חזרה מהתפטרות של חבר מועצה בעירייה

החזרה מהתפטרות, הינה ... פעולה משפטית חד צדדית" של המתפטר, התלויה ברצונו שלו ובהחלטתו. היא צריכה לבוא לידי ביטוי חיצוני ואינה מותנית בהסכמת הזולת. "הביטוי החיצוני צריך להיות ברור וחד משמעי" (פרשת ביטון, בעמ' 34), בכתב ובמסגרת שהחוק קבע. אמנם, במקרים חריגים, כגון שהמתפטר חוזר בו מהתפטרותו, מחמת שקיבל שוחד ושלמונים, ניתן לאכוף עליו את ההתפטרות ולא להכיר בחזרתו בו ממנה (השווה בג"צ 2658/06 עלי הזימה נ' עלי נסרה ואח', מיום 3.4.06 וכן בג"צ 1262/06 התנועה למען איכות השלטון נ' סיעת ש"ס ואח', מיום 5.3.06). אולם, פרט לחריגים קיצוניים, העובדה כי המתפטר חתום על חוזה המחייב אותו, כך לכאורה, להתפטר, אין בה כדי להתגבר על החופש המוקנה לו, לפי החלטתו שלו, ולפי מצפונו, העומדים למבחן הבוחר, להחליט אם יתפטר, ואם יחזור בו מהתפטרותו. 1. העתירה נסבה על המשך חברותו של העותר במועצת עיריית ק. ביאליק ועל הודעת ראש העיריה, המשיב מס' 1 (להלן - המשיב) מיום 7.5.06 כי מעתה ואילך תוזמן המשיבה מס' 4 (להלן - המשיבה), לישיבות מועצת העירייה, במקום העותר. 2. העובדות בתמציתן הן אלה: בבחירות למועצת עיריית ק. ביאליק שנערכו ביום 28.10.03 התמודדה גם רשימת "יש עתיד לביאליק" שכללה את העותר במקום השלישי, ואחריו, במקום הרביעי, המשיבה. בבבחירות למועצה זכתה הרשימה ב - 3 מקומות, ובבחירות לראשות המועצה זכה המשיב המכהן מאז בכהונה זו. הרשימה האמורה הורכבה מנציגי סיעות שונות, ובהן "שינוי" שהמשיבה היתה נציגתה. עובר לבחירות נקשרו הסכמים בין חברי הרשימה ומפלגת שינוי, וכן עם מפלגת העבודה, והם כללו הוראות למקרה בו ייבחר המשיב כראש המועצה ובבחירות למועצה תזכה הרשימה רק ב - 3 מושבים. על יסוד ההסכמים חתם העותר על "כתב התחייבות" מיום 14.9.03, כדלקמן: "כ ת ב ה ת ח י ב ו ת מיום 14 בספטמבר שנת 2003 הואיל:והנני יו"ר סיעת עתיד בקרית ביאליק ... והואיל:בתאריך 03/07/2003 חתמתי על הסכם ... והואיל:ובמסגרת הסכם רשימת יש עתיד לביאליק התחייבתי כי במידה וד"ר רפי ורטהיים יבחר לראשות העיר ויחד עימו יבחרו רק שני (2) נציגים נוספים, אתפטר מתפקידי לא יאוחר מיום 28/04/2006 כדי לאפשר רוטציה עם נציג 'שינוי'. לפיכך הנני מצהיר בזאת: כי במקרה בו יבחר ד"ר רפי ורטהיים לראשות העיר ביאליק ועימו יבחרו רק שני (2) נציגים נוספים [להלן: דוד שגיא ואני], אתפטר מתפקידי לא יאוחר מיום 28/04/2006 בכדי לאפשר רוטציה עם נציג 'שינוי'. בכל מקרה אחר יבוטל כתב התחייבות זה על ידי הנאמן עו"ד ליאב גפן. כתב התחייבות זה הינו בלתי מותנה ובלתי חוזר. כתב התחייבות זה דינו כדין כתב התפטרות. כתב התחייבות זה מופקד בידיו של עו"ד ליאב גפן כנאמן והעתק ממנו יימסר למשרד הפנים ולנציג המשפטי של הרשימה המשותפת. כתב התחייבות זה דינו כדין חוזה בלתי חוזר ובלתי מותנה והפרתו תגרור סעד כספי בגובה 180 ₪ כתרומה לטובת הקהילה בקרית ביאליק. אין באמור