הסכם למתן שירות תיקונים למכשירי הסרת שיער

הסכסוך 1.בפני שתי תביעות שהדיון בהן אוחד. בת.א. 696/06, התובעת ("MSQ") תבעה אכיפת שיק ע"ס 67,972 ₪, ז.פ. 30.8.2005, משוך ע"י הנתבעת ("אמריקן לייזר"). השיק נמשך בגין שירותים ש-MSQ נתנה לאמריקן לייזר (צילומי החשבוניות הוגשו כנספחי ב'1 לתצהירו של ד"ר זיו קרני מטעם MSQ). אין חולק כי אמריקן לייזר קיבלה את השירותים נשוא החשבוניות (למשל: עדותו של מר ירון בן-אבי, מנכ"ל אמריקן לייזר, פ' ע' 25 ש' 15: "לגבי חשבוניות פבר' מרץ קיבלנו תמורה"). ואולם, אמריקן לייזר טענה כי היא רשאית לקזז מהשיק את נזקיה ה"כבדים מנשוא", שמקורם בהפרת הסכם מצד MSQ (ר' בעיקר ס' 33-36 לכתב ההגנה). אמריקן לייזר קיבלה רשות להתגונן כנגד השטר שהוגש לביצוע, בטענת קיזוז (החלטה מיום 20.1.2006, בש"א 4831/05). יוער כי הבקשה לביצוע שטר הוגשה ע"י MSQ ביום 14.9.2005, בטרם הגישה אמריקן לייזר את תביעתה. 2.בת.א. 5095/05 תבעה אמריקן לייזר מ-MSQ (וכן ממנהלה ד"ר זיו קרני), לפצותה בסך של 650,000 ₪ ("לצרכי אגרה בלבד"), בגין "הפרת הסכם". מדובר בהסכם למתן שירות תיקונים למכשירי הסרת שיער מדגם "מיתוס", שאמריקן לייזר רכשה מ- MSQ. אמריקן לייזר טענה כי בחודש אוגוסט 2005, MSQ סירבה לתקן מכשיר שהתקלקל, וזאת משיקולים זרים הנובעים מסכסוך אחר שבין הצדדים. על כן, אמריקן לייזר תבעה לבטל את ההסכם לרכישת המכשיר, להשיב לה את התמורה ששילמה, ולפצותה בגין אובדן הכנסות ופגיעה במוניטין. 3.MSQ התגוננה בטענה לפיה לא סרבה ליתן שירות לתובעת, אף כי התובעת לא חידשה את חוזה האחריות (ס' 34 לכתב ההגנה). MSQ טענה כי "התובעת היא זו אשר בהתנהגותה מנעה מתן שרות" (ס' 44 לכתב ההגנה). 4.השאלה המרכזית העומדת על הפרק היא, אם MSQ הפרה התחייבות כלפי אמריקן לייזר, באוגוסט 2005, לתקן את מכשיר המיתוס שהתקלקל. הכרעה בשאלה זו תגזור את שאלת זכאותה של אמריקן לייזר לסעדים כספיים, ובתוך כך לסעד הקיזוז מהשטר הנ"ל. 5.במישור הדיוני: מטעם אמריקן לייזר הצהירו מר ירון בן-אבי, מנכ"ל; ומר יוסי נווה, סמנכ"ל תפעול. מטעם MSQ הצהירו ד"ר זיו קרני, מנכ"ל; ומר נדב בייר, סמנכ"ל. המצהירים נחקרו בפני. ב"כ הצדדים סיכמו בכתב. אמריקן לייזר הגישה ברשות סיכומי תשובה. השתלשלות העניינים 6.בימים 5 ו- 8 לחודש אוגוסט 2002 רכשה אמריקן לייזר שני מכשירי מיתוס מ- MSQ, בסך של כ- 250,000 ₪ לכל מכשיר (ר' חשבוניות מס' 99 ו- 100, נספחי ו' לתצהירו של מר בן-אבי). MSQ העניקה לרוכשת שנת אחריות חינם (ס' 28 לתצהיר מר בן-אבי; ס' 46 לתצהיר ד"ר קרני; ס' 13 לתצהיר מר בייר). לאחר חלוף שנת האחריות, הציגה הספקית 3 אפשרויות בפני הלקוחה (מכתבו של ד"ר קרני מיום 30.10.2003, נספח ט' לתצהיר מר בן-אבי): "1. חידוש חוזה שירות שנתי+ביטוח לייזר בעלות של 12,000.00$+מ.ע.מ. 2. תשלום עבור כל קריאת שירות 70.00$+מע"מ לשעת עבודה ו/או נסיעה, ובנוסף תשלום עבור החלקים. 3. תשלום עבור החלפת דיודה חדשה 10,500.00$+מ.ע.מ". 7.אמריקן לייזר בחרה לחדש את חוזה האחריות, וביום 13.5.2004 שילמה 12,000$ לתקופת אחריות לשנה נוספת (ס' 31 ונספח יא' לתצהיר מר בן-אבי). שנת האחריות הנוספת הסתיימה ביום 13.5.2005 (ס' 33 לתצהירו של מר בן-אבי). חוזה השירות לא חודש שוב. 8.