אישור העסקה משרד החינוך

1. בפנינו בקשות שני המבקשים למתן סעדים זמנים, בקשות אשר הוגשו במאוחד הגם שענינן של הבקשות אינו זהה והסעד המבוקש על ידי כל אחד מהמבקשים שונה. המבקש 1, מר עומר עוואד בארכה, מבקש כי ינתן צו אשר יורה למשיבה 1 לפרסם מכרז חדש למשרת מנהל בית הספר היסודי במזרעה וזאת על בסיס התחייבות מנכ"ל משרד החינוך כמפורט במכתביו מ- 19.11.09 ומ- 24.11.09. כמו כן מבקש המבקש 1 כי ינתן צו אשר יורה על ביטול מינויו של המשיב 2 כמנהל בית הספר היסודי במזרעה בהתייחס לשנת הלימודים תשע"א. עוד ובנוסף ביקש המבקש 1 כי יציגו בפניו את פרוטוקול ועדת היועצים שהתכנסה לצורך מינוי מנהל בית ספר במזרעה עוד ב- 19.7.09. המבקשת 2 מבקשת כי ינתן צו זמני אשר יורה למשיבה 1 שלא להעבירה מבית הספר היסודי במזרעה לבית ספר אחר במחוז בשנת הלימודים תשע"א. נציין כי עד מועד הדיון בבקשה לסעדים זמנים, ב- 15.7.2010, לא הגישו המבקשים תביעות עיקריות. 2. הסעדים המבוקשים בבקשה זמנית זו מקורם במכרז שנערך למשרת מנהל בית ספר יסודי במזרעה לפני כשנה ואשר בעקבותיו מונה המשיב 2 למשרת מנהל בית הספר, ובכך שמבין צוות המורים באותו בית ספר קיימים מספר מורים שלהם קרבה משפחתית למשיב 2 ואשר עבדו באותו בית ספר שנים רבות קודם למינויו. 3. טענות המבקש 1 בתמצית הינן כדלקמן: א. עוד לפני המועד בו פורסם מכרז לתפקיד משרת מנהל בית ספר יסודי במזרעה, הודע למנכ"ל משרד החינוך על ידי תושב מזרעה כי למשיב 2 קרבה משפחתית למספר מורים באותו בית ספר (אחות, גיסה ובן דוד). הפונה לא קיבל תשובה לפניתו בטרם התכנסה ועדת היועצים. ב. נפלו פגמים בניהול המכרז לתפקיד מנהל בית הספר ובהם התעלמות ועדת היועצים מהקרבה המשפחתית בין המשיב 2, עליו המליצה, לבין מורים אחרים בבית הספר. גם בהתייחס לשאלות עליהן נשאל המבקש בנוגע לקיומו של תיק פלילי והתעלמות מעבירות בהן הורשע המשיב 2. ג. משרד החינוך לא השיב במועד על פניותיו של המבקש ומהתשובות שניתנו לב"כ המבקש עולה כי מינויו של המשיב 2 היה מינוי זמני לשנה אחת בלבד, וכי מנכ"ל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני במכתביו מ- 19.11.09 ומ- 24.11.09 התחייב כי: "הודעה על משרת ניהול פנויה לבית הספר בכפר מזרעה תפורסם לקראת סוף שנת הלימודים תש"ע." ד"ר שושני במכתבו מ- 26.4.2010 חזר והיפנה למכתבו מ- 24.11.09. 4. טענות המבקשת 2 בתמצית הינן כדלקמן: א. מינויו של המשיב 2 כמנהל בית הספר מנוגד למינהל תקין ולחוזר מנכ"ל בדבר איסור העסקת קרובי משפחה בדרגה ראשונה. ב. המבקשת 2 מעולם לא שלחה בקשה לקבלת היתר חריג להמשך העסקתה בבית הספר היסודי במזרעה, ומישהו שלח בשמה מכתב שלא היא חתומה עליו. המבקשת קיבלה מכתב ב- 23.5.2010 שאותה בקשה, שלא היא הגישה, נדחתה ועל כן היא תועבר בהעברה יזומה לבית ספר אחר. המבקשת הבהירה לגב' שטיינברג, מנהלת גף כ"א בהוראה במשרד החינוך,במכתבה מ- 25.5.2010, כי אינה מסכימה להעברה, כי לדיון בנושא זה היה צריך להזמין את נציג הסתדרות המורים והדבר לא נעשה, כי היא קרובה למנהל רק בקרבת חיתון בעוד שאחותו של המנהל הינה בעלת קרבה מדרגה ראשונה ולה כביכול ניתן אישור להמשיך לעבוד באותו בית ספר, כי היא עובדת באותו בית ספר 30 שנה, כי המידע לא הובא בפני חברי ועדת היועצים לבחירת מנהל בית הספר. המבקשת אף שלחה מכתב למנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שושני, ובו ציינה כי לפני מינויו של המשיב 2 למנהל בית הספר הרי הוא, אחותו והיא - גיסתו, עבדו שנים רבות ביחד באותו בית ספר וכי קיימים עוד 8 מקרי קרבה דומים באותו בית ספר, כי היתה חובה ליידע את חברי ועדת היועצים על קיומה של הקרבה המשפחתית, כי היתה התחייבות שלו כמנכ"ל משרד החינוך לפרסם מכרז חדש לשנת הלימודים תשע"א וכי כיצד יתכן שאחות המנהל שהינה בקרבת דם מדרגה ראשונה קיבלה אישור להמשיך ולעבוד באותו בית ספר עוד שאותה רוצים להעביר, ומכל מקום העברתה אינה יכולה להתבצע לפי נוהל העברה יזומה שמיועד למקרים אחרים כגון אי התאמה לסגל ההוראה או לאקלים החברתי או צמצומים. המבקשת הדגישה כי המדובר בהרעה בתנאי עבודתה הפיזיים והרגשיים וכי לדרוש ממנה אחרי 30 שנה, בגיל 51, לעבור לבית ספר אחר והיא מסתובבת עם תחושת "קיפוח ואי צדק". לא צורפה תשובה שקיבלה המבקשת 2 לפניותיה מ- 25.5.2010 ומ- 2.6.2010, אלא רק שמנכ"ל משרד החינוך העביר את פניותיה לטיפול מנהלת מחוז הצפון. ג. בתצהירה הדגישה המבקשת כי היא גם מטפלת בבן שנפגע קשה בתאונה ואשר לו נכות בשיעור 100%, נתון נוסף שיש לקחתו בחשבון כאשר מעבירים אותה ממקום עבודה בסמוך למקום מגוריה, למקום מרוחק. הסתדרות המורים מתנגדת להעברתה של המבקשת 2. ד. בשיחה שנערכה בנוכחות המבקשת ובעלה, המפקח ד"ר עלי חריב והמפקחת עדנה יחיאלי, ציינה המבקשת גם כי אינה כפופה באופן ישיר למנהל בית ספר אלא למתי"א עכו ולפיקוח על החינוך המיוחד. 