חישוב דמי ניהול מצבירה

1. בתיק זה ניתן פסק דין חלקי על ידי מותב בראשות כב' השופטת חנה בן יוסף, בו נדונה סוגיית זכאותם של התובעים, שפרשו לפרישה מוקדמת מעבודתם בנתבעת, לתשלום פיצוי מהנתבעת עקב הוראות חוק גיל הפרישה תשס"ד - 2004, המעלות את גיל הפרישה לגיל 67. 2. בפסק הדין נקבע כי כאשר נכתב בהסכמי הפרישה של התובעים "גיל 65" יש לפרש מונח זה כ"גיל הפרישה החוקי". 3. עוד נקבע במסגרת ההליכים, שהדיון בתיק יפוצל באופן שראשית תידון פרשנות המונח "גיל 65" ולאחריה, ככל שטענת התובעים תתקבל, יוגשו עקרונות מוסכמים לחישוב הסכומים וימונה אקטואר מטעם בית הדין לצורך החישוב. 4. עם פרישתה של אב"ד כב' השופטת בן יוסף, הועבר התיק לטיפולי. 5. הצדדים הגישו רשימת עקרונות בסיסיים לחישוב סכומי התביעה, מוסכמות ופלוגתאות. 6. במסגרת המוסכמות הוסכם כדלקמן: "פתח דבר 94 התובעים, עובדים לשעבר ואלמנות של עובדים לשעבר של הנתבעת, הועסקו כל אחד אצל הנתבעת מספר שנים רב, ופרשו בפרישה מוקדמת, בין השנים 2001-2003, במסגרת תוכנית לפרישה מרצון שהוצעה להם ע"י הנתבעת בה צויין כי התובעים יקבלו את משכורת הפנסיה המוקדמת לרבות תנאיה הנלווים עד "גיל 65". לחלק מן התובעים ישנו הסדר פנסיוני, במסגרת תנאי עבודתם ואילו לחלק מן התובעים אין הסדר פנסיוני. במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד - 2004, הועלה גיל הפרישה החוקי, בחוק גיל פרישה, לגיל 67 לגבר (להלן: "גיל הפרישה החוקי"), בהדרגתיות. בפסק דינו החלקי של בית הדין הנכבד מיום 12.10.10 נקבע כי יש לקיים את הסכמי הפרישה עד לגיל הפרישה החוקי. עוד נקבע בפסק הדין כי על הצדדים להגיש עקרונות בסיסיים לחישוב הסכומים להם זכאים התובעים, תוך התייחסות לשוני הקיים בין קבוצות הפורשים באשר לעצם זכאותם ולסכום לו זכאים, כדלקמן: תובעים המבוטחים בקרן פנסיה; תובעים שאינם מבוטחים בקרן פנסיה; תובעים הזכאים לפנסיית נכות; תובעים שנפטרו. נתונים לגבי כלל התובעים 6. מצ"ב טבלה נתוני התובעים המוסכמת על הצדדים, ובה פירוט לגבי כל תובע: תאריך הלידה; תאריך הפרישה; גיל הפרישה החוקי; האם התובע מבוטח במבטחים אם לאו; תקופת הפסד קבלת הפנסיה המוקדמת; ערך הפנסיה המוקדמת. 7. התובעים איתן ברק, ברור שלמה, גרישביץ דב ואפשטיין משה, מקבלים פנסיית נכות. תובעים המבוטחים בקרן פנסיה הסבר הסכום הנתבע 8. פיצוי עבור אי קבלת תשלומי פנסיה מוקדמת החל מגיל 65 עד לגיל הפרישה החוקי ולא יותר מ-10 שנים. 9. כמו כן, פיצוי עבור אי צבירת זכויות לפנסיה זו (2% לשנה) - באופן שהתובעים יקבלו פיצוי בגובה ההפרש שבין שיעור פנסיית הזקנה לו צברו זכויות לפנסיה בתקופה זו (2% לשנה) על בסיס הפנסיה המוקדמת לבין ערך פנסיית הזקנה ללא צבירה זו, לפי תוחלת החיים של כל אחד מהם. אופן החישוב 10. הפיצוי בגין הפסד פנסיה מוקדמת יחושב לכל תובע לפי מספר חודשי ההפסק שלו: מספר החודשים שבין מועד הפסקת הפנסיה המוקדמת בגיל 65, לבין גיל הפרישה החוקי או מועד קבלת הפנסיה המוקדמת משך 10 שנים (לפי המוקדם) (להלן: "תקופת ההפסד"). 