חוזה חוגים

כללי 1. בפני תביעה אשר בגדרה עותר התובע ליתן סעד הצהרתי וכן צו עשה כנגד הנתבעת אשר יחייבה כדלקמן: "צו הצהרתי שיצהיר כי ההתקשרות של [הנתבעת] עמו בהסכם להעסקתו כמדריך חוגים בהתאם להסכמות אליהם הגיעו הצדדים ... במתנ"ס הנה שרירה וקיימת ואין [הנתבעת] זכאית לבטלה ו/או להתלותה ו/או לשנותה. בנוסף יעתור התובע לחייב את [הנתבעת] לקיים עמו את הסכם ההעסקה שלו כמדריך חוגים בהתאם לתנאים שסוכמו עמו וזאת לאורך כל שנת הלימודים הקרובה, כמו גם להימנע מלהעסיק אדם אחר ו/או גוף אחר במקומו של התובע ו/או למסור את הפעלת ו/או הדרכת החוגים שיועדו לתובע למאן דהוא אכן" (ר' ס' 23 לכתב התביעה). 2. ביסוד התביעה עומדת טענתו של התובע כי נקשר עם חוזה העסקה מחייב עם הנתבעת בקשר להפעלת חוגים בשנת הלימודים תשע"א. לשיטתו, הקשר החוזי נקשר באמצעות שני מפגשים בינו לבין מנכ"ל העמותה הנתבעת, מר מנחם הורוביץ, בגדרן סוכמו עמו תנאי ההתקשרות: סוג החוגים (חוגי ריקוד למיניהם), שעות החוגים וכן שכר עבודתו. לטענתו, בשלב מאוחר לסיכום עמו - ולאחר שכבר נסמך על סיכום הדברים - הודע לו ע"י מנכ"ל העמותה כי ההתקשרות עמו לא תתקיים וכי לא יועסק בשנת הלימודים הקרובה. התובע טוען כי נפגע מחמת הודעת ביטול זו, וזאת משום שהסתמך על כריתתו של קשר חוזי מחייב וביטל אפשרויות העסקה במקומות אחרים. מכאן עתירתו להצהיר כי הקשר החוזי בינו לבין העמותה שריר ותקף וכי על העמותה לכבדו. 3. העמותה התגוננה בטענה אשר לפיה מעולם לא נקשר קשר חוזי מחייב בינה לבין התובע. לטענתה, אף כי בינה לבין התובע נוהל מו"מ רציני לצורך העסקתו, הרי שבפועל הוחלט שלא להעסיקו, וזאת למרות שהועסק בעבר במתנ"ס הרלוונטי מזה כחמש שנים. הטעם לכך נעוץ היה בהנהגת מדיניות חדשה במתנ"ס אשר לפיה לא יועסקו מדריכים אשר אינם פעילים באופן אישי בחוגים המנוהלים על ידיהם. על כן, בהחלטת הנהלת העמותה שהתקבלה ביום 15.8.2010, נדון עניינו של התובע והחוג המוצע על ידו, והוחלט שלא לאשר חוג זה. 4. המחלוקת בין הצדדים נסבה על השאלה העובדתית, אם בין הצדדים נקשר קשר חוזי מחייב. במישור הדיוני: מטעם התובע הצהיר הוא עצמו וכן העידה הגב' חננאל אילנה, מנהלת חוגים במתנ"ס. מטעם הנתבעת הצהירו מר מנחם הורוביץ, מנהל העמותה, וכן גב' הגר מאיו, חברת העמותה. העדים נחקרו בפני. עם תום שמיעת הראיות, ב"כ הצדדים סיכמו בעל פה. 5. להלן אדון בשאלה העובדתית העומדת על הפרק והיא: אם בין הצדדים נקשר הסכם חוזי מחייב להעסקתו של התובע במתנ"ס הנתבעת בשנת הלימודים תשע"א. כאמור, לטענת התובע נקשר עמו חוזה בעל פה וסוכמו עמו תנאי העסקתו; לעומתו טענה הנתבעת כי לא נקשר כל חוזה בינו לבין העמותה. בתצהירים מטעם העמותה הודגש כי מנכ"ל העמותה אינו הגורם המוסמך להחליט בשמה אלא שהנהלת העמותה היא הגורם המקבל את ההחלטות בענין כגון דא. דיון 6. עיינתי בטענות הצדדים. גרסתו