לעיל מלשלול סעדים נוספים המגיעים על פי דין לכל אחד מהצדדים בגין הפרת כתב התחייבות זה ובגין כל נזק שייגרם. אני מצהיר כי זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן הצהרתי והתחייבותי אמת. ולראיה באתי על החתום מר יוסי דואק, יו"ר סיעת עתיד בקרית ביאליק אני הח"מ מאשר כי החתומים בשם המפלגה מורשים לחתום ... ליאב גפן, עור דין אישור הנני מאשר בזאת כי ביום 15/09/2003 הופיע בפני עורך דין .... מר יוסי דואק, שזיהה עצמו .... ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וההתחייבות הנ"ל וחתם עליה. (-) חתימת עורך הדין" מאז הבחירות מכהן העותר כחבר המועצה, ואילו המשיבה המתינה בסבלנות לקיום המובטח בעניינה, היינו כי תחל ביום 28.4.06 לכהן במקום העותר כחברת המועצה במחצית השניה של הקדנציה. אולם, העותר, בצורה הברורה ביותר, כבר בסמוך לאחר הבחירות, הבהיר לכל הנוגעים בדבר כי לאור הפרת ההסכמים שנכרתו על ידי הסיעה, כך לשיטתו, אין בדעתו לקיים את התחייבותו. הוא חזר על כך גם בסמוך לסיום מחצית הקדנציה, במכתב עליו חתם שנמסר למשיב ביום 23.4.06 וכן במכתב נוסף מאת באי כוחו מן התאריך האמור, שהעתקו נשלח גם אל המשיבה. ביום 3.5.06 שלח עו"ד גפן אל ראש העירייה מזכר, בו הוא אישר כי ביום 14.9.03 העותר חתם בפניו על "כתב התפטרות בלתי חוזר ובלתי מותנה, אשר הופקד בידי הנאמנות למשמורת" וכי "על פי כתב התפטרות כאמור, שהינו בלתי חוזר ובלתי מותנה, התפטר ... (העותר) מחברותו במועצת העיר ביאליק בתאריך 28/04/2006 בחצות". עוד כתב מר גפן במזכר, כי "בתאריך 28/04/2006 פנתה אלי בנידון, הגב' רות גולן, בכתב ודרשה את קיום ההתפטרות כדין." גם המשיבה דרשה כי ימומש המוסכם בהסכם הרוטציה, וביום 27.4.06 היא כתבה למשיב מכתב בו הזכירה לו כי כהונתו של העותר כחבר המועצה נפסקת ביום 28.4.06 וכי "בנסיבות אלו, הפכתי כאמור אני גב' רות גולן, בהיותי המועמדת הרביעית ברשימת "יש עתיד לביאליק" להיות חברת המועצה. לאור זאת" ביקשה המשיבה "הנך מתבקש החל ממועד זה לנהג בי כחברת מועצת העיר לכל דבר וענין." המשיב ביקש לקבל חוות דעת משפטיות, ולאחר שקבלן פעל על המלצת היועצים והודיע ומסר לעותר את הודעתו הנ"ל במכתבו מיום 7.5.06. במכתב הוא הסביר כי קיבל חוות דעת משפטיות, וכי "לאור חוות הדעת הנ"ל תוזמן הגברת רות גולן לישיבת המועצה בנדון כמי שנכנסה לכהונתה בהתאם לסעיף 125א לפקודת העיריות (נוסח חדש)." לכך מתנגד העותר אשר הגיב במהירות והגיש לבית משפט זה ביום 9.5.06 את עתירתו ובצידה בקשה (בש"א 1629/06) לסעד ארעי. הוצא צו זמני כמבוקש האוסר לכנס את המועצה בלא הזמנת העותר, ומאז ועד למועד הדיון בעתירה, המועצה לא התכנסה. 