11. יבוצע חישוב של ההפרש בין גובה הפנסיה המוקדמת של התובע לבין גובה פנסיית הזקנה של התובע ממבטחים ו/או פנסיית הנכות של התובע ממבטחים, לפי הענין (להלן: "השלמת הפנסיה המוקדמת"). 12. נתוני גובה פנסיית הזקנה ממבטחים לצורך החישובים עפ"י פרק זה: א. תובע אשר יקבל ממבטחים תלוש/י קצבת זקנה עד למועד הגשת הנתונים לאקטואר - יועברו לאקטואר כל תלושי הקצבה שיקבל עד למועד הגשת הנתונים לאקטואר (מועד אשר ייקבע עפ"י החלטת בית הדין הנכבד) והאקטואר יתבסס על תלושים אלה עבור החודשים אשר בגינם נמסרו תלושי השכר. בגין התקופה העתידית אשר בגינה לא ימסרו לאקטואר תלושי קצבה עבור התובע, יעדכן האקטואר את קצבת הזקנה בהתאם לתקנון האחיד הרלבנטי של מבטחים (להלן: "תקנון מבטחים"). ב. לגבי תובע אשר לא יקבל תלוש קצבת זקנה ממבטחים עד למועד הגשת הנתונים לאקטואר (מועד אשר ייקבע עפ"י החלטת בין הדין הנכבד) - האקטואר יתבסס על סכום קצבת הזקנה כפי שהצהיר התובע בתצהיר עדותו הראשית אשר הוגש לבית הדין הנכבד וזאת עד לחודש 1/2011. החל מחודש 1/2011 מנגנון הצמדת קצבת הזקנה ייערך בהתאם לתקנון מבטחים. נתוני גובה הפנסיה המוקדמת ממבטחים לצורך החישובים עפ"י פרק זה: עפ"י טבלת נתוני התובעים המצ"ב כאמור בסעיף 6 לעיל, כשהסכומים יתעדכנו במהלך תקופת ההפסד בהתאם למנגנון ההצמדה של הפנסיה המוקדמת הקבוע בהסכמי הפרישה. 13. הפיצוי עפ"י סעיף 8 לעיל יחושב לפי מכפלת השלמת הפנסיה המוקדמת בתקופת ההפסד (מספר חודשי ההפסד). 14. הפיצוי בגין הפסד הגדלת פנסיית הזקנה ממבטחים ב-2% לשנה בהתאם לתקופת ההפסד, יחושב על פי תוחלת החיים במכפלת ההפרש שבין שיעור פנסיית הזקנה לפי צבירה של 2% לשנה (במכפלת תקופת ההפסד) על בסיס הפנסיה המוקדמת לבין ערך פנסיית הזקנה ללא צבירה זו. 15. תוחלת החיים של כל תובע תיקבע לפי מועד סיום קבלת הפנסיה המוקדמת על ידו. תובעים שאינם מבוטחים בקרן פנסיה הסבר הסכום הנתבע 16. פיצוי עבור אי קבלת תשלומי פנסיה מוקדמת החל מגיל 65 עד לגיל הפרישה החוקי ולא יותר מ-10 שנים. אופן החישוב 17. הפיצוי בגין הפסד פנסיה מוקדמת יחושב לכל תובע לפי מספר חודשי ההפסד שלו: מספר החודשים שבין מועד הפסקת הפנסיה המוקדמת בגיל 65, לבין גיל הפרישה החוקי או מועד קבלת הפנסיה המוקדמת משך 10 שנים (לפי המוקדם) (להלן: "תקופת ההפסד"). 18. נתוני גובה הפנסיה המוקדמת ממבטחים לצורך החישובים עפ"י פרק זה: עפ"י טבלת נתוני התובעים המצ"ב כאמור בסעיף 6 לעיל, כשהסכומים יתעדכנו במהלך תקופת ההפסד בהתאם למנגנן ההצמדה של הפנסיה המוקדמת הקבוע בהסכמי הפרישה. 19. הפיצוי עפ"י סעיף 16 לעיל יחושב לפי מכפלת הפנסיה המוקדמת בתקופת ההפסד (מספר חודשי ההפסד)". 