חוזה בזק בינלאומי

תביעה ותביעה שכנגד, בגין עסקה למכירת מרכזייה. לטענת התובעת, המוכרת, לא שילמה הנתבעת את חובה בגין רכישת המרכזייה; ואילו לטענת הנתבעת, הקונה, לא ענתה המרכזייה על הבטחות התובעת וסכום החיוב אינו תואם את ההזמנה. רקע הנתבעת (להלן: "אזרד") הזמינה מרכזייה מחברת בזקכל בע"מ ( להלן: "בזקכל"), אשר התמזגה עם התובעת (להלן: "בזק בינלאומי"). לטענת בזק בינלאומי, לא שילמה אזרד עבור הציוד שסופק לה. לטענת אזרד, היא שילמה סכום מסוים, אך המרכזייה שסופקה לה הייתה פגומה, דבר שגרם לה נזקים רבים, ועל כן אין היא חייבת כספים לבזק בינלאומי. הצדדים חלוקים בדבר המוצרים שהוזמנו, המוצרים שסופקו, מחיר המוצרים, תקינות המרכזייה והאם נגרמו לאזרד נזקים עקב פונקציות של המרכזייה שלטענתה לא פעלו. עיקר כתב התביעה 5. בראשית שנת 2007, הזמינה אזרד מבזקכל, אשר התמזגה עם בזק בינלאומי, שדרוג של מרכזיית הטלפונים שלה, לרבות 6 טלפונים מסוג דסקברי ו- 5 טלפונים מסוג "24 לחיצים צג צר" (להלן: "טלפונים 24"). המרכזייה הותקנה, והציוד סופק, אך במקום 5 טלפונים מסוג 24, סופקו 6. 6. סך התמורה בגין המרכזייה הסתכמה ב- 38,114 ₪, על פי הפירוט הבא: המחיר שסוכם בין הצדדים היה 27,016 ₪, כולל מע"מ, לא כולל הטלפונים 24 ורשם שיחות אותו הזמינה אזרד, אך לא ניתן היה להתקנה, משום שאזרד לא הכינה את התשתית הדרושה (חשבונית 60004444). מחיר 5 טלפונים 24, אשר הוזמנו ע"י אזרד, מתוך 6 אשר סופקו לה, הסתכם ב- 5,183 ₪, כולל מע"מ (חשבונית 60004528). ביולי 2007, סיפקה בזק בינלאומי לאזרד רשם שיחות. עלות רשם השיחות ביחד עם הטלפון השישי מסוג טלפון 24, הסתכם ב- 5,916 ₪. 7. אזרד ביטלה את הוראת הקבע, ומלבד תשלום אחד של 1,708 ₪, ששולם ב- 16.5.08, לא שילמה מאומה ע"ח החוב. הייתה טעות טכנית בחלק מדרישות התשלום שנשלחו לאזרד, עקב המעבר מבזקכל לבזק בינלאומי, וחלק מהתשלומים שלא כובדו, נלקחו בחשבון כתשלומים שנפרעו. 8. ב- 21.7.08, פנתה אזרד לבזק בינלאומי, לראשונה, וטענה שאין בכוונתה לשלם את התמורה המוסכמת, עד שבזק בינלאומי תפתור שתי בעיות טכניות במרכזייה - התקנת רשם השיחות; פונקציית "עקוב אחרי", אינה פועלת לטלפונים סלולאריים. בזק בינלאומי וידאה שפונקציית "עקוב אחרי" פועלת, זאת באמצעות טכנאים שנשלחו מספר פעמים לאזרד. בעניין רשם השיחות, החליטה בזק בינלאומי לזכות את אזרד, לפנים משורת הדין ולמרות שהפונקציה עבדה, ב- 1,600 ₪. 9. נוכח האמור לעיל, תובעת בזק בינלאומי שאזרד תשלום לה סכום נומינאלי של 38,114 ₪, בניכוי 1,708 ₪ ששולמו ו- 1,600 ₪ זיכוי, סכום זה, בתוספת הצמדה וריבית כדין עד ליום 8.6.10, מסתכם ב- 42,363 ₪. כתב ההגנה של אזרד 10. בזק בינלאומי התקינה אצל אזרד מוצר פגום, ולא על פי הזמנתה. לא הותקן רשם שיחות והמרכזייה אינה מסוגלת לבצע "עקוב אחרי" לטלפון סלולארי. 11. בזק בינלאומי הסתירה מביהמ"ש מסמך בו היא מצהיר שאזרד שילמה לה 8,415 ₪. מוכחש באזרד ביטלה את הוראת הקבע. 12. בזק בינלאומי לא הגיבה והתעלמה מכל פניות אזרד, בכתב ובעל פה. צורפו פניות רבות לבזק בינלאומי, אשר לא זכו למענה ענייני. 