חילוט ערבות שלא כדין

1. זוהי החלטה בבקשת הנתבעת, לחייב את התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המשפט ושכ"ט ב"כ הנתבעת, מקום שתחוייב התובעת בתשלומם. הוחלט לקבל את הבקשה, ולהלן הנימוקים. 2. התביעה (הראשית) הינה תביעה כספית, בגין תמורת עבודה שבצעה לטענתה, ע"פ חוזים בין הצדדים, אותה העמידה התובעת, לצרכי אגרה, ע"ס 9,000,000 ₪. הנתבעת הכחישה את התביעה, והגישה תביעה שכנגד, ע"ס למעלה מ - 5,000,000 ₪. 3. לטענת הנתבעת בבקשתה, מצבה הכספי של התובעת אינו טוב. זאת מסיקה היא, בין היתר, מדברי נציגי התובעת, במסגרת ההתדיינות בתיק זה, ובהליכים אחרים, מבקשות שהוגשו במסגרת תיק זה, על רקע קשיים נטענים, בתשלום האגרה, ומן העובדה שהוגשו נגד התובעת, מס' תביעות כספיות על ידי אחרים. הנתבעת גם צירפה לבקשתה שתי החלטות (של מותבים שונים), במסגרתן חויבה התובעת, בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות, בהליכים אחרים. לפיכך, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, לעניין חיוב חברה בהפקדת ערובה, על יסוד הוראת ס' 353א' לחוק החברות, ונוכח סכום התביעה, בקשה הנתבעת לחייב את התובעת, בהפקדת ערובה בסך 200,000 ₪, לפחות. 4. בתשובתה טענה התובעת, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, ותוך שימוש לרעה בהליכים, במטרה למנוע את בירור התביעה. התובעת טענה עוד, בין היתר, כי "...סיכוייה לזכות בתביעה הינם טובים ביותר", וכי הינה איתנה וביכולתה לעמוד בכל חיוב כספי שיושת עליה. ביחס לתביעות הכספיות שהוגשו נגדה ואשר נזכרו בבקשה, הבהירה, כי אחד ההליכים הסתיים במתן פס"ד "...טכני...", אך בשל מחדל דיוני שבאי הגשת תצהירים, ואילו ההליכים האחרים, מתנהלים עדיין, כאשר לטענתה, הוגשו ע"ב חיובים מוטעים. כן השיבה לטענות הנתבעת, ביחס לבקשות שהוגשו לעניין אגרת המשפט, והדגישה, כי שילמה, סך 112,500 ₪ בגין מחצית ראשונה של אגרת המשפט. עוד טענה, כי הנתבעת אוחזת בערבות בנקאית שהפקידה התובעת בידיה, בהתאם להוראות ההסכמים ביניהן, וכי בידיה כספים אותם קיזזה שלא כדין, עקב טענות לליקויים במבנים שבנתה עבורה התובעת. התובעת הוסיפה, כי תהא זכאית לפיצוי מן הנתבעת, עקב חילוט ערבות שלא כדין, נוכח החלטת כב' הש' נ. נצר מיום 19.12.12, במסגרתה התקבלה בקשת התובעת לעניין זה, והנתבעת חויבה לכונן מחדש, את הערבות הבנקאית שחילטה. 5. סעיף 353א לחוק החברות, מסמיך את ביהמ"ש לחייב תובעת, חברה בע"מ, בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות המשפט של נתבע. על בית המשפט לשקול, במסגרת השיקולים לצורך החלטה בבקשה לחיוב בהפקדת ערובה להוצאות, את זכות הגישה לערכאות, את סיכויי התביעה להתקבל, את השאלה אם הבקשה הוגשה בתום לב, ואת מצבה הכלכלי של התובעת, ויכלתה הצפויה לשלם הוצאות המשפט, אם תחוייב בתשלומן - ולעניין זה, הנטל על החברה להוכיח, כי תוכל לשלם את הוצאות המשפט, מקום שתחוייב בתשלומן (ר' רע"א 3686/05 גאלי אחזקות בע"מ ואח' נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ובנייה בע"מ ואח', רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, ורע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי זיסר בע"מ). 6. בשלב זה, טרם הונחו בפני ביהמ"ש ראיות הצדדים, לא ניתן לקבוע, כי סיכויי התביעה להתקבל, גבוהים במידה שתצדיק פטור מהפקדת ערובה. נפנה, בהקשר זה, לנימוקי כב' הש' נ. נצר בהחלטתה מיום 9.6.13, במסגרתה דחתה את בקשת התובעת, למתן פסק דין חלקי. כן יוער, כי התובעת נדרשה לפרק זמן ממושך, להגשת כתב תביעה מתוקן, אותו נדרשה להגיש, בשל חוסר בהירות, ביחס לסכומים אשר נתבעו בכתב התביעה המקורי, ולאופן חישובם. 7. התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח יכולתה הנטענת, לשלם את הוצאות המשפט מקום שתחוייב בתשלומן. לא הוצגו במסגרת תשובתה נתונים ממשיים ואסמכתאות, לעניין מצבה הכלכלי, לרבות טיב נכסיה ושוויים, היקף פעילותה והתחייבויותיה, וכיו"ב. מעבר לאמור, המדובר בחברה פרטית, העוסקת בתחום הבניה, אשר נפח הפעילות בו משתנה ותלוי בגורמים רבים, וע"כ יש לקחת בחשבון גם שינוי אפשרי במצבה עד סיום ההליך. סבורני ע"כ, כי בנסיבות אלה, יש אכן צורך, להבטיח תשלום הוצאות הנתבעת בגין התביעה, מקום שהתובעת תחוייב בתשלומן. הטענה לפיה בצעה הנתבעת קיזוזים שלא כדין, אין בה לשנות את המסקנה, בהיות טענה זו שנויה במחלוקת, וכאשר ההכרעה בה טעונה בירור עובדתי. אשר לערבות הבנקאית שבידי הנתבעת, הרי שנתנה להבטחת התחייבויותיה החוזיות של התובעת, וע"כ, אינה יכולה לשמש בטוחה לתשלום הוצאות משפט. 8. לעניין סכום הערובות (וטיבן), יש כמובן להתחשב בסכום התביעה, ובהיקף ההתדיינות הצפוי, על רקע ריבוי הליכי הביניים עד כה. יש גם ליתן את הדעת לעניין זה, לביקורת שנכללה בהחלטות ביהמ"ש ביחס להתנהלות שני הצדדים, אשר אפשר כי תשפיע, על פסיקת ההוצאות. 9. לפיכך, תפקיד התובעת, ערובות להבטחת תשלום ההוצאות, כדלקמן: סך 75,000 ₪, במזומן או בערבות בנקאית, ובנוסף, ערבות צד ג' של בעלי התובעת, לתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ככל שתחוייב התובעת בתשלומן, ע"ס, 150,000 ₪. הערובות תופקדנה, עד יום 31.8.14, שאם לא כן, תמחק התביעה. חילוטחילוט ערבותערבות