חוזה בלתי שפיט - חוזה הימורים

"חוזה הימורים שבמסגרת סעיף 32 (א) אינו בגדרו של חוזה בלתי שפיט. הוא גם אינו בגדר קטגורית אי החוקיות. מבחינת תוצאותיו המשפטיות זהו חוזה שקיומו מותר, משום כך שונה הוא מחוזה בלתי חוקי....חוזה ההימורים הרופף נמצא על גבול אי החוקיות אולם חוק החוזים לא התייחס אליו כאל חוזה פסול. הוא ייחד לחוזה מסוג זה הסדר נפרד, שבמידת מה מקנה לו עדיפות על פני חוזה פסול." החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים במעמד הצדדים במסגרת התנגדות לביצוע 2 שיקים, שיק מספר 0129 על סך 8,000 ש"ח ז.פ. 30.8.02 ושיק מס' 0144 על סך 3,300 ש"ח ז.פ. 26.7.02, התנגדות אשר הוגשה ע"י המבקשת. המבקשת הגישה תצהיר בתמיכה לבקשה ובו היא טוענת כי השיקים נשוא הבקשה שהוגשו לביצוע נמסרו למשיב במסגרת הימורים בלתי חוקיים שמנהל המשיב בקזינו בתל - אביב. כמו כן נטען בתצהיר הנ"ל לקיזוז חובות המבקשת וזאת מאחר ושולמו כספים על ידה שלא קוזזו מחובה המקורי. בנוסף נטען בתצהיר המבקשת כי היות ומדובר בהימורים בלתי חוקיים, בית המשפט אינו צריך לסייע באכיפתו של "חוב" הנובע ממשחקי הימורים בלתי חוקיים. ב"כ המבקשת טען בסיכומיו כי ב"כ המשיב ויתר על חקירה נגדית ולכן לא נסתרו טענותיה של המבקשת ונותרה בפני בית המשפט טענה אחת בדבר בקשה לביצוע שטר בגין הימורים בלתי חוקיים שמנהל המשיב בתל - אביב. ב"כ המבקשת הוסיף וטען כי חוק העונשין אוסר על קיומם של משחקי הימורים, והפנה בנוסף לסעיף 32 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973. בנוסף לכך, הפנה ב"כ המבקשת לספרו של כבוד השופט זוסמן, דיני שטרות, מהדורה שישית עמ' 279 הערה 134, שם צויין כי : "התמורה לשטר היא בלתי חוקית אם ניתן השטר בעד התחייבות שאינה חוקית או שניתן בתשלום מחיר שהיה מעל לזה הקבוע בחוק...או שינתן לכיסוי חוב שמקורו בהימור". ב"כ המבקשת אזכר פסק הדין ת.א. 45931/95 מפי כב' השופטת שרה דותן ולפיו נדחתה תביעתה של חברה לתשלום חוב על פי שיק שמשך מהמר וזאת נוכח הסיבה כי מדובר בהימורים בלתי חוקיים. ב"כ המשיב טען בסיכומיו כי המבקשת כלל לא הציגה טענת הגנה ראויה אשר יש בה כדי ליתן רשות להגן וכן טען כי טענת ההגנה שבתצהיר המבקשת איננה עילה למתן רשות להגן. ב"כ המשיב הפנה לספרו של ד' פרידמן ונ' כהן, חוזים חלק א', הוצאת אבירם בעמ' 350 שם צויין: "חוזה הימורים שבמסגרת סעיף 32 (א) אינו בגדרו של חוזה בלתי שפיט. הוא גם אינו בגדר קטגורית אי החוקיות. מבחינת תוצאותיו המשפטיות זהו חוזה שקיומו מותר, משום כך שונה הוא מחוזה בלתי חוקי....