חוזה השכרת רכב

בפניי תביעה בסדר דין מהיר לתשלום סך של 7,011 ₪, בטענה להפרת הסכם להשכרת רכב. התובעת הינה חברה פרטית העוסקת בהשכרת רכבים. לטענת התובעת, בסוף שנת 2010 ועד מחצית 2011, שכר הנתבע ממנה רכבים שונים. בין היתר, שכר הנתבע רכב מסוג דייהטסו (מ.ר. 25-004-13), ולאחר מכן רכב אחר מסוג יונדאי (מ.ר. 40-534-66). הנתבע לא עמד בתשלום הסכומים להם התחייב ונותר חייב סך של 6,771 ₪, אשר בצירוף הצמדה וריבית מגיע כדי סכום התביעה. הנתבע, בכתב ההגנה, איננו מכחיש את השימוש שעשה ברכבי התובעת ואף לא את חתימתו על מסמכי התקשרות שונים אשר הציגה התובעת. הנתבע אף איננו כופר בסכום התביעה, אך טוען כי לא הוא החייב בו שכן לא הוא השוכר. לטענתו, עבד כשכיר בבית עסק אשר שמו "א.ב. עבודות חשמל - אינהורן בני" (להלן: "איינהורן") ואותו בית עסק הוא אשר שכר את הרכבים והוא אשר התחייב לשלם בגינם. הנתבע, לטענתו, לא היה אלא שכיר של אותו בית עסק, איינהורן. התביעה הוגשה בסדר דין מהיר ולאחר הגשת כתב ההגנה הגישה התובעת תצהיר לתמיכה בטענותיה. בדיון המוקדם אשר התקיים ביום 3.4.12 ויתרו הצדדים על חקירות וסיכמו את טענותיהם בעל פה בו במקום. כאמור, לטענת הנתבע אין כלל יריבות בינו לבין התובעת, שכן הסכם השכרת הרכבים נכרת בין התובעת לבין איינהורן. כלל יסוד של דיני החוזים בישראל הוא זכותם של צדדים לבחור אם להתקשר בחוזה אם לאו. בהתאם, בכדי שחוזה יחייב את הצדדים לו, בכדי שבכלל תיווצר התקשרות חוזית מחייבת, נדרש קיומו של היסוד ההסכמי, דהיינו הסכמה מודעת ומכוונת של כל הצדדים ליצור קשר משפטי מחייב. לעיתים, עלולה להיווצר סיטואציה בה נכרת חוזה אולם אין הסכמה אמיתית בין הצדדים, למשל במקרה של הטעיה או כפייה. במצבים שכאלו מוצא עצמו אדם צד לחוזה בו לא חפץ וצד להתקשרות בה כלל לא רצה ולא התכוון להיות. במצב בו מועלית טענה שכזו, נקבע כי המבחן המכריע יהיה המבחן האובייקטיבי, כאשר הגילוי החיצוני של ההסכמה מועדף על פני כוונות או מחשבות פנימיות. מהראיות אשר הוצגו בפני, מסתבר כי הנתבע חתם על מסמך אשר כותרתו "חוזה השכרה" (נספח א' לתצהיר התובעת) הן במקום המיועד לחתימת השוכר ושוב, במקום המיועד לחתימת הערב להתחייבות השוכר. מסתבר כי באותו חוזה מופיע גם מספר תעודת הזהות של הנתבע כשוכר הרכב. ולא פעם אחת חתם הנתבע על חוזה השכרת רכב, אלא שוב ושוב, כאשר התובעת מציגה 4 חוזים שכאלו. על פניו איפוא, הנתבע הוא שוכר הרכב ולא כל גוף אחר. על פניו, התחייב הנתבע אישית לשלם לתובעת את התשלומים הנדרשים בגין השכרת הרכבים אשר קבל לחזקתו. לטענת הנתבע, שוכר הרכב הנכון הינו אחר, בית העסק איינהורן. אומנם, החשבוניות אשר הנפיקה התובעת בגין השכרת הרכב הופנו לאותו בית עסק ושם זה גם מצוין על גבי חוזי ההשכרה לצד מספר תעודת הזהות של הנתבע אולם לכך ניתן הסבר על ידי התובעת. לפי הסברי התובעת, בקש הנתבע שהחשבוניות יופקו על שם איינהורן משיקוליו, והתובעת הסכימה שכן הייתה אדישה לכך. הסבר זה סביר בעיקר בהעדר הסבר אחר מצד הנתבע. למעשה, זולת טענה כללית בדבר העדר כוונה להתקשר עם התובעת ולהתחייב בפניה, לא הציג הנתבע כל ראיה. הנתבע אפילו לא הציג מסמך המזהה את אותו בית עסק, איננהורן, או מסמיך אותו ליטול רכב ולהתחייב בשם אותו איינהורן. כאשר טוען הנתבע להתחייבות של אחר, המינימום אשר היה מצופה ממנו הוא להביא את גרסתו של אותו איינהורן ולמצער - להסביר מדוע אין בפני בית המשפט גרסה שכזו. הנתבע לא עשה דבר מאלו. ועוד. טוען הנתבע בכתב ההגנה כי התבקש לחתום על מסמכים "כנהג בלבד" ואילו בדיון העלה גרסה חדשה לפיה התבקש לחתום "על ביטוח בלבד". שינוי הגרסאות איננו מוסיף לאמינות הנתבע. ובכלל, לא תישמע טענה מצד מי שחתם על חוזה כי לא טרח לקרוא את החוזה ולא הבין את פשר חתימתו. ודאי לא כאשר מדובר בחוזה פשוט, ברור ובן עמוד אחד בלבד אותו ניתן לקרוא בנקל. אם כך, התובעת הציגה ראיה לחוזה שכירות בינה לבין הנתבע ובחתימת הנתבע, הנתבע לא הציג כל ראיה אשר תתמוך בגרסתו להטעיה או להעדר כוונה להתקשרות חוזית או למחויבות של צד ג', בית עסק בשם איינהורן. במצב זה, אין אלא לדחות את טענות הנתבע. אשר על כן אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. כמו כן יישא הנתבע באגרת בית המשפט וכן גם בשכר טרחת פרקליטי התובעת בסך של 1,000 ₪.חוזהרכבשכירותהשכרת רכב