הסכם התקנת דלתות

תובענה כספית לתשלום סך של 7,821 ₪ ליום הגשתה (18.11.2010). א. ההליך והצדדים לו 1. התובע עוסק בתיקון והתקנת דלתות באמצעות עסק שבבעלותו, "אבי דלתות". בבעלות הנתבעת, חברה פרטית, זכויות בנכס ועליו מבנה המצוי ברחוב ביל"ו 29 בחיפה (להלן הנכס). מר הנרי אמר הוא בעליה של הנתבעת ומשמש כמנהלה (להלן הנרי). 2. אין חולק על כך שבשלהי 2009, בחודש אוקטובר או בסמוך לכך, התקין התובע ארבע דלתות לפתחי חוץ בנכס (להלן הדלתות) [עדות הנרי בעמ' 18 לפרוטוקול]. אף אין חולק על כך שביום 21.10.2009 בוצעה העברה בנקאית מחשבון הנתבעת לחשבון התובע בסך של 1,957 ₪ (להלן המקדמה). מחיר הדלתות ועלות התקנתן הועמדו על-ידי התובע על סך כולל של 9,200 ₪ (להלן מחיר העבודה). 3. התובענה נסבה על ההפרש, לגביו נטען שלא שולם, בין מחיר העבודה לבין המקדמה. התובע ייחס לנתבעת הפרת הסכם שנקשר ביניהם, על-פיו התחייבה לשלם לו את מחיר העבודה במלואו. הנתבעת הכחישה קיומו של קשר חוזי בינה לבין התובע. המחלוקת בין הצדדים נסבה אפוא על השאלה אם נכרת בין התובע לבין הנתבעת הסכם על-פיו התחייבה הנתבעת לשלם לו בעצמה ובמישרין את מלוא מחיר העבודה. אגב כך נחלקו בעלי-הדין בשאלת המשמעות שיש לייחס להעברת המקדמה מחשבון הנתבעת לחשבון התובע. 4. ביום 11.7.2011 נשמעו עדויות התובע מזה והנרי מזה. סיכומי הצדדים נשמעו על-פה. ב. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בכתבי-הטענות ונספחיהם, בראיותיהם של בעלי-הדין ובסיכומיהם שוכנעתי שיש לדחות את התובענה במלואה. להלן יובאו הטעמים לכך. 1. אף לשיטת התובע לא עוגנו יחסיו עם הנתבעת בחוזה כתוב ואין מדובר אלא בהתקשרות שנערכה על-פה [סע' 23 לתצהיר התובע ת/1]. התובע אישר שמי שפנה אליו לשם ביצוע עבודת התקנה של משקופים ודלתות בנכס היה מר שלמה בודרם שהציג עצמו כקבלן משנה מטעם הנתבעת (להלן בודרם) [סע' 3-2 ל-ת/1; עמ' 4 לפרוטוקול]. מגעיו של התובע עם הנתבעת בכל הקשור לביצוע העבודה התמצו בקיום שיחות טלפון עם הנרי, זאת מבלי שהשניים נפגשו פנים אל פנים [עמ' 5 לפרוטוקול]. 2. הנתבעת הציגה הסכם נושא תאריך 1.10.2009 [נספח א' לתצהיר הנרי נ/2; להלן הסכם השיפוצים] שנערך בינה לבין בודרם ושותפו אייל בן-גיאט (להלן יחדיו הקבלן). על-פי הסכם השיפוצים התחייב הקבלן לבצע עבודות שיפוץ בנכס הכוללות גם התקנת דלתות פנים ודלתות פלדלת כנגד מחיר כולל ונקוב אשר ישולם על-ידי הנתבעת לקבלן לפי קצב התקדמות העבודה. הובהר שהמחיר הקבוע בהסכם השיפוצים הוא פאושלי וכי הקבלן התחייב לשאת על חשבונו בכל ההוצאות מכל מין וסוג הקשורות בביצוע העבודות על-פיו ולרבות בגין חומרים [סע' 9.1 להסכם השיפוצים]. הקבלן התחייב בין השאר לספק לנכס ארבע דלתות פלדלת [סע' 11 בעמ' 3 להסכם השיפוצים]. התובע לא הצביע על טעם שיבאר מדוע תסכים הנתבעת לשלם לו במישרין את מחיר העבודה שעה שהתחייבה קודם לכן לשאת בו כלפי הקבלן במסגרת המחיר הכולל הנקוב בהסכם השיפוצים. 