תשריט הפקעה

א. ההליך. זו היא בקשה למסירת חזקה בקרקע לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943. הבקשה התייחסה במקורה לנכס ברחוב המגינים 11-9, חיפה, חלק מחלקות 125, 126, ו- 129 בגוש 10836 (להלן: "הנכס"), אך בשלב זה מבקשת המבקשת לממש רק את אותו חלק מההפקעה המתיחס לחלק מחלקות 126 ו- 129, בהתאם לתכנית חפ/428. עם זאת, אין המבקשת מתנגדת למכירת הנכס בשלמותו לידיה, אם ידרשו זאת המשיבים לפי ס' 11 לפקודה. הנכס משמש לעסק למתן שירותי ניקיון. חזית הנכס פונה לכוון רחוב המגינים, שהינו עורק תחבורתי ראשי, המחבר בין העיר התחתית לאזור הצ'ק פוסט ומנקז תנועה משמעותית, שתלך ותגבר, אל קרית הממשלה וממנה. ביום 29.8.96 וביום 8.9.96, פירסמה המבקשת בילקוט הפרסומים מס' 4438, 4400, בהתאמה, הודעות לפי סעיפים 5 ו- 7 פקודה ולפיה עשתה המבקשת שימוש בסמכותה לפי סעיפים 189 ו- 190 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 ובהתאם לתכנית מפורטת מס' חפ/824 ולשינוי תכנית מפורטת מס' חפ/8621 בהתאמה, והודיעה כי המקרקעין דרושים לה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הם מופקעים. ההודעות האמורות התייחסו לחלקות 125, 126. בנוסף לאמור, התפרסמו ביום 14 מאי 2000 בילקוט הפרסומים מס' 4879 (עמ' 3422) הודעות לפי סעיפים 5 ו- 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), לפיה בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ובהתאם לתוכנית מפורטת חפ/824 "תכנית תכנון עיר מאוחדת בחיפה", שהודעה בדבר אישורה פורסמה בע"ר 1938 מס' 825 תוספת 2, עמ' 1125 ובהתאם להחלטה של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה, מוסרת בזאת המבקשת כי חלק מחלקה 129 דרושה לה לחלוטין לצרכי ציבור. במהלך הדיון חזרה בה המבקשת כאמור, בשלב הנוכחי, מטעמים תחבורתיים, מדרישתה למסור החזקה בחלקה 125 והבקשה הנוכחית מתייחסת, אם כך, לנכס המצוי בחלקות 126, 129 בלבד (החלק החזיתי בחנות). ההפקעה דרושה למבקשת לצורך הרחבת רחוב המגינים. המבנה הנדון הוא האחרון שעדיין בולט לכיוון הרחוב חזיתית. יתר הבנינים כבר הוסגו לאחור לצורך הרחבת הכביש. הודעות על ההפקעה נשלחו למשיבים בדואר רשום ביום 13.10.96 וביום 14.10.96 ואף הודבקו על הנכס (העתקי ההודעות שנשלחו למשיבים בצירוף אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום צורף כנספחים "ג1" "ג2" לתצהיר מר שטיין). ביום 14.10.96 שוחח מר שטיין עם אחד מבני משפחת זיידן והוא הפנה אותו לעו"ד כרמי, ב"כ המשפחה. לפיכך, שוגר מכתב המודיע על ההפקעה אף לעו"ד כרמי, בא כח משפחת זיידן, ולבקשתו אף הוצגו בפניו התכניות הרלבנטיות. הוגש המכתב לעו"ד כרמי מיום 21.10.96 (נספח ד' לתצהיר שטיין). כמו כן, הוגש העתק פרוטוקול בדבר הדבקת הודעות על הנכס ביום 14.10.96 (נספח ה' לתצהיר שטיין). המשיבים הם כולם בני משפחה אחת, חלקם מיוצגים על-ידי עורכי דין וחלקם אינם מיוצגים. ביום 7.11.76 נעשה הסכם שכירות לגבי חנות בת חדר אחד בחלקה 125 בשטח 74.25 מ"ר, עם אבירהם המנוח צבי זיידן. צבי זיידן הלך לעולמו בחודש נובמבר 89. בשנת 1995 נערכו שני הסכמים בין עמידר למלכה זיידן, למכירת זכויות בשלושה חדרים במבנה בקומת קרקע בחלקה 125. המשיבים טוענים לזכויות דיירות מוגנת. ב. תמצית טענות המשיבים. 