תנאים למתן צו הפטר

מבוא 1. בפניי בקשת החייב למתן צו הפטר מחובותיו, שהוגשה מכוח סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980. 2. במסגרת בקשה זו, שהגיש החייב ביום 15/12/11 לאחר שבקשה קודמת למתן הפטר שהגיש החייב נדחתה ביום 22/09/11, הציע החייב לנושיו, בנוסף לכספים שהצטברו בקופת הפש"ר, סך של 150,000 ₪. 3. החייב יליד 1958, סובל מבעיות בריאות רבות. בין היתר, סובל החייב מאי ספיקת לב כרונית, אי ספיקה כלייתית כרונית, סכרת והשמנת יתר. החייב עבר ניתוח מעקפים ומספר צנתורים, כעולה ממכתב שחרור מיום 23/03/09, אשר צורף לבקשת ההפטר של החייב, שהוגשה ביום 02/03/11. 4. לנוכח הכנסתו הזעומה של החייב, הועמד צו התשלומים החודשי על סך של 150 ₪. 5. בתאריך 19/01/12 הגיש בנק לאומי לישראל בע"מ, אחד מנושי החייב, בקשה לביטול הליך הפש"ר וכן התנגדות למתן צו הפטר לחייב ו/או לחילופין עתר הבנק לביטול הליכי הפש"ר, בהיעדר תועלת לנושים. 6. בתאריך 20/02/12 הגיש הכנ"ר תגובתו לבקשה. הכנ"ר סבר, כי לאור ההצעה המשופרת שהגיש החייב, יש מקום להורות על קביעת מועד דיון בבקשת החייב למתן צו הפטר, ואשר במסגרתו תידון אף בקשת הנושה, בנק לאומי לישראל בע"מ, לביטול הליך הפש"ר. 7. בתאריך 02/05/12 הוגשה תגובת הנאמן, אשר צידד במתן הפטר מותנה לחייב, בתמורה לתשלום בסך של 150,000 ₪. הנאמן ציין, כי לא הצליח לאתר נכסים השייכים לחייב או שמגיעים לחייב. הנאמן הוסיף וציין, כי המדובר בתיק פש"ר, שהחל בשנת 2004, וכי בקשה לביטול הענקה בקשר לנכס העיקרי שהיה לחייב, מחצית מהזכויות בדירת מגורים אותה העביר לגרושתו במסגרת הליך גירושין, נדחתה על ידי כב' השופטת סלע. הנאמן טען, כי החייב פתח בשנים האחרונות עסק בתחום גילוי האש ורשם את אביו כבעלים של העסק, ואולם לאור הנתונים בדבר הכנסות העסק, גילו ובריאותו של החייב, התמשכות ההליכים והעובדה שלא נמצאו ראיות להברחת נכסים ו/או סיכוי לאתר נכסים, הצעת החייב הייתה סבירה ויש בה כדי להיטיב עם נושי החייב. הנאמן הוסיף וציין, כי הוא רואה בחברה הרשומה על שם אביו של החייב כחברה בבעלות החייב עצמו, ותשלום של 150,000 ₪ מהווה נגזרת של הבעלות מחברה זו. 8. בתסקיר שהוגש על ידי הכנ"ר ציינה ב"כ הכנ"ר, כי לעמדתה, "התנהלותו של החייב בהליך אינה חפה מחוסר תום לב ולפיכך ניתן להניח כי הינו מנצל לרעה הליך הפש"ר". ב"כ הכנ"ר ציינה, כי לאור שיעור הדיבידנד הנמוך, אין מקום להיעתר לבקשת החייב למתן הפטר, ואולם בנשימה אחת הוסיפה, כי בשים לב למצבו הרפואי ולגילו של החייב וכן לאור משך תקופת הימצאו של החייב בהליך הפש"ר, הסכימה ב"כ הכנ"ר, עו"ד גב' חגית קרני, למתן ארכה של 3 חודשים בלבד, במהלכה יגיש החייב הצעת הסדר מטעמו תוך 30 יום, כאשר ההצעה לא תפחת מן הסכום אשר הוצע על ידי החייב בבקשה דנן ואף תגלם שיעור דיבידנד גבוה יותר לטובת הנושים. לעמדת ב"כ הכנ"ר, עו"ד גב' חגית קרני, ככל ולא תוגש הצעת הסדר או זו לא תעבור מבחינת רוב ערך ורוב מניין, יתבקש