חוזה גלובלי בגין השבחת מקרקעין

התובע חבר במושב כפר דניאל, ונטל חלק בהכנת תכנית הרחבה בנתבע. לטענתו, על הנתבע לשלם לו את הסך 960,000 ₪ בגין השבחת המקרקעין של הנתבע. הנתבע הגיש כנגד התובע תביעה שכנגד על הסך 349,500 ₪ בגין נזקים שלטענת הנתבע גרם לו התובע. כללי: בעלי הדין: 1. התובע חבר בכפר דניאל אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ, ולמד לימודי טכנאות נוף. בזמן הרלוונטי לתביעה היה התובע חבר ההנהלה הפעילה של האגודה וריטיינר שלה בכל נושא הבניה, עבודה עליה קיבל שכר מידי חודשו בחודשו, בין אם ביצע פעולות במסגרת תפקידו זה ובין אם לא ביצע כל פעולה בתפקידו זה. התובע עבר כריטיינר בנושא זה מכיוון שעבד במשרד שעסק בפיקוח על הבנייה. לפני האירועים נשוא ההליכים שבפני לא עסק התובע בהכנת תכניות מתאר או תכנון הרחבות בישובים חקלאיים. 2. הנתבע הוא ישוב חקלאי, המאוגד כאגודה שיתופית (להלן-"המושב" או "הנתבע" או "האגודה"). על פי תקנון האגודה, מנוהל המושב ע"י האסיפה הכללית, ועד הנהלה הכולל 5 חברים וועדת ביקורת. ההנהלה שוקדת על הוצאת תקציב האגודה לפועל בהתאם להחלטות האסיפה הכללית. אין לוועד סמכות לחרוג מהתקציב. האגודה הקימה גם ועד הנהלה פעילה (מצומצמת) בת 3 חברים שנפגשה באופן קבוע לשם מימוש פרויקט ההרחבה, ועד שהתובע היה חבר בו. מערכת היחסים בין הצדדים: 3. כפי האמור לעיל, התובע בוגר לימודי טכנאות נוף, עבד במשרד פרטי לפיקוח על הבנייה. עקב עבודתו זו שכר הנתבע את שירותיו כריטיינר לטיפול בנושא הבניה במושב, כאשר תחום אחריותו היה כל דבר הקשור לבנייה בתחום המושב. מטבע הדברים, במסגרת עבודתו זו צבר התובע ידע על רב על כל הבניה במושב, לרבות תשתיות. מאחר והתובע קיבל שכר עבור עבודתו זו, היה ידע זה רכושו של המושב, שהיה על התובע להעמידו לרשות המושב בכל עת עבודתו כריטיינר של המושב בכל נושא הקשור לבנייה. 4. בתחילת המחצית השנייה של שנת 2000 ביקש המושב להכין תכנית הרחבה במושב. המושב ביקש לקבל הצעות מחיר ממתכננים. ביום 21.8.00 קיבל המושב את הצעתו של האדריכל עמי יפה, בה פירט מר יפה את עבודתו, העריך את משך עבודתו כ-15 חודשים וביקש שכר בסך 16,000 ₪ לחודש. 5. ביום 30. 8.00 הגיש התובע מכתב למושב, אשר נוסחו כדלקמן: "הנדון: הצעה למתן שירותי ניהול ותאום - לתכנון - עבודות פיתוח ל-29 מגרשים הצעתי כוללת את העבודות המפורטות להלן: קיום פגישות מקדימות עם המתכננים לעבודות פיתוח, סיור משותף בשטח, מתן כל האינפורמציה לתכולת עבודת התכנון הנדרשת, קבלת הצעות מחיר, בדיקתם ומתן המלצות לבחירה. קיום פגישות וסיור כנ"ל עם המודדים לקבלת הצעות מחיר, בדיקתם ומתן המלצות לבחירה. לאחר בחירת המודד ואישור ההזמנה למדידה ע"י ההנהלה, קבלת מפות מדידה מהמודד לשטח התכנון, בדיקתם בשטח והעברת הערות למודד להשלמת או לתיקונים נדרשים, הכל עד להשלמת כל הנתונים במפות המדידה. לאחר בחירת המתכנן ואישור ההזמנה וההסכם ע"י ההנהלה, בדיקת ותאום של התכנון בכל השלבים שיפורטו בהסכם, הכל עד גמר התכנון, אישורו והכנת תיקים למכרז. הכנת לוח זמנים לשלבי התכנון בתאום מוקדם עם המתכננים והעברת דיווחים להנהלה על עמידה בהם. תקופת התכנון עד 6 חודשים מיום אישור ההסכם עם המתכנן (מותנה בקבלת אישורים והיתרים מהרשויות המוסמכות). התמורה עבור הניהול והתיאום התמורה תהיה בסכום קבוע בסך 20,000 ₪ (בחישוב נטו). (ההדגשה שלי - י.