ביום 2.8.2005 - מחוץ לתקופת חוזה האחריות הנ"ל - הודיעה אמריקן לייזר על קלקול מכשיר המיתוס שהופעל בסניף ראשל"צ (ר' הודעת מנהלת הסניף, גב' פאני בן-אבי, נספח יב' לתצהירו של מר בן-אבי). 9.בעקבות הקלקול, מר נווה שוחח טלפונית עם נדב בייר, טכנאי השירות מטעם MSQ, אך מר בייר ביקש "שהות ע"מ לבדוק את הנושא" (ס' 10 לתצהירו של מר רווה). בשיחה עוקבת הפנה מר בייר את מר נווה לד"ר זיו קרני (שם). מר נווה ניסה להשיג את ד"ר קרני. בשיחה טלפונית שהתקיימה כעבור 5 ימים, ד"ר קרני השיב: "אני לא מטפל בשום דבר איתכם" (ס' 11 לתצהיר מר נווה, תמליל השיחה בע' 1 ש' 17, נספח ג' לתצהיר מר נווה). באותה שיחה אמר ד"ר קרני כי הוא צריך "להתייעץ עם העו"ד שלי לראות איך מתנהגים איתכם בכלל" (התמליל נספח ג' לתצהיר מר נווה, בע' 1 ש' 19-20). מר נווה הזכיר כי נשלחו שיקים, אך מר זיו ענה: "גם את הצ'קים שלחת באיחור של 4 חודשים... ועם תאריך של עוד חודשיים, נו מה אנחנו בנק?" (שם, ש' 23-26). בסוף השיחה אמר: "תן לי להתייעץ עם העו"ד שלי, בסדר?", והבטיח לחזור אל מר נווה (שם, בע' 2). בשיחה עוקבת שיזם מר נווה, כעבור שבוע, הודיע ד"ר קרני כי הוא עדיין ממתין לתשובת עורך דינו (ס' 12 לתצהיר מר נווה; תמליל השיחה השניה בנספח ג' לתצהיר מר נווה, ע' 1 ש' 9-12). 10.ד"ר קרני לא הכחיש את שתי שיחות הטלפון הנ"ל (ר' ס' 40-45 לתצהירו; פ' ע' 40 ש' 9-10). 11.ביום 21.8.2005 פנה ב"כ אמריקן לייזר בהתראה "טרם נקיטת הליכים משפטיים", וטען כי אי מתן שירות גורם למרשתו נזקים גבוהים (נספח ט'1 לתצהירו של ד"ר קרני). ביום 22.8.2005 השיב ב"כ MSQ, כי מהנדס השירות "מצוי כעת בחופשה והוא עתיד לשוב מחופשתו רק ביום שני (29/8), כי אז ממילא אין באפשרותה להיענות, בשלב זה, לדרישה...". בנוסף נרשם: "מרשתך מוזמנת להעביר את המכשירים המצויינים במכתבך למרשתי לצורך בדיקתם, וזאת לאחר חזרתו של מר בייר מחופשתו" (נספח ט'2 לתצהיר ד"ר קרני). 12.אמריקן לייזר לא מסרה את המכשיר לבדיקה ב-MSQ. ביום 23.8.2005 כתב בא כוחה, כי MSQ "מנסה למשוך זמן", וכי עליה להתחייב בתוך 24 שעות לתקן את המכשיר (נספח ט'3 לתצהירו של ד"ר קרני). בתשובה, ב"כ MSQ דחה את טענת ה"סחבת", וביקש "לקבל לידי את ההסכם המעניק, לטענתך, זכויות תיקונים למרשתך" (ס' 2 במכתב מיום 24.8.2005, נספח ט'4 לתצהיר ד"ר קרני). 13.אמריקן לייזר טענה כי לא מסרה את המכשיר לבדיקה ב- MSQ, מחמת שהיה לה ברור כי MSQ אינה מתכוונת לתקן את המכשיר. היא חששה מתפיסת המכשיר, כעדותו של מר בן-אבי: "ההתנהלות של החודש הובהר ע"י קרני שהוא לא יתקן את המכשיר, חששנו, היה לנו את האסטרטגיה של מה שהוא רוצה, שהוא יתפוס את השיק [ע"ס 67,972 ₪], וגם את המכשיר, קיבלנו יעוץ משפטי להימנע מלמסור לו את המכשיר" (פ' ע' 29 ש' 1-3). בד בבד, אמריקן לייזר נתנה הוראת ביטול לשיק ע"ס 67,972 ₪, שנמשך לפרעון החשבונות הנ"ל (ר' צילום השיק, יחד עם הסימון נ.ה.ב, נספח טו' לתצהיר מר בן-אבי). 14. ברקע הדברים עמד סכסוך אחר שפרץ בין הצדדים. הסכסוך מבוטא בתביעה שהגישה חברה בשם "אפקטיב ביוטי" (חב' אחות של אמריקן לייזר - ר' ס' 12 לתצהיר מר בן-אבי), כנגד MSQ. התביעה הוגשה ביום 2.6.2005, ע"ס 4.5 מליון ₪, בבית המשפט המחוזי בת"א. באותו הליך הגישה MSQ תביעה שכנגד, ע"ס 9 מיליון ₪, וזאת ביום 14.9.2005 (ר' ס' 17 ונספחי ד' לתצהיר מר בן-אבי). אותו סכסוך נסב (בין השאר) על שיקים ש"אפקטיב ביוטי" משכה לטובת MSQ, בסכום של כ- 400,000 ₪, ואשר בוטלו על ידה בחודש יוני 2005 (למשל, ס' 21ג' לכתב התביעה שכנגד בת.