חיסיון בנקאי

לפניי בקשה להורות על מחיקת כתבי טענות לחלופין למתן צו לשאלון לגילוי מסמכים כלליים וספציפיים. על פי האמור בבקשה מתבקש בית המשפט להורות על מחיקת כתבי הטענות של המשיבים לחלופין להורות להם לגלות מסמכים בתצהיר ולהשיב לשאלון שהופנה אליהם. המבקש הפנה למשיבים שאלון ודרישה לקבלת צו גילוי מסמכים כללי וצו לגילוי מסמכים ספציפי אך עד למועד הגשת הבקשה לא נתקבלה תגובה כלשהי. נטען כי המשיבים מתחמקים מלגלות את המסמכים זאת אף כי אלה נחוצים לשם בירור מלוא העובדות נשוא התיק. לבקשה צורף שאלון ודרישת הגילוי הספציפית שהופנתה לנתבע 2. המשיבים הגיבו לבקשה. לטענת המשיב 2 יש לדחותה. לדבריו, התובע חרג מהוראות סדרי הדין בכל הנוגע להליכים מקדמיים חריגה אשר אין להתירה. כמו כן, הדרישה שהוצגה לבנק אינה סבירה. מדובר בגילוי גורף ועל חלק מהמסמכים אף חל חיסיון בנקאי. המשיב 1 אף הוא מבקש לדחות את הבקשה, מצטרף לטענת המשיב 2 וטוען טענות נוספות. המסמכים אשר ביקש המבקש אינם רלוונטיים לתביעה. מדובר בתביעה הכוללת דרישה אחת ויחידה - חילוט ערבות חוק המכר בשל איחור במסירה ובשל פגם נטען בהתאמת הדירה והגינה. דרישה זו אינה קשורה כלל למסמכים אשר גילוים התבקש או לשאלון אשר הופנה לנתבע. בנוסף לכך, היקף המסמכים הנדרש עצום ויצריך העמדת עובדים רבים כדי לנבור בארכיון על מנת להעביר לתובע את מבוקשו. וגם זאת, רוב המסמכים חוסים תחת חיסיון בנקאי ואין הנתבע יכול לוותר בשם מרשתו, הנתבעת 3 על החיסיון. כך הדבר בכל הנוגע לשאלות הנוגעות לטיפול באמצעות המחלקות השונות של הבנק וסיבת ההעברה לאשראים מיוחדים, תכתובת עם הלקוח, סכומים שהופקדו בחשבון, גובה ההון העצמי, היחסים עם המפקח בפרויקט הספציפי פירוט אובליגו נוכחי ועוד. התובע הגיב לתגובות ומבקש לדחותן. לדבריו, מדובר בהתחמקות מגילוי מסמכים ואי קיום צו שיפוטי. יש לדחות את טענות המשיבים לפיהן בשל מחדלי התובע לא הושלמו הליכי הגילוי שכן המשיבים עצמם לא מילאו אחר הוראת בית המשפט מיום 26.5.09 ולא מסרו גילוי מסמכים כללי. המשיבים מבקשים להתחמק מהליך הגילוי בשל חששם מנזק כלכלי גדול שכן תביעתו של התובע עשויה להוות תקדים כלפי בעלי דין פוטנציאליים נוספים. עוד משיב התובע כי המסמכים אשר גילויים התבקש רלוונטיים לתובענה נשוא תיק זה. דרישת התובע בדבר גילוי המסמכים נקשרת לטענתו לאופן ניהול הפרויקט על ידי המשיב 1. הבנק היה אמון על הפרויקט כמלווה החל מהיום הראשון, הוא אשר הנפיק את הערבות הבנקאית על פי חוק המכר והוא זה שניהל את הליכי הכינוס של הפרויקט. נוכח האמור למשיב זה הידיעה ממקור ראשוני והמענה לכל עילות התביעה המצוינות בפרק ג' בכתב התביעה. לשיטתו של התובע יש במסמכים כדי להוכיח כי הוטעה לחשוב על סמך מצגי החברה והפרוספקטים מטעמה, כי מאפייני הפרויקט שונים באופן מהותי מהבניין שנבנה בפועל, כי הנתבע 1 היה מודע למצגים אלה ולפיכך נתקיימה אי התאמה בין הממכר לבין מה שנרכש בהתאם להסכם המכר. עוד יוכיחו המסמכים כי ההסכם הופר, כי הנכס לא התקבל במועד המוסכם וכי הפתיחה בהליכי הכינוס מצדיקה את מימוש הערבות הבנקאית בהתאם להוראות חוק המכר דירות. עוד נטען כי מדובר בפרויקט יוצא דופן הן בביצועו והן במימון שניתן לו (100% מימון) ובהכרח יש לקבל מסמכים גם בנקודה זו. אשר לטענות בדבר חיסיון בנקאי , לא ניתן כל פירוט מה גלוי ומה חסוי ומדוע יש מניעה לקבל לכל הפחות את מיעוט המסמכים הנדרשים אשר אינם חסויים. ב"כ התובע מפנה לבר"ע 1917/92 סקולה ואח' נגד ניצה ג'רבי פ"ד מז (5) 764. לשיטתו הלכה זו קבעה חיסיון יחסי ולא חיסיון מוחלט. בוודאי כאשר הצד שהחיסיון הינו לטובתו הינו צד להליך המשפטי, ובענייננו, אף כזה אשר ויתר על הזכות להתייצב למשפט ולהגיש כתב הגנה. אשר לטענה כי מדובר בדרישה גורפת הרי גם טענה זו נטענה ללא תימוכין כלשהו ובוודאי שאין המדובר בדרישה כאמור אלא במסמכים הנחוצים לבירור יריעת המחלוקת בין הצדדים. