אישור העסקה ביטוח לאומי

1. בפנינו תביעת התובע המופנית כנגד החלטת הנתבע מיום 24/3/08, על-פיה נדחתה תביעתו מיום 24/1/08 לגמלת הבטחת הכנסה על פי סעיף 19(ב) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן: "החוק"). 2. התובע הגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה ביום 28/1/08. בתביעה הצהיר התובע כי עבד בעבודה זמנית בחברת מרחבים, וכי לא קיבל פיצויי פיטורים. כן הצהיר התובע כי הוא מקבל תגמולים ממשרד הביטחון בסך 140 ₪ לחודש. 3. ביום 4.2.08 נתבקש התובע להמציא לנתבע את המסמכים הבאים: א. אישור ממקום העבודה על תאריך תחילת וסיום העבודה. ב. אישור מן המעביד האם שולמו פיצויים ובאיזה סכום. ג. תדפיס בנק על תנועות עו"ש לשלושה חודשים אחרונים. ד. אישור ממשרד הביטחון על גובה הקצבה. ה. הצהרה על כתובת מגורים מדויקת וציון אם הדירה היא בבעלות התובע או בשכירות. 4. כן צויין במכתב הנתבע מיום 4/2/08 כי בידי הנתבע מידע לפיו התובע הינו בעל נכס בגוש חלקה 30167 חלקה 1. התובע נתבקש להצהיר למה משמש הנכס והאם הוא מושכר, ולצרף אישורים מתאימים. כן הופנה התובע ללשכת התעסוקה והוא הועמד על כך שההחלטה בתביעתו תתקבל לאחר התייצבות במשך חודש מלא בלשכת התעסוקה. 5. לאחר שהתובע לא השיב למכתב הנתבע מיום 4/2/08, פנה הנתבע במכתב תזכורת לתובע ביום 10/3/08 והודיעו כי אם לא ישיב תוך שבועיים תביעתו תידחה. הנתבע שב ופירט את המסמכים והמידע שנתבקש התובע להמציא. 6. ביום 24/3/08 נשלח לתובע מכתב הדחיה כנגדו מופנית תביעה זו. 7. בדיון המוקדם שהתקיים ביום 15/7/08 הודיע התובע כי התייצב בלשכת התעסוקה יום אחד בלבד בחודש ינואר 2008 ולאחר מכן חדל להתייצב בלשכה הואיל ותביעתו נדחתה. בדיון בפנינו חזר התובע על הודעה זו. 8. הנתבע טען כי בעקבות הודעת התובע האמורה, כי לא קיימת זכאות לתובע לגמלת הבטחת הכנסה החל מ- 2/08 וכי נותר להכריע רק בשאלת זכאותו של התובע לגמלה בחודש 1/08. טענה זו מקובלת על בית הדין לאור הוראת סעיף 2(א)(2) לחוק. טענת התובע כי לא התייצב בלשכת התעסוקה בשל דחיית תביעתו אינה שוללת את אי התקיימות התנאי לזכאות לגמלת הבטחת הכנסה הקבוע בסעיף 2(א)(2) לחוק. 9. לפיכך נותרה השאלה לגבי חודש 1/08, אם כדין דחה הנתבע את התביעה לפי סעיף 19 (ב) לחוק. 10. בדיון בפנינו טען התובע ששיתף פעולה עם הנתבע ונענה לדרישותיו. התובע הגיש מכתב שלטענתו הוא הגיש לנתבע (ת/1). המכתב נושא תאריך 10/2/08, והוא מופנה לפקיד התביעות מר ג. שנהב. במכתב זה התובע טוען בהתייחס לנכס הנזכר במכתבו של הנתבע אליו מיום 4/2/08, כי אינו יודע במה מדובר, התובע כתב "אם אתם טוענים שיש נכס בבעלותי אשמח באם תעזרו לי ותמציאו לי נסח טאבו או כל מסמך לטענתכם". כן נכתב במכתב האמור: ”אני מתגורר במשאית של תנובה ישנה מאחר שאין לי דיור חלופי וכל השאר היסטוריה. במידה והנכם מסתפקים בזאת אנא כתבו לי ואני מתחייב להמציא את שאר האישורים ממקום העבודה תחילה וסיום כולל אישור מהמעביד וכולל תנועות עו"ש וכו'”. המכתב אינו חתום, אין הוא מוטבע בחותמת הנתבע, ובתעודת עובד הציבור שהוגשה מטעם הנתבע לא אושרה קבלת מכתב זה על ידי הנתבע. מכל מקום , מגירסת התובע עצמו עולה כי לא המציא לנתבע מסמכים כמפורט במכתב הנתבע ביום 4.2.08, אלא אך הציע להמציא מסמכים כנדרש אם הנתבע יאשר הסתפקותו בהצהרתו כי הוא מתגורר במשאית והודיע כי הוא ישמח להתייחס לנושא הנכס המיוחס לו אם הנתבע ימציא לו נסח טאבו. 11. בדיון בפנינו הוצג לתובע תדפיס רישום של מס רכוש ממנו עולה כי רכש ביום 1/1/90 קרקע בגוש 30617 חלקה 1. התייחסותו של התובע היתה: ”אם היה לי מסמך להציג שיש לי בעלות או שאני מגיש או שהם יביאו הוכחה, אין לי מסמך, אין לי בעלות על שום קרקע, אין לי בעלות בטאבו, הלכתי למס רכוש ואמרתי שבתקופת 1989 שילמתי כסף לערבי שהבטיח לי איזה קרקע ולא הביא לי מסמכים ורימה אותי, אחר כך המוכרים אמרו לי שאולי עוד 800 שנה יירשמו את זה על שמך, הלכתי למס רכוש כבר קפצו עלי ורצו שאני אשלם. ההוכחה האחרונה היא בטאבו, גם אין לי הערת אזהרה לכן רשמתי, אין לי קרקע וגם זה לא סותר במקרה שאם רכשתי פעם אחת איזה חתיכת קרקע זה לא סותר את ביטוח לאומי שייתנו לי כסף, גם אם היה וגם אם לא היה, אני צריך לקבל ביטוח לאומי, אני לא עובד... אין לי מה להציג, לא הצגתי, לא היה לי טאבו וגם כתבתי את זה במכתב” 12. מעדות התובע עולה כי הוא מאשר קיומה של עיסקה בה רכש מקרקעין, ונובע ממנה כי הוא לא שיתף פעולה באופן ענייני להצגת מסמכים שיבהירו את מהות העסקה שבגינה נרשם כבעלים של נכס. 13. התובע טען בדיון באופן סתמי כי שיתף פעולה והגיש לנתבע את המסמכים שנתבקש להמציא. לתיק הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם הנתבע ממנה עולה כי התובע לא הגיש את המסמכים שפורטו במכתבו של הנתבע מיום 4/2/08. תעודה זו לא נסתרה. התובע הגיש לתיק בית הדין תלושי שכר שקיבל מחברת "טיולי מרחבים בע"מ", אך מסמכים אלה כלל לא נתבקשו על ידי הנתבע. 14. על יסוד האמור לעיל, אנו קובעים כי התובע לא מילא אחר חובתו לפי סעיף 19(א)(1) לחוק בכך שלא המציא לנתבע את המסמכים שנדרש כפי שאלה פורטו בדרישת הנתבע מיום 4/2/08. לפיכך, בדין דחה הנתבע את תביעתו על פי סעיף 19 (ב) לחוק, גם לגבי חודש 1/08. 15. התביעה נדחית, אין צו להוצאות. אישור העסקהביטוח לאומי