א. 2223/05 הנ"ל, וכן הודאתו של מר בן-אבי, פ' ע' 29 ש' 8-10). 15.אפנה עתה לבחון את טענות הצדדים בענין כריתת הסכם למתן שירות תיקונים והפרתו. הסכם למתן שירות תיקונים 16. ספק ציוד מחויב ליתן שירות תיקונים לצרכן בתוך תקופת האחריות ללא תמורה נוספת (סעיף 2(א) לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006). מעבר לתקופת האחריות, עליו ליתן שירות ללקוח כמוסכם בין הצדדים (ס' 16 לתקנות הנ"ל). 17.במקרה דנא, הספקית העניקה לרוכשת שירותי אחריות, ללא תוספת תשלום, במשך שנה מהרכישה (ס' 28 לתצהיר מר בן-אבי; ס' 46 לתצהיר ד"ר קרני; ס' 13 לתצהיר מר בייר; עדות מר נווה, פ' ע' 19 ש' 24-25). לאחר תום תקופת האחריות, MSQ העמידה בפני הרוכשת שתי אלטרנטיבות לעתיד: האחת - חידוש חוזה שירות שנתי; השניה - תשלום עבור כל קריאת שירות ועבור חלפים (נספח ט' לתצהירו של מר בן-אבי). 18.בתקופת הסכסוך דנא, הרוכשת בחרה באפשרות השניה. היא היתה רשאית להמנע מחידוש חוזר של חוזה האחריות, מתוך שיקול כלכלי. אני מקבלת בענין זה את טענותיו של מר בן-אבי (פ' ע' 24 ש' 11-14): "זה מונה את האופציות. זה מכתב שיצא מחב' MSQ לידינו לגבי האופציות שעומדות לרשותנו לקבל אחריות או שירות. אפשר לקנות שנת שירות שזה כולל הכל, הראש מתכלה, זה תלוי בלקוח עד כמה הוא משתמש בו, הוא מתכלה אחת לשנתיים, קבענו ששנה אחת אנו עושים אחריות ואחרי כן בשנה העוקבת לא ולוקחים את האופציה של תשלום פר תיקון". 19.גם מר יוסי נווה עמד על השיקול הכלכלי בהחלטה אם לחדש את חוזה האחריות או לבחור בתשלום עבור קריאה (פ' ע' 20 ש' 28-33): "ש. למה לא חידשת את הביטוח במאי 2005. ת. קיבלנו אחריות שנתית וראש חינם במהלך אותה תקופה של הביטוח המחודש, ידעתי שלא אצטרך ראש חדש, העדפתי לשלם 100 דולר אם תהיה תקלה, פר תקלה. ש. ברור לך שבשלב התקלה אין לך התחייבות לתת שירות. ת. לא. יש את המסמך הקודם - נספח ט', אני יכול לקבל שירות פר תקלה, אמנת השירות שרירה וקיימת". ובהמשך: "השבתי לביהמ"ש למה חידשתי אחריות, זאת מחמת שהגעתי להנחה ברורה שהראש יסתיים בקרוב, וחידשתי. כשאני עושה אחריות, אני יודע אקטוארית שהסיכוי שהראש יושבת היא קלושה" (פ' ע' 21 ש' 10-11). 20.אין פסול בניסיון של הלקוח לחסוך הוצאות, אם סבר כי די לו בקריאות אד-הוק (ר' הודאתו של ד"ר קרני: "אין פסול, עובדה שהצעתי אותה [את האפשרות הנ"ל]; פ' ע' 42 ש' 7-8). ד"ר קרני הסכים כי אי חידוש חוזה הביטוח אינו מהווה עילה לאי מתן שירות: "אסור לנו לעשות זאת. חובתנו כיצרן לתת שירות" (פ' ע' 42 ש' 1). 21.ואמנם, בפועל ניתן שירות במשך תקופה ממושכת לפי קריאה. כך עולה, למשל, מ- 10 החשבוניות ש-MSQ הוציאה לאמריקן לייזר, בחדשים פברואר ומרס 2005 (נספחי ב'1 לתצהירו של ד"ר קרני). כך עולה גם מעדויות הצדדים. יוסי נווה העיד: "כשהיתה לנו תקלה מול MSQ זה היה בתוך שעתיים מתוקן, זאת גם אם נדב [בייר] היה צריך לעזוב את משרדו..." (פ' ע' 16 ש' 23-24). 22.