של התובע נסמכת על שתי פגישות אשר התקיימו בינו לבין מר הורוביץ, מנהל העמותה. לטענת התובע, כבר בפגישה שנערכה בשלהי יולי 2010, או בתחילת אוגוסט 2010, הוא התבקש להמשיך בהפעלת החוג (ס' 8 לתצהירו). לדבריו, דובר עמו על תנאי העסקתו והוא התבקש לשנות ולהפחית את נוסחת השכר שהיתה מקובלת על הצדדים בעבר, "באופן שסכום שנגבה מכל משתתף יעלה ל-190 ₪ במקום 165 ₪ שנגבו עד כה, וחלקי בתקבולים אלו יופחת לשיעור של 70% במקום 90% כפי שהיה מוסכם עד לאותה שנה" (ס' 8 לתצהירו). התובע הצהיר כי "לאחר דין ודברים הסכמתי לתנאי זה שהוצג בפני" (שם). 7. ואומנם, אין מחלוקת כי בפגישה הראשונה שהתקיימה בין התובע למנהל העמותה, מתחילת אוגוסט 2010, נבחנו תנאי השכר של התובע. אחת מדרישות העמותה היתה להפחית בשכרו (ר' למשל, תצהירו של מר הורוביץ בס' 14). אין מחלוקת כי בסופו של יום סוכמו תנאי השכר וכי נושא השכר לא עמד לרועץ בפני יצירתו של קשר חוזי מחייב. כך למשל, מר הורוביץ השיב בתשובותיו בחקירתו, כי בפגישות בינו לבין התובע "סוכמו תנאי השכר וגם שעות העבודה" (פ' ע' 26 ש' 1-2). 8. אין מחלוקת כי בעקבות הפגישה הראשונה, מתחילת אוגוסט 2010, נדרש התובע להציג לנתבעת תמונה רלוונטית לצורך פרסום בעלון החוגים וכן לשלוח פרטים של חשבון הבנק (ר' ס' 10-11 לתצהירו, שלא נסתרו). בנוסף, בסיומה של פגישה ראשונה בין הצדדים, סופקה לתובע טיוטה של חוזה התקשרות, נקיה מפרטים אישיים, והתובע נדרש לעבור על הטיוטה וללמוד את האמור בה (ר' הטיוטה נ/1 וכן ר' עדותו של התובע בפ' ע' 6 ש' 26-32; ר' עדותה של גב' מאיו, אשר גם היא נכחה בפגישה הנ"ל בע' 19 ש' 26-28). 9 התובע טען כי בעקבות אותה פגישה מתחילת אוגוסט 2010 הבין כי נקשר עמו חוזה מחייב בקשר עם העסקתו. לדבריו, ברור היה מהם החוגים בהם ילמד, מה תהיינה שעות הפעילות וכן סוכם שכרו. אמנם, לדבריו, במהלך הפגישה הועלתה תרעומת מפי אחת מנציגות העמותה שנכחו בפגישה אודות העובדה כי אין הוא נוהג ללוות את החוגים באופן אישי אלא אך כגורם מפקח. ואולם לדבריו, טיעון זה לא עמד כנגד קשירתו של הקשר החוזי. לדבריו, אחת האמהות שנכחה באותו מפגש, ככל הנראה גב' מאיו, הציגה שאלה - אם הוא מלמד אישית בחתך הגילאים הנמוך; לדבריו, "היא התעניינה לגבי בתה בת ה-4 וחצי. אמרתי לה שאני לא מלמד את חתך הגיל הזה ואני נמצא אחת לחודש לביקורת ובד"כ לפני מופעים יותר כדי לראות התקדמות הילדים. ואז היא החליטה להתרעם. היא פשוט אמרה אוקיי תודה אני צריכה ללכת והלכה..." (פ' ע' 4 ש' 5-7). לדבריו, הוא הבהיר כי אין הוא מלמד את חתך הגילאים הנ"ל והוסיף כי "הודעתי שאם נגיע להסכם חדש, אוכל להתאמץ להגיע פעמיים בחודש, מכיוון שאני עוסק מעבר לתחום זה" (פ' ע' 4 ש' 10-11). 