ביטול חייב מוגבל באמצעים

1. המבקשת עותרת להרשות לה לערער על החלטת ראש ההוצאה לפועל, לפיה נדחתה בקשתה להוצאת תיק ההוצאה לפועל בו היא הזוכה, ממסגרת איחוד התיקים, או לחילופין ביטול ההכרזה על המשיב כחייב מוגבל באמצעים. 2. מן החומר עולה כי העובדות הרלוונטיות לענייננו הנן אלה: א. המשיב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים בשנת 1995 ונפתח לו תיק איחוד בלשכת ההוצאה לפועל. ב. חרף האמור, חתם המשיב, במהלך שנת 1999, על כתב ערבות לפיו הוא ערב להתחייבויות חברה אותה הוא מנהל. המשיב הסתיר מן המבקשת את עובדת היותו חייב מוגבל באמצעים. ג. החברה לא פרעה את חובותיה למבקשת, והוגשה כנגדה וכנגד המשיב תביעה כספית. ניתן פסק דין כנגד המשיב המחייבו לשלם למבקשת סכום המגיע כיום לסך של כ- 108,000 ?. הואיל והחוב לא נפרע, פתחה המבקשת תיק הוצאה לפועל, ובדרך זו התברר לה על קיומו של תיק האיחוד והיות המשיב חייב מוגבל באמצעים. ד. על הרקע האמור, הגישה המבקשת בקשה להוצאת התיק האמור ממסגרת תיק האיחוד, או לחילופין ביטול ההכרזה על המשיב כחייב מוגבל באמצעים. ה. ראש ההוצאה לפועל דחה בקשה זו. הוא נימק את החלטותיו באופן הבא: "אני לא רואה שמירמה מצד החייב צריכה לפגוע ביתר זוכיו כשרק זוכה אחד רשאי לפעול כנגדו בכל האפשרויות למען עצמו בלבד, אך כל יתר הזוכים יפעלו למען הכלל. אך יש כאן דבר במישור הכללי- למטפלים בפלילים. אך יש כאן מסירת מידע כוזב לראש ההוצל"פ. ינתן תצהיר ואשקול העברת הנושא הלאה". המשיב מסתייג מן החלטה זו. = 2 = 3. לאחר עיון בתגובת הצדדים, החלטתי לדון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות לערער, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה. מהחלטת ראש ההוצאה לפועל משתמע כי הוא משולל שיקול דעת בנדון. החלטה לטובת המבקשת תפלה אותה לטובה מזוכים אחרים. מכאן סבור ראש ההוצאה לפועל כי הפיתרון אינו מצוי במסגרת ההליכים אשר מתנהלים בפניו, אלא בפנייה להליכים פליליים, אשר יבחנו את פליליות מעשה המשיב. איני סבור כי המצב המתואר הנו מחוץ למגרשו של ראש ההוצאה לפועל. הלה מוסמך לדון בעניין. אין בכך לשלול מסלולי פתרונות אחרים, כגון ההליך הפלילי וקיומו של מרשם חייבים מוגבלים באמצעים לפי סעיף 69 ה לחוק ההוצאה לפועל, על מנת ליידע את הציבור על זהותם של קבוצת החייבים המוגבלים. ברם, גם ראש ההוצאה לפועל מוסמך לדון בעניין וכפי שיובהר, אף חייב לעשות כן. תוצאה זו אחוזה בהגיון. צד ביקש להיות מוכרז כחייב מוגבל. הכרזה זו מעניקה לו הטבה. הוא קיבל אורך נשימה בתשלום החובות שהוטלו עליו כדין. הוא התעלם מן ההליך האמור וחותם כערב מבלי להודיע לזוכה על מעמדו כחייב מוגבל. הוא אינו משלם את החוב החדש שנוצר. היעלה על הדעת כי לא רק שמצבו, כחייב מוגבל, איתן, אלא שחובו החדש יצורף לתיק האיחוד כך שההטבה שקיבל תחול גם עליו מבלי שראש ההוצאה לפועל רשאי כלל לשקול את העניין מחדש? היעלה על הדעת שראש ההוצאה לפועל, אשר דן בעניינו של החייב והכריז עליו כחייב מוגבל, משולל שיקול דעת המונע ממנו להתייחס למצב החדש שנוצר על ידי החייב, בו הסתיר מידע? תוצאה זו מעוגנת בדין. סעיף 74 יב לחוק ההוצאה לפועל קובע כי אם נפתח נגד חייב תיק נוסף, לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, עליו להודיע על כך בכתב לראש ההוצאה לפועל, והתיק הנוסף יצורף לבקשה. הסייפא של אותו סעיף קובע "נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שניתן צו איחוד, יצרף אותו ראש ההוצאה לפועל לצו האיחוד בתנאים שיקבע, ורשאי הוא לשנות את הצו ואת ההוראות והתנאים הכלולים בו ובלבד שנתן הזדמנות לכל הצדדים לטעון טענותיהם; ואולם ראש ההוצאה לפועל יורה שהתיק הנוסף לא יצורף לצו, אם נוכח כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם הוא חל ובתיק הנוסף תוך פרקי