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות, שוכנעתי כי יש לדחות את הבקשה למחיקת כתבי טענות אולם יש להיעתר לבקשה החלופית ולהורות למשיבים להשיב לשאלות שהופנו אליהם ולהשלים הליכי גילוי מסמכים הכל בכפוף לטענת החיסיון ולזאת אדרש בהמשך. תחילה, ביום 26.5.09 ניתן על ידי בית המשפט צו לגילוי מסמכים הדדי כללי וספציפי וכן למתן תשובות לשאלון. הצו צריך היה להתבצע במועדים כפי שנכתב שם, דהיינו דרישה בכתב בתוך 7 ימים, גילוי ותשובות בתוך 21 יום לאחר מכן. איש מבין הצדדים שלפניי לא חלק על הצו שניתן עת ניתן, ולפיכך אין מקום להידרש כעת להליכים, אם נתקיימו כלל, לפניו, שכן משניתן הצו הרי שאלה אינם רלוונטיים עוד. המבקש הפנה לב"כ המשיבים דרישה לקבלת מסמכים ביום 9.6.09, אומנם מדובר באיחור במועד אולם בהיות איחור זה בן ימים ספורים בלבד הרי שבוודאי שבכך לבד אין כדי להביא לדחיית בקשתו לעמוד על הליכי הגילוי והעיון. ולגופו של עניין למעשה בפי המשיבים 2 טענות - האחת כי דרישת הגילוי והעיון גורפת בלתי רלוונטית ומהווה "מסע דיג" , השנייה כי חלק מהמסמכים חוסים תחת חיסיון בנקאי. אדרש כעת לטענות אלה אך אציין כי התובע הניח לפניי רק את הדרישה שהופנתה למשיב 2 ולפיכך החלטה זו ניתנת ביחס לדרישה הנ"ל. תחילה לטענה כי עסקינן בדרישה גורפת. הכלל בדבר הליכי גילוי ועיון הינו גילוי רחב ככל הניתן והדרוש. "נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם היא גילוי מירבי. שכן המשפט עומד על האמת וביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס בעלי הדין בהבטיחו עשיית משפט, והוא משרת גם את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות פעילותה של המערכת החברתית כולה. עם זאת אין הזכות לעיון בלתי מוגבלת לצידה עומדות טענות בדבר חיסיון שהדין והפסיקה מכירים בהם. הכלל הוא שבהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט, אך כלל זה אינו ניצב בדד. כנגדו ניצבים ערכים אחרים, ובהם יעילות ההליך המשפטי, ההגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרס שלישיים. האיזון ההולם בין עקרונות אלה נגזר מנסיבותיו של כל מקרה." ראה אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה עשירית עמ' 198. ומן הכלל אל הפרט עיון בבקשה מעלה כי מדובר אמנם בדרישה להמצאת מסמכים רבים, יחד עם זאת לא שוכנעתי כי בנסיבות העניין הדרישה אינה עניינית. כזכור המחלוקת ביחס לנתבע זה שמימן לתובע 100% מסכום הרכישה, הינה בין היתר מידת מודעותו ומעורבותו בהתנהלות אותו פרויקט ממנה, בין היתר, נגזרות חובות האמון שהוא חב כלפי התובע. במסמכים המבוקשים יש כדי לשפוך אור על אותה רמת מודעות ועל אותה רמת מעורבות ולפיכך הם דרושים להליך. אשר על כן אני מורה על הגילוי כמבוקש וזאת למעט הדרישה בס"ק ז (אשר אפשר שבה יש כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים שאינם צד להליך זה) כמו כן ישיב נציג מטעם הנתבע 2 לשאלות כולן. אשר לטענה בדבר החיסיון הבנקאי - הואיל וטענתו של המשיב 2 ביחס לחיסיון המסמכים הושמעה באופן כללי בלבד ללא ציון אילו מסמכים מבין המסמכים המבוקשים הינם חסויים ומדוע, הרי שאין כלל מקום להידרש אליה. יחד עם זאת ועל מנת להימנע ככל הניתן מפגיעה אפשרית בזכויותיהם של צדדים שלישיים, רשאי המשיב לפרט בתוך 21 יום מהיום על אילו מבין המסמכים (או התשובות) חל החיסיון ובית המשפט ישקול ביחס אליהם את דרישת הגילוי פעם נוספת באופן ספציפי. השלמת הליך הגילוי ומתן התשובות לשאלון תעשה בתוך 30 יום. במידה ולא תבוא בקשה נוספת בעניינם של הליכים מקדמיים עד ליום 20.1.10 אורה פעם נוספת על הגשת תצהירים ואקבע מועדים בהתאם. בשולי ההחלטה אציין כי אפשר שיש בה כדי לייתר מחלוקות גם עם המשיב 1 ביחס למסמכים אשר גילויים התבקש או שאלות ספציפיות שהופנו אליו ככל שיפעל בהתאם לאמור בה. גם משיב זה רשאי להגיש בתוך 21 יום הודעה על אילו מבין המסמכים אשר גילויים התבקש (או שאלות עליהן התבקש להשיב) חל חיסיון ומדוע. התיק לעיוני ביום 21.1.10. חיסיוןבנק