1. הודעת ההפקעה על נספחיה לא נעשתה לידי מי מהמשיבים, למרות שלא היתה בעיה למצאם בנכס בו הם מנהלים את עיסקם. 2. בתובענה המקורית לא בא זכרה של חלקה 129 בגוש 10836 והמבקשת לא ביקשה מסירת החזקה בחלקה זו לידיה. 3. לא נתקיימו הליכי הפקעה לגבי חלקה 129. רק במהלך היותו של התיק תלוי ועומד בביהמ"ש, נקטה המבקשת הליכי הפקעה ביחס לחלקה 129. 4. ביחס להליכי הפקעת חלקה 129, לא בוצעה הדבקת ההודעות על הנכס. 5. בפני המשיבים לא הוצגו תשריטים ברורים. התשריטים שהוצגו לא שיקפו את המצב לאשורו. במפות היו סתירות פנימיות שלא היה בהם כדי לשקף את מצב הבניה בפועל ולזהות את גבולות ההפקעה. יתר על כן, בפרוטוקולים של ועדות התכנון נקבע, כי השטח המופקע הינו לצורך רח' אלנבי, בעוד שמדובר בשדרות המגינים. בשלב מאוחר הוגשה "מפת ההפקעה" שהוכנה על ידי מודד עצמאי, לבקשת חברת נתיבי איילון באמצעות הגב' בן אשר, אך זו אינה המפה שצורפה להודעת ההפקעה. "מפת ההפקעה" לא היתה כלל בתוך תיקי התב"ע אשר נבדקו ע"י משיב 3 (להלן: "משי") והשמאי ביאנקו מטעמו. במפה זו קשה לאתר את גבולות חלקה 125. לא ברור ממנה איזה חלק מהמבנה נכלל בהפקעה. 6. קיימת סתירה בין הודעת ההפקעה לתשריט ההפקעה בשיעור של 25%. לו היו החלקות מופקעות בשלמותן לא היתה חשיבות לתשריט, אך הואיל וההפקעה והתובענה שלפנינו מתיחסות לחלקי חלקות ולחלקי מבנה, יש חשיבות מיוחדת להתווית גבולות ההפקעה. ג. טענות המבקשת. 1. המבקשת טוענת, כי המשיבים נקטו טכסיסי השהייה וכי כל טענות המשיבים נועדו למשוך זמן. הליכי ההפקעה היו כדין. נעשתה פרסומת של הודעה לפי סעיפים 5; 7 לפקודה. אין לקבל את טענות המשיבים בדבר אי בהירות השטח המופקע. 2. בהודעת ההפקעה מיום 29.8.96, הופקע חלק מחלקה 126 בגוש 10836 (ראה נספח "ב1" לתצהיר מר שטיין). ההפקעה בוצעה בהתאם לתכנית חפ/824 (שאושרה בשנת 1938) והחלטת הועדה המחוזית בדבר אישור ההפקעה, מיום 20.11.90. בהודעת ההפקעה מיום 9.9.96, הופקע חלק מחלקה 125 בגוש 10836 (ראה נספח "ב2" לתצהיר מר שטיין). ההפקעה בוצעה בהתאם לתכנית חפ/8621 (שאושרה בחודש יוני שנת 1974) והחלטת הועדה המחוזית מיום 13.6.96. בהודעת ההפקעה מיום 14.5.00, הופקע חלק מחלקה 129 בגוש 10836 (ראה נספח "ב3" לתצהיר מר שטיין). ההפקעה בוצעה בהתאם לתכנית חפ/824 והחלטת הועדה המחוזית מיום 20.1.90. 3. בהודעת ההפקעה נמסר לכל המעונין, כי העתקי התכניות מופקדים במשרדי המבקשת וניתן לעיין בהם בשעות העבודה. 