אישור מסירה הדבקה על הדלת

1. התביעה בתיק שכותרת הוגשה ביום13.12.2010 . 2. כתב התביעה וכן הזמנה לדיון נמסרו לנתבעת 1 באמצעות הדבקה על הדלת ביום 23.12.10 , לאחר שלושה ביקורים במקום . אישור מסירה ותצהיר ממבצע המסירה הוגשו לתיק בית הדין . 3. כתב התביעה וכן הזמנה לדיון נמסרו לנתבע 2 באמצעות הדבקה על הדלת ביום 23.12.10 , לאחר שלושה ביקורים במקום . אישור מסירה ותצהיר מבצע המסירה הוגשו לתיק בית הדין. 4. על הנתבעים 1 ו 2 (להלן- הנתבעים) היה להגיש כתב הגנה מטעמם עד ליום 23.1.11 .חרף האמור לא פעלו כן. 5. ביום 10.11.11 התקיים דיון קדם משפט בפני כב' השופט י. לובוצקי . הנתבעים או מי מטעמם לא התייצבו לדיון והתיק הועבר למותב בראשותי לשמיעת ראיות. 6. בין לבין ומשהושג הסכם פשרה מחוץ לכותלי בית הדין בין התובע לבין הנתבעת 3 , ניתן פסק דין על פיו התביעה כנגד הנתבעת 3 נדחית. 7. ביום 4.12.11 הגיש ב"כ התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים. 8. בו ביום ניתנה החלטה כי הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה תועבר ע"י ב"כ התובע לתגובת הנתבעים במסירה אישית. הנתבעים נדרשו להגיב לבקשה תוך 15 יום מיום קבלתה וכן היה על התובע להגיש לבית הדין בתוך 7 ימים ,אישור בדבר מסירת המסמכים לנתבעים . 9. ביום 12.12.11 העביר ב"כ התובע הודעה לבית הדין אליה צורפו אישורי מסירה וכן תצהיר מבצע מסירת הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. מהאישורים אשר צורפו עולה כי הבקשה למתן פסק דין נמסרה לנתבעת 1 ביום 7.12.11 ולנתבע 2 ביום 9.12.11 - המסירות בוצעו באמצעות הדבקה על הדלת לאחר שלושה ביקורים במקום. 10. בו ביום ניתנה החלטה על פיה אישורי מסירת הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה מתקבלים לתיק וכי התיק יובא לעיון עם הגשת תגובת הנתבעים וככל שלא תוגש תגובה תישקל הבקשה למתן פס"ד בחיוב. 11. עד היום ועל אף חלוף המועד טרם הוגש כתב הגנה. 12. לפיכך ומתוקף סמכותי לפי תקנה 43 לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה, על יסוד כתב התביעה בלבד. 13. הנני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע , בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין את הסכומים כלהלן: א.פיצויי פיטורים בסך 14,333 ₪. ב. הודעה מוקדמת בסך 8,820 ₪. ג. פיצוי בגין פיטורים ללא עריכת שימוע כנדרש בדין בסך 35,280 ₪ ד. שכר עבודה בסך 44,100 ₪. ה. שעות נוספות בסך 51,675 ₪. ו. דמי הבראה בסך 3,071 ₪. ז. פדיון חופשה בסך 5,512 ₪. ח. דמי נסיעות בסך 11,756 ₪. ט. פיצוי בגין אי הפרשות לגמל בסך 10,319 ₪. י. פיצוי בגין הפסד זיכוי מס בסך 3,612 ₪ . י"א. ניכוי משכר התובע בגין גמל ללא העברה לקופת גמל בסך 1,145 ₪. י"ב. פיצוי בגין אי הפרשות לקרן השתלמות בסך 344 ₪. י"ג. תוספת ותק בסך 662 ₪. י"ד. התביעה בגין רכיב עגמת נפש - משמדובר בתביעה אשר בשיקול דעת בית הדין ושעה שלא נשמעו ראיות בעניין זה לא מצאתי מקום לקבל התביעה בגין רכיב זה. לסכומים הנזכרים לעיל יצורפו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.11.10 ועד לתשלום המלא בפועל. 14. בנוסף, ישלמו הנתבעים לתובע ביחד ולחוד תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין,סך של 2,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. לא ישולם הסכום הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום קבלת פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. המצאת כתבי בי דין