חייב מוגבל באמצעים עיכוב הליכים

1. לפניי בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש על החלטתה של כב' רשמת ההוצאה לפועל הינדה שרון מיום 6.11.11 , בתיק מס' 01-22846-11-7 לפיה קבעה כי אין להכריז על המבקש כחייב מוגבל באמצעים. כמו כן עותר המבקש להורות על עיכוב הליכים עד להחלטה בבר"ע. 2. בהתאם לסמכותי הקבועה בסעיף 119 (ז) לתקנות ההוצל"פ תש"ם 1979,(להלן:"התקנות") לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, מצאתי לדחות את הבקשה מבלי להידרש למתן תגובה בכתב מהמשיב, אלא אם יעמוד המבקש בתנאים שיפורטו בהמשך. 3. במסגרת טענותיו טען המבקש כי בהחלטת הרשמת ישנה כפייה באשר להפניית המבקש להליכי פש"ר בניגוד לדין הקיים. שכן,לאור לשון החוק יש בידי הרשמת ליידע את המבקש בדבר האפשרות המצויה בפניו לפנות להליכי פש"ר. לטענת המבקש,לא נבדקה יכולתו הכלכלית וכן לא הותנתה דחיית הבקשה בכפוף לתנאים מסוימים כמו: תשלום פיגורים,צו הבאה וכד'. 4. כפי טענת המבקש, מצבו קשה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה נפשית ואישית שכן מדי חודש נאלץ הוא לשלם הוצאות רבות וכן לאור השתלשלות העניינים שהביאו למצבו כיום כפי שפירט בבר"ע שבפניי. 5. לאחר שעיינתי בכלל הטענות שבפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי עקרונית החלטת הרשמת בדין יסודה ולפיכך דין הבר"ע להידחות, ואולם לפנים משורת הדין יש לאפשר בחינה נוספת של הבקשה, ככל שיעמוד המבקש בתנאים שיקבעו להלן. 6. לעניין הפניית החייב להליכי פש"ר נקבע כי "מלשון החוק, תכליתו, ובהתאם לשיקול הדעת השיפוטי באשר לפרשנות הראויה, נראה כי המחוקק קבע כי לרשם ההוצל"פ סמכות ליידע את החייב בדבר אפשרות פנייה להליכי פש"ר, וגם זאת רק לאחר שבירר את יכולת החייב לקיים את פסה"ד במעמד חקירה יכולת, בירור או ביצוע צו הבאה. בנסיבות אלה, ורק אם ראה רשם ההוצל"פ כי אין תועלת בניהול הליכי ההוצל"פ כנגד החייב, וסבר כי בנסיבות העניין יהיה בפנייה להליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת, רשאי רשם ההוצל"פ למסור מידע בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל." (רצ"פ 1323/09 דוידאן נ' יעד פרזול בע"מ) 7. בהתאם לאמור בסעיף 77 א לחוק ההוצל"פ קיימת סמכות לרשם ליידע את החייב והזוכה בדבר האפשרות לפנות להליכי פשיטת רגל. בנסיבות דנן אין ממש בטענה כי בהחלטת הרשמת ישנה כפייה באשר לפניית המבקש להליכי פש"ר שכן כפיי שציינה בהחלטתה: "ככל שמצבו של החייב קשה כטענתו...מובא לידיעתו כי באפשרותו לפנות להליכים אלה." 8. משכך, מקובלת עליי עמדתה של הרשמת לפיה ראוי למבקש לפנות להליכי פש"ר וכפי שנהגה הרשמת בכך שיידעה את המבקש בדבר אפשרות זו, נהגה כהלכה ואין זה נכון כפי שנטען בבקשה כי הרשמת כפתה על פנייה להליכי פש"ר או כי עניין זה היה חלק מהשיקולים לדחיית הבקשה להכרזה. אני סבור כי ראוי שישקול המבקש, מטעמים של תועלת שלו, לפנות להליכי פש"ר. 9. יחד עם זאת, עניין הפנייה להליכי פש"ר לא מהווה שיקול בכלל השיקולים האם להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים, ובוודאי שלא כאשר זו פנייתו הראשונה בהבדל ממקרה בו הוכרז כחייב מוגבל, לא עמד בתנאים, ההכרזה בוטלה ועתה הוא מבקש הכרזה חוזרת. 10. באשר לטענה כי יש להכריז על המבקש כחייב מוגבל באמצעים ,כידוע אין לחייב זכות קנויה להיות מוכרז בתור חייב מוגבל באמצעים והעניין מסור לשיקול דעתו של רשם ההוצל"פ, ראה סעיף 69 ג.(א) לחוק ההוצל"פ. במסגרת שיקול הדעת רשאי הרשם להתנות דיון בבקשה בתשלום חלק מחוב הפיגורים, כדי לבחון את רצינות כוונותיו של החייב. 11. כמו כן, מטרת הכרזת חייב כחייב מוגבל באמצעים הינה לאפשר גביית חובות מהירה ויעילה, לחייבים אשר יכולת החזרת החובות שלהם מוגבלת באופן שאינו מאפשר להם להסדיר את חובותיהם במסגרת תיק איחוד רגיל ,אף על פי שיש להם כוונה מלאה וכנה להסדיר חובותיהם . 12. הואיל וכך ולפנים משורת הדין יפקיד המבקש עד ליום 15.12.11 סך של 3,000 ₪ ע"ח חובות העבר כדי להראות רצינות בכוונתו בבקשה להיות מוכרז כמוגבל באמצעים. לאחר ביצוע ההפקדה, תקבע הרשמת מועד לחקירת יכולת בנוכחות כל הזוכים כדי שתשקול פעם נוספת הבקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים. עד להחלטה אחרת ישלם המבקש סך של 500 ₪ לחודש החל מיום 15.1.12 וככל 15 לחודש שלאחריו. הכספים שיופקדו או ישולמו לתיק ההוצל"פ יחולקו רק על פי החלטה מפורשת של הרשמת. 13. בהעדר הפקדה תיחשב הבר"ע לנדחית, ללא צורך בהחלטה נוספת. בכפוף להפקדה ולתשלום החודשי, יעוכבו הליכים כנגד המבקש. בנסיבות אין צו להוצאות. עיכוב הליכיםחייב מוגבל באמצעים