ביטול ההליך, על כל המשתמע מכך, וזאת חרף העובדה, שהחייב מצוי בהליך הפש"ר מזה 8 שנים. 9. בדיון שהתקיים ביום 03/05/12 טענו ב"כ הנושים, בנק לאומי לישראל בע"מ ומלול אספקה טכנית ושחף הנדסה, כי יש מקום להורות על ביטול ההליך ולדחות את בקשת החייב להפטר. לטענת ב"כ מלול אספקה טכנית ושחף הנדסה, עו"ד גב' שלומית נשר, אופן יצירת החובות אינו רלבנטי ולא נבדק בבקשת נושה, ואין אף רלבנטיות למשך ההליך או לעובדה שהחייב נמצא בהליך הפש"ר 7 שנים. לטענתה, זכויותיו של החייב לא הוגבלו במהלך תיק הפש"ר, שכן אותן הגבלות היו חלות עליו במסגרת הליכי הוצאה לפועל. עוד נטען על ידה, כי מקום שכלל הנושים מתנגדים להפטרו של חייב, אין כל מקום להיעתר לבקשת הפטר של חייב. 10. ב"כ בנק לאומי לישראל בע"מ ביקש להדגיש, כי המדובר בחייב שלא הגיש דו"חות בדבר הכנסות והוצאות, לא שיתף פעולה בהליך, הסתתר מאחורי עסק של אביו, ועל כן יש מקום להיעתר לבקשת הנושה ולהורות על ביטול ההליך. 11. ב"כ הכנ"ר, עו"ד אייל דרור ציין, כי לעמדת הכנ"ר יש להתחשב בעמדת הנושים שיזמו את ההליך וכי הם לא חייבים לנהל הליך פשיטת רגל, ולפיכך פתוחה כעת בידי החייב הדרך להגיש בקשה בעצמו לצורך הכרזתו ויהיה על החייב להוכיח את תום לבו. עוד ציין ב"כ הכנ"ר, כי על החייב לשפר את הצעתו ולנסות להגיע להסכמה עם הנושים. ב"כ הכנ"ר אף הודיע, כי על הנאמן לבדוק את תביעות החוב בהקדם, מאחר והדבר טרם נעשה, חרף השנים הרבות שחלפו. 12. החייב ציין, כי הצעת ההסדר הוצעה על ידו לאחר משא ומתן ארוך שניהל עם הנאמן ותוך מיצוי כל אפשרויותיו לגייס כספים, ואין באפשרותו של החייב להגדיל את הסכום המוצע, אותו הצליח לגייס באמצעות בני משפחה וחברים. כן טען החייב, כי אין בסיס לטענה, כי החייב מסתתר מאחורי עסק של אביו. לטענת החייב, רכש אביו של החייב חברה, שהייתה שייכת למר דניאל רובס, אשר הינו מנהלה עד היום, ועצם העובדה שהחייב עבד בחברה, אם כי בהיקף מוגבל בשל מצבו הרפואי, אינה יוצרת בסיס לטענות שנטענו כנגדו, כאילו הינו מנהל עסק ומסתתר מאחורי אביו. החייב הוסיף וציין, כי לא בכדי נמנע הנאמן מלחקור את מר דניאל רובס ו/או את החייב אודות החברה, והסתפק בחקירתו של אביו. החייב טוען, כי ככל שהייתה מבוצעת חקירה כדבעי, היה מתברר כי הרוח החיה בחברה הוא מר דניאל רובס, שהינו המנהל ומקבל ההחלטות בחברה. החייב הוסיף וטען, כי הטענות הנוגעות לחברה היו ידועות לבעלי התפקיד ולנושים מזה שנים רבות והועלו אך כעת במסגרת בקשת החייב למתן הפטר, ואין בסיס לטענה, כי החייב פעל לצורך הברחת נכסים. החייב סיכם דבריו וציין, כי אין לו אלא לשוב ולהפנות לדו"ח הנאמן, אשר ציין בסעיף 4 כי הצעת החייב הינה סבירה ביותר ויש בה להיטיב עם הנושים, ועל כן על בית המשפט להיעתר לבקשתו למתן צו הפטר מותנה. דיון 13. הליכי פשיטת הרגל נועדו לאפשר כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך היעילה ביותר וכן ליתן