10. התובע המשיך והעיד כי בסיומה של אותה פגישה נתבקש "תמונה לחוברת חוגים, לסגירת מערכת שעות" (פ' ע' 4 ש' 13). לדבריו, באותו מעמד לחץ את ידו של מר הורוביץ והבין כי חוזה ההעסקה עמו הוארך (ר' עדותו בפ' ע' 4 ש' 12-14): "ש. מי הודיע לך שההסכם איתך סגור. ת. מנחם הורוביץ על ידי לחיצת יד. על ידי בקשת תמונה לחוברת חוגים, לסגירת מערכת שעות. לחיצת היד מבחינתי היתה כי תמשיך". 11. עדותו של התובע בכל הקשור להבנת המפגש הנ"ל וסיכומו נתמכת בעדותה של גב' חננאל. גב' חננאל השתתפה בפגישה מראשית אוגוסט 2010 כמי שמנהלת את החוגים במתנ"ס. אמנם, גב' חננאל העידה כי בעבר נהנתה מסמכויות רחבות הכוללות את האפשרות לשכור שירותיהם של מדריכים "ולסגור חוזים", בה בעת שבשנה זו השתנתה מדיניות המתנ"ס וזאת על רקע הקמתה של העמותה הנתבעת והשינוי בהנהלה. בתוך כך, גם מעמדה של גב' חננאל שונה (ר' למשל: עדותה בפ' ע' 11 ש' 23-24). ואולם אין חולק כי למרות שינוי זה, נותרה הגב' חננאל בתפקיד מפתח של מנהלת החוגים ובמעמד זה השתתפה באותו מפגש שהתקיים בין הצדדים. ודוק: בתפקיד זה, שהינו תפקיד ביצועי, השתתפה במפגש הנ"ל עם התובע. 12. והנה, גב' חננאל העידה על דברים ששמעה והבינה מהמפגש הנ"ל. לדבריה: "כן קבענו את הימים כמו שעבד עד היום [התובע] ורשמנו את כל הדברים והעברנו אותם למזכירות על מנת להמשיך את ההתבצעות, הפרסום" (פ' ע' 9 ש' 11-12). ובהמשך: "מה סוג החוג, איזה סוג ריקוד, וכמו שכל מדריך נשאל ומספר על החוג שלו. קבענו, סגרנו, רשמנו, לחצנו יד וזה נסגר בפגישה הראשונה" (פ' ע' 9 ש' 17-18). ועוד בהמשך: "בפגישה הראשונה סגרנו הכל. החומר הוקלד והועבר לבית הדפוס" (פ' ע' 12 ש' 25). גב' חננאל הסבירה כי בעקבות אותו מפגש עם התובע "הועבר החומר לבית הדפוס"; היא הבהירה כי מדובר היה ברשימת החוגים אשר צפויה להתפרסם בעלון והחוגים המופץ לציבור לצרכי יידוע והרשמה. בלשונה: "אני גם הגעתי אתו [עם מר הורוביץ] לבית הדפוס והחומר של קלוד היה סגור. החומר שצריך להעביר לבית דפוס להקלדה, פרסום. אין לי את החומר כאן. החומר כולל את התמונה שלו [של התובע], תכנים, ימים, שעות ותמחור". 13. גב' חננאל היתה עקבית ובהירה ביותר בדבריה. היא נשאלה מפורשות אם מר הורוביץ הודיע לקלוד "שהנושא סגור", והשיבה "כן, זה היה ברור לכולם". היא נשאלה: "מה אמר מר הורוביץ לקלוד"; והשיבה: "הוא אמר לו תודה רבה, להתראות, ז"א זה נסגר. ש. האם הוא אמר לו תודה רבה להתראות והנושא סגור? ת. סגור..". 14. לטענת ב"כ הנתבעת, במפגש מראשית אוגוסט 2010 הובהר לתובע כי כל החלטה של העמותה כפופה וטעונה אישור של הנהלת העמותה. לדבריו, גם התובע הבין כי באותו שלב , לא נכרת עמו חוזה מחייב. ב"כ הנתבעת הפנה לעדותו של התובע עצמו, בעמ' 4 ש' 10, שם אמר: "הודעתי שאם אגיע להסכם חדש אוכל להתאמץ להגיע פעמיים בחודש". אין בידי לקבל פרשנות זו. עיינתי בעדות התובע, והיא נסבה על שאלת ההתקשרות בחוזה לחוגים לגיל הרך. התובע העיד באותו הקשר על מסגרת החוגים לגיל הרך: לדבריו, כפי שצוטטו לעיל, האם שנכחה במקום ביקשה שילמד את בתה באופן אישי; מדובר היה בבת צעירה בת כארבע וחצי; בקשר לכך תשובת התובע היתה כי היה והצדדים יגיעו לכלל הסכם - יוכל להתאמץ ולהגביר את נוכחותו בחוגים. 