5. טענות משרד החינוך בתמצית הינן כדלקמן: א. הסעד הזמני זהה לסעד העיקרי המבוקש. ב. למשיבה עומדת חזקת תקינות המעשה המינהלי. ג. המשיבה טענה בתגובתה לשיהוי אולם חזרה בה מטענתה זו לאור כל ההתכתבויות במהלך השנה עם ב"כ המבקשים לרבות התחייבות לכאורה של מנכ"ל משרד החינוך לפרסום מכרז לקראת שנת הלימודים תשע"א. ד. מינויו של המשיב 2 נעשה בדרך של מכרז לאחר קבלת המלצת ועדת יועצים ופרוטוקול ועדת היועצים מ- 16.7.09 תוך מחיקת הראיונות עם המועמדים שאינם צד להליך זה, צורף לתגובת משרד החינוך. ה. אין מחלוקת כי בעבר המבקשת,המשיב 2 ואחותו של המשיב 2 הועסקו כולם כמורים באותו בית ספר במזרעה, אולם בחירתו של המשיב 2 כמנהל בית ספר חייבה את משרד החינוך לפעול להסדרת נושא העסקתם של המבקשת ושל גב' הייב, אחותו של המשיב 2, מאחר והמדובר בבני משפחה מועסקים הכפופים למנהל בית הספר, ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל. המשיב 2 נבחר לאחר מועד שבו ניתן לבצע העברות יזומות ועל כן המבקשת וגב' הייב נשארו לעבוד באותו בית ספר עולם לקראת שנת הלימודים תשע"א הוחלט להעביר את המבקשת ולתת אישור חריג לאחותו של המשיב 2 להיות מועסקת שנה נוספת בבית הספר ולאחר מכן לפרוש או להיות מועברת. האישור שניתן לגבי הייב עומד לדעת משרד החינוך בחריגים המפורטים בסעיף 6 לחוזר המנכ"ל. ו. בעבר לא נדרש אישור להעסקת קרובי משפחה כאשר כל קרובי המשפחה היו מורים ולא היו ביניהם יחסי כפיפות. גם לאור חוזר מנכ"ל נה/10 משנת 1995 לא היה צורך באישור העסקה לגבי המבקשת שאינה קרובת משפחה מדרגה ראשונה של המשיב ולגבי אחותו של המשיב, שהינה קרובת משפחה מדרגה ראשונה, ניתן אישור חריג להעסקה ב- 26.8.98. ז. נספח ג' שצורף לתגובת המשרד החינוך ועליו חתומה ד"ר אורנה שמחון מנהלת מחוז הצפון, הינו שגוי בכך שנכתב בו כי המשיב 2 מונה ללא מכרז והמכתב הנכון הוא זה שיצא ב- 30.8.09 שבו צויין כי מנכ"ל המשרד אישר את מינויו של המשיב 2 על פי מכרז וכי שנת הלימודים תש"ע תהא שנת ניסיון שניה ותוקף המינוי הינו לשנת הלימודים תש"ע בלבד. ח. לא ניתן למנוע מעובד הוראה העומד בתנאי הסף, להגיש מועמדות לתפקיד מנהל בית ספר בהליך מאין מכרזי רק משום שיש לו קרובי משפחה באותו בית ספר. כאשר אדם שיש לו קרובי משפחה באותו בית ספר נבחר לתפקיד ניהולי, ניתן ליתן אישור העסקה חריג לשנת לימודים מסוימת או להעביר את קרובי המשפחה למוסד חינוכי אחר. ט. משרד החינוך העדיף להשאיר את אחותו של המשיב 2 ולהורות על העברה של המבקשת, מאחר ולאחות ותק של 3 שנים יותר במשרד החינוך (32 שנה אל מול 29 שנה), לשתיהן מצב משפחתי קשה כך שבנקודה זו אין לדעת משרד החינוך עדיפות למי מהן, האחות, כך לטענת משרד החינוך, מועמדת פוטנציאלית לפרישה, ולאחות ניתן אישור להעסקה למרות קרבה משפחתית (אלא שמשרד החינוך שוכח שהמבקשת כלל לא היתה צריכה אישור כזה מאחר ואינה קרובה בדרגה ראשונה, כפי שמשרד החינוך עצמו ציין בסעיף 8 לתצהיר גב' שטיינברג, כך שלא ברור למה נימוק כזה צריך להלקח בחשבון). לטענת משרד החינוך, ככל שהאחות לא תפרוש בתום שנת הלימודים תשע"א היא תועבר לבית ספר אחר. י. המכתבים מ- 19.11.09 ומ- 24.11.09 החתומים על ידי מנכ"ל משרד החינוך, לא נכתבו על ידו ולמעשה הם שגויים שכן המכרז לתפקיד מנהל בית הספר היסודי במזרעה לא היה מוגבל בזמן ולכן לא היתה כל הצדקה להבטחה/התחייבות במכתב זה לפרסם מכרז חדש לקראת שנת הלימודים תשע"א. הגבלת מינויו של המשיב 2 לשנה היתה בשל הצורך להסדיר את ענין העסקת קרובי משפחתו. 6. טענות המשיב 2 בתמצית הינן כדלקמן: א. אין מקום ליתן סעד של פרסום מכרז חדש או ביטול מינוי המשיב 2 כמנהל בית הספר, במסגרת דיון בבקשה לסעד זמני אלא רק בתובענה עיקרית וזו טרם הוגשה. ב. המבקשת היתה צריכה לצרף את אחות המשיב 2 כמשיבה בבקשה. ג. קיים שיהוי בהגשת הבקשה, שכן המדובר במכרז שהוכרע לפני כשנה, והמדובר במכרז שפורסם ואשר המינוי מכוחו אמור להיות לתקופה בלתי מוגבלת, וההגבלה היתה רק לצורך מציאת פתרון לבני המשפחה המועסקים באותו בית ספר. ד. מבין שלושת בני המשפחה, למשיב 2 הוותק הרב ביותר, יותר מהוותק של המבקשת ויותר מהוותק של אחותו. ה. סעיף 10 למכתבו של מנכ"ל משרד החינוך הד"ר שושני, אם כי אינו מנוסח כראוי, יש לקוראו עם סעיף 8 לאותו מכתב כאשר הכוונה היא שרק מנהל שמונה בפועל לשנה, יש לפרסם לגבי אותה משרת ניהול, הודעה על משרה פנויה, אולם בענייננו, המכרז בו התמודד המשיב 2 היה למינוי ד"ר קבע ולא למינוי לתקופה קצובה. המלצת ועדת היועצים היתה למנות את המשיב 2 במינוי של קבע, ולא היה סייג שתחם את תקופת המינוי, בהמלצת