7. במסגרת הפלוגתאות נמנו מספר פלוגתאות שניתן לחלקן למספר קבוצות כדלקמן: א. פלוגתאות אשר התובעים חולקים על עצם זכותה של הנתבעת להעלותם והם: האם יש לקזז מהסכומים שיפסקו, מענקים אשר שולמו לתובעים עם פרישתם מהנתבעת. האם יש לקזז מהסכומים שיפסקו את הסכומים שהשתכרו התובעים כשכירים, עצמאים, פרי לנסרים וכיו"ב. האם תובעות בשם בעליהן שנפטרו, זכאיות לסעד כלשהו. לגבי הפלוגתאות הנ"ל, הוסכם כי בשלב זה יתבררו באופן עקרוני בלבד, ללא סכומים. ב. פלוגתאות שהנתבעת מתנגדת להעלאתם בשלב זה והם: האם התובעים שבמועד ביצוע פסק הדין טרם תסתיים תקופת ההפסד לגביהם, זכאים לקבל מראש את מלוא הסכומים על פי פסק הדין, ואם כן - האם יש להוון את הסכום. ג. הקבוצה השלישית: כיצד יבוצע התשלום. פלוגתאות לגבי התובעים הזכאים לפנסיית נכות - א. על מי לשאת בעלויות דמי הניהול בגין פנסיית נכות במבטחים בגין תקופת ההפסד. ב. האם תובעים הזכאים לפנסיית נכות, זכאים לפיצוי עבור אי צבירת זכויות לפנסיה כמפורט בסעיף 9 לעיל. 3. פלוגתאות לגבי תובעים המבוטחים במבטחים - א. על מי לשאת בעלויות דמי הניהול בגין פנסיית זקנה במבטחים בגין תקופת ההפסד. ב. על פי איזו טבלה יש לחשב את תוחלת החיים. 8. הצדדים הגישו סיכומים בכתב. לאחר עיון בחומר שבתיק ובסיכומי הצדדים, להלן החלטה בסוגיות שבמחלוקת. 9. טענת הנתבעת לקיזוז סכומים ששולמו לתובעים במסגרת הפרישה כמענקים וכן סכומים שהשתכרו לאחר פרישתם טענות אלה לא הועלו על ידי הנתבעת בכתב ההגנה. כתב ההגנה אינו כולל טענת קיזוז ואף אינו כולל כימות כספי של הטענה להטבות כאלה או אחרות ששולמו לתובעים. 10. במהלך שמיעת העדים בשלב הראשון של ההליך, נשאלו התובעים שהעידו, שאלות לעניין עבודתם לאחר הפרישה. ב"כ התובעים התנגדה בטענה של הרחבת חזית. 11. עיון בסיכומי הנתבעת בשלב הראשון של ההליך, מעלה כי אף בשלב זה לא הועלתה טענת הקיזוז או הטענה שיש להתחשב בסכומים כלשהם בקביעת גובה הזכות. הטענה הועלתה, אם בכלל, כטענה של הנתבעת לכך שאין להרחיב את המונח "גיל 65" לגיל הפרישה, מן הטעם שהפרישה היתה בהסכמה ולוותה בתשלום סכומי כסף בנוסף לפנסיה. 12. עוד ובנוסף, בהסכמה נחקרו רק חלק מהתובעים ולכן לא הוכח לגבי כולם, כי השתכרו סכומים כלשהם לאחר פרישתם. הנתבעת ויתרה ביודעין על טענה זו. 13. אף לגופו של עניין, מצאנו שלא יהיה זה נכון להתחשב, בקביעת גובה הסכום שיגיע לכל אחד מהתובעים, בסכומים שקיבלו במסגרת הפרישה או בסכומים שהשתכרו לאחר הפרישה. על פי פסק הדין החלקי, הקביעה לפיה התובעים זכאים לפנסיה עד הגיעם לגיל הפרישה החוקי, נעשתה במסגרת פרשנות של המונח "עד גיל 65" שבהסכם הפרישה. כך נאמר בסעיף 56 לפסק הדין: "... גם הסכמי הפרישה נועדו למנוע כל פגיעה בתובעים כתוצאה מיציאתם לפנסיה מוקדמת ועד הגיעם לגיל פרישה, פגיעה אשר מתחדשת כאשר מקבלים התובעים פנסיית זיקנה במקום תשלומי הפנסיה המוקדמת". וכן בסעיף 60: "שוכנענו כי אומד דעת הצדדים בעת החתימה על הסכמי הפרישה היה להסדיר את תשלומי הפנסיה המוקדמת עד לגיל הפרישה החוקי ולא יותר מ- 10 שנים". 