חוזה בין חברים באגודה שיתופית

שישים המשיבים בתובענה זו, חברי "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ (להלן: "אגד") פרשו מעבודתם ומחברותם באגודה לפני יום 15.10.96. התובעת - המבקשת, קרן הגימלאות של חברי אגד בע"מ (להלן: "התובעת" או "הקרן"), הוקמה על ידי אגד במטרה לטפל בזכויותיהם של פורשי אגד. המשיבים תובעים זכויות מסויימות נוספות על אלה שניתנו להם בגין פרישתם. בהסתמך על תקנה 68 מתקנותיה של הקרן, הגישו המשיבים את תביעתם למרכז הקואופרציה. מרכז הקואופרציה מקיים מוסד ששמו - "מינהל משפט החברים מרכז הקואופרציה ליצרנות תחבורה ושרותים, אגודה שיתופית בע"מ" (המשיב מס' 610). מוסד זה משמש כמשפט חברים להכרעה בסכסוכים בקאופרטיבים המאוגדים במרכז הקואופרציה. הקרן הגישה התנגדות לדיון בתביעת המשיבים בפני המשיב מס' 61, זאת בהסתמך על תקנה 69 מתקנותיה של הקרן. הקרן דרשה שתביעת המשיבים תתברר בבית המשפט. דרישת הקרן נדחתה, שלושת השופטים קבעו שהמשיבים זכאים להגיש את תביעתם למרכז הקואופרציה, כפי שאכן עשו. הקרן הגישה תובענה זו למתן פסק דין הצהרתי בדבר בטלותה של החלטת המשיב מס' 61 מיום 14.1.99. ביום 3.4.00 אישרתי את ההסדר הדיוני שהצדדים הסכימו לו. (נספח א' להחלטתי הנזכרת). בהסדר הדיוני פרטו ב"כ הצדדים את המוסכמות והפלוגתאות. קבעתי מועדים להגשת סיכומי ב"כ הצדדים. כפי האמור בהחלטה היה שלב הסיכומים צריך להסתיים בחודש יוני אשתקד, אולם בשל בקשות להארכת מועדים והגשת תגובות הגענו לאמצע שנת 2001. השאלה הראשונה והעיקרית הטעונה הכרעה הינה: זכאות המבקשת לקבוע על פי החלטתה הבלעדית אם התביעות נגדה ינוהלו במרכז הקואופרציה או בבית המשפט. להלן לשון התקנות הרלוונטיות בתקנונה של הקרן. "68. כל הסכסוכים הנוגעים לעיסקי החברה (כלומר המבקשת) בין חברים או בין חברים לשעבר, או בין אנשים התובעים בשמם מצד אחד, ובין החברה או ההנהלה מצד שני, ימסרו להכרעתה של מזכירות מרכז הקואופרציה למלאכה חרושת ושירותים ציבוריים ברית פיקוח בע"מ". תקנה 69 מיום 15.10.96: "חרף האמור בסעיף 68 דלעיל, לחברה הזכות על פי שיקול דעתה המוחלט, לפנות או לדרוש כי תביעת החבר תופנה לבתי המשפט במובנם בחוק בתי המשפט תשי"ז - 1957". עד 15.10.96 היה לשון תקנת 69 שונה ונאמר בה: "69. חרף האמור בסעיף 68 דלעיל, לחברה הזכות על פי שיקול דעתה המוחלט לפנות לבתי המשפט במובנם בחוק בתי המשפט תשי"ז - 1957". לטענת ב"כ התובעת נועד התיקון משנת 1996 להדגיש את זכותה הבלעדית של התובעת לדרוש העברת כל תביעה של חבר ממרכז הקואופרציה לבתי המשפט. נראה לי כי התיקון משנת 1996 מהווה שינוי של הוראת תקנת 69 בניסוחה הקודם. בעוד שעל פי הנוסח הקודם נשמרה לקרן הזכות אם להגיש את תביעתה נגד חבר למרכז הקואופרציה או לבית המשפט, הרי לפי התקנה החדשה לא מדובר עוד בתביעות של הקרן אלא ניתנה לקרן זכות בחירה גם בתביעות שהוגשו על ידי חברים נגדה. לפי ההוראה בניסוחה