הועדה, כאשר על פי רוב מאמץ מנכ"ל משרד החינוך את המלצת ועדת היועצים. ו. המבקש השתתף במכרז ולא העלה השגות בעת השתתפותו במכרז ופניתו לאחר כשנה, הינה תוך שיהוי ניכר. ז. באשר להעברת קרובי משפחה, לטענת המשיב 2 כל מורה, גם זה שיש לו קביעות במשרד החינוך, יודע שמינויו כפוף לנוהל שיבוצים והעברות של משרד החינוך ואין לו זכות קנויה למינוי בבית ספר מסוים ומניעת בחירתו של המשיב 2 לתפקיד מנהל בית ספר, בשל קרבה משפחתית למי מבין המורים, מהווה פגיעה בחופש העיסוק. ככל שיש להעביר מאן דהוא מאותו בית ספר, יש להעביר את המורים ולא את המנהל, קל וחומר כאשר בענייננו למשיב 2 ותק רב יותר במשרד החינוך מאשר העובדות הלכאוריות, כעולה מהבקשה והתגובות על נספחיהן ומהדיון שהתקיים ב- 15.7.2010 בבקשה לסעד זמני וכן השלכותיהן על הבקשה לסעד זמני, הינן כדלקמן: 7. המבקשת, ילידת שנת 1959 הינה בעלת ותק של 29 שנים במשרד החינוך ומלמדת בבית הספר במזרעה, החל מיום 1.9.1981 (קרי, 29 שנים). המבקשת נשואה לאחיו של המשיב והינה גיסתו. 8. המשיב, יליד שנת 1956 הינו בעל ותק של 34 שנים במשרד החינוך ומלמד בבית הספר במזרעה החל מיום 1.9.76 (קרי, 34 שנים). 9. אחותו של המשיב, הגב' חמידה הייב, הינה בעלת ותק של 32 שנים במשרד החינוך ומלמדת בבית הספר החל משנת 1998. כלומר, ויתקה כמורה בבית הספר הינו של כ -12 שנים. בהתאם לדברי ב"כ המבקשים, אחותו של המשיב הינה ילידת 1958. 10. מהאמור עולה כי אחותו של המשיב החלה ללמד בבית הספר לאחר שהמשיב והמבקשת כבר לימדו שם במשך שנים. מאז שנת 1998 לימדו שלושתם, במקביל, בביה"ס, למרות הקרבה המשפחתית ביניהם. 11. בחודש יוני 1995, במהלך שנת הלימודים תשנ"ה פרסם משרד החינוך חוזר מנכ"ל בנושא העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך רישמיים (צורף כנספח א' לתגובה). לאור חשיבותו של חוזר המנכ"ל אנו מוצאים לצטטו כלשונו: "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך רישמיים 390. אנו חוזרים ומפנים את תשומת ליבם של מנהלי מוסדות החינוך הרשמיים (ממלכתיים או ממלכתיים-דתיים) להוראות אלה: 1. איסור העסקת קרובים: אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן -זוג, בת-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אחות, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה. 2. מתן היתר חריג לקליטת עובדי הוראה חדשים: מנהל מחוז, לרבות מנהל הגף להכשרת עובדי הוראה, הממונה על החינוך לערבים, מנהל האגף לחינוך מבוגרים ומפקח מרכז על לימודי של"ח, רשאים להתיר העסקת קרובי משפחה שאינם בני זוג במוסד חינוך, אם מתקיימים התנאים א'-ג' שלהלן יחד עם תנאי ד' או עם תנאי ה': א. מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד. ב. מקום המגורים של האדם ושל קרוב המשפחה שלו הוא ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו, שגרים בו גם תלמידים הרשומים במוסד החינוך. ג. במוסד החינוך מועסק רק קרוב משפחה אחד של האדם. ד. שירותו של המועמד חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה. ה. מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי. 3. העברות עובדי הוראה: אין להעביר עובד הוראה למוסד שיש בו קרוב מדרגה ראשונה (אב, אם, בעל, אישה, בן, בת, אח, אחות), אלא אם כן שירותו של המועמד חיוני למערכת ואין באותה עת מועמד אחר מתאים למשרה. עובד הוראה קבוע במערכת, בדרגת קרבה אחרת, יועבר לפי כללי ההעברה הרגילים. 4. העסקת בני זוג: ממלאי התפקידים המפורטים ב - 2 לעיל רשאים לאשר את העסקתם של בעל ואישה כעובדי הוראה באותו מוסד חינוכי, אם תנאי העבודה מחייבים שהם יגורו במוסד החינוכי או אם יתמלאו התנאים האלה: א. מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד. ב. בני הזוג גרים ביישוב שבו נמצא מוסד החינוך או ביישוב סמוך לו, שגרים בו תלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך. ג. שירותם של בני הזוג חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה. ד. מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי. 5. בכל מקרה לא ייקלט או יועבר עובד הוראה למוסד שבו קרוב משפחה משמש בתפקיד מנהל או סגן מנהל. 6. מקרים חריגים: נישואין במהלך עבודה, נסיבות אישיות מיוחדות וכו' יובאו לדיון ולהכרעה בפני הסמנכ"ל לכוח אדם בהוראה, הכשרה והשתלמות, והכרעתו בנידון תהיה סופית. 7. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות האלה ובין כללי שירות המדינה (מינויים, סייגים בקרבת משפחה) התשכ"ט - 1969, הוראות הכללים של שירות המדינה עדיפות. 8. סעיף זה מבטל כל פרסום ונוהל בנושא שפורסם בעבר, ותחולתו מיום פרסומו." 