אישור חוזה אחיד יס

לפני בקשה למתן רשות להתגונן. א. העובדות הצריכות לענין: 1. בתצהיר התומך בבקשתו טען המבקש כי ההסכם בינו לבין המשיבה הינו בגדר "חוזה אחיד" אשר לא אושר על ידי בית הדין לחוזים אחידים ולפיכך אין לו כל נפקות משפטית. כי בכתב התביעה נכללו גירסאות עובדתיות חלופיות ולא ברור בגין מה הוא נתבע, וכי המשיבה לא סיפקה ציוד מתאים לקליטת השידורים ולפיכך נגרמו שיבושים בקליטת השידורים. כמו כן טען כי התשלום החודשי השוטף שגבתה ממנו המשיבה גבוה מהמוסכם, כי המשיבה לא סיפקה חשבוניות מס כדין, כי ניתוקו משירותי המשיבה נעשה באיחור של כחודשיים מבקשת הניתוק, כי הציוד (הממירים) נלקח מרשותו למרות ששילם עבורו באופן יחסי בגין התקופה בה החזיק בו וכי המשיבה לא החזירה לו תשלום זה. 2. מחקירתו הנגדית של המבקש עלה כי אין בידי המבקש לפרט את מספר התקלות בקליטת השידורים עליהן הודיע למשיבה, אם כי אשתו פנתה למשיבה לענין זה לא מעט פעמים. כן אישר המבקש כי בקשתו לניתוק משירותי המשיבה נעשתה על -פה וכי בקשתו לתשלום יתרת המכר המהוונת בגין הממירים נעשתה לאחר הגשת התביעה ובמכתבו מיום 9/2/04 למשיבה, לא היה מודע לאפשרות זו. עוד אישר המבקש כי משך שלוש שנים לא דרש מהמשיבה העתק החשבוניות, שכן לא היה ער לכך שחיובי הוראת הקבע בחשבונו לטובת "די.בי.אס" הינם למעשה לטובת המשיבה, שסבר ששמה הוא "יס". המבקש טען כי נוכח האמור הראה הגנה לכאורה מפני התביעה ולפיכך יש להעתר לבקשתו. 3. ב"כ המשיבה טען בסיכומיו כי המחיר בו חוייב המבקש הינו בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, כי פירוט החשבוניות בוצע באמצעות הודעות אלקטרוניות, כי בהתאם להסכם לא זכאי המבקש לקבל פיצוי בגין תקלות בשידורים בנסיבות המתוארות על ידו, וכי המבקש לא ביקש לנתקו משירותי המשיבה בכתב וכך גם לא קמה זכותו להחזר תשלומים בגין הממירים. כן טען ב"כ המשיבה כי אין בחוזה כל תניה מקפחת וכי החוזה אושר על ידי בית הדין לחוזים אחידים. ב. דיון: 4. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להדחות, ולהלן אתייחס לכל אחת מטענות המבקש בבקשתו. 4.1 טיעון עובדתי חילופי בכתב התביעה - בכתב התביעה נטען כי החוב הנתבע הינו בגין הציוד ו/או השירותים שניתנו לנתבע. יש לציין כי התובענה הוגשה מלכתחילה כתובענה ממוכנת בהתאם לפרק טז' 2 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. ככזו, נוסחה אושר על ידי מנהל בתי המשפט לפי תקנה 215 ב' (א) לתקנות האמורות. כמו כן המשיבה הגישה לתיק בית המשפט הבהרה ביחס לפירוט החוב הנתבע וכן מסמכים ביחס לתביעה זו. המבקש לא הגיש בקשה לתקן בקשתו למתן רשות להתגונן נוכח הפירוט והמסמכים האמורים וממילא פרש בבקשתו הנוכחית טענותיו ביחס לחוב הנתבע, על מרכיביו. על כן לא מצאתי כי יש בטענתו זו של המבקש כדי ליתן לו רשות להתגונן מפני התביעה. 4.2 העדר אישור להסכם מטעם בית הדין לחוזים אחידים - ראשית יצויין כי המבקש לא פירט עובדתית טענתו כי החוזה הינו בגדר חוזה אחיד,כשמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982 (להלן: "החוק"). שנית, לא מצאתי בהוראת חוק זה, כי תנאי לתוקפו של חוזה אחיד, הינו אישורו המוקדם על ידי בית הדין לחוזים אחידים. הספק או גורמים אחרים כמפורט בחוק רשאים לפנות לבין הדין בבקשה לאשר שאין בחוזה אחיד תנאי מקפח או לבקש לבטל תנאי מקפח בו. ההסתמכות על סעיף 11.13 בהסכם ולפיה ההסכם כפוף לאישור המועצה ובית הדין לחוזים אחידים וכל שינוי עליו יורו יחול על ההסכם, גם בה אין כדי לסייע למבקש. המבקש עצמו אינו כופר בחתימתו על ההסכם ובקבלת שירותים על ידי המשיבה משך שלוש שנים והוא עצמו סומך בבקשתו על הוראות ההסכם שיש לפעול על פיהן. לפיכך אין טענותיו אלה עולות בקנה אחד עם טענתו להעדר תוקף מחייב להסכם. והחשוב מכל, הלכה למעשה אין המבקש מפרט איזה תנאי בהסכם הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד, לשיטתו, והטענה נטענה באופן כללי ובעלמא. לפיכך גם בטענה זו אין מקום ליתן רשות להתגונן. 