חישוב דמי טיפול ארגוני התאחדות התעשיינים

בין הצדדים התגלעה מחלוקת בנושא גילוי מסמכים. המבקשת, שהיא הנתבעת, עתרה לקבל מידע לגבי גביית דמי טיפול ארגוני מקצועי (להלן - דמי טיפול) מחברי ההתאחדות: מהו מספר העסקים הנכנסים בגדר "תעשיה" וכמה מהם משלמים דמי טיפול. עוד ביקשה לקבל מידע לגבי אופן חישוב דמי טיפול והעיגון החוקי לגבייתו. לאחר שעיינתי בתגובת המשיבה, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות. ראשית, הבקשה אינה מנומקת. כל שנטען בה הוא שהמידע דרוש למבקשת לשם ניהול הגנתה, אולם לא הוסבר מהו הקשר בין הנתונים שהתבקשו ובין התובענה. מעבר לכך, אין מדובר בגילוי מסמכים, אלא בגילוי פרטים. מאחר שגילוי מסמכים אינו הליך שמטרתו לגרום לצד שכנגד לייצר נתונים או מסמכים חדשים למבקשת, אף מן הטעם הזה דין הבקשה להידחות. יוזכר כי התובענה היא לדמי טיפול ארגוני מקצועי, בהתאם לסעיף 33ז' לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957. משהתובענה נסמכת על הוראות הדין והזכאות לדמי טיפול נקבעה על פי הוראות אלה, הנתונים העובדתיים המבוקשים אינם רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים. אשר לבקשה לגילוי הקריטריונים לחישוב דמי החבר, אין מקום לקבלת מידע כללי הנוגע לכלל חברי המשיבה ומכל מקום, המבקשת תוכל לחקור את המצהיר מטעם המשיבה בנושא זה, במסגרת חקירתו הנגדית. סוף דבר - הבקשה נדחית. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בפסיקת הוצאות ההליך, במסגרת פסק הדין שיינתן. התאחדות התעשייניםדמי טיפול ארגוני