ז.) פריסת התשלומים תהיה במהלך 10 חודשים, ממועד תחילת העבודה. (ההדגשה שלי - י.ז.) חישוב סכומי התשלומים יבוצעו עם הגזבר על פי נתוני המס בתקופת התשלום." מסמך זה ייקרא להלן-"הצעה"). 6. מהצעתו של התובע למושב, עולה כדלקמן: התובע הציע את הצעתו זו למרות שבעבר לא עסק בנושא תכנון הרחבות והכנת תב"ע; התובע ביקש מהמושב שכר גלובלי עבור עבודתו (סעיף 2 לפרק ב' להצעה); אם כלפי פנים הציג התובע את שכרו כשכר גלובלי, כלפי רשויות המס ביקש להציג את שכרו כשכר עבודה חודשי (סעיף 3 לפרק ב' להצעה). 7. התובע, מתוקף היותו חבר ההנהלה הפעילה של הנתבע, היה בסוד העניינים, וקיבל לידיו את כל הצעות המחיר של בעלי המקצוע השונים, כפי שעולה מהנספחים שהגיש לתיק בית המשפט. היותו של התובע חבר ההנהלה הפעילה עולה בבירור מהנספחים לתצהיר התובע. 8. ביום 26.9.00 התקיימה ישיבת הנהלה פעילה של המושב, בה השתתף התובע. בישיבה זו החליטה ההנהלה הפעילה שהתובע יהיה אחראי על התיאום והתכנון. המעניין הוא שלמרות שהתובע היה בניגוד אינטרסים מובהק בין עניינו האישי לבין ענייני המושב, השתתף בישיבה זו ונטל חלק בהחלטה שהוא יהיה אחראי על ניהול ותיאום התכנון. 9. במסגרת ישיבות ההנהלה הפעילה הוטלו משימות על חברי ההנהלה הפעילה לצורך קידום התכנית. כגון בהחלטת ישיבת ההנהלה מיום 21.11.00 החליטה ההנהלה הפעילה כדלקמן: "דודי ועמרי יבדקו את הבעיות הקיימות בהקשר לתב"ע הקיימת ויציעו תיקונים. הכנת רשימת התיקונים הנדרשים תוכן ע"י הנ"ל עד סוף חודש 12/00. הבקשה לשינויים בתב"ע תועבר למרכז לרישום משבצת אגף המדידות לקבלת הצעת מחיר לביצוע השינויים." 10. ביום 28.2.01 היה התובע אצל גב' תמי דותן מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים. בפגישה זו העירה בגב' דותן הערות לתכנית המוצעת, והתברר שיש לבצע תכנית שינויים לתב"ע. 11. ביום 2.3.01, מספר ימים לאחר הישיבה של התובע עם גב' דותן, כתב מר דודי יפה, מרכז המשק נייר עמדה שכותרתו: "לקראת ישיבת ועד הנהלה בנושא: בחירת מנהל ומתאם התכנון לפיתוח המגרשים." וזה נוסח נייר העמדה: "בהמשך לדיונים וההחלטות שהתקבלו בישיבות הנהלה פעילה וועד הנהלה, מאז חודש 8/00 בנושא הנ"ל, ובהתאם להחלטת ועד הנהלה מתאריך 16/2/01 (לקבל הצעות מחיר נוספות) להלן פירוט ההצעות שנתקבלו: הצעה מאת עמי יפה, בסך 16,000 ₪ לחודש בהערכת זמן של 7 עד 10 חודשים, דהיינו, בין 112,000 ש"ל ל- 160,000 ₪. הצעה מאת עמרי גולן, לסכום כולל בסך 33,000 ₪, בחלוקה ל-10 תשלומים שווים של 3,300 ₪ לחודש. (ההדגשות שלי - י.