4. מעיון בתשריט תכנית חפ/824 (נספח "א1" לתצהיר האדריכלית הגב' ורדה ליבמן, שהוגש מטעם המבקשת), עולה כי בתשריט תכנית חפ/824 אין מספרי חלקות הואיל ומדובר בתכנית משנת 1938. ברם, על פי עדות הגב' ליבמן, ניתן לזהות את הנכס המופקע, המצוי בחלקות 126, 129 לפי הבנינים הקיימים המסומנים בתשריט. לתצהירה של הגב' ליבמן, צורף גם קטע מתוך הרקע של תכנית חפ/824, שגם בו ניתן לראות את הבנינים ולזהות במדויק את הנכס (נספח ד' לתצהיר הגב' ליבמן) והמצוי במשרדי המבקשת וניתן לעיון. זיהוי הנכס, לפי תשריט תכנית חפ/824 הוא, אם כן, ודאי וניתן להצביע על מיקומו המדויק מתוך תשריט התב"ע גם ללא קיום "תשריט הפקעה". יתרה מכך, מפת הגוש (נספח "ג" לתצהיר הגב' ליבמן) מציינת בצורה מפורשת את מספרי החלקות הרלבנטיות לנכס. יוטעם, כי ההלכה המשפטית קובעת, כי "... אין חובה לציין בהודעות ההפקעה את מספרי הגוש והחלקה, שבהם מצויים המקרקעין המופקעים..." (ראה קמר, בספרו, עמ' 189). במקרה דנן, תשריט התב"ע הינו בקנה מידה כזה המאפשר, על פי עדות האדריכלית ליבמן שלא נסתרה, זיהוי מדויק של הנכס. על אף שאין חובה להכין תשריט הפקעה, עולה מעדות הגב' ליבמן, אדריכלית מהמחלקה לתכנון עיר, כי הוכן תשריט כזה (עמ' 37). בהמשך עדותה הבהירה, לאור הערת בית-המשפט בדבר חיבור בין קו רחוב לבין מספרי החלקות, כי "... ישנה מפה, אנחנו חיברנו את זה, יש משהו שכן מאחד את זה..." (הכוונה לתשריט ההפקעה שהוגש מאוחר יותר, ראה עמ' 38 לפרוטוקול מיום 15.1.01). 5. לאור טענות שהועלות לראשונה בעת הדיון מיום 15.1.01 בדבר אי בהירות, כביכול, של הנכס המופקע, אותר תשריט ההפקעה, המצוי במשרדי המבקשת, שנערך לצורך הפקעת נכסים שונים המצויים על תוואי שדרות המגינים, לרבות הנכס המצוי בחלק מחלקות 126, 129 בגוש 10836 נשוא בקשה זו, בהתאם לתב"ע חפ/824, ואשר אושר על ידי הועדה המחוזית. העתק תשריט ההפקעה שנערך לגבי חלק מחלקות 126, 129 בגוש 10836, בקנה מידה 10:50, שיקרא להלן: "תשריט ההפקעה", צורף כנספח "א" לתצהיר הגב' רחל בן אשר, מנהלת המחלקה לתכנון עיר בעירית חיפה. העתק מפרוטוקול מס' 35 של הועדה המקומית מיום 4.6.90 עם פירוט של השטחים המיועדים להפקעה, לרבות חלק מחלקות 126, 129 כמפורט בטבלת השטחים, צורף כנספח "ב" לתצהיר הגב' רחל בן אשר. העתק מפרוטוקול ישיבה מס' 21 של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה מיום 20.11.90, שאישרה ההפקעה בהתאם לתשריט ההפקעה, צורף כנספח "ג" לתצהיר הגב' בן אשר. 6. במשרדי המבקשת קיים שרות מידע לציבור ובמסגרת זו ניתן לעיין בתכניות ההפקעה ולקבל הסבר מלא על מיקום מדויק של הנכס ועל ההפקעה. בהודעות ההפקעה מצוין במפורש, כי ניתן לקבל מידע זה במשרדי המבקשת. תשריטי ההפקעה ובכלל זה תשריט ההפקעה לגבי הנכס נשוא בקשה זו, נגישים ופתוחים לעיון הציבור במשרדי המבקשת בימי ובשעות קבלת קהל. הגב' בן אשר העידה בחקירתה הנגדית, כי במחלקה לתכנון עיר יש חלון