חילוט פקודת הסמים

1. החלטה זו מתייחסת לבקשת המאשימה להורות על חילוט מכשיר הטלפון הסלולרי של הנאשם אשר שימש אותו לביצוע עבירה של סחר בסמים בה הורשע בתיק זה ונגזר דינו. הטלפון הסלולרי שימש ליצירת קשר בין הנאשם שמכר את הסם לשוטרים רוכשי הסם. אנו למדים זאת גם מב"כ הנאשם אשר ציין לפרוטוקול מיום 5.5.05 כי השוטר התקשר לנאשם לשם רכישת סם. 2. לאחר מתן גזר הדין ביום 5.5.05 ביקשה ב"כ המאשימה את החילוט האמור. ב"כ הנאשם התנגד לחילוט וטען כי לא ניתן לבקש חילוט רכוש בעבירת סמים אם בקשת החילוט לא הוכנסה מראש לכתב האישום. 3. עפ"י החלטתי מאותו יום הגישה ב"כ המאשימה תגובתה בכתב לעניין החילוט וטענה כי ניתן לבקש חילוט רכוש ששימש לביצוע עסקת סמים בשני מסלולים, כאשר לכל מסלול התנאים המיוחדים לו: א. המסלול שנקבע בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג - 1973 (להלן: פקודת הסמים). ב. המסלול המעוגן בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט - 1969 (להלן: פקודת המצער והחיפוש). 4. לצורך חילוט עפ"י פקודת הסמים נדרש כתנאי מוקדם שבקשת החילוט ותיאור הרכוש שחילוטו התבקש יופיעו בכתב האישום. סע' 36 א'(ה) לפקודת הסמים קובע כדלהלן: "(ה) בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים יצויינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין". 5. בכתב האישום שהוגש נגד הנאשם לא נתבקש חילוט הסלולרי, גם תיקון כתב האישום לא נתבקש ועתה משניתנו הכרעת דין וגזר דין, לא ניתן לתקן את כתב האישום ועל כן מסלול של חילוט על פי פקודת הסמים חסום בפני המאשימה. 6. אולם, אין בכך כדי לסגור הדרך בפני המאשימה לבקש החילוט. המאשימה יכולה לבחור במסלול האחר של חילוט על פי פקודת המעצר והחיפוש שכן ההוראות המיוחדות בפקודת הסמים המסוכנים אינן חוסמות את הדרך בפני עשיית שימוש בסמכות החילוט הקבועה בסע' 39(א) לפקודת החיפוש והמעצר הקובע כדלהלן: "(א) על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל, לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32, או שהגיע לידי המשטרה כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו הוא בעל החפץ; דין צו זה כדין עונש שהוטל על הנאשם". על פי סעיף 39(ג) לפקודה הנ"ל ניתן לצוות על חילוט בין בגזר הדין ובין על פי עתירה מטעם תובע. 7. בגזר הדין הטלתי על הנאשם את העונשים הבאים: א. 6 חודשי מאסר על תנאי ל- 3 שנים, התנאי מתייחס לכל פקודת הסמים. ב. קנס בגובה של 1,200 ₪. העבירה בה הורשע הנאשם הינה סחר בסם מסוכן בניגוד לסע' 13 לפקודת הסמים בכך שמכר 10 כדורי סם מסוג MDMA תמורת 600 ₪. 8. לעניין חילוט הנעשה לפי סעיף 39(א) לפקודה הנ"ל יש בין שני מצבים: בין מצב בו הנאשם משתמש באופן ישיר בכלי או במכשיר כלשהו לביצוע עבירה לבין מקרה בו השימוש במכשיר היה טפל ולא רלוונטי לביצוע העבירה. אבחנה זו נלמדת מהמילים "שנעשה בחפץ או לגביו" שבסעיף 39(א) לפקודה הנ"ל. במילים אחרות, אם נאשם, למשל, משתמש באקדח או סכין ופוצע מאן דהוא הרי שיש לחלט את האקדח או הסכין. מאידך, אין לחלט את ביתו של אדם שבו הוא שם את הסכין או האקדח. השימוש במכשיר הסלולרי במקרה שלפנינו לא היה טפל לביצוע העבירה שבה הואשם הנאשם. כפי שצויין לעיל, המכשיר שימש ליצירת קשר בין הנאשם שמכר את הסם לשוטרים רוכשי הסם. אנו למדים זאת גם מב"כ הנאשם אשר ציין לפרוטוקול מיום 5.5.05 כי השוטר התקשר לנאשם לשם רכישת סם. 9. לאור האמור לעיל הנני מצווה על חילוט הטלפון הסלולרי - מוצג 693/04 תחנת מוריה.חילוטסמים