13. כל האסמכתאות שצורפו על ידי בזק בינלאומי, אינן חתומות על ידי אזרד. בחשבונית ע"ס 27,016 ₪ (כולל מע"מ), יש חוזה בסך 11,733 ₪, אשר לא הוזמן ולא סופק. בחשבונית ישנם 6 טלפונים מסוג דיסקברי, בסך 1,044 ₪ (כולל מע"מ), אשר נלקחו ע"י בזק בינלאומי, ולא הוצא זיכוי עבורם. מוכחש שסופקו 6 טלפונים 24. 14. בזק בינלאומי שלחה דרישות תשלום שונות, בסכומים שונים - 25.7.07 בסכום של 27,016 ₪; 14.6.08 בסכום של 40 ₪; 12.7.08 בסכום של 25,429 ₪; 12.9.08 בסכום של 40,308 ₪; 14.6.09 בסכום של 44,276 ₪; 10.5.10 סכום של 34,424 ₪; ואילו בכתב התביעה נתבע סכום של 42,363 ₪. 15. לא מובן מדוע עבור רשם השיחות זיכתה בזק בינלאומי את אזרד רק ב- 1,600 ₪, ולא בסכום החיוב. 16. בנוסף לסכומים שטוענת בזק בינלאומי, שילמה אזרד סכום של 8,415 ₪, בהסתמך על תצהיר מטעם בזק בינלאומי. תביעה שכנגד של אזרד 17. לטענת אזרד, נגרמו לה נזקים מכך שהותקנה מרכזייה פגומה, וכן צו עשה שיחייב את בזק בינלאומי להשלים את התקנת המרכזייה. 18. אזרד העריכה את נזקיה בסכום 49,200 ₪, לפי 1,200 ₪ לחודש מינואר 2007. כתב הגנה שכנגד של בזק בינלאומי 19. אזרד מנסה למנף טענות לגבי שתי פונקציות שוליות במרכזייה וציוד נלווה שסופקו לה. 20. מכחישה את טענות אזרד. מינוי נאמן לבדיקת פונקצית "עקוב אחרי" 21. מאחר שאחת המחלוקות העיקריות בין הצדדים הייתה אם פונקציית "עקוב אחרי" עבדה במרכזייה שסופקה לאזרד, מינה ביהמ"ש את עו"ד יובל אליהו, אשר ישמש כנאמן מטעם ביהמ"ש לצורך בדיקת פונקציית "עקוב אחרי" לטלפונים סלולאריים. 22. הנאמן הגיש דו"ח ממנו עולה: 3 פעמים לפחות, בהפרשי זמן, נערכו ניסיונות להפעיל את פונקציית "עקוב אחרי", ובכולן היא פעלה. אולם, בכל פעם שנעשה ניסיון נוסף להפעיל את הפונקציה, מיד לאחר סיום הפעלת הפונקציה, כאשר נורית הקו במכשיר הטלפון עדיין דלקה, הפונקציה לא פעלה. הראיות 23. בזק בינלאומי הגישה תצהירים מטעם: טכנאים- אלכס לרמן ואליעזר חסידאין; עובדים של בזק בינלאומי- דיאנה אברהם ולימור לוי. 24. מטעם אזרד הגיש תצהיר עו"ד שמעון אזרד (להלן: "שמעון"), הבעלים והמנהל של אזרד. המחלוקות בין הצדדים 25. המוצרים אשר סיפקה בזק בינלאומי לאזרד ותקינותם. 25.1. רשם השיחות: למרות שאין מחלוקת בין הצדדים שרשם השיחות לא הותקן, חלוקים הצדדים בדבר גובה הזיכוי המגיע לאזרד כתוצאה מכך. אזרד טוענת שהיא זכאית לזיכוי במלוא עלות רשם השיחות, ואילו לטענת בזק בינלאומי, רשם השיחות לא הותקן עקב מחדליה של אזרד, ועל כן זכאית אזרד רק לזיכוי חלקי בגין רשם השיחות. 25.2. פונקציית "עקוב אחרי": אזרד טוענת שפונקציה "עקוב אחרי" אינה פועלת, דבר שגרם לה לנזקים הנטענים על ידה בתביעה שכנגד, ולכן שסירבה לשלם עבור המרכזייה. 25.3. חוזה שרות: אזרד טוענת שלא הזמינה ולא קיבלה חוזה שרות ועל כן, אין לחייבה עבור השרות. 25.4. כמות הטלפונים 24 שסופקו: בזק בינלאומי טוענת שסיפקה 6 טלפונים 24, במקום 5 שהוזמנו. אזרד מכחישה שקיבלה 6 טלפונים. 