12. על אף היותם קרובי משפחה, גם לאחר פרסום חוזר המנכ"ל האמור לא התבקש ולא ניתן היתר להעסקתם של המבקשת והמשיב בבית הספר. לטענת המשיבה (עיין סעיף 8 לתצהיר שטיינברג) אישור והיתר כאמור לא ניתנו מהטעם שעפ"י סעיף 3 לחוזר האיסור חל רק על העסקת קרובי משפחה מדרגה ראשונה. דהיינו, המשיבה - משרד החינוך, היתה סבורה כי אין צורך בהיתר מיוחד בהתייחס למבקשת. לעומת זאת, לצורך קליטתה והסדרת העסקתה בבית הספר במזרעה של אחות המשיב בשנת 1998, ניתן אישור חריג להעסקתה בבית הספר היות ואחיה, הוא המשיב, שימש מורה בבית הספר (לגבי האחות המדובר בעובדת משרד החינוך שעבדה קודם בבית ספר אחר והועברה לבית ספר בו אחיה שימש כמורה). המשיבה צרפה לתגובתה כנספח ב' העתק מאישור העסקה החריג שניתן לאחות המשיב. יוער כי האישור שצורף הינו לאקוני ואין בו פירוט הנימוקים מדוע הותרה העברת האחות לבית הספר במזרעה, ולא ברור האם ניתן למשך שנה או לתקופה ארוכה יותר. בפועל המשיכה אחות המשיב ללמד בבית הספר אף בסיומה של שנת תשנ"ט והיא מועסקת גם כיום, נכון למועד הגשת הבקשה, כמורה בבית הספר. 13. במהלך שנה"ל תשס"ט שימש המשיב בתפקיד מנהל ביה"ס בהתאם למינוי בפועל שניתן לו והחליף את המנהל הקודם של בית הספר. 14. לקראת שנת הלימודים תש"ע פרסם משרד החינוך הודעה בדבר משרה פנויה למילוי תפקיד מנהל בית הספר. יוער בענין זה כי בעוד לטענת המבקש דובר במכרז לבחירת מנהל ביה"ס, משרד החינוך לא היה עקבי בטענתו בהתייחס לשם ההליך במסגרתו נבחר המשיב. במכתבה של עו"ד טישלר מיום 10.11.09 היא ציינה כי לקראת שנת תש"ע פורסם מכרז לבחירת מנהל ביה"ס בעוד ד"ר שושני במכתביו מיום 19.11.09 ומיום 24.11.09 טען כי מנהלים אינם ממונים לתפקיד על דרך של מכרז אלא באמצעות הודעות על משרות פנויות. נציין כי ההתייחסות להליך מינויים של מנהלי בתי ספר העומדים בפני ועדת יועצים, הינה התייחסות כאל מכרז ויש לבחון את ההתנהלות בהתייחס לכך כפי שבוחנים מכרז. 15. המבקש והמשיב היו בין אלה שהגישו מועמדותם לתפקיד מנהל ביה"ס. 16. במכתב מיום 7.6.09 הודיע מר נימר עווד באמצעות עו"ד פרח (הוא ב"כ המבקשים) כי הוא מתנגד למועמדותו של המשיב לתפקיד מנהל ביה"ס הן בשל שלטענתו למשיב עבר פלילי והן לאור העובדה כי למשיב 3 קרובי משפחה העובדים בבית הספר: אחותו, גיסתו (היא המבקשת) ובן דודו. במכתב מיום 30.6.09 הודיע משרד החינוך כי מכתבו של מר עווד הועבר לטיפול הלשכה המשפטית, אשר הנושא נמצא באחריותה. נציין ונדגיש כי המדובר בפניה למשרד החינוך של אדם אחר ולא של המבקש בתיק שבפנינו, וככל שהמבקש סבר כי יש פגם כלשהו במועמדתו של המשיב היה הוא באופן אישי צריך להעלות התנגדותו בפני הועדה. 17. ביום 16.7.09 התכנסה ועדת יועצים למינוי מנהל לבית הספר. ועדת היועצים המליצה בפני מנכ"ל משרד החינוך למנות את המשיב לתפקיד. נציגי משרד החינוך אישרו בדיון בפנינו כי הנתונים בדבר קרובי משפחה המועסקים באותו בית ספר, וטענתו של מר עוואד בדבר ניגוד ענינים, לא הובאו בפני חברי ועדת היועצים (עיין עמ' 2 שורות 21-23 לפרוטוקול וכן עמ' 5 שורות 20-21 לפרוטוקול). יחד עם זאת, המבקש לא טען, ואין בפנינו ראיה כלשהי, כי הוא עצמו באופן אישי העלה טענות בפני ועדת היועצים או שלח מכתב למשרד החינוך לפני מועד מתן ההחלטה שהתקבלה על ידי המנכ"ל, כי הוא סבור שנפל פגם כלשהו בעצם התמודדתו של המשיב, ובידוע הוא כי אין אדם יכול להשתתף במכרז ולהעלות טענות כנגדו, רק לאחר שהתברר כי לא זכה במכרז, כאשר המדובר בטענות שהיו ידועות לו עוד לפני מתן ההחלטה בדבר הזוכה. המלצתה של ועדת היועצים הועברה למנכ"ל משרד החינוך בזמנים הרלבנטיים, ד"ר שושני והוא החליט לאמץ את המלצתה ואישר את מינויו של המשיב למנהל. המשיבה צרפה לתגובה שהגישה חלק מפרוטוקול ישיבת ועדת היועצים או ליתר דיוק את העמודים המתייחסים לראיונותיהם של המבקש ושל המשיב. המשיבה לא צרפה את הפרוטוקול בכללותו ולא את הדיון שנערך במסגרתו היו אמורים לבוא לידי ביטוי השיקולים והקריטריונים השונים לאורם התקבלה ההחלטה להמליץ על מינויו של המשיב (ולא של המבקש או מועמד אחר) למנהל. רק לאחר שהחלטת ועדת היועצים ניתנה, החלה המשיבה לפעול בנוגע לבעיתיות בהעסקת קרובי משפחה. המשיבה לא העלתה כל נימוק מדוע נושא קרבת המשפחה בין המשיב ל 3 מורים אחרים המלמדים בביה"ס לא הובא לידיעת חברי הועדה כאשר עוד ביום 7.6.09 פנה מר עווד והתריע בנושא וכאשר ביום 30.6.09 המשיבה הודיעה בכתב כי הנושא הועבר לטיפול הלשכה המשפטית. טענת המשיב הינה כי קיומם של קרובי משפחה באותו בית ספר אשר לגביו נערך מכרז לתפקיד המנהל, אינה רלוונטית ואינה אמורה להיות מובאת בפני ועדת היועצים וכי לקיחה בחשבון של שיקול כזה (קיומם של קרובי משפחה) הינה פגיעה בחופש העיסוק של המשיב. 