אישור הסדר נושים חברה בהקפאת הליכים

1. החברה היתה במועדים הרלבנטיים להליך הנוכחי בהקפאת הליכים. ממילא ברור כי פתיחה של הליכים משפטיים על-ידי חברה במצב זה, טעונה אישור של ביהמ"ש של הקפאת ההליכים. אין מחלוקת בין בעלי הדין כי אישור כזה לא ניתן, לגבי הליכים שנקטה החברה בתיק אזרחי שלום חיפה 2679/06. 2. בינתיים אושר הסדר נושים לגבי החברה, תיק פשר מחוזי חיפה 467/06 ולפי הסכמה שאושרה בתאריך 13/12/07 בפני שופטת בית המשפט העליון בתיק עא 2598/07, ניתן לחברה פטור "מחובות כלפי נושים ביחס לחובות שנוצרו עד הגשת בקשת ההסדר". 3. בהליך הנוכחי מתבקש בדיעבד אישור של בית-המשפט של הקפאת ההליכים להגשת התובענה שהוגשה כאמור לבית משפט השלום בחיפה. 4. אחרי ששמעתי בהרחבה את עמדות הצדדים בכתב ובעל-פה, החלטתי לדחות את בקשת החברה. 5. הסדר נושים שנעשה לגבי חברה בהקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 מהווה סוף פסוק הן לגבי הזכויות והן לגבי החובות של החברה עד למועד הקובע. בפני הנושים השונים מוצגת תמונה מלאה של מצבת החובות והזכויות של החברה, והחלטה בדבר אישור הסדר הנושים או דחייתי נעשית על סמך תמונה זו. לא יתכן, שלאחר שהחברה הגיעה להסדר, חלק מהנושים ויתרו על זכויות או טענות כלפיה, היא תוכל לאחר ביצוע ההסדר וקבלת הפטר, לתבוע ולקבל זכויות שבאו לעולם לפני המועד הקובע, וזאת מחוץ למסגרת הסדר הנושים. ההסדר הנוכחי לא התייחס כלל לתביעה הנטענת בבית משפט השלום בחיפה. 6. כל הטענות המובאות בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה, כאמור לעיל, היו כמובן בידיעתו המלאה של הנאמן בהקפאת הליכים, וגם בידיעת בעלי השליטה בחברה. לא שמעתי שניתן דיווח בהקשר זה באסיפות הנושים. 7. בשים לב לשיקולים דלעיל, אני מבטל, איפוא, את ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד בתאריך 24/7/07 במסגרת תיק בש"א 11551/07. בשים לב להוראה שניתנה על-ידי כאן, גם אין מקום יותר להמשך ההליכים בת.א. שלום חיפה 2679/06 כנגד כל הנתבעים שם. כפי שציינתי כבר בפסק-הדין שנתתי ביום 1/11/06, עת התקבל ערעורו של בל"ל, לא היה מקום להמשך ההליכים שם, וחרף זאת נמנעתי אז מפסיקת הוצאות כנגד החברה. גם היום שורת הדין מחייבת פסיקת הוצאות לחובת החברה. רק בהיסוס רב החלטתי, לפנים משורת הדין, להימנע מפסיקת הוצאות בהליך שבפניי וזאת כדי לא להפריע בתהליך שיקומה של החברה. 8. החלטתי הנוכחית מסיימת את הטיפול בכל הבקשות התלויות ועומדות בתיק פשר 467/06. 9. המזכירות תצרף העתק הפרוטול הנוכחי גם לתיק פשר 318/05. הקפאת הליכיםהסדר נושיםנושה