לחייב, שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו, הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו, על ידי קבלת הפטר. ראה: ע"א 6416/01, דני בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז(4) 197 (להלן: "פסק דין בנבנישתי") ; ע"א 4892/91, שבתאי אשכנזי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מח(1) 45 ; ע"א 501/67, כונס הנכסים הרשמי נ' לינדה ולנסי ואח', פ"ד כב(1) 23 ; וכן ראה: א' פרוקצ'יה, פשיטת רגל על פי בקשת חייב, הפרקליט ל' (תשל"ו) 271, 272. הוראת סעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה"), המסמיכה את בית המשפט ליתן צו הפטר לחייב, קובעת כדלקמן: "(א) בית המשפט בדונו בבקשה רשאי לשמוע את הכונס הרשמי ואת הנאמן, וכל נושה, ולהציג לחייב שאלות ולקבל ראיות, כפי שימצא לנכון, והוא יביא בחשבון את תסקיר הכונס בדבר התנהגות החייב ועסקיו, לרבות התנהגותו במשך הליכי פשיטת הרגל. (ב) בית המשפט רשאי, בכפוף להוראות סעיפים 63 ו-64, ליתן צו הפטר, להתלות הפטר או להתנותו בתנאים שיש לקיימם לפני מתן ההפטר או לאחריו, לרבות תנאים לעניין תשלומים שעל פושט הרגל לשלמם במשך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים מיום מתן צו ההפטר, או, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף למשך תקופה ארוכה יותר; לא מילא פושט הרגל את התנאים שנקבעו - רשאי בית המשפט, מיזמתו, לבקשת הכונס הרשמי, הנאמן או לבקשת נושה של החייב, לבטל בכל עת את צו ההפטר". בית המשפט נדרש לבחון מכלול של שיקולים, בבואו לאשר או לדחות בקשת הפטר. בין היתר, יישקלו החשיבות שבמתן הפטר לחייב, תום ליבו של החייב בכל שלבי הליכי פשיטת הרגל, היקף החובות ופוטנציאל הפירעון העתידי של החייב וכן עמדת הנושים. מעל לכל, נדרש בית המשפט לאזן, בין הזכות הקניינית העומדת לנושים לבין זכותו של החייב, כי בתנאים מסוימים תינתן לו האפשרות לפתוח דף חדש בחייו. ראה: פסק דין בנבנישתי וכן פש"ר 24/92, המ' 982/06, הנרי אסף נ' שמעון אורי עו"ד ואח', דינים - מחוזי, כו(7) 659. אופן התנהגות החייב בהליכי פשיטת רגל ומידת תום ליבו מהווים שיקול מהותי, בבוא בית המשפט לקבוע באם יש ליתן לחייב צו הפטר. ראה: ע"א 6021/06, דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פרסום נבו), 09/08/09 (להלן: "פסק דין פיגון"), וכן לוין וגרוניס, עמ' 194. הנכונות לאזן בין אינטרס החייב ואינטרס נושיו קמה אך בחייב תם לב, בעוד שחייב שנהג בחוסר תום לב במהלך הליכי פשיטת הרגל אינו ראוי להגנת הליכי פשיטת רגל ומתן הפטר ואינו זכאי כי עניינם של הנושים, במיצוי אינטרס נשייתם כלפיו, ייגרע. ראה: פסק דין פיגון. נסיבותיו האישיות של החייב מהוות אף הן שיקול, אשר יש לקחתו בחשבון שעה שנבחנת בקשה למתן צו הפטר. באשר לכך ראה: ע"א 3004/07, עזריה דוד נ' כונס הנכסים הרשמי (פרסום נבו), 05/11/08: "דעתנו היא כי אכן ראוי ליתן הפטר למערערים. נראה כי בית המשפט המחוזי ראה לנכון ליתן משקל יתר