אישור ניהול תקין זמני

השופטת ד' ביניש: עתירה זו הוגשה בעקבות הוראתו של המשיב 4 לעצור העברת כספי תמיכות ותקציבים לעמותות שקבלו מרשם העמותות "אישור ניהול תקין זמני" בלבד. בעתירה נטען כי האישור הזמני ניתן לעמותות אך בשל רצונו של הרשם לערוך בדיקה לתקינות ניהולן של העמותות ולא משום שקיים ממצא כלשהו המעיד על ניהול שאינו תקין ולפיכך ביקשה העותרת כי נורה למשיבים שלא לעצור את זרימתם של כספי התמיכות והתקציבים לעמותות אלו. בתשובתה לעתירה הסבירה המדינה את הרקע להוראה שנתן המשיב 4. המדינה טענה כי רשם העמותות נהג לתת אישורים זמניים הן לעמותות שנמצאות בבדיקה שגרתית מבלי שנתגלו פגמים כלשהם בניהולן והן לעמותות אשר ביחס אליהן קיימים ממצאים המעידים על בעיות בניהול, אך הליך הבדיקה עדיין בעיצומו. הקפאת התקציבים נעשתה, לטענתה, באופן זמני ולזמן קצר וזאת על מנת לאפשר גיבושו של נוהל שבאמצעותו תעשה הבחנה טובה יותר בין העמותות, על פי מצבן. מכל מקום, לאחר שניתנה ההוראה הוסכם על יצירת הבחנה בסוגי האישורים שניתנים לעמותות וכן הוסכם שלא לעכב את הטיפול בהעברת התמיכות לעמותות שמחזיקות באישור זמני ולא נמצאו לגביהן ממצאים המעידים על פגמים בניהול. בנסיבות אלו, טענה המדינה, אין מקום לדון בעתירה. המדינה ציינה בתגובתה כי העותרת לא טרחה למצות הליכים בטרם הגישה את עתירתה וכי פנייתה למשיבים נעשתה ימים ספורים לפני שהוגשה העתירה ומבלי שניתן פרק זמן סביר לטיפול בענין. בתגובה שהוגשה מטעמה הסכימה העותרת למחיקת העתירה. עם זאת, ביקשה העותרת כי ניתן תוקף של פסק דין להתחייבות המדינה וכי נפסוק לה את הוצאות העתירה. לא ראינו להיעתר לבקשותיה של העותרת. רשמנו לפנינו את התחייבות המשיבים שלא לעכב את הטיפול בהעברת התמיכות לעמותות שמחזיקות באישור ניהול תקין זמני ואשר לא נמצאו לגביהן ממצאים המעידים על ליקויים בהתנהלותן. כן רשמנו את התחייבות המשיבים לקבוע נוהל מתאים בנושא זה. באשר להוצאות הרי שנראה כי העותרת הזדרזה להגיש עתירתה ולא נתנה למשיבים אפשרות לטפל בפנייתה על אף כוונתם הברורה לעשות כן ממילא. בנסיבות אלו, אין היא זכאית להוצאות. אשר על כן, העתירה נמחקת, ללא צו להוצאות. אישור ניהול תקין