14. משמע - הקביעה כי יש להאריך את המועד לתשלום הפנסיה מכח ההסכם, עד גיל הפרישה החוקי, זהה במעמדה לקביעה שבהסכם המקורי, לפיו תשולם הפנסיה המוקדמת עד גיל 65. כשם שתובע שחתם על הסכם לפרישה בגיל 65, קיבל הטבות ולא היתה כל הגבלה על עבודתו לאחר הפרישה, כך גם עובד שמכח פסק הדין יפרוש בגיל 67, אין לשלול ממנו את ההטבות שקיבל ואין להתחשב בסכומים שהשתכר לאחר פרישתו. 15. מכל הטעמים לעיל, טענות הנתבעת בעניין קיזוז סכומים מסכום הפיצוי, נדחות. 16. זכאות התובעים הזכאים לפנסיית נכות, לתשלום פיצוי על פי פסק הדין הנתבעת מבחינה בכל הנוגע לתובעים המקבלים קצבת נכות, בין שניים. האחד - הזכות לקבל את ההפרש בין פנסיית הנכות המשולמת להם מהקרן, לבין הפנסיה ששולמה על ידי הנתבעת, עד הגיע גיל הפרישה החוקי. השני - פיצוי בגין אי צבירת זכויות לפנסיה, לתקופה עד הגיע גיל הפרישה על פי חוק. 17. בסעיף 4 להסכם הפרישה לכל אחד מהתובעים, התחייבה הנתבעת כדלקמן: "4.2 היה והעובד יוכר על ידי מבטחים כנכה בעת פרישתו המוקדמת, יחול לגביו האמור מטה: 4.2.1. העובד לא יהיה זכאי לקבל פנסיה מוקדמת בסכום האמור בסעיף 4.1 לעיל (להלן - הפנסיה המוקדמת המלאה) אלא החברה תשלם לו, באמצעות מבטחים, עד גיל 65 (במקרה וילך לעולמו לפני שימלאו לו 65, חו"ח, תשלם לשאריו ...) את ההפרש בין פנסיית נכות שיקבל ממבטחים ... לבין הפנסייה המוקדמת המלאה, הכל במונחי ברוטו ...". 18. עוד נקבע בהסכם שבין העובדים לנתבעת ולמבטחים (להלן - ההסכם המשולש) בסעיף 5.2 כדלקמן: "5.2. ארע לפורש ארוע המזכה בתשלום לפי הסדר הפנסיה עוד בטרם הגיעו למועד גיל 65, תחדל מבטחים לשלם לו את הפנסיה המוקדמת על חשבון החברה לפי הסכם זה ויחול המפורט מטה: 5.2.1. מבטחים תתחיל לשלם, לפורש או לשאריו, חו"ח ... את הפנסיה המגיעה ממנה, לפי קרן הפנסיה בה חבר הפורש. 5.2.2. מבטחים תשלם לעובד או לשאריו ועל חשבון החברה, את הסכום בו עולה הפנסיה המוקדמת על פי הסכם זה על הפנסיה המגיעה ממבטחים, ככל שקיים הפרש כזה (להלן - השלמת פנסיה). ... 5.2.4. למען הסר ספק מובהר כי התקופה בה תשלם מבטחים את השלמת הפנסיה לא תחשב כחלק מתקופת הפרישה המוקדמת". 19. תובעים אשר זכאים לפנסיית נכות, זכאים כי הנתבעת תשלם להם את ההפרש בין פנסיית הנכות לבין הפנסיה שהיו זכאים לה מהנתבעת, עד הגיעם לגיל פרישה. כך נקבע במפורש בפסק הדין החלקי, ללא הבחנה בין סוגי הפורשים השונים. כך נקבע גם בסעיף 4.2 שהובא לעיל וכן בסעיף 5.2 להסכם המשולש. 