18. במכתב מיום 16.8.09 השיבה המשיבה למכתב מר עווד מיום 7.6.09. במכתב זה אשר נחתם ע"י מר יהודה אהרון, ממונה על היחידה לטיפול בפרט, תנאי שירות ומשמעת עו"ה צויין כי ועדת היועצים המליצה בפני המנהל הכללי למנות את המשיב למנהל בית הספר, זאת לאחר שבחנה את כשירותם של המועמדים לניהול בית הספר. באשר לטענה בדבר עברו הפלילי של המשיב צויין כי משחלפה תקופת ההתיישנות לעבירות בהן הורשע המשיב, המשטרה אינה רשאית להעביר מידע אודות עבירות אלו ויש להסתפק ברישום העדכני שהציג. באשר לטענה בדבר הקרבה המשפחתית בין המשיב ל 3 מורים המלמדים בבית הספר הודיע מר אהרון כי מנהל אגף כח אדם בהוראה יפעל בהתאם להוראות הרלבנטיות בתקנון שירות עובדי הוראה ועקב אילוצי הזמן יינתנו אישור העסקה חריגים לשנת תש"ע בלבד. 19. ביום 3.9.09 הודיעה מנהלת המחוז, ד"ר שמחון, למשיב כי היא מאשרת את מינויו לתפקיד מנהל ביה"ס לשנת הלימודים תש"ע בלבד (אשר תהווה שנת ניסיון שנייה בתפקיד). בענין זה קימים שני מסמכים, האחד מ- 30.8.09 והשני מ- 3.9.09 שנוסחם דומה אלא שבאחד נכתב שהמינוי הוא על פי מכרז ואילו בשני נכתב כי המינוי הינו ללא מכרז, וב"כ המשיבה טענה כי נפלה טעות במכתב זה מ- 3.9.09. יובהר בעניין זה כי לטענת המשיבה הסיבה כי מינויו של המשיב היתה לשנה אחת בלבד היתה כי עפ"י נוהל העברות יזומות לשנת תשס"ט המועד האחרון לביצוע העברה יזומה של עובד הוראה ממוסד חינוכי אחד למוסד חינוכי אחר היה 15.7.09 - בנסיבות, היות וועדת היועצים התכנסה רק ביום 16.7.09 לא ניתן היה להעביר בהעברה יזומה את המבקשת או את אחותו של המשיב ומשרד החינוך הוציא אישורי העסקה חריגים למבקשת ולאחות המשיב לשנת תש"ע. במקביל הגבילה המשיבה את מינויו של המשיב לשנה אחת (תש"ע). העתק מאישורי העסקה החריגים לא צורפו לתגובת המשיבה ולא הוצגו כראייה בתיק כך שהקביעה כי הם ניתנו לשנת תש"ע בלבד מושתתת על הצהרתה של גב' שטיינברג. 20. ביום 27.7.09 פנה מר עווד פעם נוספת למשיבה וטען כי יש לבטל את המכרז בו נבחר המשיב למנהל ביה"ס וכן את מינויו של המשיב מהטעמים שהועלו כבר במכתבו מיום 7.6.09. 21. במקביל פנה המבקש למשיבה והשיג על בחירתו של המשיב לתפקיד מנהל ביה"ס הן מהטעם כי בראיון שנערך לו בפני ועדת היועצים הגב' אורנה שמחון-מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך הטעתה את חברי הועדה בכך שהציגה מצג ולפיו "יש לו תיק פלילי" בעוד התיק הסתיים ללא הרשעה והן מהטעם כי המשיב נבחר למרות שבבית הספר מלמדים 3 מורים שהינם קרובי משפחתו ויש בכך משום פגיעה במינהל תקין. ד"ר שושני, מנכ"ל משרד החינוך השיב במכתב מיום 3.8.09 לב"כ המבקשים והודיע לו כי מכתבו יועבר לבדיקת הגורמים המקצועיים במשרד ולאחר סיום הבדיקה תימסר לו החלטתו. יוער כי היות ומכתבו של המבקש ומכתבו של מר עווד נושאים תאריך זהה לא ברור לאיזה מהם הופנתה תשובתו של מר שושני הנזכרת לעיל. 22. רק לאחר כשלושה חודשים במכתב מיום 10.11.09, החתום ע"י גב' יעל טישלר - עוזרת ראשית ליועצת המשפטית במשרד החינוך, השיב משרד החינוך לטענות שהועלו ע"י המבקש במכתבו מיום 27.7.09. באשר לטענות בדבר בעייתיות המינוי נוכח העסקת קרובי משפחה נטען כי לאור מועד בחירתו של המשיב למנהל, בסמוך למועד פתיחת שנת הלימודים לא התאפשר להעביר את המורים, קרובי משפחתו, בהעברה יזומה לביה"ס אחר במחוז, העסקתם אושרה לשנה"ל תש"ע אך לקראת שנת הלימודים תשע"א יידרש אישור חדש להעסקתם נוכח הקרבה המשפחתית למנהל בית הספר. לכן כאשר יוגשו מטעמם בקשות מתאימות הן תבחנה מחדש בהתאם לתקנון שירות עובדי הוראה ולכללי שירות המדינה (מינויים)(סייגים בקרבה משפחתית) תשס"ח - 2007. באשר לטענות במישור הפלילי חזרה המשיבה על עמדתה כפי שבאה לידי ביטוי במכתב מיום 16.8.09. במכתב צוין עוד כי המשיב נבחר לשמש מנהל בית הספר בעקבות מכרז שפורסם לקראת שנת הלימודים תש"ע, לאחר ששימש כבר מנהל בשנת תשס"ט עפ"י מינוי בפועל. לאור כל האמור הודיעה המשיבה כי היא אינה מוצאת מקום לשנות מההחלטה בדבר מינויו של המשיב. נציין כי המבקש לא פנה לבית הדין לאחר קבלת ההחלטה בדבר מינויו של המשיב ואף לא לאחר קבלת מכתבה של עו"ד טישלר בחודש 11.09, ופניה המתייחסת לאותם ענינים רק בחודש 7.2010 הינה בגדר שיהוי ניכר. 23. תשובתה של עו"ד טישלר לא הניחה את דעת ב"כ המבקשים והוא פנה אליה במכתב נוסף מיום 11.11.09 במסגרתו הבהיר כי שעה שנושא העסקת קרובי משפחה הועלתה על ידו עוד טרם כינוס ועדת היועצים היה על הועדה ליתן לנושא את הדעת ולא ניתן לקבל את הטענה כי אישורי העסקה החריגים שניתנו לקרובי משפחתו של המשיב ניתנו נוכח מועד בחירתו של המשיב. הנפקת אישורי העסקה החריגים למעשה הכשירה את החלטת הועדה באופן רטרואקטיבי. בנוסף השיג ב"כ המבקשים על הליך אישור העסקת קרובי