חייב מוגבל באמצעים הוצאה לפועל

בפני בקשת המבקש להורות על עיכובם של הליכי ההוצאה לפועל כנגדו וכן בקשה ליתן לו רשות לערער על החלטת כבוד הרשמת, הגב' אפרת הלר מיום 5/5/11. יאמר כבר כעת בפתח הדברים, כי דינן של שתי הבקשות להידחות. המבקש טוען כי אין חובה שבדין להגיש את הבקשה להכרזה עליו כעל חייב מוגבל באמצעים, בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקיו. משום כך, לטענת המבקש, שגתה כבוד הרשמת עת דחתה בקשתו להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים אך ורק מטעם זה ולא נדרשה כלל לנתונים אשר פרש בפני החייב בדבר מצבו הכלכלי הרעוע. אכן תקנה 29(א) לתקנות ההוצאה לפועל, במתכונתה הנוכחית, קובעת כי בקשה לאיחוד תיקים, תוגש בידי החייב ללשכה בה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגדו. אין הוראה דומה באשר לבקשה להכריז על חייב כמוגבל באמצעים ואולם יש לבחון כוונותיו של המבקש כעולה מבקשתו אשר הוגשה בפני רשם ההוצאה לפועל. המבקש ביקש לעשות שימוש בהכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, על מנת להימנע מאיחוד תיקיו בהתאם לפרק ז3 לחוק ההוצאה לפועל, במסגרתו היה נדרש לשלם 3% מגובה חובותיו. הדבר אף מצויין בבקשתו שהונחה בפני רשמת ההוצאה לפועל ונאמר בה מפורשות כי הוא מבקש להכריז עליו כעל חייו מוגבל באמצעים ולאחד את תיקיו. מכאן שכל מטרתו של המבקש היתה לעשות שימוש בהוראת סעיף 69ו לחוק ההוצאה לפועל הקובע כי כאשר תלוי ועומד כנגד החייב המוגבל באמצעים יותר מתיק הוצאה לפועל אחד , יאוחדו תיקיו בפטור מאותו תשלום בן 3% מגובה חובותיו. רוצה לאמר, המבקש ביקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים, אך ורק על מנת ליצור מצב בו כחייב מוגבל באמצעים יאוחדו כל תיקיו ב"איחוד כפוי" וזאת בלא לשלם את התשלום ע"ס 3%. בסופו של יום, מטרת המבקש הינה איחוד תיקיו ועל כן, בדין נתבקש להגיש הבקשה בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקיו. לדרישה זו הגיון משפטי ברור וטעם רב. ברור כי לו יוכרז המבקש כחייב מוגבל באמצעים ויאוחדו תיקיו, יקל על נושיו להתמודד עם הבקשה ולפעול בתיק האיחוד, ככל שזה יתנהל בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקי ההוצאה לפועל של המבקש. יתרה מכך, מדיניות רצויה היא הימנעות ממתן הרשאה להגשת הבקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים ומכוחה לאיחוד כפוי , בכל לשכת הוצאה לפועל אשר יבחר בה החייב. הדבר עשוי ליצור "פורום שופינג" במסגרתו יבחר החייב את הלשכה ואת היושב בדין, הנוחים לו לצורך קבלת מבוקשו, דהיינו קבלת איחוד התיקים המיוחל בפטור מן התשלום הקבוע בפרק ז3 לחוק ההוצאה לפועל כאשר ידרש החייב להגיש בקשתו בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקיו, לא יהא עוד חופשי כרצונו להגיש בקשתו בכל לשכת הוצאה לפועל אשר תעלה על רוחו וימנע ממנו הליך ה"פורום שופינג" הבלתי רצוי. אף בפני רשם ההוצאה לפועל, בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקי החייב, תעמוד תמונה מלאה יותר של חובות החייב וסביר כי למרבית הזוכים בתיקי החייב , יהא התמריץ לפנות אל הרשם בלשכה בה מתנהל התיק ומוגשת הבקשה ולספק לו מידע באשר לרכושו של החייב ומקורות הכנסתו. אף המחוקק עמד על הצורך בניהול איחוד התיקים הניתן לחייב מוגבל באמצעים בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקיו, ראה בעניין זה תקנה 36ד לתקנות ההוצאה לפועל התש"מ 1979 ומשכך אין הגיוני ורצוי יותר מהגשת הבקשה להכרזת חייב כמוגבל באמצעים ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית תיקי החייב. המבקש עצמו הפנה לכך כי אנו עומדים בפתחו של שינוי בחוק, אשר יתן תוקף להגיונם המשפטי של הדברים האמורים לעיל , העולים מרוח החוק במתכונתו הנוכחית, והעתיד להיכנס לתוקפו ביום 11/6/11. אין ספק איפה, בדבר כוונת המחוקק כי בקשה להכרזת החייב כמוגבל באמצעים, אשר תכליתה איחוד כפוי של תיקיו, תוגש בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקיו של אותו חייו, כוונה אשר עולה מרוח החוק וביתר שאת במילותיו המפורשות אשר תיכנסנה לתוקפן ביום 11/6/11. המבקש הפנה לפסק הדין בעניין בן חיון נ. בל"ל ובעניין לירנובוי ברצ"פ 32189-05-10, ניתן ביום 23/8/10. שם נקבע ובטעם רב כי אין לנהל הליכי סרק על "זוטי דברים". כפי שלא היה ברור מדוע התעקש המבקש בתיק שם לנהל הליך שלם תוך בזבוז כספי הציבור באמצעות הסיוע המשפטי, כן לא ברור אף עתה מדוע זה יש לנהל הליך סרק שלם כאשר ברור לחלוטין כי תכלית בקשתו של המבקש הינה בקשה לאיחודם של תיקיו וממילא היה ויזכה המבקש בסעד המבוקש על ידו, יתנהל תיק האיחוד בלשכה בה מנוהלים מרבית תיקי ההוצאה לפועל כנגדו. לטעמי, נקט המבקש דכאן, המיוצג אף הוא בידי הסיוע המשפטי, בהליך מיותר, המנוגד לתוצאה אליה ביקש המחוקק להגיע. הנה כי כן, בקשת המבקש להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים תכליתה הינה איחוד כפוי של תיקיו ולפיכך, בדין הורתה רשמת ההוצאה לפועל כי הבקשה תוגש בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקיו של החייב. אני דוחה איפוא את בקשת הרשות לערער וכפועל יוצא אף את בקשת המבקש לעיכובם של הליכי הוצאה לפועל עד למתן הכרעה בבקשת רשות הערעור. אך לפנים משורת הדין ומשום שלא נתבקשה תגובת המשיבים לבקשותיו של המבקש המבקשת, איני עושה צו להוצאות. על המבקש, להגיש כאמור בקשתו להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקיו. חייב מוגבל באמצעיםהוצאה לפועל