4.3 שיבושים בקליטת השידורים - טענות המבקש לענין זה נטענו באופן כללי ובהעדר פירוט כנדרש לצורך השלב שבפני. זאת ועוד בסעיף 9 להסכם מפורטים המקרים בהם יהיה זכאי הלקוח לקבל פיצוי בגין אי אספקת שירות, כגון הפסקות שידור שנמשכו במצטבר 7 ימים לפחות במהלך כל 6 חודשים מיום שהיה לקוח או הפסקת שידור של למעלה מ- 24 שעות ועוד כיוב'. המבקש לא טען ולא פירט כי ארעו אצלו תקלות בהתאם לאותו סעיף, ולפיכך אין גם בטענה זו כדי להוות הגנה לכאורה מפני התביעה. 4.4 חיוב ביתר - לפי ההסכם, אשר המבקש אינו כופר בחתימתו עליו ולפי תנאי המבצע בו התקשר המבקש, המחיר המופיע בבקשת ההצטרפות הינו למשך חודשיים בלבד, ולאחר מכן יעמוד על מחיר המחירון של החברה. (ראה סעיף ב' לנספח תנאי ההתקשרות, וסעיף 11.15 להסכם). המבקש אף אישר כי משך שלוש שנים בהן היה מנוי בשירותי המשיבה לא השיג על החיובים בהם חוייב. ממילא המבקש לא פירט באיזו תקופה נגבו ממנו, לטענתו, חיובים ביתר ומה סכומם הכולל של אלה. כן יצויין כי בעוד בתצהירו טען המבקש כי על החיוב החודשי לעמוד על סך 169 ₪ לחודש, הרי במכתבו מיום 9/2/04 למשיבה הוא טוען לחיוב בסך 220 ₪ לחודש. כמו כן, אין מקום ליתן לנתבע רשות להתגונן רק משום שבדעתו להגיש תביעה שכנגד בגין חיובי היתר הנטענים על ידו. 4.5 אי משלוח חשבוניות - לפי ההסכם החשבוניות נשלחות ללקוח (במקרה דנן, למבקש) בהודעות אלקטרוניות, אם כי בבקשת ההצטרפות צויין כי המבקש מעוניין גם בחשבונית מודפסת. אולם גם אם, כטענת המבקש, לא נשלחו לו החשבוניות, המבקש לא פירט מה הנזק שנגרם לו בגין כך. ויוזכר כי המבקש שילם משך כל תקופת ההתקשרות עבור שירותי המשיבה למעט אלה נשוא התביעה. 4.6 החזר תשלום בגין הממירים - לפי ההסכם בין הצדדים הציוד סופק למבקש בדרך של שכר - מכר, הנמשך חמש שנים, כשבסיומן תעבור הבעלות בציוד למבקש. לפי סעיף 4.5.3 להסכם אם הלקוח הפסיק את השכר-מכר, רשאי הוא לרכוש הבעלות בציוד אם שילם באותה עת את יתרת התשלומים המהוונת. לשיטת המבקש הוא ביקש להתנתק משירותי המשיבה כבר בחודש 11/03 והציוד נלקח ממנו בחודש 1/04. המבקש אישר כי לא הציע לשלם בעת הפסקת ההתקשרות את יתרת התשלומים המהוונת בגין הממירים ולא הציע כאמור אף במכתבו מיום 9/2/04. המבקש ביקש לעשות כן רק במכתבו מחודש 6/05 לאחר הגשת התביעה ולאחר הגשת הבקשה למתן רשות להתגונן. היינו, המבקש לא שילם את יתרת התשלומים המהוונת בעת הפסקת ההתקשרות, כקבוע בהסכם. כמו כן לא מצאתי בהסכם הוראה המאפשרת להשיב למבקש התשלומים ששולמו באופן יחסי בעבור הציוד עד למועד הפסקת ההתקשרות, בתקופה בה נעשה בציוד שימוש בפועל. אשר על כן גם לענין זה לא מצאתי כי המבקש הראה הגנה מפני התביעה. 4.7.ניתוק באיחור - טענת המבקש כי המשיבה הפרה חובתה לניתוקו משירותיה בתוך יומיים מבקשתו לניתוק, יכול והיתה מקימה למבקש הגנה לכאורית מפני התביעה, לו היה פונה למשיבה בבקשה בכתב לניתוק, כמתחייב מסעיף 7.1 להסכם. המבקש אישר כי לא נתן הודעה בכתב כאמור. ממילא אין המבקש טוען כי לא השתמש בשירותי המשיבה כל אותה עת. ג. מסקנה: מכל האמור לעיל, החלטתי, כאמור לדחות את הבקשה, באשר לא מצאתי כי היא מגלה הגנה לכאורה מפני התביעה. המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך 750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. פסק דין ניתן בזאת פסק דין כנגד המבקש בהתאם לתביעה ובתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד כמקובל. המשיבה תגיש פסיקתא לחתימה. חוזהטלויזיהחוזה אחיד