לעניינם של הנושים על פני האינטרס של המערערים-החייבים. עצם העובדה שהדיוידנד שישולם יהא בשיעור של כ-10% בלבד אינה בגדר טעם מספיק לדחייתה של הבקשה להפטר, על רקע הנתונים השונים הנוגעים למערערים. בין היתר נציין כי מדובר באנשים מבוגרים הסובלים מבעיות רפואיות שונות, אשר לפי ממצאיו של הכונס הרשמי פעלו בתום לב". ומן הכלל אל הפרט 14. הליך פשיטת הרגל של החייב החל ביום 10/11/04, עם הגשת בקשה למתן צו כינוס על ידי הנושה היוזם, בנק המזרחי המאוחד בע"מ. במסגרת הבקשה נטען, כי החייב ביצע מעשה פשיטת רגל, עת ביצע העברת מרמה לאשתו, הגב' מימון אילנה, והעביר לרשותה זכויותיו בדירת מגורים, המצויה ברחוב רחל 8 בקריית ביאליק, והידועה כגוש 1152, חלקה 176. טענות הנושה היוזם והנאמן נבחנו במסגרת בקשה לביטול הענקה שהוגשה על ידם, ואולם בקשתם של הנושה והנאמן, אשר נתמכה כל העת על ידי ב"כ הכנ"ר, נדחתה בהחלטה של כב' השופטת דיאנה סלע עוד בתאריך 18/01/09. 15. החייב מצוי בהליך מזה 8 שנים, כאשר במהלך השנים אין חולק כי חלה הידרדרות קשה במצבו הרפואי. החייב סובל מזה מספר שנים מאי ספיקת לב כרונית, אי ספיקה כלייתית כרונית, סכרת והשמנת יתר, ועבר ניתוחי מעקפים ומספר צנתורים. 16. הנושים אשר התייצבו לדיון וכן הנאמן והכנ"ר טענו, כי אביו של החייב משמש כאיש קש מטעם החייב והינו הבעלים של חברת "דניאל שירותי גילוי בע"מ", בה עובד החייב. עם זאת ראוי לציין, כי למרות שהעובדות בהקשר זה נודעו עוד לפני שנים, לא מוצו הבדיקות והחקירה התמצתה בחקירת אביו של החייב, שעה שהנאמן נמנע מלחקור את מייסד החברה ומנהל החברה בפועל, מר דניאל רובס, הגם שחקירתו יכלה להשליך אור על הנסיבות האמורות, ועל כן נאלץ הנאמן להסתמך על הנחות שונות ביחס להתנהלות החייב ולא על עובדות בדוקות. בכל מקרה, ולאור התשתית העובדתית שהונחה כנגד החייב, לפיה מר דניאל רובס ייסד את החברה, מכר אותה לאביו של החייב ומשמש עד היום מנהל בפועל של החברה, ואילו החייב עובד בחברה מספר שעות מצומצם ובהתאם למצבו הרפואי, ספק אם ניתן לקבל את גרסת הנושים, הנאמן והכנ"ר, לפיה אביו של החייב משמש איש קש עבור החייב ו/או כי הקונסטלציה האמורה מהווה הברחת נכסים ו/או התנהלות חסרת תום לב מצדו של החייב. 17. לא ניתן להקל ראש בחובתו של חייב להגיש דו"חות בדבר הכנסות והוצאות במועדם. בנסיבות ענייננו, אכן הגיש החייב דו"חות בחלקם באופן רטרואקטיבי. ואולם, לא ניתן להתעלם מן העובדה, שהמדובר בחייב שבריאותו רופפת, הכנסתו החודשית הינה נמוכה ביותר, יכולת ההשתכרות שלו מוגבלת, כפי שעולה אף מחוות דעת הנאמן, ואשר היקף העסקים של החברה בה עבד היה מצומצם ביותר. באיזון התועלת שעשויה לצמוח לנושים מהגשת דו"חות החייב במועדם, ושעה שאי הגשת הדו"חות בנסיבות המקרה לא הסבה נזקים לנושים ו/או לקופת פשיטת הרגל, ומשהמדובר בחייב המצוי בהליך פשיטת הרגל תקופה חריגה באורכה של 8 שנים, סבורני, כי ראוי שלא ליתן משקל מכריע למחדלו של החייב באי הגשת דו"חות כסדרם. 