20. הנתבעת מבקשת ללמוד מהמילים "לא תחשב כחלק מתקופת הפרישה המוקדמת", שבסעף 5.2.4 להסכם המשולש, כי אין עליה חובה לשלם לתובעים שפרשו לפנסיית נכות, פיצוי בגין אי תשלום דמי גמולים לתקופה שעד הגיעם לגיל הפרישה החוקי. כפי שהובהר בפסק הדין החלקי ולעיל, הרציונל שעמד בבסיס פסק הדין החלקי, היה צילום מצב של זכאות התובעים עד גיל 65, למצב שנוצר בעקבות שינוי החקיקה, דהיינו - עד גיל הפרישה על פי חוק. כשם שפורש שזכאי לקצבת נכות לפני הגיעו לגיל 65, יהיה זכאי לתשלום הפרשים בין פנסיית הנכות לבין הפנסיה המוקדמת עד הגיעו לעיל 65, כך אותו פורש יהיה זכאי להפרשים הנ"ל עד הגיעו לגיל הפרישה החוקית. 21. הנתבעת מפנה להסכם הפרישה של התובע מר ברור, בו נקבע שהנתבעת לא תפריש בגינו דמי גמולים לתקופה עד הגיעו לגיל 65. הוראה דומה אינה מצויה בהסכמי פרישה אחרים. עוד טוענים התובעים כי לגבי פורשים אחרים שמקבלים פנסית נכות, המשיכה הנתבעת והפרישה עבורם דמי גמולים לקרן, אף לתקופה בה קיבלו פנסיית נכות מהקרן. 22. לאור האמור לעיל, יש לקבוע שהנתבעת לא הוכיחה טענתה כי אינה רשאית או אינה יכולה לשלם דמי גמולים עבור התובעים המקבלים קצבת נכות ממבטחים, עד גיל 65 או עד גיל הפרישה על פי חוק. העובדה שהסייג האמור מופיע בהסכם הפרישה של העובד מר ברור בלבד, מעידה על כך שמדובר בחריג וכי הכלל הוא שיש לחייב הנתבעת לשלם לתובעים המקבלים קצבת נכות, פיצוי בגין אין הפרשת דמי גמולים לקרן, לתקופה עד הגיעם לגיל הפרישה החוקי. 23. יחד עם זאת, אנו מאפשרים לנתבעת להביא אישור ממבטחים, התומך בטענתה בסיכומים, לפיו החל ממועד תשלום פנסיית נכות, אין עוד חובה על הנתבעת להפריש בגין אותו עובד דמי גמולים. ככל שתמציא אישור כאמור, נשוב ונשקול את הסוגיה ונתייחס לכך בפסק הדין הסופי. 24. בשלב זה יונחה האקטואר לערוך חישוב גם בהתייחס לפיצוי בגין דמי גמולים לגבי פורשים המקבלים קצבת נכות מהקרן. 25. תשלום דמי ניהול כפי שצויין לעיל, הרציונל שעומד בבסיס פסק הדין החלקי הוא כי "מה שהיה הוא שיהיה". דהיינו - על הנתבעת לפעול בדיוק כפי שפעלה מכח הסכמי הפרישה שכללו התחייבות עד גיל 65, גם הלאה עד הגיע גיל הפרישה החוקי. התובעים בסיכומים טוענים שמהפנסיה המוקדמת ששולמה לתובעים עד גיל 65, לא נוכו דמי ניהול כלשהם ואילו מפנסיית זקנה/יסוד המשולמות לתובעים החברים בקרן פנסיה, מופחתים דמי ניהול. המקור להפחתת דמי ניהול מפנסיה המשולמת מהקרן, הוא בסעיף 5 לפרק ג' לתקנון הקרן, שהובא בסיכומי התובעים, ולפיו דמי הניהול מנוכים "מתוך תשלומים שהיא משלמת על פי תקנון הקרן". 26. על פי הוראות תקנון הקרן, תשלום דמי ניהול חל על המבוטח ומופחת מהגמלה המשולמת לו. 27. מטעם זה, אין לקבל את טענת התובעים לפיה על הנתבעת לשלם להם את ההפרש בין הפנסיה המוקדמת לבין הגמלה מהקרן, בניכוי דמי ניהול. החיוב של הנתבעת לשלם את ההפרש כאמור, הוא על הגמלה במלואה, לפני ניכוי דמי ניהול (שתשלומם חל על המבוטח). 