מידע וכל אדם יכול לקבל את תשריט ההפקעה וכן הסבר לגביו. התשריט נמצא בתיק של חפ/824 ואף קיים מספור על גב המפה, המראה את מיקומה המדויק בתיק (ראה ע' 17, שורות 20-16 לפרוטוקול מיום 5.4.01. לו המשיבים היו טורחים להגיע למשרדי המבקשת, כפי שניתנה להם האפשרות בסייפא להודעות ההפקעה, הם היו מקבלים הסבר מלא על מיקום מדויק של הנכס ועל ההפקעה והיתה ניתנת להם האפשרות לעיין בתשריט ההפקעה של הנכס המופקע. אלא שהמשיבים מעולם לא טענו, כי עיינו או ביקשו לעיין במשרדי הועדה בתכניות הרלבנטיות וכי התכניות לא היו בהירות מספיק לטעמם. טענותיהם של המשיבים בענין זה הינם בגדר המצאה לצורך הדיון הנוכחי, שנטענה רק במהלך חקירת העדים מטעם המבקשת, דבר המלמד על רצינותה. 7. המבקשת מבקשת לדחות את דברי משי שהועלו בשלב מאוחר, כי בפנותו למשרדי הועדה, לא מצא בתיק התב"ע חפ/124 את תשריט הפקעה. משי לא מציין מתי ואל מי פנה ואילו הסברים קיבל. 8. שני השמאים, השמאי ביאנקו מטעם המשיבים והשמאי סיוון מטעם ביהמ"ש, לא מצאו כל קושי באיתור השטח המופקע. אין לשעות לטענות המשיבים המתיחסות לאיזכור בפרוטוקול ההפקעה של "רח' אלנבי" שהוא לטענתם אזור אחר, שכן בנספחים ו'1 ו- ו'2 לתצהיר אבי שטיין, צורפו תשריטים שהיוו חלק מחוזי המכר בין המשיבה 2 מלכה זיידן לבין עמידר. בתשריטים אלה עליהם חתומה מלכה זיידן, נכתב מפורשת בתרשים הסביבה, בקטע המצוי צפונית לחלקות 126, 129 - "רחוב אלנבי 155", וזאת בהמשך לרחוב המגינים. כמו כן, בהסכמים של עמידר עם אם המשיבים מלכה זיידן, ששניהם נערכו ביום 29.11.95 ובשניהם ו'1, ו'2 מדובר בבית הנמצא ברח' המגינים 9 חיפה, בחלקה 125. באחד ההסכמים מדובר על 2 חדרים בקומת קרקע המסומנים 01 בתשריט, ובהסכם השני מדובר על חדר 1 בקומת קרקע המסומן 02. בשני ההסכמים נאמר, כי "ידוע לרוכש על הפקעה מתוכננת בחלקה וכן על אפשרות הריסת המבנה". בתשריטים שצורפו להסכמים נאמר גם "לפי חפ/8621 מיועד להפקעה לצורך הרחבת דרך למעבר מקורה". לגבי חלקים מבונים בחלקות 126 ו- 129 המופיעים בתשריט, נכתב "לא נכלל". בכל מקרה של אי ודאות, היתה מוטלת חובה על המשיבים לברר את שטח ההפקעה. 9. טענות המשיבים בנוגע לאי בהירות גבולות השטח המופקע מועלות בשלב מאוחר והן נגועות בשיהוי רב, ובינתיים כבר פונו מחזיקים אחרים מכוח ההפקעה, שולמו להם פיצויים ונעשו עבודות סלילה, כאשר רק המבנה בו מחזיקים המשיבים נותר היחיד הבולט כלפי הכביש, כאשר לפי חוות דעת סיוון חזיתות שאר הבתים הפונים בכיוון לרחוב, כבר הוסגו לאחור לצורך הרחבת רח' המגינים. מדובר בעורק תחבורתי חשוב וכל עיכוב במימושו יגרום לציבור נזק גדול. לפיכך, קיים כאן לא רק שיהוי סוביקטיבי, אלא גם שיהוי "אוביקטיבי". 10. הזכויות היחידות שיש למשיבים, נובעות מכח אמם, המשיבה 1, מלכה זיידן, והיא אישרה בחתימה על הסכם רכישת הזכויות את דבר קיום ההפקעה. ד. דיון ומסקנות. 