3. לטענת העותר, ההסכמים (הנוגדים לטענת באי כוחו את תקנת הציבור) הופרו חד צדדית ובאופן יסודי; הוא, לפיכך, ביטל את התחייבותו להתפטר; הוא אינו מתפטר, ועל כך הוא הודיע עוד מכבר, וגם עתה, חזור והודיע. לעמדת המשיבה אין להרשות לעותר לחזור בו מהתחייבותו הבלתי חוזרת להתפטר מכהונתו כחבר המועצה בתאריך הקובע. למימוש התחייבותו הוא חתם על כתב ההתחייבות שדינו כהודעת התפטרות והפקידו בידי נאמן; הוא לא הודיע לנאמן כי אסור לו לפעול על פי הנאמנות, ומשפעל הנאמן, בשליחותו של העותר, יש לראות את ההתפטרות כתקפה. המשיב מסביר כי הוא פעל על פי הייעוץ המשפטי שניתן לו, וכי יש לקיים את המוסכם בהסכמים שנחתמו. 4. על התפטרותו של חבר מועצת העירייה מחברותו במועצה ועל כניסתו לכהונה של הבא אחריו ברשימה בה הוא נבחר, חלות ההוראות שבסעיפים 124 ו 125 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה). סעיף 124 קובע כי "חבר מועצה רשאי, בהודעה לראש העיריה, להתפטר מתפקידו; חברותו במועצה נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב התפטרותו הגיע לידי ראש העיריה זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן." סעיף 125 קובע כי " ... יבוא במקומו (של חבר המועצה שהתפטר - ש.ב.) המועמד ששמו בא ברשימת המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות הקודמות למועצה". 5. על מנת להתפטר מן החברות במועצה, נדרש כי: "אחת, ההתפטרות נעשית בכתב התפטרות; שתיים, הכתב אמור להיות מופנה אל ראש העירייה; שלוש, כתב -ההתפטרות תופש מעת ש'הגיע לידי ראש העיריה'; וארבע, ההתפטרות תופשת, וחברותו של חבר המועצה המתפטר פוקעת כעבור 48 שעות לאחר שכתב-ההתפטרות הגיע לידי ראש-העירייה." ע"א 5813/96, דיאב נ' עיריית טמרה, פ"ד נא(1) 241, 250. בעניננו, מדובר במסמך אשר ספק רב בעיני אם ניתן לראות בו כתב התפטרות כדרישת ס' 124 לפקודה. הוא נושא את הכותרת כתב התחייבות, ולא "כתב התפטרות"; הוא כולל בחובו הפניות להסכמים והתחיבויות בעוד ש"כתב ההתפטרות צריך ... לכלול הודעה ברורה וחד משמעית על דבר התפטרותו של חבר המועצה" (ע"א 4841/00 ביטון נ' ראש עיריית קרית ביאליק, פ"ד נה(2) 26, בעמ' 31). "שכלולה אינו מחייב הסכמת הזולת ... (ו)רצונו של בעל הפעולה צריך להיות רצון אמיתי". ההתפטרות צריכה להיות הודעה חד משמעית ובלתי מותנית העומדת על רגליה שלה. המסמך שבענייננו אינו מופנה אל ראש העירייה; הוא כולל סנקציה כספית, ומאומת, אף שהדבר אינו נדרש לפי הוראות הפקודה, בתצהיר. הוא נחתם עוד לפני שהעותר נבחר למועצת העירייה (ר' בג"צ 221/56 מלאחי נ' ראש המועצה המקומית ראש העין, פ"ד יא(2) 925 שם נפסק כי "'התפטרות' כזאת כמוה כאין מבחינה משפטית. כתב ההתפטרות הנחתם על-ידי מועמד בבחירות לפני שנבחר אין לו כל תוקף חוקי כיון שאדם אינו יכול להתפטר מכהונה ציבורית בטרם שנבחר אליה. התפטרותו של אדם מכהונה ציבורית יש לה תוקף רק אם היא נעשית בהתאם לחוק, ללא תנאי שהחוק אינו מתיר או מכיר בו, וכאשר יש באמת ובתמים בדעתו של אותו אדם להתפטר מכהונתו מרצונו החופשי." (שם, עמ' 929)). נראה לי על כן, כי עולה ספק של ממש אם ניתן לראות במסמך זה, כשלעצמו, ובפעולת הנאמן על פיו, הודעת התפטרות או כתב התפטרות, במובן ס' 124 של הפקודה. עם זאת, יש לציין כי בדיון שנערך בפני, הצדדים לא העלו טענה כי המסמך מיום 14.9.03 אינו ממלא אחר דרישת "כתב ההתפטרות" שבסעיף 124 לפקודה. אפשר, אולי, מצד שני, שפגם זה גם ניתן לריפוי מכוח המפורט במסמך, במקרה דנן, כי "כתב התחייבות זה דינו כדין כתב התפטרות". 