28. טענת הנתבעת מתקבלת. האקטואר יונחה לערוך חישוב של ההפרשים שעל הנתבעת לשלם, לפי חישוב הגמלה המשולמת לכל תובע מהקרן, בין כפנסיית זיקנה ובין כפנסיית נכות, לפני ניכוי דמי ניהול. 29. חישוב תוחלת החיים אין מקום להצמד במסגרת חישוב תוחלת החיים, לטבלה של מבטחים, כפי שטוענת הנתבעת. ראשית - חלק בלתי מבוטל של התובעים אינם מבוטחים במבטחים. שנית - הפיצוי שיפסק לתובעים אינו תלוי בביטוחם במבטחים אלא נובע מהסכם הפרישה בינם לבין הנתבעת. העובדה שחלקם בוטחו במבטחים, היא אנסינדנטלית לשאלת זכותם לפיצוי. 30. לפיכך אנו מקבלים את טענת התובעים וקובעים שחישוב תוחלת החיים יבוצע על פי טבלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 31. אלמנות פורשים שנפטרו הנתבעת מנועה מלטעון לגבי עובדים שנפטרו, כי טענתם לכך שלא היו חתומים על הסכם הפרישה לולא הועברו התשלומים עד גיל הפרישה החוקי, לא הוכחה ודינה להדחות. ראשית - הנתבעת הסכימה לחקור מספר קטן של תובעים ולא את כולם ובכך הביעה הסכמתה לכך שמדובר בשאלה משפטית, עקרונית, שאינה תלויה ברצון או בכוונות של כל תובע ותובע. שנית - לפי שורת ההגיון, אין מקום להבחין בין תובעים שעודם בחיים, עובדים ומתפרנסים (עשרות אלפי שקלים לחודש, כטענת הנתבעת) לבין תובעים שנפטרו ואלמנותיהן מתפרנסות מהפנסיה שצברו העובדים בתקופת עבודתם. 32. אנו מקבלים את טענת התובעים לפיה המועד הקובע הוא ערב החתימה על הסכם הפרישה וכי ככל שתובע נפטר לאחר שחתם, שאריו אינם אמורים להפגע מכך. 33. היוון הצדדים עברו כברת דרך ארוכה עד להתביעה התבררה בשלב הראשון. עתה יש לעבור משוכה נוספת לצורף בחינת ההיבט הכספי של פסק הדין. לטעמנו לא יהיה זה נכון לצמצם את גבולות הבדיקה לגבי כל תובע, עד למועד הבדיקה. קביעה כזו תחייב את התובעים להגיש תביעות נוספות, מידיי חודש בחודשו עד הגיעם לגיל הפרישה החוקי. אנו סבורים שנכון יותר יהיה לחשב את הסכומים להם זכאי כל תובע עד הגיע גיל הפרישה החוקי, באופן שכל תובע יקבל, בעקבות פסק הדין הסופי, סכום כסף ובכך תבוא לידי סיום המחלוקת בינו לבין הנתבעת. 34. משמעות קביעתנו לעיל היא כי חלק מהתובעים אמורים לקבל סכומי כסף אשר טרם הגיע המועד לתשלומם. לפיכך, יש לערוך תחשיב של סכומים אלה, בדרך של היוון. דרך ההיוון תקבע ותפורט על ידי האקטואר שימונה ותתאפשר התייחסות של הצדדים לאחר קבלת חוות הדעת. 35. אופן תשלום הסכומים אין מניעה להעתר לבקשת ב"כ התובעים ולהורות שהאקטואר ימסור תחשיב פרטני של כל תובע ותובע וכי הסכום יועבר בתשלום אחד (או בתשלומים כפי שייקבע בפסק הדין הסופי) לב"כ התובעים אשר יחלקו את הסכומים בין התובעים. 36. סוף דבר ב"כ הצדדים מתבקשים להודיע לבית הדין עד ליום 15/8/11 את זהות האקטואר. התיק יובא לעיוננו ביום 1/9/11. דמי ניהול