אישור מסירה לחייב

החלטתו של רשם ההוצאה לפועל מיום 10/04/2013 קבעה, כי ההתנגדות הוגשה באיחור, עמה גם בקשה להארכת מועד, וכן - כי המועד האחרון להגשת ההתנגדות, בלא ארכה, חל ביום 28/01/2013. בקשת המבקשת נסמכת בתצהירה מיום 10/04/2013, בו מצהירה היא (לעניין הארכת המועד), כי לא קיבלה ולא חתמה על אישור מסירה לעניין האזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ, כי אינה מתגוררת ברח' נחל הבשור 198 כפר יונה, למן 06/11/2012 וכי עד עשיית התצהיר, לא נמסר לה אישור המסירה. מענה המשיב מיום 20/05/2013, אינו נסמך בתצהיר. המענה קובע, כי "... בתיק ההוצל"פ נשוא תיק זה קיימת מסירה כדין מיום 28/12/12...", וכן, כי מעצם הגשת בקשה להארכת מועד, מודה המבקשת כי איחרה המועד להגשת התנגדות. עוד מציינת התשובה, כי המבקשת העלתה טענה ולפיה עברה להתגורר במקום אחר, אך ביכרה שלא לצרף כל מסמך רשמי המעיד על כך ועל שינוי כתובתה. תשובת המבקשת, מיום 27/05/2013 מציינת, כי מבדיקה בתיק ההוצל"פ עולה, כי אין בנמצא אישור מסירה, וחוזרת היא על הנטען בבקשתה. לאחר עיון במכלול הכתבים שבתיק, מבכר אני את המוצהר על ידי המבקש (לעניין היעדר אישור מסירה בתיק ההוצל"פ) על פני קביעתו של המשיב, בלא תצהיר לאימות עובדותיה, באשר למועד המצאת האזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ שבכותרת. אכן, הנטל להציג אישור מסירה רובץ לכתחילה על שכם המבקשת. אולם, מעת שבדקה ומצאה, כי בתיק ההוצל"פ אין לו זכר, עובר הנטל לשכם המשיב, אשר ע"פ החוק, חייב לשמור ברשותו את אישור המסירה. ראה תקנה 12 ב תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979. מן הראוי היה, כי המשיב ימציא העתק מאישור המסירה הנטען על ידו להיות בנמצא, ומשלא עשה כן, שריר וקיים האמור בתצהיר המבקשת, היינו - כי זה אינו מצוי בתיק ההוצל"פ. מכל אלו: בקשת המבקשת מתקבלת. יום מסירת האזהרה (בהמצאה מלאה) לחייב בתיק ההוצל"פ שבכותרת, יהא מעתה ואילך, לכל דבר ועניין, יום הגשת ההתנגדות. הליכי ההוצל"פ בתיק 1220464126 יעוכבו מעתה ועד להחלטה אחרת. הליכים שננקטו על בסיס מועד מסירה אחר מן האמור בהחלטה זו, - יבוטלו בידי לשכת ההוצל"פ. ההתנגדות תידון בפני ביום שלישי, 01/10/2013, בשעה 09:30. אם מוותר המשיב על חקירת מצהיר, תימסר על כך הודעה למצהירה, במסירה כדין, בד בבד עם הגשת בקשה מתאימה בתיק. הבקשה תוגש, לא יאוחר מ- 10 ימים, לפני מועד הדיון. אם יגיעו הצדדים להסכמה דיונית או אחרת, המייתרת את הדיון - יגישו בקשה משותפת מבעוד מועד, היינו, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הדיון. בקשה לדחיית מועד הדיון, תוגש בתוך זמן סביר, וע"פ המתחייב מנוהל נשיאת ביהמ"ש העליון אשר נכנס לתוקפו בראשית חודש 03/10. בקשות שתוגשנה, שלא בתוך זמן סביר או בניגוד לנהלים הנ"ל, או בלא עמדת הצד שכנגד - צפויות שלא להתקבל. הדיון יתקיים בבניין ביהמ"ש לענייני משפחה, רחוב דוד שמעוני 42, חדרה.המצאת כתבי בי דין