מר נווה העיד על ציפיתו כרוכש לקבל תמיכה מהספק (פ' ע' 14 ש' 9-15): "ת. האחריות היא האבא מאחורי המכשיר, החברה שתומכת בנו מאחור. זו הכוונה. האחריות היא בתשלום ולא בחינם, יש אבא שעומד לטפל במכשיר, אני לא קונה מכשיר בסין. אני מתכוון לאפס תקלות, זה לא שכל יום שני וחמישי מתקלקל. הוא עובד חודשיים בלי שנתקע או מושבת, זה אפס תקלות. אחריות לכל החיים - עומד מאחורי זה אבא שנותן כתף וגב, אם יש תקלה הוא מתקן בשעתיים שלוש ממשיכים ועוברים הלאה. זו כוונתי". 23.מר בייר הסכים, כי הנוהג היה ליתן שירות מהיר, בתוך שעות ספורות: "ש. זמן התגובה הכי מהר שהיה לך מהו. ת. תלוי היכן התקלה. נתניה קרובה אלינו, הייתי מברר כמה לחוץ העניין, שעה שעתיים" (פ' ע' 31 ש' 6-7). ובהמשך (פ' ע' 35 ש' 22-25): "במקרים כאלו כשהמצב היה ממש לחוץ, מאיר או אפקטיב ביוטי או מאיר היה מביא את המכשיר או פרץ הסוכן של אפקטיב היו מביאים ומקבלים שירות. לא רק הם, כל לקוח שלנו, נטורפיל יש בעיה, הוא מתקשר אלי מהאוטו שהוא בדרך. כשהוא לחוץ הוא מתקשר אלי מהדרך. יש עוד לקוחות שכך מתנהגים איתנו". 24.ד"ר קרני אישר כי מעת הרכישה ועד לפרוץ המשבר, במשך תקופה של שלוש שנים, "השירות היה מעל ומעבר לכל אורך התקופה עד שהחלו הבעיות שהוצגו פה..." (פ' ע' 41 ש' 10-11). אשר למשך הזמן הסביר לביצוע תיקון, ד"ר קרני העיד (פ' ע' 42 ש' 20-24): "ש: נשמעו עדויות שהתיקון הסביר צריך להתבצע תוך שעות. ת: אני לא מסכים. במקרים של חוזים של תיקון תוך שעות, נעשה חוזה שירות מפורט שמציין גם קנסות. בינינו לבין אמריקן לא היה חוזה כזה. ש: מהי להערכתך משך זמן סביר לתיקון מכשיר כשאין חוזה מפורט. ת: נדב [בייר] הסביר זאת יפה. שירות יכול להעשות בשעה שעתיים, אבל מהנסיון רוב אלה שהיו לחוצים הביאו את המכשירים אלינו ואז משך התיקון היה באותו זמן" (ההדגשה הוספה). 25.הצורך בתיקון דחוף נבע מן השימוש האינטנסיבי שנעשה במכשירי המיתוס, ונוכח ההתחייבויות של אמריקן לייזר כלפי מטופליה; כדבריו של מר בן-אבי (פ' ע' 28 ש' 2-5): "ש. איפה כתוב שהספק צריך לתת שירות בתוך שעה, עד מחר, למה לא סביר שיקח כמה ימים לעצמו. ת. זה מה שהיה בפועל. זה מה שסוכם עם זיו קרני בעל פה, כך היה במשך תקופה של כ - 3 שנים. החשיבות של השירות מאוד חשובה, אם מכשיר מתקלקל, אם מכשיר מושבת אני צריך לעדכן את הלקוחות שהם לא יוכלו להגיע". 26.הנה כי כן, התשתית הראיתית מלמדת כי בתקופה הרלוונטית לסכסוך, התקיים בין הצדדים חוזה שירות שנכרת בעל-פה, ואשר בוסס על הצעת MSQ במכתבו של ד"ר קרני מיום 30.10.2003 (נספח ט' לתצהירו של מר בן-אבי). הסכם השירות הטיל על MSQ התחייבות חוזית לתקן תקלות במכשירי המיתוס, לפי קריאה. בפועל, השירות ניתן בסמוך לאחר הקריאה, ובתוך שעות ספורות. כך התנהלו הצדדים בפועל, אף בהעדרו של חוזה אחריות כתוב. 27.MSQ טענה, כי אמריקן לייזר לא הוכיחה קיומו של חוזה שירות (ס'32-50 לסיכומיה). אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, חוזה לשירות תיקונים לפי קריאה נלמד מהתנהגות הצדדים בפועל, כפי שנותח לעיל. החוזה נוצר מקיבול בעל-פה של הצעת MSQ הכתובה, ליתן לצרכנית שירות לפי קריאה ועבור תשלום פר-טיפול (נספח ט' לתצהיר מר בן-אבי). החוזה הופעל הלכה למעשה במשך כשנתיים ימים, מחוץ לביטוח אחריות כתוב. 28.