18. לצד כל האמור יצוין, כי אין חולק כי החייב עמד בתשלומים החודשיים אשר הושתו עליו באופן סדיר במהלך ההליך. 19. לנוכח האמור סבורני, כי התנהלות החייב במשך הליך הפש"ר אינה מלמדת על חוסר תום לב, שיש בו כדי לשלול את זכאותו למתן הפטר, ויש ליתן משקל מכריע למשך שהותו של החייב בהליך (8 שנים), כמו גם מצבו הרפואי, ולאפשר לו להשתחרר מכבליו באמצעות הפטר. ובלשונו של בית המשפט העליון בע"א 4892/91, שבתאי אשכנזי נ' כונס הנכסים הרשמי (פרסום נבו), פ"ד מח(1) 45: "אמת נכון הדבר, מטרה לגיטימית ויסודית בהליכי פשיטת הרגל היא שמיטת חובותיו של חייב שנקלע לקשיים כספיים מתמשכים, ומתן אפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחייו. החברה המתוקנת רואה בהושטת קרש הצלה לחייבים ובגאולתם מהשתעבדות מתמשכת לחובות אין קץ ערך חשוב". 20. אוסיף ואציין, כי שיעור דיבידנד נמוך אינו מהווה שיקול בלעדי ומכריע, בעטיו יש לדחות בקשת חייב להפטר בנסיבות בהן לא הוכחה תועלת לנושים מהמשך ניהול ההליך. ראה: פש"ר (תל-אביב) 1306/04, אסתר סולטן נ' הכונס הרשמי (פרסום נבו), 16/05/09. 21. בנסיבות ענייננו, לא הצביע הנאמן על נכסים המצויים ברשות החייב, שניתן להיפרע מהם לטובת נושיו, והובהר שהחייב מתקיים משכר נמוך ומקצבת נכות כללית. לאור האמור ולאור מצבו הרפואי של החייב, אין לחייב פוטנציאל השתכרות של ממש, וממילא לא תצמח תועלת לנושים מהמשך ניהול הליך פשיטת הרגל כנגד החייב. 22. בידי החייב עלה לגייס במאמצים רבים סכום של 150,000 ₪ תמורת הפטרו, שאינו סכום זניח, שעה שהחייב מצוי בהליך מזה 8 שנים. על רקע נכונותו זו של החייב לשלם סך של 150,000 ₪ לנושיו תמורת הפטרו, סכום שאף לעמדת הנאמן מגלם ממילא את מלא שווי זכויותיו של החייב בחברת "דניאל שירותי גילוי בע"מ", ואשר יש בו אף לכפר על המחדלים הנטענים ואשר יוחסו לחייב על ידי הנושים, הנאמן והכנ"ר, סבורני, כי ראוי לקבל את בקשת החייב למתן צו הפטר מותנה, ושעה שאף שוכנעתי כי קבלת בקשת החייב עשויה להניב לנושים תועלת משמעותית על פני המשך ניהול ההליך וגם ביטולו. עוד יצוין, כי המחדלים שנזקפו לחובת החייב אין בהם כדי להצדיק את ביטול הליך הפש"ר בנסיבות המקרה דנא, וגם אם סברו הנושים מלכתחילה כי עשויה לצמוח להם תועלת רבה יותר מניהול ההליך ובפועל התמורה שתיוותר לנושים הינה נמוכה, אין באמור כדי להצדיק את ביטול הליך הפש"ר שנפתח לבקשת נושה החייב בהיעדר תועלת לנושים, לאחר שהחייב שהה במסגרת הליך פשיטת הרגל פרק זמן לא מבוטל של 8 שנים, בהם הוטלו עליו המגבלות הקשות המאפיינות הליך פשיטת רגל. סוף דבר 23. לנוכח כל המקובץ לעיל, ולאחר ששקלתי את מלוא הטענות שהונחו בפניי ונוכח משך התקופה בה מצוי החייב בהליך, ושעה שהמדובר בחובות ישנים ולא נמצא פגם משמעותי בהתנהלות החייב בהליך, ראיתי ליתן לחייב הפטר מותנה בתשלום סך של 150,000 ₪, וזאת תוך 90 יום מהיום. הכנ"ר יודיע על השלמת התנאים למתן צו הפטר חלוט לחייב. 24.הפטרצווים