הזמן האמורים בסעיף 74 ט". המלומד, השופט בר אופיר, מבהיר את הסעיף בכותבו: "יתכן מצב תדיר למדי שבו נודע על פתיחת תיק הוצאה לפועל נוסף אחרי שראש ההוצאה לפועל נתן צו איחוד תיקים, ופרש את התשלומים בהתחשב ביכולתו המוכחת של החייב ובגודל החובות שלו. במקרה כזה, קיים צורך להעריך מחדש את המצב לנוכח שינוייו בגלל קיומו של התיק הנוסף" (הוצאה לפועל- הליכים והלכות, עמ' 141 - 142). ללא קשר לתום לבו של החייב, על ראש ההוצאה לפועל לערוך חקירה חדשה אשר תתייחס לתמונה החדשה לנוכח קיומו של חוב חדש. הצורך בחקירה נעוץ בשיקול כלכלי גרידא, אותו שיקול אשר עמד ביסודו של צו האיחוד במועד שניתן. מטרת ההכרזה על החייב כמוגבל הנה להעניק לו הזדמנות לפרוס את חובו לזוכיו בתנאים מוגדרים ומתחומים (ראה את תקופות הזמן אשר נקבעו בפריסת החוב על פי גובהו בסעיף 69 ג לחוק ההוצאה לפועל וכן ראה סעיפים 74 ו, ו- ט לחוק). סעיף 74 טו לחוק ההוצאה לפועל מעניק לראש ההוצאה לפועל סמכות, ביוזמתו או על פי בקשה, לבטל צו איחוד או לשנות את התנאים הכלולים בו. זאת, בין היתר, מטעמים שאינם נעוצים במצבו הכלכלי של החייב, אלא בהתנהגותו ובתום לבו למלא כיאות אחר תנאיי הצו. חלופה (1) של הסעיף מתייחסת למצב בו ראש ההוצאה לפועל פסק כי החייב עשה או מתכוון לעשות מעשה כדי לסכל את בצוע הצו. חלופה (6) קובעת כי היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח כי התקיימו השינויים המחוייבים לאחד מן הטעמים לדחיית צו האיחוד לפי סעיף 74 י לחוק. = 3 = סעיף זה מתייחס למצב בו החייב לא הודיע לראש ההוצאה לפועל על פתיחת תיק נוסף נגדו לאחר הגשת בקשת האיחוד. כן יש התייחסות לקבלת חיוב כספי שלא לצרכים חיוניים שלו ושל משפחתו או שלא לצורך ייצור הכנסה שממנו אמורים להיפרע חובותיו. יודגש כי סעיפים 74 י ו- 74 טו מאזכרים טעמים ונסיבות בלשון: "בין היתר". משתמע כי הרשימה אינה בהכרח סגורה. בהחלטתו, ראש ההוצאה לפועל שם את הדגש על מניעת מצב בו מבקשת תפלה לטובה מזוכים אחרים. אך אין המבקשת הגישה בקשה להוציא אותה ורק אותה מרשימת תיקי האיחוד. עם זאת, גם ביקשה לשקול את המצב בכללותו מחדש. בדיקה שכזו לא תביא לשוני בין הזוכים השונים. נהפוך הוא, במובן מסויים יש בדיון כזה בכדי לשמור על האינטרסים של כלל הזוכים ומטרת החוק. ראוי לציין כי על פי דין, ראש ההוצאה לפועל רשאי לשקול בכל עת, מיוזמתו, לבטל הכרזת חייב כמוגבל באמצעים, לבטל צו איחוד או לשנות תנאים הכלולים בו (ראה סעיפים 69 י ו- 74 טו לחוק ההוצאה לפועל). ניתן איפוא, לבחון את המצב החדש שנוצר במו ידיו של החייב. זאת תחת העין הבוחנת של המבחן הכפול של בדיקה כלכלית ובדיקה התנהגותית של החייב אשר הוכרז כחייב מוגבל, וכפועל יוצא מכך, ניתן צו לאיחוד תיקים (ראה סעיף 69 ו לחוק). המצב האמור מטיל על חייב חובות בהן עליו לעמוד (ראה סעיף 69 ד לחוק- הגבלות על חייב מוגבל באמצעים, וההחלטה הקודמת של ראש ההוצאה לפועל בעניין). אין הוא בגדר נהנה ללא עוררין ואין הוא חסין בפני ביקורת בנוגע לאפשרות ביטול מעמדו כחייב מוגבל באמצעים או לשינוי התנאים שנקבעו במסגרת תיק האיחוד. התנהגות המשיב מקימה צידוק לשמיעת בקשת המבקשת לגופו של עניין, על נסיבות המקרה ובנוכחות הנוגעים לדבר. 4. הערעור מתקבל. החלטת ראש ההוצאה לפועל בטלה בזאת. התיק יוחזר אל ראש ההוצאה לפועל על מנת שיתקיים דיון מחודש, תוך הזמנת הצדדים והזוכים האחרים. הואיל והדיון מוחזר, ראוי להבהיר כי הגם והמבקשת הציגה תיעוד עובדתי לטענותיה, החלטת ראש ההוצאה לפועל ניתנה ללא קבלת תגובת המשיב, ואף בהליך דנן, המשיב בחר שלא להגיב לבקשה. הדברים צויינו כדי להסביר את הבסיס לתשתית העובדתית בערעור זה באם המשיב יבחר להתייצב לדיון החדש שיקבע. בשל האמור והואיל וממילא יתקיים המשך דיון בנדון, איני עושה צו להוצאות בערעור זה. חייב מוגבל באמצעים