15. מכל מקום, ככל שנותרו ספק או אי בהירות בשאלה אם נקשר חוזה מחייב בין הצדדים לאחר המפגש הראשון (בראשית אוגוסט 2010), בא המפגש השני בין התובע למנהל העמותה - וחיסל את הספק. אין מחלוקת כי התובע נקרא למפגש נוסף בינו לבין מנכ"ל העמותה, אשר אף הוא התקיים בנוכחותה של גב' חננאל. במפגש שני זה, להבדיל מהמפגש הקודם, לא נכחו גורמים נוספים או נציגים כלשהם מטעם העמותה. מר הורוביץ העיד בעדותו על הצורך במפגש השני והבהיר: "הפגישה השניה היתה לגבי הגיל הרך" (ר' עדותו בפ' ע' 26 ש' 5). מר הורוביץ הסביר כי בקשר לגיל הרך לא היה לו מענה מתאים, ועל כן זימן את התובע פעם נוספת, על מנת לברר עמו אם יוכל ליטול על עצמו את הדרכת הגיל הרך. בתצהירו, פירט בסעיף 12 את הדברים: "...נקבעה עמו [עם התובע] פגישה נוספת בנוכחותי ובנוכחות גב' חננאל. בפגישה זו הבענו מחאה לכך שהתובע נמנע מלהגיע לפגישה עם וועדת תכנים וכי התנהגות זו אינה מקובלת. התובע מצידו הודיע שהוא מסכים להפחתת שכרו לקבלת שיעור של 70% מההכנסות. לנוכח קליטת היישוב משפחות להם ילדים בגיל הרך, ביררתי אם יש באפשרותו להדריך ילדים בגיל הרך, והתובע השיב שינסה לאתר מדריך לגיל הרך, וסביר להניח שיצליח בכך...". יוער כי לדבריו של מר הורוביץ, באותה פגישה שניה: "הבהרתי כפי שצוין בפגישה הראשונה, כי ההנהלה היא אשר מאשרת את העסקת המדריכים וההתקשרויות עמם, ובזאת הסתיימה הפגישה". 16. ואולם, עיון בחקירתו של מר הורוביץ בביהמ"ש מלמד על האופן שבו התנהלו הדברים בזמן אמת ועל רצף אירועים כדלקמן: מלכתחילה, זומן התובע לפגישת היכרות, לצורך בחינת המשך העסקתו של התובע בשנת הלימודים תשע"א, וזאת לאחר שעבד במתנ"ס בעבר מזה כחמש שנים. בפגישה ראשונה זו, סוכמו עם התובע מכלול התנאים הקשורים להעסקתו. כך נסגרו הפרטים הקשורים לתוכן החוגים, לזמני התקיימותם, וכן לשכר עבודתו של התובע. בנוסף, התובע הבהיר באותה פגישה, כי למרות מורת הרוחות שהביעו האמהות, לא יוכל ללוות באופן אישי את החוגים מטעמו - אם כי יוכל לשקול אפשרות של ליווי מוגבר. יודגש בהקשר זה כי מנהל העמותה מר מנחם הורוביץ, הבהיר כי מבחינתו, מכלול הפרטים הקשורים להעסקת התובע סוכמו כבר באותה פגישה ראשונה; בלשונו: "לכל אחד [מהמדריכים] היתה מגירה סגורה... ישבתי עם כל אחד שעה וחצי כדי לדעת מה הדרישות. סגרנו מראש כמה יקבל, עלות שכרו, והוא מגיע להנהלה כשהחומר מוכן והם יבחרו" (פ' ע' 24 ש' 25-28). וגם בהמשך: "ש. נדבר על [הפגישה] הראשונה - שם סוכמו תנאי השכר וגם שעות עבודה? ת. כן. ש. מה לא סוכם. ת. אני חושב שהכל סוכם, הפגישה השניה היתה לגבי הגיל הרך. ש. האם סוכם אם ידריך אישית או לא? ת. הוא אמר שהוא לא מוכן להדריך אישית" (ר' עדותו בפ' ע' 26 ש' 2-7). 