חייב מוגבל באמצעים רשיון נהיגה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתה מיום 5.3.12, של רשמת ההוצאה לפועל (גב' מיכל דואני-בהירי), בה התנתה את בירור הבקשה לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה של המבקש, בתשלום חוב הפיגורים בתיק הוצל"פ 01-98335-05-5. בקשת רשות הערעור 2. להלן, בתמצית יובאו עיקר טענות המבקש : א. לטענת המבקש ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלו, גדעה את מקור פרנסתו, ומשכך, לא רק שאינו יכול להתפרנס, אלא שאף אין ביכולתו לשלם את חובו, וזה הולך ותופח. ב. המבקש טוען, שלאורך כל התקופה של תיק האיחוד, נשא במרבית התשלומים שנפסקו לו, אך עקב אי יכולת כלכלית נצבר לחובתו לאחרונה חוב קטן בגין פיגורים, חוב שבעקבותיו הוטלה ההגבלה על רישיון הנהיגה שלו. ג. עוד טוען המבקש שלאחר תשלום החוב שבפיגור, שהיה על סך 2,100 ₪, לא דן רשם ההוצאה לפועל בביטול המגבלות והתנה את הדיון בעניין בתשלום נוסף של 6,000 ₪. ד. משלא בוטלה ההגבלה, הגיש מעסיק פוטנציאלי של המבקש, אשר לטענתו העמיד לטובת המבקש מקדמה בגובה החוב, בקשות לשחרור רישיון הנהיגה ולחילופין להשבת התשלום ששולם, אולם הבקשות לא הובילו לדיון ענייני או להחלטות אופרטיביות כלשהן, כך שהמבקש נותר חייב חוב נוסף למעסיק הפוטנציאלי. ה. לטענת המבקש שגתה רשמת ההוצאה לפועל, עת התנתה את הדיון בבקשת המבקש בתשלום כספי נוסף. לאור לשון החוק, האיזון החוקתי אותו הוא משקף, דבר המחוקק, הפסיקה והעובדה שהמבקש תלוי ברישיון הנהיגה לפרנסתו. דיון והכרעה 3. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על צרופותיה, אני דוחה את הבקשה ללא צורך בקבלת תגובה. 4. המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים שתיקיו אוחדו, והמבקש מציין ומאשר בבקשת רשות הערעור שלא עמד בצו חיוב בתשלומים, ובשל כך הוטלה עליו הגבלה מלהחזיק רשיון נהיגה. 5. מעיון בתיק ההוצאה לפועל עולה שהמבקש אינו משלם את צו התשלומים, ורשמי ההוצאה לפועל מתרים בו לשלם את הצו בטרם יפוזר התיק, ואך לאחר התראות משלם את הפיגור. התשלום האחרון בתיק, בטרם התשלום שנקבע כתנאי לביטול הבקשה לביטול ההגבלה שאליה אדרש להלן, היה ביום 18.7.11, סכום שהיווה תשלום עבור 6 חודשים, לאחר שמאז חודש דצמבר 2010 לא שילם כל תשלום. יצויין למען הסדר הטוב, שגם תשלום זה לא כיסה את כל חוב הפיגורים, אולם לכך נתייחס בהמשך. בראשית חודש ינואר 2012 הועלה צו התשלומים החודשי והועמד על סך של 1,000 ₪. 6. לאחר שלא שילם את צו התשלומים, הוטלה על המבקש הגבלה מלהחזיק רשיון נהיגה, וזאת בהתאם לסמכות המוקנית לרשם ההוצאה לפועל בהוראות פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז, 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") שעניינן "הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו". 7. המבקש הגיש ביום 10.1.12 בקשה לביטול ההגבלות (להלן: "הבקשה לביטול ההגבלות") וביום 11.1.12 יצאה מלפני רשם ההוצאה לפועל (כתוארו אז, מר ע' רט, החלטה בה ציין כי :" לאחר שישולם צו התשלומים במשך תקופה של 4 חודשים או ישולם סכום דומה במזומן אדרש לבקשה לביטול הגבלות". היינו - רשם ההוצאה לפועל התנה את הדיון בבקשה לביטול ההגבלות בתשלום של צו התשלומים למשך תקופה של 4 חודשים, או לתשלום במזומן של 4,000 ₪. על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור. 8. תחת זאת, שילם המבקש סכום של 2,100 ₪ בלבד, וחזר ופנה ביום 5.3.12 לרשמת ההוצאה לפועל שהוציאה מלפניה את ההחלטה שהיא נשוא בקשת רשות ערעור זו שלשונה כך: "המבקש העביר סך של 2100 ₪ לאחר שהתבקש להעביר סך של 4000 ₪ ע"ח חוב הפיגורים. לאחר שיועבר הסכום כאמור, אדרש לבקשתו". 