שנית, העדרו של הסכם כתוב מוטל לפיתחה של MSQ ונזקף כנגדה. הספק, ולא הצרכן, מחויב בעריכת הסכם מפורט, המספק לצרכן מידע אודות תנאי השירות (השוו: תקנה 16 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו- 2006). MSQ בחרה לספק לצרכן חוזה רכש "עירום", ללא פירוט תנאי שירות (נספחי ו' לתצהירו של מר בן-אבי). גם התווית האופציות במכתב מיום 30.10.2003 נעשתה בתמציתיות מרובה, ללא פירוט תנאי השירות (כגון מיקום, מועדים ומחירים). ניתן להניח, כי MSQ נמנעה מפירוט זה, על מנת לאפשר לה גמישות עיסקית כלפי הצרכן. ממילא אין היא רשאית להתלות עתה, בדיעבד, בהעדרו של חוזה כתוב, על מנת לשלול קיומה של התחייבות לתת ללקוח שירות תיקונים. 29.אני מוסיפה ודוחה את טענת MSQ, לפיה יש לקשור בין חוזה השירות לבין התחייבותה של חב' אפקטיב ביוטי לרכוש 10 מכשירי מיתוס (ס' 20-21 לסיכומיה). אין מקום לקשור בין הדברים. מכשיר המיתוס נרכש ע"י אמריקן לייזר בעסקה עצמאית, והיא היתה זכאית לקבל שירות ביחס אליו. כאמור, MSQ אף הציעה את דרכי מתן השירות במכתבה מיום 30.10.2003. אין היא רשאית להתכחש למצגיה בדיעבד. יושם אל לב כי הצעתה של MSQ בדבר דרכי השירות לא הוגבלה בזמן (נספח ט' לתצהירו של מר בן-אבי). אם הספקית ביקשה לתחום את תקופת ההצעה, היה עליה לכתוב זאת במפורש. הפרת ההסכם 30.באוגוסט 2005, MSQ סירבה להעניק לאמריקן לייזר את השירות שהתחייבה לתת. בניגוד לנוהג שרווח בין הצדדים, מר בייר - שקיבל את קריאת הלקוח - הפנה את מר נווה לד"ר קרני (פ' ע' 31 ש' 13-28). הוא הסביר את המניע לכך: "מסוף חודש מרץ לא שמענו יותר מאמריקן, היינו רגילים להיפגש עם מאיר מדי חודש פעם בשבוע, נעלמתם לנו מהאופק, מאיר היה נוהג לקנות חלקי חילוף, אך זה הפסיק, החלו לחזור שיקים, היו בעיות תשלומים של חלקי חילוף שנרכשו באותה שנה, השיק הגיע ביוני הגענו למועד פרעון רחוק, אמרתי שאני לא מסוגל לטפל בו עד שאני לא מקבל הוראה מזיו [קרני] מה עושים איתם" (פ' ע' 31 ש' 31 עד ע' 32 ש' 2). 31.ואולם, אי רכישת חלקי חילוף אינה משחררת את MSQ מהתחייבותה החוזית לתקן קלקולים. כמובן, היה על אמריקן לייזר לשלם עבור השירותים שקיבלה. באותה עת, אמריקן לייזר נדרשה לשלם 10 חשבוניות בגין שירותים שניתנו בעבר, ובשיטה מקובלת של "שוטף+60" (נספחי ב'1 לתצהירו של ד"ר קרני). בפועל, התשלומים לא בוצעו במועדי התשלום שנרשמו בחשבוניות (30.4.2005 ו- 31.5.2005). אמריקן לייזר מסרה שיק כולל בגין החשבוניות רק ביום 26.6.2005 (ס' 21 לתצהירו של ד"ר קרני; וכן עדות מר בן-אבי, פ' ע' 25 ש' 15-17; תשובת מר בן-אבי לשאלה 23 לשאלון, נ/3). זמן הפרעון שנרשם בו הוא 30.8.2005. 32.באוגוסט 2005, אמריקן לייזר טרם פרעה את 10 החשבוניות ש- MSQ הפיקה בגין שירותים שכבר ניתנו. מר נווה טען: "אולי היתה טעות או התפספסה. ברגע שהתגלה שולם השיק... יש סמנכ"ל כספים. יכול להיות שמה שנאמר שלא שולם, טופל ושולם" (פ' ע' 14 ש' 20-32). הסבר זה נראה דחוק. מדובר ב- 10 חשבוניות אשר אף אחת מהן לא נפרעה במועדה. 33.הימנעות נמשכת מצד צרכן לשלם בגין שירות שקיבל בעבר עלולה להצמיח "הפרה צפויה" של ההסכם למתן שירותים, ולפטור את הספק מהתחייבותו להמשיך וליתן את השירות המבוקש (סעיף 17 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א- 1970). ואולם במקרה דנא לא הונחו יסודות ההפרה הצפויה. אין חולק כי אמריקן לייזר משכה שיק עבור החשבוניות הנ"ל, אם כי באיחור. הסירוב של MSQ לספק שירות לאמריקן לייזר לא נבע מהאיחור או מאי פרעון החשבוניות הנ"ל. הסירוב היה גורף ולא התיחס לחשבוניות כלל ועיקר. ד"ר קרני אמר: "אני לא מטפל בשום