חוזה ההימורים הרופף נמצא על גבול אי החוקיות אולם חוק החוזים לא התייחס אליו כאל חוזה פסול. הוא ייחד לחוזה מסוג זה הסדר נפרד, שבמידת מה מקנה לו עדיפות על פני חוזה פסול." כמו כן, טען ב"כ המשיב בסיכומיו כי, עצם קיומה של האפשרות הזו לקבל היתר נוטלת מחוזה ההימורים את תווית הפסול שמחמת תקנת הציבור. ב"כ המשיב הוסיף וטען בסיכומיו, כי ההלכה הפסוקה קובעת כי אין להרחיב את סייגי האכיפה על פי סעיף 32 לחוק החוזים אל עבר העילה השטרית, כאשר השיקים ניתנו לשם קבלת אשראי בסכומים מדויקים לשם הימורים - כפי שקרה במקרה דנן ולעניין זה הפנה לע"א (ב"ש) 52/93, שם נקבע כי: "אין להרחיב את סייגי האכיפה הקבועים בחוק החוזים אל תחומי העילה השטרית. לא פחות משדבק פגם חברתי בעצם חוזה ההימור, דבק פגם במי שטורח ויוצא להמר, מבקש לרכוש אסימוני משחק, מקבל אשראי לצורך כך אך נמנע מלקיים התחייבותו בתום המשחק." לבסוף נטען ע"י ב"כ המשיב, כי השיקים נשוא התובענה אינם נגועים בתמורה בלתי חוקית, אלא הם נתנו להבטחת מחיר רכישת אסימונים בסכום המדויק שבו התכוונה המבקשת להשתמש לצורך ההימורים. לסיכום נטען ע"י ב"כ המשיב כי מדובר בתביעה שיטרית על סמך שיקים שעל פניהם ניתנו כדין וקיימת חזקת התמורה. לטענתו, בלתי סביר כי אדם ינסה להתנער מחובתו המגולמת בשיקים בטענה כי עסקת היסוד נגועה באי חוקיות, עסקה שהיא היתה צד לה מרצונה החופשי ולפיכך, מבקש לדחות את בקשת הרשות להגן. דיון: בפני בקשה למתן רשות להתגונן ונקבע זה מכבר, כי די בהעלאת טענת הגנה, ולו לכאורה, לצורך מתן רשות להתגונן. אין לקבל, במקרה דנן, טענה של כשלון תמורה מלא ו/או טענה של כשלון תמורה חלקי, והנני קובע כי המבקשת אכן קבלה תמורה בגין השיקים. ב"כ המבקשת טען בסיכומיו, כי היות ומדובר בחוב אשר נובע ממשחקי הימורים בלתי חוקיים, יש ליתן למבקשת רשות להתגונן על מנת לאפשר לה להוכיח את טענותיה ולעומת זאת נטען ע"י ב"כ המשיב בסיכומיו כי השיקים נשוא התובענה אינם נגועים בתמורה בלתי חוקית אלא נתנו להבטחת מחיר רכישת האסימונים בסכום קצוב ומדויק כנזכר לעיל וכי בנסיבות העניין אין בידי המבקשת טענת הגנה. כל צד מפנה לפסיקה ולאסמכתאות בתמיכה לטענתו, כמוזכר לעיל. היות ובפני בית משפט זה טענת הגנה אשר הועלתה ע"י המבקשת אשר די בה על מנת ליתן רשות להתגונן, הנני נותן למבקשת רשות להתגונן, אך מסייג את הרשות להתגונן לטענה בדבר היות החוב חוב אשר נובע ממשחקי הימורים בלתי חוקיים כפי שנטענה ע"י המבקשת בתצהירה. תצהיר המבקשת ישמש כתב הגנה בתיק. שאלת ההוצאות תוכרע בהתאם לתוצאות התובענה. לנוכח סכום התביעה, הנני קובע כי על הצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית בו זמנית וזאת תוך 45 ימים מהיום וכן הנני קובע מועד דיון להוכחות ליום 6.1.04 בשעה 17:30. חוזההימורים