חוזה אחזקת גינה

בפני תביעה כספית בסך 8,912 ₪, אשר התבררה בסדר דין מהיר. העובדות, תמצית טענות הצדדים והראיות התובע הינו גנן במקצועו ועוסק בעבודות גינון, פיתוח ותחזוקת גינות. במועדים הרלוונטיים לתביעה, בשנת 2005, התגורר הנתבע בבית ברח' הגלגל 42, רמת גן. לטענת התובע, במהלך 2005 הוא התבקש על ידי הנתבע לבצע עבודות גינון שונות בביתו, הכוללות הן עבודות להקמת הגינה בבית והן עבודות לאחזקתה. עלות עבודות אלו, טוען התובע, הסתכמה בסך של 14,200 ₪ אולם הנתבע שילם סך של 6,870 ₪ בלבד. יתרת החוב שלא שולם מסתכמת בסך של 7,330 ₪ כשלסכום זה מתווספים הפרשי הצמדה וריבית. לתמיכה בתביעתו צירף התובע שתי חשבוניות מיום 30.4.05 ומיום 20.10.05. הנתבע כופר בטענות התובע. לטענת הנתבע שולמו לתובע עבור עבודות הגינון שבוצעו בשנת 2005 תשלומים בסך כולל של 22,260 ₪ ובכך סולק מלוא החוב לתובע. את החשבוניות המצורפות לכתב התביעה, טוען הנתבע, הוא לא קבל כלל ולדעתו הן מפוברקות. עוד טוען הנתבע כי עבודות הגינון אשר בצע התובע בוצעו ברשלנות והגינה נהרסה בגשם הראשון. לתמיכה בטענותיו צירף הנתבע את צילומי השיקים אשר נמשכו לטובת התובע בשנת 2005, שבעה שיקים אשר מספריהם עוקבים ובסך 3,180 ₪ כל אחד. הנתבע לא היה מיוצג ובדיון שהתקיים ביום 13.5.10 ויתר הנתבע על חקירת התובע. באותו הדיון נחקרו הנתבע ורעייתו. בחקירתם, חזרו הנתבע ורעייתו וטענו כי שילמו מלוא החוב לתובע, כאשר השיקים אשר צורפו לכתב ההגנה מגלמים תשלומים הן עבור הקמת הגינה והן עבור אחזקתה. בפני הנתבע הוצג מסמך בכתב יד (מוצג ת/1) המפרט נושאים לטיפול בגינה ולטענת הנתבע מסמך זה איננו נושא תאריך ומתייחס כנראה לעבודות גינון שבוצעו בביתו הקודם של הנתבע. כך התברר במהלך החקירה כי התובע העניק שירותי גינון לנתבע במשך כחמש שנים טרם האירועים נשוא התביעה, עוד בבית קודם בו התגורר הנתבע. בתום החקירות סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה. דיון אדניה של תביעה זו בדיני החוזים, כאשר למעשה טוען התובע להסכם שעל בסיסו העניק לנתבע שירותי גינון, שירותים בגינם לא שולמה לו כל תמורה. כאשר מגיש אדם תביעה המתבססת על חוזה, חובתו הראשונית, האלמנטארית, להציג ולפרט את פרטי אותו חוזה עליו הוא מתבססת. כאשר החוזה נכרת בכתב אפשר והמלאכה קלה. כאשר החוזה נכרת בעל פה אפשר והמלאכה קשה יותר, אך כך או כך - זו חובתו הבסיסית של תובע המבקש "להוציא מחברו". עיון בטיעוני התובע ובראיות אותן הציג מראה שרב הנסתר על הנגלה. טוען התובע כי בצע עבודות בגינת הנתבע ומטיעוני הצדדים התברר כי התובע ממקד תביעתו בתשלום עבור אחזקת הגינה, להבדיל מהתשלומים עבור הקמתה. מהו אם כן הסכום אשר סוכם, לשיטת התובע, כתשלום עבור אחזקת הגינה? האם היה זה תשלום חודשי? האם היה זה תשלום קבוע או משתנה? מתי אמור היה הנתבע לשלם את התשלום? אילו עבודות בוצעו במסגרת המוסכמת? - שאלות אלו נותרו בלא מענה. כל שהציג התובע הוא שתי חשבוניות שערך לבדו, כאשר אף בהן אין ולו ראשיתו של פירוט המאפשר התחקות אחר תחשיבי התובע. גם בהתעלם מטענת הנתבעים לפיה החשבוניות כלל לא הומצאו להם לא ניתן לראות בהן אסמכתא לאותו הסכם לו טוען התובע. הנתבע הוסיף והציג פירוט תשלומים שבצע והעולה בהרבה על סכום התביעה. התובע, טוען כי תשלומים אלו מתייחסים להקמת הגינה ולא לאחזקתה, אך מסתבר שהתובע כלל לא מצא לנכון להתייחס לתשלומים אלו בתביעתו ובתצהירו התומך בתביעה, לא הציג כל הסבר לתחשיבים בגינם בוצעו התשלומים וודאי שלא הציג ראיות המבהירות טענתו בדבר חלוקת התשלומים. כאשר אין מחלוקת על כך שהנתבע שילם גם שילם לתובע סך של 22,260 ₪ בדיוק במועדים נשוא התביעה, כאשר התברר שהנתבע קבל את שירותי התובע ושילם עבורם ללא דופי במשך כחמש שנים, אך תמוה המצב לו טוען התובע שלפתע פתאום הפך הנתבע חברבורותיו ומאן לשלם את חובו. מצב זה אך מדגיש את הנטל בו צריך היה התובע לעמוד להוכחת תביעתו. במצב זה כפות המאזניים נוטות בבירור לטובת טענת הנתבע לפיה בתשלומים אשר שילם לתובע כיסה את מלוא חובו. אני סבור איפה שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו כתובע ואין הצדקה לחיוב הנתבע בסכום התביעה. טענות הנתבע בדבר רשלנות בעבודת התובע לא הוכחו, אך לנוכח מסקנתי אין לכך משמעות. התביעה נדחית. התובע ישא בהוצאות הנתבע בסך 1,500 ₪. חוזהגינה