25.5. האם הוחזרו הטלפונים מסוג דיסקברי: אזרד טוענת ש- 6 טלפונים מסוג דיסקברי סופקו לה, אך הושבו לבזק בינלאומי, ועל כן יש לזכותה עבורם. 26. מחירי המוצרים והסכום ששילמה אזרד 26.1. מחירי המוצרים: בזק בינלאומי טוענת שמחירי המוצרים הם כמופיע בחשבוניות אשר צירפה. אזרד מכחישה את המחירים, אך לא ציינה מה המחיר הנכון. 26.2. הסכום ששילמה אזרד: בזק בינלאומי טוענת כי אזרד שילמה רק 1,700 ₪. אזרד טוענת ששילמה סכום נוסף של 8,415 ₪. דיון 27. לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי בחומר אשר הוגש לי, שמעתי את העדויות ועיינתי בסיכומי הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה ודין התביעה שכנגד להידחות, כפי שיפורט להלן. המוצרים שסיפקה בזק בינלאומי לאזרד ותקינותם 28. להלן אבחן את המוצרים השונים אשר בזק בינלאומי טוענת שסיפקה לאזרד ואת תקינות המוצרים שסופקו, בהתאם למחלוקות אשר פורטו לעיל. 29. רשם השיחות אין מחלוקת בין הצדדים כי רשם השיחות לא הותקן אצל לאזרד. בזק בינלאומי זיכתה את אזרד בסכום של 1,600 ₪ עבור רשם השיחות, וטוענת שזה הזיכוי הנכון. אזרד טוענת שיש לזכותה במלוא עלות רשם השיחות. גב' לימור לוי העידה מטעם בזק בינלאומי, כי אזרד זוכתה רק על חלק מהסכום, כיוון שאזרד לא סיפקה את שנדרשה, לשם ביצוע ההתקנה. אליעזר חסידיאן, עד מטעם בזק בינלאומי, העיד כי רשם השיחות זה תכנה אותה מתקינים בדרך כלל אחרי התקנת המרכזייה, וכי בתקופה הרלוונטית, נעשה הדבר על ידי חברה חיצונית. בזק בינלאומי לא הציגה ראיות כי ההתקנה הוזמנה מהחברה שאמורה הייתה להתקין את רשם השיחות; כי אזרד נדרשה לבצע פעולה כלשהי שלא בוצעה על ידה, כדי לאפשר את התקנת רשם השיחות; או כי בוצעה פעולה כלשהי על ידה על מנת להתקין את רשם השיחות. על כן אני דוחה את טענת בזק בינלאומי כי היא הייתה רשאית לחייב את אזרד עבור רשם השיחות וקובע כי היא לא הייתה רשאית לחייב את אזרד עבור רשם השיחות. 30. פונקציית "עקוב אחרי" אזרד טוענת כי פונקציית "עקוב אחרי", לא פעלה במרכזייה. הנאמן מצא כי פונקציית "עקוב אחרי" עובדת, לאחר שהשיחה הקודמת נותקה ושחררה את המרכזייה, דהיינו הנורה במרכזיה המסמנת קוו תפוס, נכבית. מטעם הנתבעת העידו שני טכנאים, כי הפונקציה פעלה כנדרש. מר אליעזר חסידיאן העיד כי הפונקציה פעלה, והוא הסביר לנציג הנתבעת פעמיים איך להפעיל אותה. מר אלכס לרמן העיד אף הוא כי הפונקציה פעלה כסדרה. מר לרמן הסביר כי כאשר קו הטלפון משתחרר, נכבית הנורה באופן אוטומטי, ופונקציית "עקוב אחרי" עובדת כראוי. מר לרמן הוסיף והסביר כי אם יש יותר מקו אחד, לא מרגישים השהייה בכלל, כיוון שכאשר קוו אחד תפוס, נכנסים קווים אחרים לפעולה. שמעון, אשר העיד מטעם אזרד, טען כי כל העובדים של אזרד התלוננו על בעיות במרכזייה. אזרד נמנעה מלהעיד עובדים אחרים שלה, כדי לתמוך בטענה שפונקציית "עקוב אחרי" לא פעלה. הימנעותה של אזרד מהבאת ראיות רלוונטיות, ללא הסבר סביר, מקימה חזקה שאילו זומנו עדים נוספים, הייתה עדותם פועלת נגדה [ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ (1990), ע"א 2115/95 - בתיה אושרוב נ' עליזה פרחי (1997), ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ (2011)] נוכח ממצאי הנאמן, התרשמותי מהטכנאים והימנעותה של אזרד לזמן עדים שיכלו להעיד כי הפונקציה לא פעלה, אני קובע כי פונקציית "עקוב אחרי" פעלה כיאות במרכזייה שסופקה. 