דבר איתכם" (תשובתו של ד"ר קרני, תמליל שיחה ראשון, ע' 1 ש' 17 - נספח ג' לתצהיר מר נווה). ד"ר קרני הודיע שהוא ממתין לעצת עורך דינו "איך מתנהגים איתכם בכלל" (שם ש' 19-20 וכן ר' תמליל שיחה שניה). ההמתנה היתה ממושכת: הקריאה בוצעה כבר ביום 2.8.2005; אך מר בייר לא טיפל בבקשה, אלא הפנה לד"ר קרני; ד"ר קרני הושג רק כעבור 5 ימים, וגם הוא לא נתן מענה עניני; מר נווה נאלץ ליזום שיחה נוספת עם ד"ר קרני, כעבור שבוע, וגם הפעם לא זכה לתשובה (ר' השתלשלות הענינים לעיל). 34.ככל ש- MSQ היתה מוטרדת מאי פרעון החשבוניות שאוזכרו, היה בכוחה להתנות את ביצוע התיקון בתשלום בפועל, או לדרוש ערובות להבטחתו (כגון שיק בנקאי, או ערבות אישית). MSQ לא עשתה כן. בתכתובת הנ"ל בין עורכי הדין כלל לא אוזכרו 10 החשבוניות. בשיחת הטלפון עם מר נווה, ד"ר קרני הזכיר שיקים שהתקבלו באיחור, אך עשה כן שלא מיוזמתו, אלא בניסיון להדוף טענה נגדית (ר' תמליל השיחה הראשונה, בעמוד הראשון). בזמן אמת, החשבוניות לא היוו בסיס להימנעותה של MSQ מלבצע את התיקון המבוקש. 35.כאמור, ביום 21.8.2005 פנה ב"כ אמריקן לייזר במכתב התראה (נספח ט'1 לתצהיר ד"ר קרני). בתשובה מיום 22.8.2005 השיב בא כוחה של MSQ (נספח ט'2 לתצהיר ד"ר קרני): "1. ...הואיל ומהנדס השירות... מר נדב בייר, מצוי כעת בחופשה והוא עתיד לשוב מחופשתו רק ביום שני (29/8), כי אז ממילא אין באפשרותה [של MSQ] להיענות, בשלב זה, לדרישה המצויינת במכתבך שבסימוכין, וזאת מבלי להתייחס כלל לגופן של טענות מרשתך. 2. מבלי לפגוע באמור לעיל, מרשתך מוזמנת להעביר את המכשירים המצויינים במכתבך למרשתי לצורך בדיקתם, וזאת לאחר חזרתו של מר בייר מחופשתו". 36.ה"הזמנה לבדיקה" חרגה מהנוהג החוזי המקובל בין הצדדים, לקבל את המכשיר לתיקון על אתר. העיכוב הממושך מעיד על כוונה שלא לתת את השירות. גם הצורך להמתין לשובו של מר בייר מחופשתו נגד את התנהלות הצדדים לאורך השנים. ד"ר קרני הודה, כי יציאתו של מר בייר לחופשה לא מנעה מליתן שירות על אתר ע"י אנשי צוות אחרים: "ניתן היה, אם אותו מאיר השליח שעשה את זה בעבר היה שם את המכונה ו[מביא] את המכונה, היה מקבל את השירות מאיתנו, יש לנו אנשי [ייצור] שיכולים לטפל בזה" (פ' ע' 42 ש' 28-29). 37.ב"כ אמריקן לייזר פנה פעם נוספת וביקש לקבל "התחייבות מפורשת... לתקן את המכשירים/ציוד" (מכתב מיום 23.8.2005, נספח ט'3 לתצהיר ד"ר קרני). MSQ סירבה להיענות לבקשה. חלף זאת, בא כוחה כתב בתשובה: "אבקש לקבל לידי את ה"הסכם" המעניק, לטענתך, זכויות תיקונים למרשתך" (מכתב מיום 24.8.2005, נספח ט'4 לתצהיר ד"ר קרני). תשובה מתחכמת זו לימדה על סירוב לבצע את התיקון. 38.ד"ר קרני הודה, כי ברקע הדברים עמד "הסכסוך הגדול" בין שני הצדדים, בענין אחר. ד"ר קרני העיד: "הם פיצחו את הקוד של החברה, הלכו לחברה הבת שהקימו, נאמר היום שאמריקן קונה ידיים מזויפות, הם הפסיקו לקנות מאיתנו ידיות..." (פ' ע' 37 ש' 24-25). ובהמשך: "אמריקן לא לקוח תמים. יש לו כמה דברים מצטברים החל מפרשת העתקה, החל בהעתקת ידיות ב"מקסילייט", רציתי לקבל חוו"ד של עו"ד שלי" (פ' ע' 38 ש' 9-10). ובהמשך: "חשבתי על 500,000 ₪ שיקים שלא שולמו, זה לא לקוח רגיל, מדובר בשיקים שהוא ביטל. אני חשבתי שצריך להיות זהירים, זה לא לקוח רגיל שמקבל שירות" (פ' ע' 43 ש' 10-11). החוב המאוזכר (בסך 500,000 ₪) שייך לסכסוך בין MSQ לחב' אפקטיב ביוטי, כעולה מס' 21ג לכתב התביעה-שכנגד בהליך האחר (בנספחי 17 לתצהירו של מר בן-אבי). 