6. "החזרה מהתפטרות, הינה ... פעולה משפטית חד צדדית" של המתפטר, התלויה ברצונו שלו ובהחלטתו. היא צריכה לבוא לידי ביטוי חיצוני ואינה מותנית בהסכמת הזולת. "הביטוי החיצוני צריך להיות ברור וחד משמעי" (פרשת ביטון, בעמ' 34), בכתב ובמסגרת שהחוק קבע. אמנם, במקרים חריגים, כגון שהמתפטר חוזר בו מהתפטרותו, מחמת שקיבל שוחד ושלמונים, ניתן לאכוף עליו את ההתפטרות ולא להכיר בחזרתו בו ממנה (השווה בג"צ 2658/06 עלי הזימה נ' עלי נסרה ואח', מיום 3.4.06 וכן בג"צ 1262/06 התנועה למען איכות השלטון נ' סיעת ש"ס ואח', מיום 5.3.06). אולם, פרט לחריגים קיצוניים, העובדה כי המתפטר חתום על חוזה המחייב אותו, כך לכאורה, להתפטר, אין בה כדי להתגבר על החופש המוקנה לו, לפי החלטתו שלו, ולפי מצפונו, העומדים למבחן הבוחר, להחליט אם יתפטר, ואם יחזור בו מהתפטרותו. 7. באשר לחזרה מן ההתפטרות, נקבע בפרשת דיאב כי זו היא זכות קוגנטית שהורתה בטובת הציבור "ועל טובה זו אין הפרט בן-חורין לוותר". וכי "משפתח החוק פתח-של-חרטה לתופש הכהונה (לחזור בו מהתפטרותו), ראוי הוא דבר החוק שיזכה לפרשנות מיטיבה ומרחיבה." ר' פרשת דיאב הנ"ל, שם, בעמ' 254. החוק מדבר בזכות החרטה לאחר הגשת ההודעה. אך מכאן נשמע כי יכול המתפטר להודיע על חזרתו בו מכוונת ההתפטרות גם לפני כן, ובכך לבטל כתב התפטרות שנחתם ולא נמסר עדיין לראש העירייה. הוא הדין באשר לפעולה הנדרשת לאחר מסירת הודעת ההתפטרות לראש העירייה. נדרש כי הודעת החזרה מן ההתפטרות תימסר לראש העירייה, או לידי הקרובים לו. בעניננו היתה פניה אל בית המשפט בתוך 48 שעות, ניתן סעד זמני, כתבי בי הדין הומצאו מיד לראש העירייה, ולפיכך יש לראות בעותר כמי שיצא ידי חובתו במימוש חזרתו בו מן ההתפטרות. 8. טוענת המשיבה כי פעולת העותר נעשתה שלא בתום לב, תוך הפרת הסכמים ובלא יושר. לא בידי לקבוע זאת, לא לחיוב ולא לשלילה. טענות אלה צריכות ליבון בדין ודברים בין חברי הרשימה. עליהם לדעת אל נכון עם מי הם יושבים ועם מי הם מתקשרים בהסכמים ומי ראוי לאמונם. לבוחר עצמו, גם לו יש מה לומר בנידון זה, בבחירות הבאות. מכל מקום, לא הוכח כי פעולתו של העותר, אף אם היא נגועה בהפרת הסכם ואי קיום התחייבות מצידו (ואיני קובע עמדה בקשר לכך), נבעה משחיתות מידות והפרת המתחייב במידה כה קיצונית (כגון שוחד ושלמונים) עד כי בית המשפט יתערב ויאכוף עליו שלא לחזור בו מן ההתפטרות. 9. סוף דבר: העתירה מתקבלת. הודעת ראש העירייה מתבטלת; חברותו של העותר במועצת העירייה נמשכת. המשיב מס' 1 ישלם לעותר את הוצאותיו בסכום של 7,500 ₪, ומע"מ. חברי מועצהעירייההתפטרות