31. חוזה שרות חוזה השרות מופיע בחשבונית מס' 60004444. בזק בינלאומי לא צירפה הזמנה מטעם אזרד לחוזה שרות, לא הציגה הסכם שרות ומה הוא כולל ולא הציגה ראיה כי סיפקה לאזרד שרות, בהתאם לחוזה השרות. להפך, מקריאת התכתובת בין הצדדים, ובמיוחד פניותיה של אזרד, נראה שבזק בינלאומי לא סיפקה לאזרד שרות ברמה הולמת, וחלק גדול מפניותיה של אזרד נותרו ללא מענה. התרשמותי היא שעקב המיזוג בין בזקכל לבזק בינלאומי, נפלה אזרד בין הכיסאות, ולא קיבלה שרות הולם. נוכח זאת, אינני סבור שבזק בינלאומי רשאית לחייב את אזרד עבור חוזה השרות. 32. כמות הטלפונים מסוג טלפון 24 בזק בינלאומי טוענת שלמרות שהוזמנו 5 טלפונים 24, סופקו 6. אזרד מכחישה שקיבלה 6 טלפונים. בזק בינלאומי לא סיפקה ראיה כלשהי כי סופקו 6 טלפונים במקום 5. בזק בינלאומי לא הסבירה מדוע בחשבונית מספר 60004528, אשר הוצאה סמוך למועד האספקה, חויבה אזרד ב- 5 טלפונים ולא 6, ומדוע רק ב- 15.9.08 חייבה היא עבור טלפון נוסף. נוכח האמור לעיל, אני דוחה את טענת בזק בינלאומי שסיפקה 6 טלפונים, וקובע שעל אזרד לשלם עבור 5 טלפונים 24. 33. האם הוחזרו הטלפונים מסוג דיסקברי אזרד אינה מכחישה שקיבלה 6 טלפונים מסוג דיסקברי, אך טוענת שהשיבה אותם לבזק בינלאומי. אזרד לא סיפקה ראיה לכך שהשיבה את הטלפונים, ועל כן אני דוחה את הטענה. נוכח זאת, על אזרד לשלם לבזק בינלאומי עבור הטלפונים מסוג דיסקברי. מחירי המורים והסכום ששילמה אזרד 34. מחירי המוצרים כדי להוכיח את מחירי המוצרים שסיפקה לאזרד, הציגה בזק בינלאומי חשבוניות. אך לא הציגה הזמנה או מסמך אחר בחתימת אזרד. אין מחלוקת בין הצדדים כי אזרד הזמינה מרכזייה מבזקכל; בזק בינלאומי הסבירה (מפי גב' לימור לוי), כי בשל המיזוג בין בזק בינלאומי לבזקכל, לא הצליחה היא לאתר את ההזמנה. לעומת זאת, אזרד לא סיפקה הסבר מדוע היא לא הציגה העתק של ההזמנה. כאשר נשאל שמעון מה סכום העסקה שסוכם, הוא השיב שאינו זוכר. כלומר, אזרד הכחישה את שווי המוצרים שנטען על ידי בזק בינלאומי, אך לא נתנה גרסה נגדית, אותה ניתן לבחון. על כן, החלטתי לקבל את המחירים המצוינים בחשבוניות שהוצגו על ידי בזק בינלאומי, כמחירים אשר סוכמו עם אזרד. 35. הסכום ששילמה אזרד בהתאם להודאת בזק בינלאומי, שילמה אזרד סכום של 1,700 ₪ ביום 16.5.08. אזרד טוענת ששילמה סכום נוסף של 8,415 ₪, בהסתמך על תצהירה של הגב' דיאנה אברהם, אשר ניתן בה"פ 1001/10 (הליך קודם שנוהל בין הצדדים, אשר נמחק בהסכמה ואינו רלוונטי לענייננו). בכתב התביעה ובכתב ההגנה שכנגד, טענה בזק בינלאומי כי סכום זה נרשם בטעות, עקב העברת כרטסת אזרד מבזקכל לבזק בינלאומי. אזרד לא סיפקה ראיות לסכום שלטענתה שולם, למרות שהתחייבה להציג ראיות לסכום ששולם. על כן אני מקבל את טענת בזק בינלאומי כי הסכום ששולם על ידי