3. הנרי גרס שקיים שתי שיחות טלפון בקשר עם ביצוע העבודה, האחת עם התובע לשם קביעת גוון הדלתות והשנייה באותו עניין עם המפעל שביצע את עבודת הצביעה. הלה אישר שייתכן שקיים שיחה נוספת עם התובע במהלכה קיבל את פרטי חשבון הבנק שלו לשם העברת המקדמה [עמ' 14 לפרוטוקול]. גם אם אקבל את גרסת התובע לפיה בשיחותיו עם הנרי נתן לו האחרון הנחיות באשר לסוג העבודה הנדרשת ואופן ביצועה, אין בכך כדי לשכלל הסכם בין התובע לבין הנתבעת שמכוחו נושאת הנתבעת בחובה לשלם לתובע את מלוא מחיר העבודה. על-מנת להשיג תוצאה כזו נדרש התובע לשכנע שנקבע בינו לבין נציגה המוסמך של הנתבעת באופן ברור ומפורש שהנתבעת היא שתשלם לתובע את כל מחיר העבודה. כזאת לא נעשה. על-פי עדות התובע נסבה ההסכמה בינו לבין הנרי אך ורק על תשלום המקדמה [עמ' 6 לפרוטוקול]. התרשמתי שעל-יסוד העברת המקדמה במישרין על-ידי הנתבעת הניח התובע וציפה שכך תנהג הנתבעת גם לגבי יתרת הסכום. בה בעת לא הוסכם על כך בין התובע לבין הנתבעת. 4. עדות התובע בכל הקשור לחלוקת התפקידים בין בודרם לבין הנרי לא הייתה עקבית ורישומה לא היה אמין. בתצהירו מסר שלאחר יצירת הקשר הראשוני יצא בודרם מן התמונה וכל נושא התשלומים, סוג הדלתות ואופי העבודה נועד להיקבע באופן בלעדי אל מול הנתבעת [סע' 4 ל-ת/1]. מעדותו לפני עלה שגם לאחר ששוחח טלפונית עם הנרי הוסיף לקבל מבודרם הנחיות על-אודות אופן ביצוע העבודה, ובודרם הוא שפיקח על עבודת התובע בנכס [עמ' 5 לפרוטוקול]. חסרונה של גרסה אחידה בעניין מהותי זה פועלת לחובת התובע. 5. מסמך שכותרתו "הזמנת עבודה/הצעת מחיר" הופנה על-ידי התובע אל בודרם באמצעות תיבת דוא"ל של אשתו, מיכל דור (להלן דור). עיון במסמך זה, נושא תאריך 19.10.2009, מעלה שהוא מוען בידי התובע אל דור לבדה ואילו דור היא שהעבירה אותו להנרי [נ/1; להלן הצעת המחיר]. התובע אישר ששלח את המסמך האמור אל דור. עוד אישר שגם חשבונית בסך 2,000 ₪ שהוציא בגין התקנת משקופי הדלתות הוגשה לבודרם [עמ' 8-7 לפרוטוקול]. טענתו כי שיגר את הצעת המחיר בעת ובעונה אחת לדור וגם להנרי נסתרת מניה וביה מתוך עיון ב-נ/1. משלוח הצעת המחיר לבודרם לבדו, כשבודרם הוא שמעביר אותה להנרי, עולה בקנה אחד עם קיומו של קשר חוזי ישיר בין התובע לבין בודרם ובה בעת מתיישב עם חסרונו של קשר כזה בציר היחסים שבין התובע לבין הנתבעת ועם טענת הנתבעת כי החוזה היחיד שכרתה בכל הקשור לנכס התבטא בהסכם השיפוצים עם הקבלן. הוא הדין בהעברת החשבונית לבודרם. ברי כי עצם הוצאת חשבונית בגין יתרת מחיר העבודה על שם הנתבעת, זאת על-ידי התובע ולפי בחירתו, אינה מקימה יש מאין קשר חוזי בין התובע לבין הנתבעת. 6. הצעת המחיר הוגשה על סך 10,800 ₪ בחלוקה ל-2,000 ₪ בגין התקנת משקופים לארבע דלתות ו-8,800 ₪ עבור ארבע הדלתות עצמן. התובע לא הבהיר כיצד זה הועמד מחיר העבודה, חרף האמור בהצעת המחיר, על סך כולל של 9,200 ₪ ולא העיד על משא ומתן שהתקיים בינו לבין הנתבעת לקביעת התמורה לה יהא זכאי. מכאן שהתובע לא חשף לפני בית-המשפט את מלוא התשתית הראייתית הצריכה להכרעה בתביעתו. מחדל זה רובץ לפתחו של התובע והוא הנושא בתוצאותיו. גם לא בא מפי התובע מענה מניח את הדעת לשאלה מדוע לא היפנה תביעתו נגד בודרם, או למצער נגד בודרם והנתבעת יחדיו. 