17. הנה כי כן, לפי עדותו של מר הורוביץ, מכלול פרטי העסקתו של התובע סוכמו כבר בפגישה הראשונה עמו בראשית אוגוסט 2010 ואילו הפגישה השניה נסבה אך על האפשרות להרחיב את מעגל העסקתו לתחום הגיל הרך. 18. מתברר, כי בין שני המפגשים עם התובע התקיימה ישיבה של וועדת התכנים (ר' למשל עדותו של מר הורוביץ בפ' ע' 26 ש' 10-11 וכן ס' 10 לתצהירו). לישיבה זו, מר הורוביץ הגיע מוכן עם רשימת חוגים מפורטת אשר כוללת את פרטי הסיכום עם התובע עצמו. הרשימה צורפה כנספח לתצהיר המנהל. פרטי החוגים של התובע נרשמו כדלקמן: א. ג'אז/היפהופ/מודרני, גן חובה ומעלה, עלות למשתתף - 190 ₪; תגמול מדריכים - 145 ₪; הערות - פעמיים בשבוע. ב. טרום בלט, לכיתות א'-ב', עלות למשתתף - 130 ₪; תגמול מדריכים - 98 ₪, פעם בשבוע ב'. ג. מחול יצירתי, לגילאים 3-4, וכן 4-5, בעלות למשתתף של 130 ₪ ובתגמול מדריכים - 98 ₪, פעם בשבוע ב'. יוער כי תוספת זו, בכל הקשור לגיל הרך, הוספה לאחר המפגש השני עם מר הורוביץ, באמצעו של חודש אוגוסט 2010. 19. בישיבה של וועדת התכנים הועלה הנושא של העסקת התובע. לשיטתו של מר הורוביץ: "הועלתה התנגדות להעסיק את התובע לנוכח סירובו להדריך את החוג באופן אישי, והוחלט לקבוע איתו פגישה נוספת בנוכחות חברי וועדת תכנים" (ס' 10 לתצהירו). גם גב' מאיו הצהירה על ההתנגדות שהושמעה בוועדת התכנים להעסיק את התובע כמדריך החוגים וזאת על רקע העובדה כי החוגים מטעמו מופעלים באמצעות מדריכים מתחלפים ולא על ידו באופן אישי (ס' 7 ו-10 לתצהירה). והנה, למרות שמר הורוביץ ידע על התנגדות ועדת התכנים להעסיק את התובע בשיטה זו, הדבר לא מנע ממנו מלזמנו למפגש נוסף - בו ביקש מהתובע להרחיב את העסקתו גם למתחם הגיל הרך. ודוק: מר הורוביץ זימן את התובע למפגש שני, למרות שהתובע לא התייצב לדיון בוועדת התכנים, אליה נקרא לצורך בירור תנאי העסקתו כמדריך פעיל (ס' 11 לתצהירו של מר הורוביץ). מר הורוביץ ציין, כי בפגישה השניה עם התובע "הביע מחאה" על כך שהתובע לא התייצב למפגש אליו זומן (ס' 12 לתצהירו). ואולם ניתן היה לצפות כי מר הורוביץ ימנע כליל מלזמן את התובע לכל פגישת עבודה נוספת, שהרי אפשרות העסקתו נדחתה בישיבה של וועדת התכנים. אם וככל שביקש, למרות זאת, לברר עם התובע פרטים נוספים - היה עליו להבהיר לתובע את עמדתה של וועדת התכנים, אשר לפיה לא תיתכן העסקה של מדריך "עקיף" אשר אינו מלווה את החוגים באופן אישי. 20. והנה, למקרא סעיף 12 לתצהירו של מר הורוביץ, מתברר כי מר הורוביץ לא העיר בקשר לכך ולא הודיע לתובע כי וועדת התכנים מסרבת להעסיקו, כל עוד לא יתחייב ללוות את החוגים באופן אישי. בסעיף 12 הנ"ל אמנם נרשם כי הובעה מחאה על אי התייצבותו של התובע למפגש אליו זומן, ואף הוסף כי "ההנהלה היא אשר מאשרת את העסקת המדריכים", ואולם מר הורוביץ לא