39.ד"ר קרני טען כי ניסה להפריד בין שתי הפרשיות ("הכרזתי בחברה וכמה אנשים מעורבים כולל נדב, שנמשיך לתת שירות לאמריקן, ניסינו לעשות הפרדה..." - פ' ע' 37 ש' 22-23). אך בפועל, באוגוסט 2005 MSQ לא סיפקה שירות תיקונים לאמריקן לייזר בגין מכשיר שרכשה ממנה בעסקה עצמאית. 40.טענת MSQ לפיה "אין להפריד בין אי תשלום עבור תיקון מקסילייט לבין דרישת תיקון למיתוס" - אינה רלבנטית להליך דנא (בע' 21 לסיכומיה). הטעם לכך הוא פשוט: MSQ הודתה, כי היא לא כרכה בין תשלום התיקון עבור מכשיר המקסילייט לבין תיקון מכשיר המיתוס (ס' 82 לסיכומיה). ממילא אין הטענה שייכת לענין. 41.סיכומם של דברים: MSQ סירבה להעניק לאמריקן לייזר את שירות התיקונים המוסכם, בלא שאחזה בעילה לגיטימית לביטול התחייבותה. היא עשתה כן, חרף ידיעתה כי לא קיימת אפשרות ריאלית למצוא שירות חלופי במקום אחר (עדותו של ד"ר קרני, פ' ע' 43 ש' 20; ס' 84 לסיכומיה). ה"משבר" שפרץ בין שתי החברות, בענין אחר, לא פטר את MSQ מחובת השירות לצרכן. כמובן, הספק זכאי להבטיח את תמורת עבודתו, אך MSQ לא דרשה זאת. היא סירבה כליל ליתן שירות. המסקנה במישור החבות היא, כי MSQ הפרה התחייבות חוזית כלפי אמריקן לייזר, ליתן לה שירות תיקונים עבור מכשיר המיתוס שהתקלקל. הסעדים 42.ביטול והשבה -- אמריקן לייזר עתרה לביטול הסכם הרכישה והשבת התמורה החוזית (ס' 62 לכתב התביעה; פרק ו'1 לסיכומיה). אין בידי לקבל דרישה זו. בהסכם הרכישה לא נפל פגם כריתה. הטענה כאילו אמריקן לייזר "לא הייתה נכנסת מראש לעיסקה זו, באם הייתה יודעת כי MSQ וזיו קרני יסרבו לתקן את המכשירים במקרה של קלקול, ולפיכך עסקינן בהטעיה מכוונת..." (ס' 62 לתצהירו של מר בן-אבי) -- היא מלאכותית ומאולצת. המכשיר נרכש שלוש שנים לפני האירועים נשוא התביעה. במהלך השנים, אמריקן לייזר קיבלה שירות לשביעות רצונה. הפרת חוזה בנקודת זמן כלשהי במהלך חייו אינה שקולה ל"הטעיה" בעת כריתתו, שהרי מדובר בפרקי זמן שונים ורחוקים זה מזה. בעת הכריתה, הרוכשת לא "הוטעתה", שכן באותה עת לא היתה כוונה שלא ליתן שירות, ושירות אף ניתן בפועל במשך שנים (השוו: ד' פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט (כרך ב), ע' 754). 43.בנסיבות הענין, ביטול החוזה הוא אף "בלתי צודק" (ס' 7(ב) לחוק החוזים (תרופות). הוא נשלל מכח עקרון תום הלב, החל גם על נפגע מהפרת חוזה (ר', למשל: ג' שלו דיני חוזים (מהדורה שניה) ע' 546). כאמור, אמריקן לייזר נהנתה ממכשיר המיתוס והפיקה ממנו הכנסות במשך כ- 3 שנים (ר' הודאתו של מר בן-אבי, פ' ע' 28 ש' 21-22). 44.כידוע, ביטול הסכם טעון הודעה (ס' 20 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973). אמריקן לייזר לא הודיעה על ביטול ההסכם, ולא השיבה את המכשיר לספקית. להיפך: המכשיר נותר בידיה. היא אף הצליחה לתקנו בכוחות עצמה, אם כי כעבור כשנתיים ימים מעת שהתקלקל (עדותו של מר בן-אבי, פ' ע' 27 ש' 22-26). 45.זאת ועוד: ביטול ההסכם פירושו גלגול המצב החוזי לאחור. הדרישה לחייב את MSQ להשיב את תמורת הרכש אינה יכולה להוותר חד-צדדית, אלא שהיא מחייבת את אמריקן לייזר להשיב ל- MSQ את ההכנסות שהפיקה מן המכשיר בעת שהיה בשימושה (ס' 9(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970). אין צורך לאמר כי אמריקן לייזר לא פעלה כך. היא אף לא הציעה לעשות כן, ולא גילתה את המידע בענין הכנסותיה מהמכשיר מעת רכישתו. 