החדש, יכולה הקרן לדרוש שתביעה שהוגשה על ידי חבר למרכז הקואופרציה תועבר משם לבית המשפט. התיקון מהווה איפוא שינוי משמעותי בכל הנוגע למקום ההכרעה בסיכסוכים שבין חברים לבין הקרן והנהלתה. לפני התיקון היו כל התביעות של חברים נגד הקרן צריכות להתברר במוסד השיפוטי של מרכז הקואופרציה ואילו בתביעות של הקרן נגד חברים היתה לקרן הזכות לבחור בין בית המשפט לבין המוסד השיפוטי של מרכן הקואופרציה. התקנות יצרו הפליה, גם לפני התיקון, בכך שהקרן יכלה להגיש תביעות נגד חברים גם בפני בתי המשפט ולא רק בפני מרכז הקואופרציה. אולם כתוצאה מהתיקון שנעשה בשנת 1996 רשאית הקרן לדרוש שגם תביעות של חברים נגדה, התבררו בביהמ"ש ולא במשפט החברים. התיקון מאפשר לקרן לשלול מהחברים את הזכות לברור תביעותיהם בפני משפט החברים. תקנותיה של הקרן הן בבחינת חוזה בין החברים לבין עצמם ובין החברים לבין הקרן. התקנות יוצרות הפליה ברורה בהוראות "החוזה" בין הקרן לבין החברים בכל הנוגע לפורום המכריע בסכסוכים. חברים מחוייבים להגיש את תביעותיהם במרכז הקואופרציה ואילו הקרן לא רק שהיא שהיא חופשית להגיש תביעותיה נגד המשיבים גם בביהמ"ש אלא שהיא רשאית לכפות על החברים להגיש גם את תביעתם נגדה לבית המשפט ולא למרכז הקואופרציה . נתאר לעצמנו מקרה שבו הכריע משפט החברים של מרכז הקואופרציה בנושא מסויים לטובת חבר, אם תתעורר שנית מחלוקת באותו נושא או בנושא דומה בין חברים אחרים לבין הקרן, אין ספק שהקרן תסרב למסור את ההכרעה למשפט החברים שדעתם כבר ידועה. תקנה 69 בנוסחה החדש מקנה לקרן את הזכות השרירותית לדרוש שהסכסוך יוכרע בביהמ"ש ולא במשפט חברים. הודגש כבר לעיל כי המשיבים פרשו מאגד לפני יום 1996, וזה אומר שתקנה 69 תוקנה לאחר פרישתם. שינוי התקנון בעיניננו יש בו משום שינוי מהותי של וכויות החברים לאחר הפרישה בכל הנוגע להכרעה בסכסוכים. כאמור התיקון שולל מהם זכות להכרעה בסכסוכים בפני משפט חברים. שינוי כזה אינו חל על מי שפרשו מאגד לפני התיקון. (ראה ע"א 239/92 פ"ד מח 2 שם עמ' 74 מול האות ה'). לפי הנוסח הקודם של תקנה 69, לא היתה לקרן זכות לשלול דיון בפני משפט החברים. שאלה היא - אם יש תוקף לתקנה 69 בנוסחה הקודם שלפני התיקון משנת 1996. שמא יש לקבוע כי הוראות תקנה 69 לפני התיקון מהוות אף הן תנאי מקפח ועל כן יש לבטלה מכוח הוראות חוק החוזים האחידים. (ראה ע"א 1795/93, 1831 קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ נ' יעקב ואח' פ"ד נא (5) שם בע"מ 451 ס' 12). מכיוון שעל פי האמור לעיל הגעתי למסקנה שלפי תקנה 69 בנוסחה הקודם היו המשיבים זכאים להגיש את תביעתם למרכז הקואופרציה, אין כבר צורך להוסיף את דעתי שאכן גם בהוראות תקנה 69 בנוסח הקודם יש משום קיפוח החברים. התוצאה היא שהתובענה נדחית. תביעת המשיבים תתברר בפני מרכז הקואופרציה. התובעת תשלם לכל המשיבים ביחד סך כולל של 10,000 ש"ח בצרוף מע"מ כהוצאות משפט כולל שכ"ט עו"ד. חוזהאגודה שיתופית