טען דבר וחצי דבר אודות דיווח לתובע בדבר התקיימותה של ישיבה בוועדת התכנים, והחלטתה לסרב להעסיק את התובע בשיטה המוצעת על ידו. 21. פרט חיוני זה - אודות החלטתה של ישיבת וועדת התכנים מחודש אוגוסט 2010 - היה בידיו של מנהל העמותה. כמי שנשא ונתן מצד העמותה ובשמה, מול התובע, היה עליו לגלות לתובע מידע מהותי זה. לא רק שפרט חשוב זה לא הובא באופן מפורש בפני התובע בישיבה השניה עמו, אלא שמנהל העמותה אף הוסיף ובירר עמו את האפשרות להעסיקו במסגרת פעילות נוספת, לגיל הרך. התנהלות זו, היה בה כדי לטעת בלב התובע את האמונה הסבירה, כי המנהל - כנציג של העמותה - נקשר עמו בחוזה מחייב. היה במפגש השני, בו דובר על הרחבת מעגל ההעסקה, כדי לאשר את הבנת התובע בכל הקשור ל"קשירת הקצוות החוזיים", קרי: העובדה כי יועסק בשנת הלימודים תשע"א בחוגי המחול שפורטו ברשימה, וזאת במחיר למשתתף שפורט ברשימה ובשכר העבודה שישולם לו (ור' גם ס' 8 לתצהיר התובע וס' 12 לתצהירו של מר הורוביץ). 22. התנהלותו של מנהל העמותה כלפי התובע מובנת על רקע רצונו לקדם את תחום החוגים ו"לסגור" רשימת חוגים מחייבת בטרם פתיחת שנה"ל. התרשמתי מכנותו של המנהל, מר הורוביץ, אשר בעדותו הודה כי לוח הזמנים היה צפוף ביותר, והוא ביקש "שתהיה לי הצעה" אשר יוכל להניח בפני ההנהלה (ר' עדותו בפ' ע' 26 ש' 9). לדבריו: "בפני עמד לו"ז צפוף ולא ראיתי לעורר זעזועים יותר מדי קשים בבאר יעקב. לא רצינו לעשות עוד זעזועים ולקחת חוג ולהזיז אותו הצידה. רציתי לראות איך ניתן לזרום ולקיים את החוג איתו. ש. ז"א, שלמרות שאתה יודע שוועדת התכנים לא נפגשה עמו וגם מסרבת לקבלו, אתה מתקדם איתו ומבקש בכל אופן ללבן איתו דברים ולהיפגש איתו פעם נוספת שלא על דעת וועדת התכנים. ת. מתוך מטרה לשכנע את וועדת התכנים. אני חייב לפתוח מחול ולו"ז צפוף ואני אגיד להם - חבר'ה השנה תוכלו את הצפרדע ובשנה הבאה נפתח משהו אחר. ש. ואז בפגישה השניה שלך ושל קלוד מוקדשת לענין הזה לשכנע את קלוד להפעיל את החוג אישית? ת. לא. הוא כבר אמר שהוא לא יכול להפעיל את החוג אישית. ש. ז"א שנקודת המוצא לפגישה השניה שלך עם קלוד, שקלוד לא יעבוד באופן אישי בחוג, ואתה מנסה לקדם עניינים נוספים איתו? ת. כן. בגלל שבוועדת התכנים עלה הנושא שצריך למצוא פתרון לגיל הרך. יש הרבה מאוד גיל הרך ביישוב" (פ' ע' 26 ש' 24 עד פ' ע' 27 ש' 4). 23. הנה כי כן, לפנינו מנהל נמרץ אשר ביקש לסגור את הקצוות עם מדריכי החוגים עוד בטרם יובאו הדברים לאישור הנהלת העמותה. המנהל ביקש ליצור "מגירות סגורות" לכל מדריך, המכילות בתוכן פירוט ברור של החוג, תוכנו, הלו"ז להתקיימותו ושכר המדריך כנגזרת של המחיר למשתתף. המנהל ידע כי מבחינתו שלו מדובר בהצעה שתונח על ידו בפני הנהלת העמותה לצורך קבלת אישורה. ואולם המנהל לא ידע להבהיר נקודה חשובה זו בפני המדריך המתקשר. בפני המדריך הוצג מצג של עסקה הנקשרת