7. נתתי אמון בעדותו של הנרי לפיה אין החברה מתקשרת בהזמנות עבודה אלא על סמך הצעת מחיר שאושרה בחותמת החברה [עמ' 12 לפרוטוקול]. מסמך כזה המעיד על התקשרות בין הנתבעת לבין התובע איננו בנמצא. הנרי הוסיף וסיפק הסבר משכנע לנכונותו לשלם לתובע את סכום המקדמה במישרין. לדבריו הוקדם שלב התקנת הדלתות לאחר שהנכס נפרץ בשלב מוקדם של ביצוע השיפוצים תוך גרימת נזק לעבודות שביצע הקבלן. שלב התקנת דלתות החוץ הוקדם בשל כך, אף-על-פי שבאותו מועד טרם השלים הקבלן שלבים מוקדמים יותר של העבודה על-פי הסכם השיפוצים. על כן, ובשל היעדר מימון עצמי לקבלן לצורך הזמנת הדלתות והתקנתן, נאותה הנתבעת להעביר מקדמה למתקין הדלתות, הלא הוא התובע, במישרין [עמ' 13-12 לפרוטוקול]. התובע עצמו העיד שמתוך סכום המקדמה בסך של 2,000 ₪ דרש הנרי לקזז את העלות הכרוכה בביצוע העברה בנקאית מחשבון הנתבעת לחשבון התובע, באופן שהסכום הסופי בו זוכה חשבון התובע היה 1,957 ₪ בלבד ולא 2,000 ₪ שבגינם העביר התובע חשבונית לבודרם [עמ' 9 לפרוטוקול]. הדברים אינם תואמים התחייבות ישירה של הנתבעת כלפי התובע לשאת במלוא מחיר העבודה. 8. התובע לא זימן לעדות את בודרם ולמחדלו לא ניתן הסבר של ממש [עמ' 10 לפרוטוקול]. על כן חלה ופועלת כנגדו החזקה לפיה היה בעדותו של בודרם, לו נשמעה, כדי לחזק את עמדת הצד שכנגד [ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתיתיהו, פ"ד מה(4) 651, 659-658 (1991)]. מנגד ניתן טעם לאי-הבאתו של בודרם למתן עדות מטעם הנתבעת. הנרי עמד על כך שהנתבעת הגישה תביעה כספית נגד הקבלן בשל כך שהלה לא השלים את העבודה ונטש את הנכס לאחר ששולמו לו סכומים מעבר למגיע לו לפי הסכם השיפוצים [עמ' 17-16 לפרוטוקול]. 9. בתובענה שיסודה טענה להפרת חוזה נושא תובע בראש ובראשונה בנטל להראות ולשכנע שבינו לבין בעל-דינו נכרת חוזה ושתוכנו של החוזה הוא כנטען על-ידו. בענייננו לא נשא התובע בנטל. למעשה הודה התובע שלא הייתה באמתחתו אלא ציפייה לקבל מהנרי גם את יתרת מחיר העבודה שמעבר לסכום המקדמה, הא ותו לא. בלשונו של התובע [בעמ' 9 לפרוטוקול]: ת. [...] כל תהליך העבודה התנהל מול הנרי, הוא זה שהעביר לי את התשלום הראשון ורציתי ממנו גם את יתרת הכסף. ש. מתי דרשת את יתרת הכסף? ת. בגמר העבודה כשהרכבתי לו את ארבע הדלתות. [...] הרכבתי ארבע דלתות לאדם שהרכבתי לו כבר משקופים בשטח והעביר לי כבר כסף על חשבון. כן סמכתי עליו שהוא יעביר לי גם את שאר הכסף. דברים אלה אינם מבססים התחייבות של הנתבעת או של הנרי נציגה לשלם לתובע את מלוא מחיר העבודה. מצטרפת לכך העובדה שעדות התובע הייתה עדות יחידה כמשמעה בסע' 54(2) לפקודת הראיות [נוסח חדש]. אין בנמצא טעמים המצדיקים את קבלת התובענה על-יסוד עדות זו לבדה, ובה בעת קיימים נימוקים שנמנו לעיל התומכים בתוצאה של דחייתה. בסופו של יום אני מבכרת את עדות הנרי, שהייתה כנה ומשכנעת, על-פני עדותו של התובע שאינה כזו. ג. סיכומם של דברים אני דוחה אפוא את התובענה במלואה. התובע ישלם לנתבעת את הוצאות ההליך בסך כולל של 4,000 ₪ תוך 30 יום מן המועד בו יומצא לו פסק-הדין שאם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק-הדין ואילך עד מועד התשלום בפועל. חוזהדלתות (תביעות)