חוזה אמנים

1. המבקשת היא צד ג' 3 בהודעת צד ג' שהגישו הנתבעות (להלן: "המשיבות") נגדה. 2. בפני בקשה לסילוק הודעת צד ג' 3 על הסף, מחמת העדר עילה ו/או העדר יריבות ו/או היותה טורדנית וקנטרנית. לחילופין, מבוקש להורות על תיקונה. 3. התביעה בתיק דנן הוגשה ע"י התובעים נגד המשיבות. עפ"י כתב התביעה, בשנת 2004 התקשרה הנתבעת עם התובעים 2 ו-3 לצורך פיתוח מוצר לתינוקות. לטענת התובעים, הנתבעת לא טרחה מעולם לשלם לתובעים תמלוגים בגין היצירות הכלולות במוצר, וזאת בניגוד לאמור בהסכמים עם התובעים 2 ו-3 ובניגוד לחובתה להסדיר נושא זה עם התובעת 1 . 4. המשיבות טענו בכתב ההגנה טענות שונות, ואף הגישו הודעת צד ג', בין היתר, נגד המבקשת. בהודעת צד ג' ציינו המשיבות כי היא מוגשת ביחס לתביעה של התובעת 1. המשיבות טענו בהודעת צד ג', כי אם במסגרת תביעתה של התובעת 1 כנגד המשיבות, טענתה של תובעת 1 כי זכויות היוצרים הועברו אליה ביום היצירה תתברר כנכונה, אזי התנהגותם של הצדדים השלישיים במסגרת ההתקשרות, הכוללת בין היתר ניהול משא ומתן בחוסר תום לב, עולה לכדי מצג שווא רשלני. כמו כן, אם במסגרת תביעתה של התובעת 1 כנגד המשיבות, טענתה של התובעת 1 כי זכויות היוצרים הועברו אליה ביום היצירה תתברר כנכונה, אזי העברת הזכויות לתובעת 1 שנעשתה בדיעבד, כשנה לאחר השלמת העסקה, נעשתה בחוסר תום לב ותוך הפרת ההסכמים שנחתמו עם המשיבות. המשיבות מציינות כי התובעים 2 ו-3 פעלו בעידודה ובעצתה של המבקשת ומעורבותה עולה לכדי גרם הפרת חוזה. 5. תמצית טענות המבקשת: א) בהעדר שימוש ביצירות לא יכולה לקום החובה לשאת בתשלום תמלוגים או להטיל על המבקשת לשלם תמלוגים או פיצויים בגין שימושים ביצירות שלא עשתה. ב) באשר לעילה מכוח פקודת הנזיקין, כל שציינו המשיבות היה כי המבקשת הפרה חובתה בנזיקין אך לא פירטה באיזו חובה מדובר. הדבר מעיד כי מדובר בתביעה סתמית, נעדרת עילה, קנטרנית וטורדנית. ג) המבקשת לא חתומה על ההסכמים עם המשיבות ולכן ההודעה לוקה בהעדר יריבות. ד) טענת המשיבות כי התובעים 2 ו- 3 "פעלו לכל אורך הדרך בעידודם ובעצתם" של המבקשת ועל כן, מעורבות המבקשת מהווה גרם הפרת חוזה הינה טענה מופרכת על פני הדברים. ה) המבקשת אינה צד להסכם ולכן לא ניתן לחייבה בפיצויים בגין הפרת הסכם שלא היתהצד לו. ו) טענות המשיבות המיוחסות למבקשת חסרות פירוט, סתמיות כלליות וכוללניות. 6. תמצית טענות המשיבות: א) כמפורט בסעיפים 16-18 להודעת צד ג' העילות כלפי המבקשת הן : ניהול מו"מ בחוסר תום לב, מצג שווא רשלני וגרם הפרת חוזה. המשיבות לא טוענות כלפי המבקשת הפרת חוזה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970. ב) המבקשת אינה מכחישה כי ניהלה בשם התובעים 2 ו-3 מו"מ עם המשיבות, ולכן העילות הנטענות בדבר ניהול המו"מ בחוסר תו"ל, העולה כדי מצג שווא רשלני, צריכות להתברר. ג) טענת המבקשת בנוגע לעילה הנטענת של גרם הפרת חוזה כי רישום היצירות נעשה ע"י התובעים 2 ו-3 עצמם ולמבקשת לא היה כל קשר לפעולת רישום היצירות, מהווה טענה עובדתית חדשה שאינה נתמכת בתצהיר. ד) המבקשת מציינת במפורש שהיא ייצגה את תובעים 2 ו-3 במהלך המו"מ ואינה מכחישה כי ייעצה להם. גם אם מדובר בייעוץ לתובעים 2 ו-3 כטענת המבקשת, יועצים שנהגו בחוסר תום לב ו/או ברשלנות ו/או יעצו למישהו לפעול באופן שיש בו להפר הסכם, הם בעלי אחריות אישית. כמו כן, מרגע שהמבקשת ניהלה את המו"מ היא בעלת חובת זהירות. על כן, ישנה יריבות כלפי המבקשת. ה) באשר לטענת המבקשת כי ההודעה לוקה בהעדר יריבות שכן היא איננה חתומה על הסכמים, גם בהתעלם מכך שבניגוד לנטען נראה כי החתימה על הסכם ההתקשרות של התובע 2 עם המשיבות מיום 2.12.2004 היא של נציגת המבקשת, טענה זו אינה רלוונטית להודעת צד ג' שכן המשיבות לא טענו כי המבקשת הפרה את ההסכמים. טענות המבקשת לגבי הפרת חוזה אינן רלוונטיות שכן