אישור זכויות שיכון עובדים

מבוקש פסק דין הצהרתי לפיו המבקש- כהן יוסף בן עטי (להלן: "המבקש") הינו החוכר הבלעדי של הדירה המצויה ברח' שיכון וותיקים 68 בטבריה והידועה כגוש 15045 חלקה 68 (להלן: "הדירה"), ולהורות על רישום הזכויות בדירה ע"ש המבקש בספריה של המשיבה מס' 1- שיכון עובדים לישראל בע"מ (להלן: "המשיבה 1" ו/או "שיכון עובדים"). טענות המבקש: 1. לטענת המבקש, ביום 19.5.08 נחתם הסכם מכר בינו לבין הרוכשים כהן אורית ויהונתן (להלן: "הרוכשים") למכירת הדירה. 2. נטען כי על פי אישור הזכויות מהמשיב 2- מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המשיב 2" ו/או "המינהל") שהופק ביום 22.5.08, הדירה רשומה במינהל ובחב' המשכנת שיכון עובדים. לפיכך פנה ב"כ המבקש למשיבה 1- שיכון העובדים בבקשה להפקת אישור זכויות ולהעברת הזכויות בדירה ע"ש הרוכשים. פניותיו של ב"כ המבקש בכתב לא נענו על ידי המשיבה 1, על כן יצר ב"כ המבקש קשר טלפוני עם המשיבה 1 אשר טענה כי כל ניסיונותיה לאתר את רישום הדירה בספריה עלו בתוהו, והפנתה את ב"כ המבקש ללשכת רישום המקרקעין על מנת לבדוק באם הזכויות נרשמו בספריהם ע"ש המבקש. ב"כ המבקש פנה ללשכת רישום המקרקעין בנצרת, אולם כל ניסיונותיו לאתר את רישום הזכויות של הדירה בספריהם לא צלח. נטען כי בנסיבות אלה אי הפקת אישור הזכויות ואיתור הרישום של הדירה בספריה של המשיבה 1 מהווה גורם המונע מהרוכשים לקבל משכנתא למימון רכישת הדירה והעברת החזקה ורישום הדירה ע"ש הרוכשים. תגובת המשיבה 1- שיכון עובדים בע"מ: 1. לטענת המשיבה 1 אין בספריה שום רישום של נכס, לא ע"ש המבקש ולא ע"ש כהן אורנית ויהונתן. 2. המשיבה הוסיפה וטענה כי בגוש ובחלקה הנ"ל מופיעים בספריה שמות בלבד של רוכשים/בעלים כדלקמן: תג'ר משה ובטריס, גוש 15045 חלקה (זמנית) 68, קטע/דירה א', ומשיח ברוך ווינקה, גוש 15045 חלקה (זמנית) 68, קטע/דירה ב', כאשר לאיש מהנ"ל אין תיק. על כן, לטענת המשיבה 1 יש לצרף כמשיבים נוספים את משרד הבינוי והשיכון, ואת ה"ה תג'ר ומשיח. כאמור, לטענת המשיבה 1 המידע היחיד הקיים ברישומיה הינו לגבי הרוכשים המקוריים ממנה, וכי לא קיים כל מידע על העברת זכויות כלשהי שבוצעה לאחר המכירה מהשיכון לתג'ר ומשיח. תגובת המשיב 2- מינהל מקרקעי ישראל: 1. המשיב 2 טען כי הזכויות בנכס רשומות במרשם המינהל ע"ש המבקש. 2. בתיק הנכס הרלוונטי במינהל לא נמצאה עדות כתובה לרישום/אי רישום זכויות המבקש במרשמי המשיבה 1- שיכון עובדים. 3. המינהל מותיר את ההחלטה לשיקול דעתו של ביהמ"ש, ובכפוף לכל דין /ואו נוהל. הכרעה: 1. לאחר דין ודברים הוסכם בין הצדדים כי בית המשפט יכריע במחלוקת על סמך כתבי בית דין שהוגשו בתיק. 2. על פי הודעה על רישום זכויות בנכס מאת המשיב 2- המינהל (נספח ב' להמרצת הפתיחה) מיום 22.5.08, אושר כי הזכויות בדירה רשומות במינהל ע"ש המבקש. 3. ב"כ המבקש הגיש לעיוני העתק מכל המסמכים אשר הומצאו לו מטעם המשיב 2- המינהל. מאותם מסמכים עולה התמונה כדלקמן: על פי מכתב מאת המינהל המופנה לב"כ המבקש מיום 21.3.2010 צוין, בין היתר, כי על פי המידע הקיים בתיק, המבקש רשום כבעל הזכויות בדירה מס' 68/1 על קרקע הידועה כחלקה 68 בגוש 15045, וכי הזכויות בנכס הנ"ל הוקנו לחברה משכנת- שיכון עובדים לישראל שבאחריותה הבלעדית לבצע את רישום הנכסים על בעליהם עד לרישומם בטאבו. צוין עוד, כי מעיון בתיק לא נמצאו הפניות מטעם החברה המשכנת לרישומו של המבקש כבעל זכויות. צוין במכתב כי המבקש קנה את זכויותיו בנכס ממר יחזקאל הלפרין בשנת 1965 בעבור סך של 16,000 ל"י, וכי במהלך השנים ניהל המינהל עם המבקש התכתבויות לצורך גביית דמי החכירה. הומצא לעיוני העתק מהסכם לרכישת זכויות שנערך ונחתם ביום 2.6.65, בין יחזקאל הלפרין- בעל הזכויות בדירה לבין המבקש, לפיו קיבל המבקש את כל הזכויות והחובות של הדירה. כן הומצא לעיוני מסמך קביעת דמי הסכמה מטעם המינהל על המכירה הנ"ל שנערכה בין הלפרין יחזקאל לבין המבקש. כן צורף מסמך באשר ליתרת חשבון במינהל של המבקש, ומסמך הוראת תשלום למינהל מיום 8.6.71, כאשר במסמך צוין, בין היתר כי גוף משכן: שיכון עובדים. כמו כן צורף תשריט מטעם מחלקת פיקוח במינהל מיום 19.11.91, ומקבץ מכתבי תשלום דמי חכירה שהומצאו למבקש בעבור זכויותיו בקרקע. 4. מהמסכים שהוצגו כאמור לעיוני, ובפרט המסמכים שהומצאו מטעם המינהל עולה כי המבקש הינו בעל הזכויות בדירה. לאחר עיון במסמכים המונחים בפניי כמו גם בטענות הצדדים, הנני קובע כי המבקש הינו החוכר הבלעדי של הדירה המצויה ברח' שיכון וותיקים 68 בטבריה והידועה כגוש 15045 חלקה 68, ומורה על רישום הזכויות בדירה ע"ש המבקש בספריה של המשיבה מס' 1- שיכון עובדים לישראל בע"מ. אין צו להוצאות. אישור זכויות