9. בהחלטה זו של רשמת ההוצאה הנכבדה לא נפל כל פגם. כאמור, המבקש הגיש כבר בקשה לביטול ההגבלות, והרשם הנכבד מר ע' רט קבע כי כתנאי לדיון בבקשה הוא תשלום לאורך פרק זמן של 4 חודשים או תשלום של 4,000 ₪, ועל כך לא הגיש המבקש בקשת רשות ערעור. כל שציינה רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה כי עליו להשלים את ההפרש בין 2,100 ₪ לבין 4,000 ₪ - היינו סכום של 1,900 ₪. על אף שלכאורה לפי ההחלטה נשוא בקשת רשות ערעור זו, יש לשלם את כל חוב הפיגורים בתיק (שאמנם קיים) אולם החלטת הרשם רט קובעת כי תנאי לדיון בבקשה לביטול ההגבלות הוא תשלום של 4000 ₪, ולפיכך אין מקום לדרוש גם זאת, ונדמה שהמדובר בטעות קולמוס בהחלטת הרשמת הנכבדה. 10. לא נהירה לי התנהלות המבקש: הוא לא הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת הרשם רט; בחר לשלם סכום של 2,100 ₪ (מתוך 4,000 ₪) ועתה הוא מלין כי הרשמת הנכבדה מפנה אותו חזרה להחלטת הרשם רט, ומעלה טענות נוספות בעניין. בהתנהגותו שלו עצמו - על ידי התשלום של 2,100 ₪ - השלים עם ההחלטה והסכים לה, מאחר ולא השיג עליה. מה לו כי ילין כעת?! 11. אין בידי לקבל את טענת המבקש לכתחילה כי מאחר והוא נהג משאית, ומתפרנס מנהיגה, ומשלא היה מקום להטיל ההגבלה לכתחילה, כך יש לבטל את ההגבלה באופן מיידי. אך לפני זמן קצר נדרש בית משפט זה לסוגייה זו שלא לגופה (ב-רע"צ 15743-03-12 פוני נ' בנק אוצר החייל), ושם היתה התייחסות לעניין זה אגב אורחא, ועתה יועברו הדברים מהמבואה להיכל; הוראת סעיף 66א (4) לחוק ההוצאה לפועלמחייבת את רשם ההוצאה לפועל שלא להטיל לכתחילה הגבלה על רישיון נהיגה של חייב אם הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב מפאת נכותו שלו או של בן משפחה התלוי בו, וזאת בלבד שהובאו לפניו ראיות מתאימות בטרם הטיל את ההגבלה. היינו - חייב המבקש למנוע את הטלת ההגבלה האמור חייב לכתחילה ומראש להמציא לרשם ההוצאה לפועל את כל המסמכים והראיות התומכים בכך, ודי בכך כדי למנוע מרשם ההוצאה לפועל את הטלת ההגבלה. ברם, אם חייב מבקש לבטל את ההגבלה לאחר שהוטלה - מהטעם שאי החזקה ברישיון הנהיגה עלול לפגוע בפרנסתו או לעניין הצורך להשתמש ברישיון להסעת נכה (החייב עצמו או בן משפחה תלוי בו), הרי כי אז יחולו התנאים הקבועים בסעיף 66ד לחוק בדבר ביטול ההגבלה, וכי אז רשאי רשם ההוצאה לפועל לשקול את ביטול ההגבלה במתן ערובה. 12. בענייננו, המבקש ביקש לבטל את ההגבלה לאחר שזו הוטלה, ומשכך וגם אם לטענת המבקש רישיון הנהיגה דרוש לו לשם פרנסתו, בדין קבע הרשם שעל המבקש לשלם כתנאי לדיון סכום על חשבון החוב. משלא ביקש המבקש להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו, הרי שעליו לעמוד בתנאים שנקבעו בה. 13. לסיכומו של דבר, בקשת רשות הערעור נדחית. בקשתו לביטול הההגבלה על רשיון הנהיגה תתברר לגופה על ידי רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה לאחר תשלום ההפרש החסר בסך 1,900 ₪. 14. בנסיבות העניין ומשלא התבקשה תגובה, איני עושה צו להוצאות. משפט תעבורהחייב מוגבל באמצעיםרישיון נהיגה