46.אני דוחה את התביעה לבטל את ההסכם ולהורות על השבת התמורה החוזית. 47.אובדן הכנסות (פרק ו'2 בסיכומי התובעת) -- אמריקן לייזר דרשה פיצוי בגין אובדן הכנסות למשך 6 חדשים, מעת שהמכשיר הושבת ביום 2.8.2005 ועד להפעלת מכשיר חלופי ביום 1.2.2006. דומה כי זהו פרק זמן סביר להתארגנות חלופית. ואולם, אין מקום לפסוק לאמריקן לייזר פיצוי בגובה ההכנסות שהוחסרו (כמבוקש בס' 92 לסיכומיה). פיצוי כזה מתעלם מהוצאות שנחסכו (כגון כח אדם ואנרגיה). אמריקן לייזר לא הציגה נתונים כלשהם לענין זה. בנוסף, מתברר כי אמריקן לייזר לא החזירה כסף ללקוחותיה בעקבות ביטול תורים. היא טיפלה בהם במועדים נדחים, ובמידת הצורך פיצתה אותם בטיפול נוסף (עדותו של מר בן-אבי, פ' ע' 26 ש' 18-25). 48.אמריקן לייזר לא הגישה דו"חות פיננסיים השוואתיים לתקופת הסכסוך ולשנים קודמות, ללמד על חסר בהכנסה. אף לא הוגש תצהיר רו"ח להוכחת ירידה בהכנסות. אמריקן לייזר לא הוכיחה כי איבדה הכנסות או רווחים. תביעתה בראש זה - נדחית. 49.פגיעה במוניטין (פרק ו3 בסיכומי התובעת) -- אמריקן לייזר דרשה סכום כולל של 200,000 ₪, מחמת ביטול תורים ועסקאות, ו"אנדרלמוסיה שלמה בסניף ראשל"צ" (למשל, ס' 81 לתצהירו של מר בן-אבי). יש לקבל כי הצורך בתיאום מחודש של התורים גרם להטרחת עובדי התובעת, וכי השבתת המכשיר הזיקה לשמה הטוב (ר' נספח יג' לתצהירו של מר בן-אבי; עדותו בפ' ע' 26 ש' 16-17). מר בן-אבי העיד כי במשך חודש ימים לא היה לו מענה ללקוחותיו, עד להתייצבות מחדש של התורים (פ' ע' 28 ש' 11-8). עדות זו נתמכת בהגיון. הדעת נותנת כי לקוחות הזקוקות לטיפולי שיער יגלו חוסר שביעות רצון בעקבות השיבוש בטיפול בהן. 50.נוכח משך השיבוש (כחודש ימים, לפי עדותו של מר בן-אבי), ועל דרך של הערכה, אני פוסקת לתובעת פיצוי בסך 50,000 ₪ בראש זה (השוו: ע"א 444/94 אורות ייצוג אמנים והפקות ואח' נ' עטרי, פ"ד נא(5) 241, 258). אין להפחית מסכום הפיצוי (כטענת MSQ בס' 133-142 לסיכומיה), שכן חב' אמריקן לייזר פעלה להקטנת נזקיה. אמריקן לייזר פעלה לרצות את לקוחותיה באופן מידי, כפי שתיאר מר בן-אבי (פ' ע' 26 ש' 18-25). היא אף דאגה לרכוש מכשיר חלופי בתוך פרק זמן סביר (ס' 74-77 לתצהירו של מר בן-אבי). 51.סכום הפיצוי ישולם על דרך הקיזוז מהשיק נשוא ת.א. 696/06. יתרת השיק, בסך 17,972 ₪, תשולם ע"י אמריקן לייזר ל- MSQ בצירוף הצמדה וריבית כחוק ממועד פרעון השיק (30.8.2005) ועד לתשלום בפועל. 52.התביעות מתקבלות בחלקן, הדדית, וכמפורט לעיל. בנסיבות הענין, כל צד יישא בהוצאותיו. 53.אשר לתביעה כנגד ד"ר זיו קרני: לא מצאתי בסיס להרמת מסך ההתאגדות או להטלת חבות אישית (ס' 68-72 לתצהיר מר בן-אבי). אף כי מדובר במנהל החברה וב"רוח החיה" מאחוריה, הרי שלא הוכח כי מכשיר ההתאגדות נוצל על ידו לרעה, על פי אחד החריגים המנויים בסעיף 6 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. בעלת הדין החוזית של אמריקן לייזר היא החברה. ד"ר קרני פעל בשמה באירועים נשוא הסכסוך. על כן, התביעה כנגדו - נדחית, ללא צו להוצאות. חוזהתביעות רשלנות רפואיתהסכם למתן שירותרשלנות רפואית (הסרת שיער)