המשפחה. לטענתו לשון חוזר המנכ"ל מצביעה כי אישור העסקה היה צריך להינתן למשיב אשר מונה לתפקיד מנהל באופן זמני ולא לשלושת המורים קרובי משפחתו אשר מלמדים בבית הספר שנים רבות. עו"ד טישלר השיבה במכתב מיום 17.11.09 למכתב ב"כ המבקשים במסגרתו חזרה על האמור במכתבה הקודם (מיום 10.11.09). בנוסף הבהירה עו"ד טישלר כי לעמדת משרד החינוך לא ניתן למנוע בחירתו של מועמד רק בשל העסקת קרובי משפחה באותו מוסד חינוך ולכן האישור המיוחד להעסקת קרובי משפחה ניתן רק על בסיס נסיבות אשר נוצרו לאחר בחירתו של המשיב לתפקיד. בסיום המכתב צויין כי היות ומינויו של המשיב הינו לשנה אחת בלבד, משרד החינוך יערוך בחינה מחודשת של המינוי ויפעיל שיקול דעת מחודש בהתייחס לאישור המיוחד להעסקת קרובי משפחה בשנת תשע"א. 24. במקביל למכתביה של עו"ד טישלר מצא לנכון גם ד"ר שושני להתייחס לפניות המבקשים ובכלל זאת לפניות מיום 27.7.09. במכתבים מיום 19.11.09 ומיום 24.11.09 הודיע ד"ר שושני כי מנהלים אינם ממונים לתפקיד באמצעות מכרז אלא בהליך של הודעות על משרות פנויות וגם מינוי בפועל היא אפשרות חוקית למינוי מנהל ביה"ס ; בנוסף הודיע ד"ר שושני כי במידה והמנהל מונה עפ"י מינוי בפועל לשנה, תפורסם לקראת שנה"ל תשע"א הודעה על משרת ניהול פנויה. ד"ר שושני התייחס גם לטענת המבקש בהתייחס לדברים שנאמרו לו ע"י ד"ר אורנה שמחון באשר לרישומים פליליים ובסעיף האחרון למכתבים (סעיף 10) נכתב כי: "הודעה על משרת ניהול פנויה לביה"ס בכפר מזרעה תפורסם לקראת סוף שנה"ל תש"ע". אשר על כן, גם אם יש שיהוי ניכר בפנית המבקש בהתייחס לטענותיו לגבי המכרז שהתקיים בשנת 2009, הרי לגבי השאלה אם יש צורך לפרסם מכרז חדש אם לאו, לאור התחייבותו לכאורה של ד"ר שושני ולאור הסיפא למכתבה של עו"ד טישלר, לא ניתן לטעון לגבי המבקש שיהוי, אלא יש לבחון את התחייבות המשיבה בענין זה. בדיון שהתקיים ביום 15.7.10 טענה גב' שטיינברג כי לדעתה האמור בסעיף 10 למכתבו של ד"ר שושני הוא שגוי היות והמשיב לא מונה במינוי בפועל אלא במכרז ולכן הטענה כי היתה צריכה להתפרסם הודעה על משרת ניהול פנויה לשנת הלימודים תשע"א יסודה בטעות. מן הסתם, ככל שינוהל הליך עיקרי, יצטרך הד"ר שושני, או נציג רלוונטי אחר מטעם משרד החינוך, לבוא ולהעיד על נסיבות כתיבת המכתבים מחודש 11.09 ולהוכיח כי אכן היה מדובר בטעות, וכי לא ניתנה התחייבות מחייבת של הרשות לעריכת מכרז חדש למשרת ניהול לבית הספר במזרעה בסוף שנת הלימודים תש"ע. 25. בחודשים דצמבר 2009 ועד חודש אפריל 2010 המשיכה ההתכתבות בין הצדדים בנושא הליך מינויו של המשיב. במסגרת התכתבות זו המבקש חזר על טענותיו. ד"ר שושני במכתבו מיום 3.1.10 הודיע כי טענות המבקש ייבדקו פעם נוספת ובמכתב מיום 26.4.10 הפנה לתשובתו מיום 24.11.09. 26. במכתב מיום 23.5.10 הודיעה גב' שטיינברג למבקשת כי בקשתה לקבלת היתר חריג להמשך העסקתה בבי"הס בשנת הלימודים תשע"א נדחתה לאחר שהעניין נדון ונשקל ע"י הלשכה המשפטית במשרד החינוך. לטענת המבקשת היא כלל לא הגישה בקשה להעברתה היזומה, אלא זו זוייפה ע"י המשיב. המשיב מצידו טוען כי המבקשת היא שהגישה את הבקשה להעברה יזומה וחתמה עליה בנוכחותו ובנוכחות אחותו. לתמיכה בטענתו הגיש המשיב את תצהירה של אחותו, גב' הייב, אשר בו צויין כי הן אחות המשיב, הגב' הייב, והן המבקשת, חתמו בחודש 1.2010 על מכתבים שנשלחו למשרד החינוך בנוגע לקבלת היתר להמשך העסקתם בבית הספר במזרעה. 27. המשיבה לא צרפה לתגובתה ולתצהירה של הגב' שטיינברג את פניותיהן של המבקשת ושל הגב' הייב לאשר את המשך העסקתן בבית הספר במזרעה, על מנת שניתן יהיה להשוות בין שתי הפניות ובין הנימוקים שפורטו בכל אחת מהפניות, לא צורפו הזמנות לשימוע שנשלחו לשתי קרובות המשפחה, המבקשת והגב' הייב, לא צורף פרוטוקול שימוע שנערך לגב' הייב וצורף פרוטוקול המכונה "פרוטוקול שיחה" ודוק - לא פרוטוקול שימוע, המתייחס לשיחה שנערכה ב-24.5.2010 בפגישה בין המבקשת ובעלה ובין המפקח ד"ר עלי חריב ומפקחת החינוך המיוחד הגב' עדנה יחיאלי. אין התייחסות בפרוטוקול זה להצעה כלשהי שקיבלה המבקשת להשאר עוד שנה בבית הספר במזרעה ולאחר מכן לפרוש, אין פרוטוקול של החלטה המשווה בין שתי קרובות המשפחה ומקבלת החלטה האם להעביר את שתיהן, רק אחת מהן, או להותיר את שתיהן באותו בית ספר, ולא מצאנו התייחסות לטענת המבקשת לכך שלמעשה אינה כפופה באופן ישיר למנהל בית הספר אלא למתי"א עכו ולפיקוח על החינוך המיוחד. נדגיש כי אותה שיחה נערכה עם המבקשת לאחר שכבר הוצא לה מכתב הנושא תאריך 23.5.2010 והחתום על ידי הגב' שטיינברג בו הודע לה כי בקשתה להיתר חריג נדחתה וכי הוחלט להעבירה בהעברה יזומה. לא מצאנו כי משרד החינוך ערך שימוע למבקשת בטרם קבלת ההחלטה על העברתה ובטרם