעה ראשונה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, ב-2 עיתונים יומיים ונמסרו הודעות לנמענים הבאים, הכל כפי שיפורט להלן. 8. ההודעה שפורסמה בעיתון כמו גם הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בקשת אישור הסדר הפשרה על נספחיה והחלטת בית הדין מיום 12.02.12 הועברו למנהל בתי המשפט, ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות מחוז חיפה. בהודעת ב"כ הנתבעת מיום 11.03.11 נמסר לבית הדין, כי הן נמסרו לנמענים, במסירה אישית. עוד צורפו להודעת ב"כ הנתבעת העתקי פרסום ההודעה הראשונה, ב-2 עיתונים יומיים בשפה העברית ובעיתון בשפה הערבית. 9. ביום 11.08.12 הוגשה עמדתו של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה להסכם הפשרה המוצע. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה לא התנגד למתווה של הסכם הפשרה, אך ביקש לשקול תיקון של חלקים מסוימים ממנו, כך שישקפו באופן נכון יותר את הוראות הדין ותכליתו (להרחבה ראה החלטה מיום 06.08.12). 10. ביום 18.07.12 הגישו הצדדים תגובתם לעמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, במסגרתה פירטו בין היתר, את השינויים שבוצעו בהסכם הפשרה בהתאם להערות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה. יצוין, כי הצדדים קיבלו את כל הערותיו של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, וכן, ביצעו את תיקוני בית הדין בהתאם להחלטה מיום 06.08.12 (ראה הודעות הצדדים מיום 18.07.12 ומיום 29.08.12; החלטה מיום 06.08.12). 11. כעת, משהושלמו ההליכים, ומשלא התקבלו כל התנגדויות להסכם הפשרה, מבקשים הצדדים, ליתן לו תוקף של פסק דין. דיון והכרעה: 12. סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות קובע: "19.(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין. (ב)(1) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא לאחר שקיבל חוות דעת מאדם שמינה לשם כך, שהוא בעל מומחיות בתחום שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית (בסעיף זה - בודק), אלא אם כן סבר בית המשפט שחוות הדעת אינה נדרשת, מטעמים מיוחדים שיירשמו; שכרו והוצאותיו של בודק, וכן אופן תשלומם, ייקבעו בידי השר. (2) לא ימונה כבודק אדם שעליו המליץ אחד הצדדים או שהגיש התנגדות להסדר הפשרה לפי סעיף 18(ד) או שיעץ עצה או חיווה את דעתו לאחד הצדדים בקשר לסכסוך שבענינו הוגשה הבקשה לאישור או אושרה התובענה הייצוגית. (3) מונה בודק, יעביר לו בית המשפט העתק מהבקשה לאישור הסדר הפשרה על נספחיה וכן מההתנגדויות שהוגשו לפי סעיף 18(ד); לשם מתן חוות דעת לפי סעיף קטן זה, רשאי כל צד להגיש לבודק כל חומר בקשר להסדר הפשרה והבודק רשאי לזמן את הצדדים כדי לשמוע את עמדתם בענין זה וכן להציע שינויים בהסדר הפשרה, הכל כפי שימצא לנכון. (4) בחוות דעתו יתייחס הבודק ליתרונות ולחסרונות של הסדר הפשרה מבחינת כלל חברי הקבוצה, בשים לב למכלול הנסיבות, ולכל ענין אחר כפי שיורה בית המשפט. (5) הבודק ימציא לבית המשפט את חוות דעתו בתוך 60 ימים מהיום שבו הועבר אליו העתק הבקשה לאישור הסדר הפשרה ובית המשפט ימציא העתק מחוות הדעת לצדדים; הצדדים רשאים להגיש לבית המשפט תגובה בכתב לחוות הדעת בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצא להם העתק ממנה. (ג)(1) החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנומקת ותכלול, בין השאר, את כל אלה: (א) הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה; (ב) עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו בהחלטת בית המשפט לפי סעיף 14, לפי הענין; (ג) עיקרי הסדר הפשרה. (2) בהחלטתו לפי פסקה (1) יתייחס בית המשפט, בין השאר, לשיקולים אלה: (א) הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה; (ב) התנגדויות שהוגשו לפי סעיף 18(ד), וההכרעה בהן; (ג) השלב שבו נמצא ההליך; (ד) חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעיף קטן (ב)(5); (ה) הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה; (ו) העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר. (ד)(1) מצא בית המשפט כי יש צורך לקבוע בהסדר הפשרה תנאים מסוימים, אשר נראים לו דרושים לשם הגנה על ענינם של חברי הקבוצה שעליה חל ההסדר, לשם הבטחת אכיפת הדין או לשם פיקוח על ביצוע ההסדר, לרבות תנאים והוראות לפי סעיף 20(א) עד (ג) או תנאי בדבר יציאה מן ההסדר, יודיע לצדדים להסדר הפשרה כי מתן אישורו להסדר הפשרה מותנה בהסכמתם לאותם תנאים. (2) כללה החלטת בית המשפט בדבר אישור הסדר הפשרה תנאי בדבר יציאה מההסדר, לא תהווה ההחלטה מעשה בית דין כלפי חבר קבוצה אשר הודיע לבית המשפט כי אינו מעוניין שההסדר יחול עליו. (3) בסעיף קטן זה, "תנאי בדבר יציאה מההסדר" - תנאי שלפיו חבר קבוצה, אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר פשרה שאושר, יוכל להודיע לבית המשפט על רצונו זה במועד ובדרך שיקבע בית המשפט. (ה) העתק מהחלטת בית המשפט לפי סעיף זה יישלח למנהל בתי המשפט, ולענין החלטה לאישור הסדר פשרה, יצורף להעתק ההחלטה העתק הסדר הפשרה שאושר על נספחיו, והכל לשם רישומם בפנקס. (ו) אישר בית המשפט הסדר פשרה, יקבע גמול למבקש או לתובע המייצג, לפי הענין, בהתאם להוראות סעיף 22, ושכר טרחה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף 23, ורשאי בית המשפט להתחשב בהמלצה מוסכמת שהוגשה לו על ידי הצדדים לענין זה. (ז) התקיימו הליכים לאישור הסדר פשרה, ולא אושר ההסדר על ידי בית המשפט או שבוטל אישור שניתן על ידי בית המשפט להסדר פשרה, לא ישמשו דברים שנאמרו או שנקבעו במסגרת ההליכים כאמור ראיה בהליך משפטי אזרחי". 13. בנסיבות העניין שבפני, שוכנעתי שהסכם הפשרה שתוקן בהתאם להערות מטעם היועץ המשפטי לממשלה ועל פי הנחיות בית הדין - ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, באופן המגשים את זכויותיהם ואת התכלית ומטרת חוק תובענות ייצוגיות. 14. לכן, לאור כל האמור לעיל, וכן ליתרונות שבסיום ההליך בדרך זו של פשרה; ומשלא הוגשו כל התנגדויות לבקשה - אנו מאשרים את הסכם הפשרה בהתאם לנוסח שהגישו הצדדים ביום 29.08.12 ונותנים לו תוקף של פסק דין. הצדדים יפעלו בהתאם למתווה שהוסכם בהסכם הפשרה שהוגש ביום 29.08.12. 15. כמו כן- א. בהתאם להוראות סעיפים 25(א)(4), 25(א)(5) לחוק תובענות ייצוגיות, אנו מורים על פרסום הודעה בדבר אישור הסכם פשרה, ב- 2 עיתונים יומיים, על ידי הנתבעת ובמימונה. תשומת ליבם של הצדדים, לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, המפרט את הפרטים אשר יש לכלול בהודעה זו. הצדדים יגישו לבית הדין נוסח ההודעה טרם פרסומה, ותוך 7 ימים. ב. הצדדים ימציאו, למנהל בתי המשפט, במסירה אישית, תוך 7 ימים מהיום, העתק מפסק דין זה, בצירוף הסכם הפשרה שהוגש ביום 03.05.12 על נספחיו, לשם רישומם בפנקס תובענות ייצוגיות. ג. ניתן בזה תוקף של פסק דין להמלצת הצדדים בעניין התגמול המיוחד למבקשת כפי שנקבע בסעיף 32 ו-35 להסכם הפשרה וכן מתקבלת המלצת הצדדים בעניין פסיקת הוצאות ושכר טרחת עורכי הדין של המבקשת, כפי שנקבע בסעיף 33 להסכם הפשרה. הסדר פשרהפשרה