1. ההליך לפי סעיף 8 לפקודה, הוא הליך שמטבעו חייב להיות מזורז. הליך זה לא נועד לא לקבוע את הזכויות המדוייקות שיש לאנשים הטוענים שהם נפגעו ע"י ההפקעה ולא את סכום הפיצוי הסופי ועם זאת נוהג בימ"ש להתנות את הפינוי בתשלום פיצויים שהם פיצויי ביניים ולא פיצויים סופיים, וזאת כי למזער את הפגיעה במחזיקים בתקופת הביניים שבין הפינוי והפסיקה הסופית של הפיצויים (ראה פסה"ד בענין ה"פ 241/99 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז חיפה נ. א. אורלן (1983) בע"מ אורלן (לא פורסם). 2. ההפקעה בעניננו נעשה לפי סעיפים 189, 190 לחוק התכנון והבניה. לפי סעיף 190 לחוק הנ"ל, יש לבצע ההפקעה לפי הוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943 (להלן: "הפקודה"). 3. בהליך לפי סעיף 8 ניתן לבחון אם לקתה ההפקעה בפגם (קמר, דיני הפקעת מקרקעין מהדורה שישית, עמ' 166), אך לא כל פגם שנפל בהפקעה הוא מן הסוג המביא לבטלות ההפקעה. לענין זה יש להבחין בין פגמים, כגון העדר הודעה על ההפקעה לפי סעיף 5 ו- 7 לפקודה, הודעה הנחשבת לאקט קונסטיטוטיבי, לבין פגמים שהם בעלי אופי טכני שאין בהם להביא לפסילת ההודעה, אם כי במקרים מסויימים הם נותנים למחזיק זכות לתבוע פיצוים עקב נזקים שנגרמו, (אם נגרמו), עקב פגמים אלה (ראה קמר (שם) עמ' 125, 126 והאסמכתאות המצוטטות בהערות 37; 44). ברוח זו נבדוק עתה את טענות המשיבים. (א) מסירה אישית של ההודעה: מבחינת החוק מוטלת חובת מסירה רק למי שזכותו רשומה בפנקסי המקרקעין (ראה קמר (שם) עמ' 124). בכל מקרה, אין מדובר באקט שהוא קונסטיטוטיבי באופיו ולכן גם אם לא נמסרו הודעות אישיות למשיבים, אין בכך לפגום בתוקף ההפקעה. (ב) הוא הדין בהצבת העתק ההודעה על הנכס. גם אם לא נתקיים תנאי זה, אין הדבר פוגם בתוקף ההפקעה (קמר (שם) עמ' 126). עם זאת, נחה דעתי שבמקרה הנדון ידעו המשיבים על ההפקעה המאיימת על עסקם, אם ממכתבים שנשלחו לעו"ד כרמי, אם ממכתבים שנשלחו להם ואם מהדבקה על הנכס. אמנם לא השתכנעתי שההודעות שהגיעו אליהם התיחסו לשטח ההפקעה כולו שהוא נושא התובענה שבפני, כך למשל המכתב למשיבים מיום 10.10.96 (נספח ג' לתצהיר שטיין) שהתיחס רק לחלקה 125; המכתב לעו"ד כרמי מיום 21.10.96 (נספח ד' לתצהיר שטיין), מתיחס רק לחלקות 125; 126. גם ההדבקה התיחסה לחלקות 125, 126 ולא לחלקה 129 (ראה נספח ה' לתצהיר שטיין). עם זאת, מאחר ומדובר בעסק אחד המשתרע על חלקים מ- 3 החלקות 125; 126; 129, היה די בהודעות אלה כדי להסב תשומת לב המשיבים שחלקים מהעסק עומדים בפני הפקעה. לאור האמור, אינני סבור שבשל פגמים בהודעה פוקעת זכות המבקשת לממש ההפקעה, ובאשר לזכות המשיבים לפיצויים עקב הפגמים בהודעות, אני משאיר שאלה זו פתוחה. (ג) אשר לתשריט, יוצאת הרשות המפקיעה ידי חובתה אם במשרדיה הונח תשריט עותקים מתשריט איזור ההפקעה בקנה מידה סביר, שיאפשר את זיהוי המקרקעין הנכללים בתחום ההפקעה (קמר (שם) עמ' 