ז.) הצעה מאת אבי פירקס, בסך 1% מערך העבודות, שמשמעותו כ- 35,800 ₪. ניתנה הצעה להנחה במידה והוא יבצע את עבודות הפיקוח. הצעה מאת משרד ג. שורש בסך 1.2% מערך העבודות, בסך כולל כ- 43,000 ₪. (ניתנה גם הצעה לפיקוח). על פי פירוט ההצעות הנ"ל, ההחלטות הקודמות וכל הנתונים האחרים הידועים לחברי ועד ההנהלה, נדרשת קבלת החלטה בישיבה הקרובה. אציין כבר עתה כי משרד ג. שורש הוא המשרד בו עבר התובע כמפקח בנייה. יש להניח שבכל מקרה בו היה זוכה משרד שורש בעבודה, היה התובע מבצע את עבודות הפיקוח. כך שיש להתייחס להצעה של משרד שורש כהצעה נוספת של התובע בתוספת עמלה של משרד שורש. 12. ביום 2.3.01 התקיימה ישיבת ועד ההנהלה, ובו ביום נחתם החוזה בין התובע לבין הנתבע בגין עבודתו זו. מהעדויות שנשמעו בפני ומהחוזה שנחתם בין הצדדים עולה שלפני החתימה על החוזה מיום 2.3.01 לא דיווח התובע לוועד ההנהלה או ליתר חברי ההנהלה הפעילה על פגישתו עם גב' דותן ועל הצורך לתקן את התב"ע, מידע שהיה באמתחתו של התובע מספר ימים לפני החתימה על החוזה. 13. ביום 2.3.01, מיד לאחר הישיבה של ועד ההנהלה חתמו התובע והנתבע על החוזה שכותרתו "חוזה עבודה אישי". בסעיף 9 לחוזה נקבע כי שכרו של התובע הינה 3,300 ₪ ברוטו לחודש, ושכרו הכולל יהיה 33,000 ₪. הצדדים טענו בפני לגבי השוני בין הסכום הנקוב בהצעת המחיר של התובע שעמדה על הסך 20,000 ₪ נטו בפריסה ל-10 תשלומים, לבין הסכום הנקוב בחוזה שהוא 33,000 ₪ ברוטו בפריסה ל-10 תשלומים. מהשוואת הנוסח בהצעה ומהשוואת הנוסח בחוזה עולה שהסך 3,300 ₪ ברוטו לחודש הוא הסך 2,000 ₪ נטו לחודש על פי נתוני המס בתקופת התשלום. ההשוואה בין הצעת המחיר לבין החוזה מלמדת שאם כלפי פנים הציג התובע את הצעתו כמחיר גלובלי, מטעמי מס ביקש לשוות לתשלומים אלו שכר עבודה כשכיר ולא כשכר עבודה קבלני. בסעיף 4 לחוזה פורטו הפעולות שעל התובע לבצע, ובו נרשמו כל אותן הפעולות והעבודות ציין התובע בהצעה. 14. ביום 27.7.01, כ-5 חודשים לאחר הישיבה עם גב' דותן, כתב התובע מכתב הממוען ליו"ר ועד הקהילה ולמרכז המשק (מר דודי יפה), עם העתק לחברי ועד הקהילה, שנוסחו כדלקמן: "הנדון: תקציב לתכנון שינויים ל-ת.ב.ע. - גז 23/416 בשטח מגורים - בכפר דניאל בהמשך להחלטות בישיבות הנהלת הקהילה בנושא שבנדון להלן פירוט העלויות הצפויות לכלל העבודות הקשורות לתכנון השינויים ב-ת.ב.ע. מגורים (ההדגשה שלי-י.ז.): תכנון השינויים ל-ת.ב.ע. ע"י אדריכל אבנר דרורי (לפי השקעת עבודה) כ- 20,000 ₪ מדידה משלימה ע"י חברת "אבסולוט" (לפי הצעת מחיר מאושרת) כ- 17,500 ₪ איחוד וחלוקת מגרשים ע"י המרכז לרישום משבצות (לפי הצעה בע"פ) כ- 40,000 ₪ ניהול ותאם התכנון ע"י עמרי (5 חדשים להסכם הקיים) כ- 16,500 ₪ צילומי תכניות והעתקות ופלוטים + אגרות + בלתי צפוי מראש כ- 6,000 ₪ סה"כ כ- 100,000 ₪ לא כולל מע"מ כידוע לכם תהליך התכנון לתיקונים בת.ב.