עילות ההודעה כלפי המבקשת הן ניהול מו"מ בחוסר תו"ל, רשלנות וגרם הפרת חוזה. 7. בתשובה לתגובה מוסיפה המבקשת וטוענת כדלקמן: א) עובדת ציון התובעת 1 וקיומן של זכויות לתובעת 1 בהסכם שבין היוצרים למשיבות והימצאות סעיפים הנוגעים לזכויות התובעת 1 בשני ההסכמים מעידים כי העילה של מצג שווא רשלני מופרכת. ב) העברת הזכויות לתובעת 1 נעשתה זמן רב אחרי חתימת ההסכמים ורק אחרי שהיצירות נולדו והרי הדבר לא יכול להיעשות בסדר דברים אחר. חזקה על פרקליטי המשיבות כי יודעים הם שהיוצר הוא הבעלים הראשון של יצירתו וכי זוהי דרכם הטבעית של הדברים. ג) טענת המשיבות כאילו יש אחריות למבקשת בכל הקשור לפעולות התובעים 2 ו-3 או התובעת 1 היא חסרת שחר, במיוחד לאור האמור בהסכמים ובטופסי הדיווח לתובעת 1 וכן טענותיה עצמה הן בהודעה והן בתגובה לבקשה. ד) גם אם המשיבות תוכחנה את מלוא הטענות בדבר הפרת חוזה בידי היוצרים הכלולות בתביעתה, עדיין לא יהיה בכך כדי לקיים טענה בדבר חובה ו/או מחויבות ו/או אחריות של המבקשת לנזקים הנטענים על ידה ולא ניתן יהיה להטילם על המבקשת או לחייבם בתשלומם - שכן המבקשת לא היתה צד להסכם וגם לגרסת המשיבות, לא אמורה היתה לקיימו. ה) המבקשת אינה חבה למשיבות כל חובה וודאי שלא חובת זהירות בנזיקין. ו) עילות ההודעה לא פורטו כנדרש בתקנה 9(5) לתקסד"א. 8. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה להידחות מהנימוקים כדלקמן: א) עפ"י תקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאי בימ"ש לדחות תובענה על הסף או למחוק תובענה על הסף, אך הוא אינו חייב לעשות כן. כבר נקבע בפסיקה, כי תקנה 101 מיועדת "לאפשר לנתבע לעשות קפנדריה, כאשר מפני טענת חוק או אפילו טענה עובדתית קצרה ניתן לסיים את המשפט, בלא אשר ידון בית המשפט בכל השאלות השנויות במחלוקת". וראה לעניין זה: ע"א 316/56 קרמש נ' דבי פ"ד יא' 1336 1341 וכן ע"א 7261/97 שרבני ואח' נ' חב' האחים שבירו בע"מ ואח' פד"י נד (4) 464, 478. ב) מחיקת תביעה ובוודאי דחיית תביעה על הסף, הם אמצעי חמור שיש לנקוט בו רק במקרים קיצוניים ודרסטיים ובית משפט מעדיף תמיד, הכרעה עניינית על פני פתרון דיוני. ראה לעניין זה: ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני פ"ד ל"ו (2) 151, 155 - 156. סילוקה על הסף של תובענה הוא צעד דראסטי. יש להשתמש בו רק כאשר כלו כל הקיצין וברור שהתובע לא יוכל לקבל את הסעד שביקש, אפילו הוכיח את כל העובדות הכלולות בכתב התביעה (ראה לענין זה: ע"א 109/84 ורבר ואח' נ' אורדן תעשיות בע"מ ואח', פ"ד מ"א (1) 577; ע"א 642/89 עזבון המנוח מאיר שניידר ז"ל נ' עיריית חיפה פ"ד מו (1) 470; ע"א 50/89 פרופ' רות ליטן נ' פרופ' חיים אילתה ואח', פ"ד מה (4) 18; ע"א 450/78 מדינת ישראל נ' זאב יוליס, פ"ד כד (2) 522; ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב -יפו, פ"ד מ(2) 668). ג) בענייננו: לא מצאתי כי יש מקום לסילוק הודעת צד ג' נגד המבקשת על הסף. הודעת צד ג' בסעיפים 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18 מעלה טענות עובדתיות שונות נגד המבקשת. לצורך בחינת טענות עובדתיות אלו יש צורך לשמוע הוכחות ואם המשיבות תוכחנה את האמור בהודעה תזכנה בסעד הכספי המבוקש על ידן. על כן, אין זה המקרה שבו כבר מעיון בכתבי הטענות ניתן להיווכח כי אין עילה בהודעת צד ג' שנשלחה לצד ג' 3, המאפשר לנקיטת סעד קיצוני של סילוק התביעה על הסף. ד) מעיון בהודעת צד ג' אין בידי לקבל את טענות המבקשת כי ההודעה אינה מניחה תשתית עובדתית לגיבוש עילות התביעה נגד המבקשת. 9. לסיכום: א) לאור האמור לעיל אני דוחה את טענות המבקשת ולפיהן כתב התביעה על פניו אינו מגלה עילה וכי אין יריבות בינה לבין המשיבות. ב) המבקשת תשא בהוצאות המשיבות ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ + מע"מ. ג)חוזהתרבות / אומנות