בין הצדדים: נסגרו הפרטים הקשורים לתנאי העסקה; המדריך נדרש לספק תמונה ופרטי חשבון בנק; המדריך זומן להתייצב למצגת החוגים ("הפנינג החוגים") שנקבע ליום 13.9.2010, ואף סופקה לו טיוטה של חוזה פורמלי לצורך חתימה. לא רק זאת, אלא שהתובע נדרש במפורש להבהיר אם ילווה את החוגים באופן אישי, והשיב כי אינו מסוגל להתחייב לכך. מנהל העמותה לא סילקו על הסף, למרות שידע את עמדת ההנהלה בקשר לכך, וזימנו למפגש נוסף - הפעם לצורך הרחבת מעגל העסקתו לתחום הגיל הרך. במפגש השני, התובע לא דווח אודות ישיבתה של וועדת התכנים ועמדתה השלילית בכל הקשור להעסקתו כמדריך-מפקח בלבד, ונתן לו להבין כי ההתקשרות עמו "סגורה" ותחול גם על מקטע הגיל הרך. 24. מנהל העמותה הודה כי פעל בפרשה שלפנינו כנציג של העמותה. בלשונו: "אני שליח שלה... אני מנהל את העמותה" (ר' עדותו בפ' ע' 22 ש' 6-7). זהו תפקיד בכיר ומחייב. אין להניח כי מדריך, אשר אינו בקיא ברזי הנהלים של העמותה, ידע מהי מסגרת סמכויותיו של מנהלה. מצגיו של מנהל העמותה כלפי התובע הם מצגים המחייבים את העמותה עצמה. 25. ודוק: לא השתכנעתי כי במקרה הנדון הוסבר לתובע ונאמר לו במפורש כי המנהל אינו מוסמך לחייב את העמותה, או כי כל סיכום עם המנהל מותנה באישורה של העמותה. כזכור, לתובע סופקה טיוטה של חוזה כתוב (נ/1). ניתן היה להבהיר על גב החוזה, ברחל בתך הקטנה, כי כל סיכום כפוף לאישורה של ההנהלה וכי רק הסכמתה היא המחייבת. הבהרה מעין זו נדרשה במיוחד בנסיבות הענין, מקום בו מדובר במדריך אשר הועסק בעבר במתנ"ס מזה שנים רבות (5 שנים). בנוסף, נשמעה עדותה של גב' חננאל, אשר נכחה בשתי הישיבות בין התובע לבין מנהל העמותה. גב' חננאל העידה כי לא שמעה שנאמר לתובע שהמנהל אינו מוסמך לקשור קשר חוזי עם מדריך, או כי הסיכום במפגש טעון אישור של חברי ההנהלה. לדבריה: בפ' ע' 13 ש' 1-15: "ש. האם זכור לך שמר הורוביץ הודיע שהנושא יועבר לאישור ההנהלה, העסקה של מר קלוד. ת. לא בנוכחות הפגישה הספציפית. הוא דיבר בגדול תמיד. הוא אמר שיש חברי הנהלה, יש החלטות וועדת תכנים... ש. אני אומר לך שמר הורוביץ אמר לקלוד שמי שיאשר את העסקתו זה יהיה חברי ההנהלה. ת. אני לא שמעתי, אולי לא בנוכחותי. ש. האם הורוביץ אמר את זה לך. ת. הוא לא אמר לי את זה באופן אישי. הוא תמיד אמר באופן כללי יש חברי הנהלה והם מחליטים מה קורה פה, כלומר הוא לא לבד בהחלטה. ש. האם מר הורוביץ אמר לקלוד שהנושא סגור. ת. כן. זה היה ברור לכולם". 26. אשר לטיוטת החוזה - העובדה כי החוזה לא נחתם אינה מלמדת על העדרו של קשר חוזי שנכרת בעל פה. כידוע, חוזה כתוב אינו תנאי שבלתו אין לצורך קשירתו של קשר מחייב. במקרה הנדון, התשתית הראייתית שהונחה בפני ביהמ"ש מלמדת כי נהוג היה להתחיל את שנה"ל ולקיים את החוגים גם ללא חוזה העסקה חתום. חוזי ההעסקה נחתמו בהמשך הדרך, ולאחר שהמדריך כבר החל בעבודתו (ור' למשל: עדותה של גב' חננאל פ' ע' 14 ש' 1 וכן בפ' ע' 15 ש' 22). 