אישור מסירה עורך דין

לפניי בקשת הצד השלישי 1, חברת שקדיה גבע תעשיות, לבטל את פסק הדין שניתן נגדה ביום 21.1.13 בהעדר הגנה. המבקשת טוענת כי ההודעה לצד שלישי הגיעה למשרדי המבקשת רק בתחילת חודש ינואר ואז החל הטיפול בה, וכי ביום 23.1.13 פנה ב"כ המבקשת אל ב"כ המשיבות (שולחות ההודעה לצד השלישי) בבקשה למתן ארכה ואז התברר לו כי לטענת המשיבות נשלחה ההודעה אל המבקשת כבר ביום 5.12.12 וכי ניתן פסק דין בעדר הגנה. עוד טוענת המבקשת כי מאישור המסירה שבידי המשיבות עולה כי המסמכים שנשלחו נשלחו אל מפעלה שבקיבוץ גבע ולא אל משרדיה. לטענת המשיבות ההודעה נמסרה כדין למבקשת ביום 5.12.12. עוד טוענות המשיבות כי בעבר כבר ניתן פסק דין בהעדר הגנה נגד המבקשת לאחר שזו לא התגוננה כלפי ההודעה לצד שלישי המקורית שהוגשה בתיק. פסק הדין נשלח אל המבקשת בפקס אך זו לא הגיבה ונמנעה מלהגיש בקשה לביטולו. בעניין פסק הדין שניתן בעבר משיבה המבקשת כי גם ההודעה המקורית לצד שלישי, ככל שנשלחה, נשלחה למפעל שבקיבוץ גבע ולא למשרדי המבקשת. עוד נטען כי עיון באישור משלוח הפקס שצורף לתגובת המשיבים מעלה כי הוא נשלח ל"מר רן שניידרמן/מנהל" ב"חברת שקדיה גבע", וכי גם האישור על מסירת פסק הדין הראשון, שצורף להודעת המשיבות מיום 16.4.12, מראה כי זה נשלח לאותו מר שניידרמן - אולם מר רן שניידרמן מעולם לא עבד אצל המבקשת. על פי הפסיקה, יש להבחין בין ביטול פסק דין מחובת הצדק ובין ביטול הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט. עוד נפסק כי בבחינת בקשה לביטול פסק דין יש לשקול שתי שאלות - מהי סיבת אי ההתייצבות לדיון, והאם יש למבקש סיכויי הצלחה אם יבוטל פסק הדין. לפי אישור המסירה מיום 5.12.12 נמסרה ההודעה ל"שקדיה גבע תעשיות בע"מ קיבוץ גבע 18915". לטענת המבקשת, כתובת זו היא הכתובת בה מצוי מפעל של המבקשת ולא כתובתם של משרדי המבקשת, אשר שכנו בעבר ברמלה ולאחרונה עברו למודיעין. בדיון שנערך בבקשה טען ב"כ המבקשת כי ההודעה לצד שלישי נמסרה במזכירות הקיבוץ גבע, שוודאי אינו מהווה מען רשום להמצאה או מורשה של המבקשת. לטענת המשיבה, זוהי כתובתה של המבקשת ברשם החברות וזו גם הכתובת הרשומה בהסכם שנערך בין הצדדים אשר צורף להודעה לצדדים שלישיים. כפי שטוענת המבקשת, חתימת המקבל על גבי אישור המסירה של ההודעה דומה עד כדי זהות לחתימת עובד הדואר מוסר ההודעה ולא ניתן ללמוד מהאישור מי הוא זה שחתם. מהתדפיס מאתר דואר ישראל (סומן מב/1) עולה כי דבר הדואר נמסר במזכירות גבע בתאריך 05/12/12. טענות המבקשת, וביניהן הטענה לפיה ההודעה לצד שלישי הגיעה למשרדיה רק בתחילת חודש ינואר או בסמוך לכך והטענה כי משרדי המבקשת אינם שוכנים בקיבוץ גבע, נתמכו בתצהירה של הילי ששון, המשנה למנהל המבקשת. לבקשת המשיבה נחקרה ששון על תצהירה ודבריה לא נסתרו. די בעדותה של הילי ששון עם האישורים שהוגשו כדי לקבוע שלא הוכחה מסירת ההודעה לצד שלישי למבקשת. זאת ועוד, בהחלטה מיום 20.9.12 קבעתי כי "אני מתירה לנתבעת לתקן את ההודעה לצד שלישי ובלבד שההודעה תוגש לא יאוחר מיום 14.10.2012 ותימסר לצדדים השלישיים במסירה אישית לא יאוחר מיום 21.10.2012". המשיבות לא פעלו בהתאם להחלטה אלא שלחו את ההודעה בדואר רשום. לטענת ב"כ המשיבות "לפי הנוהג והמקובל ולפי הפסיקה אישור מסירה של דואר ישראל עונה על התנאי של מסירה אישית". תקנה 475 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מפרטת את דרכי ההמצאה השונות, ביניהן מסירה אישית על ידי שליח בית דין כמפורט בתקנה 475(1) והמצאה באמצעות הדואר כמפורט בתקנות 497-495. תקנה 475א קובעת כי: "(א) היה בעל דין מיוצג על ידי עורך-דין יומצא כתב בי-הדין באחת מן הדרכים המפורטות להלן: (1) הורה בית המשפט להמציא את כתב בי-הדין במסירה אישית, ימציא בעל הדין את כתב בי-הדין באמצעות עורך דינו, פקידו או שליח מטעמו, בהקדם האפשרי, זולת אם קבע בית המשפט מועד מסירה; (2) לא הורה בית המשפט על מסירה אישית, ימציא בעל הדין את כתב בי-הדין בדואר רשום עם אישור מסירה, לא יאוחר מחמישה ימים מיום שנמסר לידו לשם המצאה." המצאה בדואר רשום איננה מהווה מסירה אישית וההמצאה לא בוצעה בהתאם להחלטה. די באמור על מנת להביא לביטול פסק הדין. למעלה מן הצורך אציין כי מכתבי בית הדין שהגישו הצדדים עולה כי בעוד בהודעה לצד שלישי נטען כי המבקשת התחייבה לבטח את המשיבה 1 ונטלה על עצמה לשפותה בגין כל נזק שייגרם בגין השימוש בציוד שסיפקה המבקשת, לטענת הצד השלישי מאותו הסכם עצמו עולה כי דווקא המשיבה 1 היא שהתחייבה לערוך ביטוח צד שלישי, אליו תצורף המבקשת כמבוטחת נוספת. טענות אלו ראויות לבירור ועל יסודן ניתן לקבוע כי למבקשת סיכויי הצלחה ככל שיבוטל פסק הדין. פסק הדין יבוטל, אפוא. לאור הנסיבות שפורטו בבקשה, לא היה מקום להתנגדות המשיבות לביטול פסק הדין. המשיבות ישלמו למבקשת הוצאות בסך של 4,000 ₪ בגין הוצאות בקשה זו. המבקשת תגיש כתב הגנה להודעה לצד שלישי עד ליום 1.9.13. עורך דיןהמצאת כתבי בי דין