הוצאת המכתב הנושא תאריך 23.5.2010 (נספח ו' לתצהיר הגב' שטיינברג). לא ברור לבית הדין הכיצד מתייחסת המשיבה (סעיפים 48 ו- 49 לתצהיר שטיינברג) לקיום שימוע (כך מכנה המשיבה את הפגישה מ- 24.5.2010) לאחר שכבר נתקבלה החלטה בשוויון נפש, כאשר המשיבה יודעת כי שימוע אמור להערך בלב פתוח ובנפש חפצה לפני קבלת החלטה. עוד ובנוסף נציין כי באופן תמוה, ולדעתנו חמור, קיבלה אחות המשיב, הגב' הייב, מכתב הנושא תאריך 25.3.2010, דהיינו עוד לפני מועד הפגישה עם המבקשת בנוגע להעברתה, כי אישרו לה להמשיך ולעבוד בבית הספר במזרעה, כאשר ניתן היה לצפות כי בטרם תתקבל החלטה כזו או אחרת על ידי משרד החינוך, יערך שימוע לשתי קרובות המשפחה ורק לאחריו ותוך בחינת מכלול השיקולים, תתקבל ההחלטה. 28. מתצהיר הגב' שטיינברג, עדת המשיבה, עולה כי המשיבה התחשבה במספר נתונים, אולם אין פירוט מיהו הגורם במשרד החינוך (אדם בודד או ועדה או מספר אנשים), שקיבל את ההחלטה כי יש להעביר דווקא את המבקשת ולא את אחותו של המשיב. הקריטריונים המוזכרים על ידי גב' שטיינברג בסעיף 38 לתצהירה הינם ותק רב יותר במשרד החינוך (ודוק - לא באותו בית ספר) של אחות המשיב הגב' הייב. אלא שאל מול הוותק במשרד החינוך (הבדל של 3 שנים בין המבקשת לגב' הייב) לא לקח משרד החינוך בחשבון את העובדה שהקרבה המשפחתית של האחות, הינה בדרגה קרובה יותר - דרגת קרבה ראשונה, לעומת הקרבה המשפחתית של המבקשת שהינה גיסה, ומשרד החינוך אף לא לקח בחשבון כי המבקשת עובדת באותו בית ספר 29 שנה לעומת הגב' הייב העובדת באותו בית ספר כ-12 - 13 שנה בלבד. גב' שטיינברג עצמה מציינת כי הן למבקשת והן לגב' הייב אישורים מרשויות הרווחה על מצב משפחתי קשה. בתצהיר המבקשת צויין כי היא מטפלת בבן שנפגע קשות בתאונה והסובל מ- 100% נכות, ענין שיכולה להיות לו השלכה על הצורך של המבקשת להיות קרובה לאותו בן, ועל כך שיש להפחית מזמן הנסיעה הנדרש לעבודה וממנה. בתצהיר הגב' הייב שצורף לתגובת המשיב פורט כי בנה הבכור נהרג בתאונת דרכים (נתון קשה אך בלתי רלוונטי לשאלה האם תעבוד בבית הספר במזרעה או בבית ספר אחר באזור קרוב) וכן כי יש לה ילד הסובל מפיגור שכלי (נתון שיכול להיות רלוונטי ככל שהגב' הייב היא זו המטפלת בילד וצריכה להיות בקרבת מקום) וכן כי היא מפרנסת יחידה (נתון שהינו רלוונטי ככל שהמדובר בפיטורין, אולם ספק רב אם הוא רלוונטי באשר לשאלה האם תעבוד בבית ספר זה או אחר כאשר המדובר באותה משכורת). לא מצאנו כי יש בענין השיקולים האישים, שנלקחו בחשבון על ידי המשיבה , נתון כלשהו המכריע דווקא לטובת אחותו של מר הייב. נימוק נוסף שאוזכר על ידי גב' שטיינברג בתצהירה (סעיף 38 ג') הינו כי לגב' הייב ניתן ב- 26.8.98 אישור העסקה חרף הקרבה המשפחתית, אלא ששוב המדובר בנתון שאינו רלוונטי, אף לגירסת משרד החינוך עצמו אשר ציין בסעיף 8 לתצהיר שטיינברג, כי לא התבקש כלל אישור לגבי המבקשת המועסקת באותו בית ספר 29 שנה והתבקש רק אישור לגבי האחות שעברה לאותו בית ספר לפני כ- 12-13 שנה מאחר והינה קרובה מדרגה ראשונה. עוד ובנוסף אישור המתייחס להעסקה באותו בית ספר כאשר כל קרובי המשפחה המועסקים הינם מורים ואף אחד מהם אינו כפוף למשנהו, אין בו כדי להשליך על השאלה למי, אם בכלל, ינתן היתר, להשאר, כאשר המדובר ביחסי כפיפות, משנתמנה אחד מקרובי המשפחה לתפקיד המנהל. נציין כי המבקשת בשיחה מ- 24.5.09 העלתה טענתה כי כלל אינה כפופה למנהל באופן ישיר, ולא מצאנו התייחסות של משרד החינוך לשאלה ולשיקול עד כמה כל אחת מבנות המשפחה כפופה למנהל ועד כמה היא כפופה לגורמים אחרים. הנימוק האחרון המוזכר על ידי הגב' שטיינברג - סעיף 38 ד' לתצהירה, הינו כי הגב' הייב הינה מועמדת פוטנציאלית לפרישה. לא צורף לתגובת המדינה ולתצהירה של הגב' שטיינברג, בקשה של הגב' הייב לפרוש בתום שנת הלימודים תשע"א, אין הסבר כלשהו מדוע הגב' הייב מועמדת לפרישה ומדוע המבקשת אינה מועמדת לפרישה, לא הוכח לבית הדין, ולו לכאורה בשלב של דיון בסעד זמני, כי הן למבקשת והן לגב' הייב ניתנה האפשרות להודיע כי הינן מתחייבות לפרוש בתום שנת הלימודים תשע"א תוך התייחסות לכך כי התחייבות כזו תאפשר להן ללמד בבית הספר במזרעה גם בתשע"א, ואין כל הצדקה לתת אפשרות כזו רק לגב' הייב ולא למבקשת, ואחר כך להסתמך על אפשרות כזו, כאשר הגב' הייב כלל לא התחייבה לפרוש, כשיקול להשארתה. נציין בהקשר לזה כי תמוה בעינינו מכתבה של הגב' שטיינברג לגב' הייב מ- 23.5.2010 הנותן לגב' הייב את האפשרות לבחור בין 2 אפשרויות בתום שנת הלימודים תשע"א כאשר האפשרות השלישית הינה כי אם הגב' הייב תתנגד לעבור לבית ספר אחר או לפרוש, יצטרך אחיה - המשיב 2 , לוותר על משרת הניהול. מדוע האפשרות הזו ניתנה לגב' הייב ולא ניתנה למבקשת? - למשרד החינוך הפתרונים! פנית נציג הסתדרות המורים בענינה של המבקשת והתמיהה שהביע על העברת המבקשת והשארת הגב' הייב, אחות המשיב, לעבוד בבית הספק במזרעה, פניה מ- 23.6.2010 (נספח 28 לבקשה) נותרה ללא מענה, ומכל מקום המשיבה לא צרפה לתגובתה, תגובה כלשהי של הגב' שטיינברג לפנית נציג הסתדרות המורים. 