ע. התחיל בחודש 3/01 ובמקביל הוקפא התכנון המפורט של המגרשים ל"חבר ממשיך" עד אישור השינויים לחלוקת המגרשים החדשה. בישיבת ו. הנהלה מס' 162, בתאריך 6/5/01 אושר התקציב עבור התכנון המפורט, ע"ס 100,000 ₪, מתוך חשבון הנאמנות. למען הסדר, אבקשכם להביא את פרוט ההוצאות המתוכננות לאישור ו. הנהלה." 15. הנתבע שכר את שירותיהם של בעלי מקצוע שונים להכנת השינויים בתב"ע, כגון: אדריכל, מהנדס, מהנדס כבישים, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין לצורך הכנת טבלאות איזון. התובע הסתכסך עם מספר בעלי מקצוע, כגון עם האדריכל והמודד, וגרם להחלפתם בבעלי מקצוע אותם הוא מכיר ויש לו עימם, או למשרד בו הוא עובד כשכיר, קשרי עבודה. טענות הצדדים: 16. בכתב התביעה טוען התובע כי הוא השקיע עבודה מעל ומעבר להתחייבויותיו, ועל כן זכאי לקבל מהמושב שכר ראוי עבור עבודתו, אשר ייגזר משווי ההשבחה של המגרשים במושב. התובע העמיד את תביעתו על הסך 960,000 ₪. בסעיף 10 לתצהירו הצהיר התובע כדלקמן: "למעשה ביני לבין הנתבעת יש שתי מחלוקות בלבד: האם חוזה העבודה שנחתם ביננו ביום 2.3.01 חייב אותי לטפל בכל הפרויקטים התכנוניים הנוספים בהם טיפלתי או לחילופין שעשיתי את העבודה "בהתנדבות" (כטענת הנתבעת) או שמא עלי לקבל שכר נוסף עבור פרויקטים אלה (כפי שאני טוען). מהו השכר הראוי שיש לשלם לי עבור העבודה שבוצעה על ידי." 17. בכתב ההגנה טען המושב כי שכרו של התובע היה שכר גלובלי, וכי לא סביר שהתובע, שהינו חסר השכלה בתחום התכנון והבניה, ואינו מורשה על פי דין להכין תכניות מתאר ולחתום עליהן, יקבל שכר העולה כמה וכמה פעמים על שכרם של האדריכל, המהנדס, מהנדס הכבישים, המודדים והשמאי ויתר בעלי המקצוע שעמלו על הכנת תכנית תכנת השינויים לתכנית המתאר. 18. המושב הגיש כנגד התובע תביעה שכנגד בגין נזקים, שלטענתו גרם למושב בעת עבודתו. מנגד, טוען התובע שבחוזה העבודה האישי ניתן לו פטור מתביעות מעין אלו. העדויות: 19. מטעם התובע העידו אדריכל שושני, אדריכל עודד גלרון, השמאי אלי סידאוי והתובע בעצמו, אשר נחקרו חקירה שכנגד. 20. מטעם הנתבע העידו מר יוני ריינהורן, אדריכל דרורי , אינג' אמיל ברגינר ומר דודי יפה, אשר נחקרו חקירה שכנגד. דיון ומסקנות: חוזה גלובלי: 21. כפי שציין התובע בסעיף 10 לתצהירו השאלה הראשונה שיש להתייחס אליה היא האם החוזה שנכרת בין התובע לבין המושב הוא חוזה הכולל תשלום גלובלי עבור העבודה המתוארת בו, או שמא מדובר על חוזה עבודה חודשי. 22. סבור אני שמדובר על חוזה לעבודה קבלנית של התובע עבור המושב בסכום קבוע, הן לגבי 29 המגרשים והן לגבי השינויים ב-ת.ב.