אזרד, הסתכם ב- 1,700 ₪. חישוב חובה של אזרד 36. לטענת בזק בינלאומי, עלות המרכזייה שהוזמנה הסתכמה ב- 38,114 ₪, כולל מע"מ (במועד הנפקת החשבונית, הסתכם המע"מ ב- 15.5%). להלן אבחן את החשבוניות השונות שהופקו על ידי בזק בינלאומי, ואבחן את הסכום הנכון שצריכה אזרד לשלם לבזק בינלאומי, בהתאם להחלטותיי לעיל. 37. חשבונית 60004444, מיום 25.1.07: ע"ס 27,016 ₪, כולל מע"מ. חשבונית זאת כוללת סכום של 9,977 ₪ לא כולל מע"מ (11,523 ₪, כולל מע"מ), עבור חוזה שרות. קבעתי לעיל כי בזק בינלאומי אינה רשאית לחייב את אזרד עבור חוזה שרות, ועל כן יש להפחית את מחיר חוזה השרות מסכום החשבונית. על כן, זכאים בזק בינלאומי לתשלום סכום של 15,493 ₪ בגין חשבונית זו. 38. חשבונית 60004528, מיום 29.1.07: ע"ס 5,183 ₪, כולל מע"מ, עבור 5 טלפון 24. אין מחלוקת כי הטלפונים סופקו, ועל כן אזרד צריכה לשלם סכום זה. 39. חשבונית מס' 2008900013717, מיום 15.9.08: ע"ס 5,916 ₪, עבור טלפון 24 ומערכת רישום שיחות. מאחר ובזק בינלאומי לא סיפקה לאזרד את מערכת רישום השיחות, ולא הוכיחה כי סיפקה את הטלפון השישי, אין היא זכאית לסכום חשבונית זאת, או חלקה. 40. סיכום חובה של אזרד: נוכח האמור לעיל, על אזרד לשלם לבזק בינלאומי סכום של 15,493 ₪ נכון ל- 25.1.07; ו- 5,183 ₪ נכון ל- 29.1.07. מסכום זה יש להפחית את הסכום ששולם על ידי אזרד, בסך של 1,700 ₪ נכון ל- 16.5.08. חובה של אזרד, בתוספת הצמדה וריבית כדין, מסתכם נכון להיום ב- 26,047 ₪, כולל מע"מ. התביעה שכנגד 41. אזרד טוענת שנגרמו לה נזקים עקב כשל בשתי הפונקציות- רישום שיחות ו- "עקוב אחרי". 42. כאמור לעיל, קבעתי שפונקציית "עקוב אחרי" פעלה כיאות במרכזייה, ועל כן אין אזרד זכאית לפיצוי בכל הקשור לפונקציה זו. 43. סכום התביעה שכנגד נטען בעלמא, לא נערכה הבחנה בין הנזקים שנטען שנגרמו עקב פונקציית "עקוב אחרי" ורישום השיחות, ואזרד לא הציגה ראיות לנזקים כלשהם שנגרמו לה. רוב התביעה שכנגד ותצהירו של שמעון, נוסחו ככתב הגנה נגד תביעת בזק בינלאומי ולא פורטו בהם הנזקים שנגרמו לאזרד, מה גרם להם, ואיך מחשבת אותם אזרד. כל שנטען על ידי אזרד הוא שמגיע לה פיצוי בגין אי קבלת דוחות שיחות טלפון על ידי רשם שיחות. מאחר ויתר הפונקציות של המרכזייה פעלו, אינני רואה סיבה שייגרמו לאזרד נזקים עקב העדר דוחות רישום שיחות. אזרד צירפה מכתבים אשר שלחה לבזק בינלאומי (21.7.08, 23.4.09, 13.5.09, 7.9.09, 13.12.09, 24.12.09), בהם לא נטען כי נגרמו לה נזקים. אם אכן הפסידה עסקים כתוצאה מהעדר פונקציית רישום שיחות, היה על אזרד להעיד לפחות לקוח אחד אשר התקשר אליה והחליט לא להזמין העסקה, משום שאזרד לא השיבה לשיחת הטלפון שלו. 44. בהעדר ראיות כלשהן לנזקים, אני דוחה את התביעה שכנגד. התוצאה 45. אני מחייב את אזרד לשלם לבזק בינלאומי סכום של 26,047 ₪. 46. בנוסף תשלום אזרד לבזק בינלאומי הוצאות משפט בסכום של 7,500 ₪ (כולל מחצית שכרו של הנאמן. סכום ההוצאות שמבקשת בזק בינלאומי, בסך 59,9803 ₪, אינו סביר ואני דוחה אותו). חוזהמחשבים ואינטרנטספקי אינטרנט (תביעות)