120). לתצהירה של הגב' ורדה ליבמן, צורף תשריט ותקנות של תכנית חפ/824 המתיחס לחלקות 126; 129, בו מצוינות גם מידות השטח העומד להפקעה. עם זאת, תכנית זו לקויה בכך שאין מופיעות בה מספרי החלקות ונשארה בה מידה רבה של אי וודאות, אך בהמשך הוגש כאמור "תשריט הפקעה" שצורף לתצהיר הגב' בן אשר, אשר לדברי הגב' בן אשר ניתן לעיון הציבור. מה שחשוב לעניננו בשלב זה, הוא: שניתן ליתן צו לפי סעיף 8 שהוא ברור וחד משמעי לפי "תשריט ההפקעה", שהוא ברור כל צרכו. אשר לשאלה הנתונה במחלוקת אם תשריט הפקעה זה הועמד לרשות מר משי כאשר פנה למשרדי הועדה, אינני צריך להכריע בה בשלב זה. אומר רק זאת, שבמידה וגירסתו של מר משי היא נכונה, יתכן ועומדת לו זכות לפיצוי עקב אי העמדת המידע המלא על גבולות ההפקעה. אינני מיחס חשיבות לכך שמדובר בפרוטוקולים של ועדת התכנון ברח' אלנבי ולא בשדרות המגינים, הנמצא בהמשך רח' אלנבי. אינני סבור שענין זה הטעה את המשיבים לחשוב שמדובר בנכס אחר. (ד) עם זאת, אינני יכול שלא לבקר את התנהגות המבקשת, שהיתה צריכה לצרף את "תשריט ההפקעה" להודעת ההפקעה ובכך היתה יכולה למנוע התדיינות מיותרת ועקרה. (ה) מאחר ובמקרה הנדון מדובר בהפקעה של חלק ממבנה, חל פה האמור בסעיף 11 לפקודה והרשות בידי המשיבים לדרוש שירכש המבנה שברשותם בשלמותו ובשלבים שונים עלה רעיון זה. המבקשת הודיעה מצדה שהיא מוכנה לפעול לפי האמור בסעיף זה. 4. אשר על כן, אני נעתר מחד, לבקשה לפי סעיף 8 ומורה על פינוי חלקי החלקות 126 ו- 129, לפי תשריט ההפקעה שצורף לתצהיר הגב' בן אשר, אך מעכב את הפינוי למשך 45 יום על מנת שבאותה תקופה יודיעו המשיבים למבקשת אם ברצונם להעביר למבקשת את כל השטח הבנוי שבחזקתם בחלקות 125; 126 ו- 129 (להלן: שלמות החלק הבנוי"). אם יודיעו המשיבים על רצונם זה, תרכוש המבקשת את שלמות החלק הבנוי, לרבות הקרקע שבחזקת המשיבים. בכל מקרה, יפנו המשיבים את החלק המופקע בחלקות 126, 129, תוך 60 יום, וזאת בתנאי שבמעמד הפינוי יופקד בידי עו"ד הרשקוביץ כנאמן של כל המשיבים, סכום של $140,000 ע"ח פיצויים, הוצאות העברה וסידור מחדש. עו"ד הרשקוביץ יחלק את הסכום האמור בין המשיבים לפי חלקם בנכס. במידה ויהיו חילוקי דיעות, הוא יוכל לפנות לבית המשפט בבקשת הוראות. כל אחד מהמשיבים יחתום על התחייבות עצמית וימציא ערבות צד ג' להבטחת כל סכום שיגיע למבקשת אם יתברר לאחר הליך של קביעת סכום הפיצוי, כי נפסק למשיבים או מי מהם, בשלב זה, סכום עודף על המגיע. אינני מכריע בשאלה, מהו הסכום שיהיה מקום לשלמו למקרה שירכש הנכס כולו לפי סעיף 11 לפקודה. הצדדים במו"מ שינהלו ביניהם יוכלו להעזר בהערכת השמאי מטעם בית-המשפט ולהציג לו שאלות נוספות. בכל מקרה, ניהול מו"מ על רכישת הנכס כולו, לא יעכב את ביצוע הפינוי תוך 60 יום, ותשלום הפיצוי בגין החלק המופקע בחלקות 126 ו- 129. בנסיבות המקרה, אין צו להוצאות. תוכנית בניהבניהקרקעותתשריטהפקעה