ע, מהסיבות כדלקמן: בהצעה ציין התובע כי ההצעה היא בסכום קבוע בסך 20,000 ₪ בחישוב נטו, אשר ייפרס ל-10 תשלומים. כבר לעיל ציינתי שהפריסה ל-10 תשלומים והחתימה על חוזה עבודה אישי הייתה כלפי חוץ, כלפי רשויות המס, אך כלפי המושב היה מדובר בפירוש על עבודה קבלנית בסכום קבוע; החוזה מגלם בתוכו את הצעת התובע למושב, תוך המרת התמורה מסכום נטו לסכום ברוטו, הכולל בתוכו את גילום המס. תקופת החוזה ל-10 חודשים תואמת את פריסת התשלומים שביקש התובע בהצעה; מדוע היה צריך לקבוע בסעיף 4(ב) לחוזה העבודה כי סך כל התמורה עבור העבודה אותה יבצע התובע הינה 33,000 ₪. וכי איננו יודעים שהסך 3,300 ₪ לחודש כפול 10 חודשים נותן את הסך 33,000 ₪? במכתבו מיום 27.7.01 כותב התובע את אומדן העלויות לכלל העבודות הקשורות לתיקון ה-תב"ע, ומציין כי שכרו הוא כ- 16,500 ₪ ל-5 חודשים. את דבריו אלו יש לקרוא על רקע ההצעה ועל רקע דבריו שהוא מציין את כלל העלויות. דהיינו: שכרו הכולל עבור עבודה קבלנית לשינוי התב"ע הוא 16,500 ₪ אשר יחולק ל-5 תשלומים, כפי שהיה לגבי תכנון 29 המגרשים; התובע מציין בהצעה כי המועד אותו הוא מציין מותנה בקבלת אישורים מהרשויות המוסמכות. אם אקבל את טענת התובע, משמע מכך שהתובע תובע שכר גם עבור חודשי המתנה לקבלת אישורים מהרשויות המוסמכות, ודבר זה אינו סביר; התובע כמי שהיה חבר ועד הנהלה וחבר הנהלה פעילה יודע שהמושב עובד על פי תקציב מאושר, וכי המושב אינו יכול לאשר תשלום שאינו תואם תקציב; קבלת טענת התובע משמעותה שאדם שאינו מוסמך על פי דין לפעול להכנת תב"ע יקבל שכר גבוה כמה וכמה מונים מכל בעלי המקצוע המוסמכים על פי דין לפעול להכנת תב"ע, ודבר זה נוגד את ההיגיון; המושב שכר את שירותיהם של בעלי המקצוע השונים המוסמכים על פי דין כל אחד בתחומו לפעול להכנת תכנית השינויים לתב"ע. אם התובע הסיג את תחומי פעולותיהם של בעלי מקצוע אלו, תוך ניצול מעמדו כמתאם הפרויקט, אין לו אלא להלין על עצמו או לתבוע את שכרו מבעלי תפקידים אלו. המושב שכר את בעלי המקצוע שיפעלו כל אחד בתחומו, ואינו צריך לשלם פעמיים על אותה עבודה; התובע טוען כי הפעולות שבגינן תובע אותו המושב בתביעה שכנגד נכללות במסגרת הפעולות שביצע על פי החוזה מיום 2.3.01. משמע מכאן הוא שהתובע מודה שהפעולות שביצע גם לאחר תום עשרת החודשים ולאחר תום חמשת החודשים הנוספים נכללים בפעולות שחל עליהם החוזה. אם אקבל את טענת התובע שאין מדובר בשכר עבור עבודה גלובלית, איאלץ לקבל את התביעה שכנגד נגד התובע, שכן לדבריו הפעולות שביצע לאחר תקופת החוזה אינן נכללות במסגרת החוזה, במיוחד לאור העובדה שהמושב הודיע לו שהעבודות שמבצע הינן במסגרת החוזה שנכרת עמו; משהמשיך התובע לפעול לשינוי התב"ע לאחר שהמושב דחה את דרישתו לתוספת שכר לאחר שחלפו 15 חודשים, משמע שקיבל את טענת המושב שבחוזה שנכרת עמו נקבע שכר גלובלי עבור עבודה קבלנית. 23. יתירה מכך, כפי העולה מחומר הראיות, התובע פעל במקרה שבפנינו בשלושה תפקידים: האחד, חבר ועד הנהלה פעילה, השני, ריטיינר לענייני בניה במושב והיה עליו להעמיד למושב את כל הידע שהצטבר אצלו במסגרת עבודתו זו, והשלישי, כמתאם התכנון מטעם המושב. התובע לא הבחין בין פעולות שביצע על פי כל תפקיד. בהעדר הבחנה זו, לא ניתן לייחס פעולה כלשהיא לפעולה החורגת מתחומי הפעילות שציינתי לעיל, ולקבוע את שווי השכר הראוי המגיע לתובע, אם מגיע לו שכר על פעולות אלו. גם המומחים מטעם התובע לא הבחינו בין הפעולות שביצע התובע על פי כל תפקיד מתפקידיו במושב, איזו פעולה ביצע במסגרת תפקידו בוועד ההנהלה ובהנהלה הפעילה, איזו פעולה ביצע במסגרת תפקידו כריטיינר של המושב ואיזו פעולה ביצע על פי החוזה עם המושב ואיזו פעולה חורגת מתפקידים אלו. 24. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעת התובע כנגד הנתבע. התביעה שכנגד: 25. המושב הגיש כנגד התובע תביעה שכנגד ובה תבע מהתובע פיצויים כדלקמן: את הסך 250,000 ₪ בגין עלות הזזת הכביש ליד ביתו של התובע על מנת שניתן יהיה להכשיר את חריגות הבנייה בביתו; את הסך 25,000 ₪ בגין עלויות נוספות לבעלי מקצוע עקב התנהגות התובע; את הסך 100,000 ₪ בגין התארכות הפרויקט והפרת הסכם; את הסך 151,200 ₪ בגין אבדן דמי שכירות למבנה הגן. 26. בסעיף 10 לחוזה מיום 2.3.01 הסכימו הצדדים כדלקמן: "הכפר מתחייב לפצות את העובד בגין כל תשלום שהעובד יחויב בו בגין פעולות שביצע כדין במסגרת תפקידו, כמוגדר בהסכם זה, ושביצע בהתאם לתקנות ולנוהלים החלים עליו. הכפר ישפה את העובד בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא העובד או שחוייב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש כנגדו בידי הכפר או בשמו או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף תפקידו ובמסגרת ביצועו וכן בגין כל תובענה שעילתה פגיעה גופנית, מחלה, או מוות וכן כל תובענה בגין נזק, הפסד או הרס שיגרם לרכוש כלשהו." לאחר שקבעתי שכל פעולותיו של התובע היו במסגרת חוזה העבודה הפאושלי, אין מנוס מליתן לסעיף זה את מלוא נפקותו ולדחות את התביעה שכנגד שהגיש המושב כנגד התובע. 27. אציין שאם הייתי קובע שהעבודות שביצע התובע היו מחוץ למסגרת החוזה, ייתכן והתוצאה לגבי התביעה שכנגד הייתה שונה לחלוטין. הערה לסיום: 28. התובע וחברי המושב מתגוררים באותו ישוב, שהוא ישוב קטן. מטבע הדברים, תביעה זו פגעה במרקם היחסים במושב. בעת כתיבת פסק הדין לקחתי עניין זה בחשבון, ועל מנת שלא לפגוע פגיעה נוספת במערכת היחסים בין הצדדים, ולאפשר לצדדים לשקם את מערכת היחסים ביניהם, כתבתי את המינימום ההכרחי לצורך מתן פסק הדין. הרחבה נוספת של פסק הדין הייתה טומנת בחובה פגיעה נוספת ומיותרת במרקם היחסים שבתוך המושב. הוצאות משפט: 29. סכומי התביעה שהגישו הצדדים היו שונים, כאשר סכום התביעה של התובע היה למעלה מפי שניים מתביעת הנתבע. מכתבי הטענות ניתן להסיק שאם התובע לא היה מגיש את תביעתו כנגד המושב, המושב לא היה מגיש את התביעה שכנגד נגד התובע. בהתחשב בנתונים אלו, ובהתחשב בעובדה שהתובע הוא חבר המושב, אפסוק לטובת המושב סכום הוצאות מופחת. סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה ואת התביעה שכנגד. התובע ישלם לנתבע כדלקמן: את הוצאות המשפט בסך 10,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. חוזהמקרקעין