29. היות ולקראת סיום שנת הלימודים תש"ע לא פורסם מכרז או הודעה על משרה פנויה למינוי מנהל ביה"ס, פנה המבקש במכתב מיום 16.6.10 לד"ר שושני והודיע לו כי על אף האמור במכתבו מיום 24.11.09 לפיו, בין היתר, תפורסם הודעה על משרת ניהול פנויה לביה"ס לקראת סוף שנת הלימודים תש"ע, הודעה או מכרז כאמור לא פורסמו. המבקש ביקש את התערבותו וטיפולו הדחוף של ד"ר שושני בנושא. משלא נענה פנה המבקש במכתב נוסף לד"ר שושני. במכתב מיום 24.6.10 הודיע משרד החינוך למבקש כי מכתבו מועבר לטיפולו של מר ציון שבת, מהל אגף בכיר לכא"ב, אשר ישיבו במישרין. מר ציון שבת לא השיב עד כה למבקש והמבקש פנה לבית הדין בבקשה למתן סעדים זמניים וביניהם להורות למשיבה לפרסם מכרז חדש לבחירת מנהל ביה"ס ולבטל את מינויו של המשיב למנהל לשנת הלימודים תשע"א. הכרעה 30. לאור כל השתלשלות הענינים שפורטה לעיל הננו קובעים כי בהתייחס לבקשת המבקש, שענינה ביטול המכרז/תוצאות המכרז שנערך לפני כשנה, דין הבקשה לסעד זמני להדחות מחמת שיהוי, מה גם שיש טענות שהמבקש ידע אותן ולא העלה אותן בפני הועדה, אולם בהתייחס לסעד שענינו הדרישה לפרסם מכרז חדש לתפקיד מנהל בית ספר במזרעה לשנת הלימודים תשע"א, אין מקום לטענת שיהוי לאור התחייבות לכאורה שניתנה למבקש על ידי ד"ר שושני וכעולה מההתכתבויות בין הצדדים. יחד עם זאת, מאחר ולטענת המשיבה המדובר בהתחייבות שניתנה בטעות, יש מקום לבחון ענין זה במסגרת ההליך העיקרי, בו תביא המשיבה את העדים הרלוונטים, ועד לתום ההליך העיקרי, לא יקבל המשיב 2 מינוי של קבע כמנהל בית הספר במזרעה. נציין בענין זה כי גם ב"כ המדינה - עו"ד שושני, הבהירה כי המדינה תצהיר הצהרת גור אריה והובהר כי המנהל לא יקבל קביעות, גם אם מינויו יוארך לשנת הלימודים תשע"א. נוסיף ונציין כי יש ממש בטענות שני המשיבים בדבר זהות בין הסעד הזמני המבוקש לבין סעד עיקרי שענינו צו עשה וכאשר בשלב זה טרם הוגשה תביעה עיקרית. אשר על כן הבקשה לסעד זמני שענינה ביטול מינויו של המשיב 2 ופרסום מכרז חדש למשרד מנהל בית הספר היסודי במזרעה, נדחית. על המשיבה להמציא לידי ב"כ המבקש את פורטוקול ועדת היועצים במלואו לרבות הדיון שנערך לאחר הראיונות שנערכו למועמדים, ואופן קבלת ההחלטה ולמעט הראיונות שנערכו ליתר המועמדים מלבד המבקש והמשיב 2, וזאת בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו. 31. באשר לבקשתה של המבקשת 2, הגב' ודאד אגא, לביטול העברתה מבית הספר היסודי במזרעה לבית ספר אחר במחוז לקראת שנת הלימודים תשע"א, הננו מחליטים לקבל את הבקשה ומורים על ביטולו של מכתב העברה שנשלח למבקשת בתאריך 23.5.2010, מאחר ומשרד החינוך לא ערך למבקשת שימוע כנדרש עובר לקבלת ההחלטה, לא התקיים דיון עניני במכלול הנימוקים שצריכים להלקח בחשבון ובהשוואת כל הנתונים הרלוונטים של המבקשת ושל הגב' הייב, אשר לא הועברה, ולא ניתנו למבקשת אפשרויות בחירה כפי שנתנו לגב' הייב, לא היתה התייחסות לעמדת הסתדרות המורים, הכל כמפורט לעיל בסעיפים 26-28 להחלטה זו. הפררוגטיבה הניהולית הנתונה למשיבה צריכה להיות מיושמת בסבירות, במידתיות, בתום לב, בהגינות ובשוויון, כלפי כלל העובדים ובאופן ספציפי בהשוואה בין המבקשת לגב' הייב, ולא שוכנענו כי כך נעשה. לענין הפגמים שנפלו באופן קבלת ההחלטה בענינה של המבקשת הננו מפנים גם לסעיפים 16, 22 ו- 24 לפסק דינה של כב' השופטת רימון קפלן בבשא 3076/05 אבו פארס סעיד נ. מדינת ישראל - משרד החינוך, ולכך שהיה על המשיבה לקבוע קריטריונים שוויונים מידתים וסבירים בדבר העברה ממוסד זה או אחר בשל קרבת משפחה. 32. בהתאם לתקנה 363 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי , רשאי בית הדין ליתן סעד זמני בטרם הגשת תובענה עיקרית, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות הענין. יחד עם זאת על המבקשים להגיש תביעה עיקרית בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו. ככל שלא תוגש תביעה עיקרית בתוך 7 ימים יסגר התיק סע 3450-07-10 ברישומי המזכירות. ככל שתוגש תביעה עיקרית, תשלח המזכירות לנתבעים דרישה להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מקבלת כתב התביעה והתיק יועלה למעקב ב- 5.10.2010 לצורך קביעת דיון מוקדם. 33. המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד בסך 1500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. דיני חינוךאישור העסקהמשרד החינוך