27. במישור הדין וכידוע, מקום בו ביהמ"ש נדרש לבחון אם נכרת הסכם מחייב בין הצדדים, עליו לבדוק גמירות דעת ומסוימות. מסוימות קיימת במקרה דנא והיא משתקפת ברשימת החוגים שצורפה כנספח לתצהיר מנהל העמותה. ברשימה זו מופיעים הפרטים של החוגים וכן מחיריהם, לרבות שכר העבודה של התובע. אשר לגמירות הדעת - יש לבחון אותה בעיניים אובייקטיביות וכפי שהיא משתקפת על פני הדברים. השאלה איננה מה רצתה העמותה להשיג, אלא מה שיקפה כלפי חוץ. הטעם לאמת המידה האובייקטיבית, הגוברת על פני אמת המידה הסובייקטיבית, נעוץ ברצון להגן על אינטרס ההסתמכות של המתקשר. השאלה איננה מהם הדברים שבלבו של הצד השני, אלא מהי חזות הדברים החיצונית אשר הציג כלפי המתקשר האחר. חזות הדברים החיצונית היא המחייבת את בעל הדין והיא הקושרת אותו במצגיו כלפי הצד שכנגד. במקרה הנדון, העמותה ביקשה, כענין של מדיניות, להכתיב מהלך אשר לפיו תעסיק אך מדריכים המלווים את החוגים מטעמה באופן אישי. אין במדיניות זו כל פסול, וביהמ"ש אינו מבקרה. ואולם העמותה לא השכילה לשקף את מדיניותה החדשה כלפי חוץ ולהבהיר את הדברים לתובע. מטעם העמותה נשכרו שירותיו של מנהל העמותה, מר הורוביץ, אשר ברוב נמרצותו, ומתוך רצונו לקדם את לוח החוגים, בפרק הזמן הצפוף שעמד לרשותו, יצר כלפי התובע מצג חוזי מחייב של התקשרות. מר הורוביץ לא השכיל לשקף בפני התובע את מוגבלותו בענין זה ואת עובדת כפיפותו להנהלה. חלף זאת, סיכם עם התובע את מלוא פרטי התקשרותו. המצג שיצר כלפי התובע הועיל ליצור קשר חוזי מחייב בין התובע לבין הנתבעת, באמצעותו של מנהלה. 28. לאחר עיון בתשתית הראייתית, אני קובעת כממצא עובדתי כי בין התובע לבין הנתבעת נקשר קשר חוזי מחייב להעסקתו של התובע בשנה"ל תשע"א ובמסגרת החוגים כדלקמן: א. ג'אז/היפהופ/מודרני, גן חובה ומעלה, עלות למשתתף - 190 ₪; תגמול מדריכים - 145 ₪; הערות - פעמיים בשבוע. ב. טרום בלט, לכיתות א'-ב', עלות למשתתף - 130 ₪; תגמול מדריכים - 98 ₪, פעם בשבוע ב'. ג. מחול יצירתי, לגילאים 3-4, וכן 4-5, בעלות למשתתף של 130 ₪ ובתגמול מדריכים - 98 ₪, פעם בשבוע ב'. 29. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומעניקה בזאת סעד הצהרתי כמבוקש, וזאת בכל הקשור להתקשרותו של התובע עם הנתבעת. 30. איני מקבלת את העתירה להורות לנתבעת להימנע מלהעסיק אדם או גוף אחר בתחומי המחול. דרישה זו היא גורפת ואין לה מקום. היא עלולה לפגוע בצדדים שלישיים, אשר לא צורפו ע"י התובע לכתב תביעתו, ואשר לא ניתנה להם ההזדמנות להתגונן. 31. הנתבעת תשא בהוצאות התובע בהליך זה בסך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. 32הפקדון שהפקיד ב"כ התובע להבטחת שכר בטלתה של העדה הגב' חננאל, יועבר במישרין לידיה לפי כתובתה: רח' דן 9, גני מנחם, באר יעקב מיקוד 70300. חוזהחוגים